Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-11-06

Sammanträde 2018-11-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport november 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag (handling under utarbetande).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 160.pdf

2 Trafikstrategi för Tyresö kommun *

Dnr 2017KSM0630.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter, antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 september 2017 § 96 att ta fram en trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö genom att visa vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision och är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-09-18 §118.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE trafikstrategi antgande MSU sep 2018 - 180917.pdf
Trafikstrategi_180921.pdf
Bilaga1. Nulägesbeskrivning trafikstrategi Tyresö Orginal.pdf

3 Försäljning av fastigheten Tyresö Strand 1:401 till Tyresö Bostäder AB

Dnr KSM-2018-1566-253

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunen säljer fastigheten Strand 1:401 till Tyresö Bostäder AB för en köpeskilling på 8 500 000 kronor.
2. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

Beskrivning av ärendet
I september 2013 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett område vid Maria Sofias väg. Detaljplanen var ute på samråd februari/mars 2016. Därefter har planarbetet pausats för att lägga resurser på andra projekt till exempel Temyntan. En mer detaljerad beskrivning av bebyggelsen kommer att redovisas i kommande planskeden samt tillkommande kvalitetsprogram. För att möjliggöra förslaget krävs att detaljplanen vinner laga kraft.

Tyresö bostäder äger majoriteten av fastigheterna inom planområdet. Tyresö kommun äger fastigheten Tyresö Strand 1:401 som ligger inom planområdet. Fastigheten är obebyggd och har en areal om 2780 kvm. Tyresö Bostäder har inkommit med önskemål om att köpa fastigheten redan nu. Normalt säljer kommunen fastigheter i samband med att ny detaljplan antas, då köpeskillingen sätts utifrån på byggrätten i den nya detaljplanen. Kommunen har nu tagit fram ett förslag på köpeavtal med Tyresö bostäder för att sälja fastigheten utifrån samrådsförslagets byggrätt.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar om försäljning av fastigheten Strand 1:401 till Tyresö Bostäder AB för en köpeskilling på 8 500 000 kronor samt att förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181017 §133.pdf
Tjänsteskrivelse försäljning Tyresö Strand 1_401.pdf
Köpeavtal Maria Sofias väg 2018-08-27.pdf
Karta Strand 1_401.pdf

4 Fastställande av skattesats för år 2019 *

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

5 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen *

Dnr 2018/KS 0332 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund behandlar ärendet om taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 2019 vid sitt sammanträde den 23 oktober. Taxan beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige. Handlingar är under utarbetande.

6 Socialnämndens återrapportering om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Fortsatt återrapportering från socialnämnden om planen för sänkt kostnadsnivå för budget i balans ska ske tertialvis. Nästa återrapport ska ske i samband med verksamhetsberättelsen för 2018.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att rapporteringen fortsättningsvis sker tertialvis.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fortsatt återrapportering från socialnämnden om planen för sänkt kostnadsnivå för budget i balans ska ske tertialvis samt att nästa återrapport ska ske i samband med verksamhetsberättelsen för 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 166.pdf
Tjänsteskrivelse Socialnämndens återrapportering för plan för hållbar ekonomi.pdf

7 Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019

Dnr 2018/KS 0126 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2019 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Nordiska museet har kommit in med en ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019. Bidraget ska användas till parkens skötsel och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2019 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas. Kommunledningsutskottet föreslår också att bidraget finansieras inom gemensam verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 168.pdf
Förfrågan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019.pdf

8 Medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund

Dnr KSM2018-1543-431

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund upphävs.
2. Avgiften för medlemskapet inom Svealands kustvattenvårdsförbund finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tidigare under året ansökt om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund. Effekterna av utträdet ger kunskapsbrist över miljöstatus i de lokala kustvattnen kring Tyresö som kustvattenvårdsförbundet årligen provtar, analyserar och ingår i den samlade kartläggningen av hela Svealandskustens miljösituation. Tyresåns vattenvårdsförbund, som Tyresö kommun är medlem i, är stödjande medlem i kustvattenvårdsförbundet och genererar små medel till förbundets verksamhet.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fortsatt medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund ger kommunen angelägen kustvattendata. Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen upphäver beslutet från 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund från och med utgången av 2018. Medlemskapet i förbundet föreslår förvaltningen finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsens beslut 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund upphävs samt att avgiften för medlemskapet inom Svealands kustvattenvårdsförbund finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 170.pdf
Tjänsteskrivelse Medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.pdf

9 Äskande från kultur- och fritidsnämnden för att starta en fritidsbank/sportotek i Tyresö *

Dnr 2018/KS 0305 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra uppdraget om sportotek enligt kommunstyrelsens ordförandeutlåtande.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet om att öppna ett sportotek som nämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige genom en bifallen motion 2016-05-19 § 119. Nämnden äskar 1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftkostnader för att öppna och driva en fritidsbank.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra uppdraget om sportotek enligt kommunstyrelsens ordförandeutlåtande.

Ordförandeutlåtande
Det är angeläget att det redan under 2019 inrättas en form av Sportotek. Detta bör kunna inrättas i en mindre skala inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Verksamheten bör kunna bedrivas i befintliga lokaler och med befintlig personal. Utrustning för utlåning kan erhållas genom sponsring eller att medborgare skänker utrustning som de ej längre behöver. Lokalbehovet som beslutats av nämnden kommer behandlas i lokalförsörjningsplanen.

Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra uppdraget om sportotek enligt ordförandeutlåtandet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 169.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-24 § 71.pdf

10 Uppdrag om biblioteksplan för perioden 2020-2024

Dnr 2018/KS 0330 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att arbeta in särskilt uppdrag i kommunplan 2019-2022 om att ta fram en biblioteksplan som ska gälla från år 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17 och 18. Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Biblioteksverksamheten omfattar all kommunal biblioteksverksamhet och påverkar tre nämnder, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2019).

Den nya biblioteksplanen ska ersätta den tidigare biblioteksplanen som antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 och som gäller under perioden 2015-2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Biblioteksplan för perioden 2020-2024.pdf

11 Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder *

Dnr 2018/KS 0273 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i det gemensamma reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.

Innehållet i förslaget till det reviderade gemensamma reglementet är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till det gemensamma reglementet.

De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.
1. I 2 § första stycket föreslås en reglering som avser varje nämnds ansvar såsom anställningsmyndighet för sina respektive frågor för det fall personal inom en förvaltning arbetar för flera nämnder.
2. I 17 § första stycket föreslås en kompletterande lydelse som anger att nämnden får utse en annan ledamot som ersättare för det fall ordförande eller annan i presidiet närvarar vid möte men ändå är förhindrad att fullgöra uppdraget som ordförande. Ett exempel på en sådan situation är när ordförande inte kan närvara vid justering av protokollet.
3. I 18 § föreslås att fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd istället för att det anges ett specifikt antal i reglementet. Detta överensstämmer även med fullmäktiges beslut den 14 juni 20108 om ny nämndorganisation, se 62 § i fullmäktiges protokoll.
4. I 25 § första stycket föreslås en reglering som återspeglar den praxis som redan nu råder, det vill säga att protokoll ska föras av mötesordförande från majoriteten och justeras av en person från oppositionen eller vice versa.
5. I 30 § första stycket föreslås att fullmäktige beslutar om vilka utskott och/eller beredningar som ska finnas inom den kommunala organisationen, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.
6. I 30 § andra stycket föreslås att mandatperioden för ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare inom utskott och beredningar är ett år räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i enlighet med kommunkansliets förslag samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 171.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente i Tyresö kommun.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig. juni 2018.pdf

12 Revidering av kommunstyrelsens reglemente *

Dnr 2018/KS 0272 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kommunstyrelsen är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till kommunstyrelsens reglemente.

De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.
1. I 6 § första stycket punkterna 4-5 föreslås en kompletterande lydelse med anledning av att en ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. I 7§ första stycket punkterna 8-12 föreslås ett förtydligande vad avser kommunstyrelsens bemyndigande från fullmäktige vad avser initiativtagande, samråd, granskning, antagande och upphävande av detaljplaner samt att ge beslut om planbesked.
3. I 17 § berörs i förslaget endast ansvaret för uppgifter enligt lotterilagen. Ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunkansliets förslag samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 172.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig. juni 2018.pdf

13 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden *

Dnr 2018/KS 0300 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i äldre- och omsorgsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för äldre- och omsorgsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Reglemente äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 173.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

14 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden *

Dnr 2018/KS 0295 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i fullmäktige innebär att en arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 174.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

15 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden *

Dnr 2018/KS 0278 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019

Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 175.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

16 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden *

Dnr 2018/KS 0287 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i kultur- och fritidsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kultur- och fritidsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. Vissa ändringar som föreslås är endast av redaktionell karaktär.

De materiella förändringar som föreslås är följande.
1. I 1 § första stycket föreslås en generell lydelse om att nämnden har att följa tillämplig lagstiftning och annan författning samt att nämnden utgör myndighet i förhållande till nämndens uppgifter.
2. I 1 § tredje stycket föreslås ytterligare precisering av prioriterade målgrupper för nämnden i form av unga som upplever utanförskap, personer med funktionsnedsättningar samt personer som är nyanlända i Sverige.
3. I 2 § första stycket fjärde punkten föreslås en kompletterande lydelse avseende nämndens ansvar för kultur att förvalta, underhålla och utveckla kommunens konstinnehav.
4. I 3 § första stycket tredje och fjärde punkterna föreslås kompletterande lydelser avseende nämndens ansvar för fritidsverksamhet att ombesörja bokning av kommunens lokaler samt ombesörja skötsel och drift av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.
5. § 4 i nuvarande version av reglementet för nämnden utgår eftersom beslutanderätt enligt lotterilagen åvilar kommunstyrelsen och kommer att ingå i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för kultur- och fritidsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 176.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

17 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden *

Dnr 2018/KS 0288 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden är av redaktionell karaktär med undantag för att den reglering som avser individutskott utgår, eftersom ett sådant utskott inte finns inom nämnden. I övrigt föreslås inte några materiella förändringar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för barn- och utbildningsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 177.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf

18 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden *

Dnr 2018/KS 0289 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för byggnadsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i byggnadsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för byggnadsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.

Vissa ändringar är dels redaktionella, dels återfinns lydelse i det gemensamma reglementet och har tagits bort i förslaget till reviderat reglemente.

De materiella förändringar som föreslås är följande:
1. Den tidigare förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem har upphört. 1 § andra stycket punkt fyra har med anledning av detta omformulerats. Dessutom finns ett gränssnitt gentemot de uppgifter som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för vilka undantas från nämndens ansvar.
2. Lydelsen i nuvarande 1 § sjätte strecksatsen i nämndens reglemente utgår med anledning av att ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i sin helhet överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
3. I 1 § andra stycket punkt sex föreslås ett förtydligande vad avser namnsättning av gator, vägar, parkvägar, broar, torg, parker och andra allmänna platser.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för byggnadsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Reglemente för byggnadsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 178.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för byggnadsnämnden.pdf

19 Revidering av reglemente för valnämnden *

Dnr 2018/KS 0298 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för valnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i valnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för valnämnden är endast av redaktionell karaktär och några innehållsmässiga förändringar föreslås inte.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för valnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Reglemente för valnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 179.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för valnämnden.pdf

20 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden *

Dnr 2018/KS 0304 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för krisledningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i krisledningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för krisledningsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.

De materiella förändringar som föreslås är att nuvarande 10-11 §§ utgår då dessa regleringar anges i det gemensamma reglementet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för krisledningsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 180.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för krisledningsnämnden.pdf

21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning *

Dnr 2018/KS 0317 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i och med den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. Det är i princip uteslutande redaktionella ändringar som har företagits där laghänvisningar har korrigerats. Därutöver har arbetsordningen gåtts igenom och jämförts med Sveriges kommuners och landstings (SKL) förslag till arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar. Utifrån denna jämförelse har smärre justeringar och förtydliganden gjorts. Viss information har stått på två ställen och har då tagits bort på ena stället.

I sak är det inga förändringar vad gäller kommunfullmäktiges arbetssätt förutom att det i § 11 har lagts till att kommunfullmäktiges presidium samlas dagen före fullmäktigesammanträdet för genomgång av ärenden samt inkomna motioner, interpellationer och frågor samt att det i 36 § har lagts till att presidiet bereder revisorernas budget.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 181.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.pdf
Arbetsordning Kommunfullmäktige med synliga ändringar.pdf

22 Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter

Dnr 2018/KS 0299 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Aktuella och pågående ärenden i de upphörande nämnderna socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förs över till de nya nämnderna arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Arkivlagen föreskriver att när en myndighet upphör ska arkivet och alla allmänna handlingar överlämnas till arkivmyndigheten. För att den kommunala verksamheten ska kunna fortlöpa föreslås kommunstyrelsen besluta att pågående ärenden ska flyttas över till de nya nämnderna från och med 1/1 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att aktuella och pågående ärenden i de upphörande nämnderna socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förs över till de nya nämnderna arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 182.pdf
Tjänsteskrivelse Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter.pdf

23 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019 *

Dnr 2018/KS 0306 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras enligt kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Timarvode till förtroendevalda höjs till 200 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller från och med den 1 januari 2019.
4. Bilaga 3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av beslutet.
5. Beslut 3 och 4 gäller under förutsättning att fullmäktige antar beslut 1 och 2 ovan.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal ändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 2019-01-01. Samtidigt föreslås timarvodet för 2019 uppräknas enligt de nya bestämmelserna under förutsättning att kommunfullmäktige antar bestämmelserna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun samt att bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01. Sedan kommunledningsutskottets behandling har tillägg av indexering gjorts för de tidigare icke-indexerade delarna i bilaga 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun samt uppräkning av timarvode för 2019.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 183.pdf

24 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun *

Dnr 2018/KS 0307 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Bestämmelser om lokalt partistöd föreslås i detta ärende revideras. Det rör sig om redaktionella ändringar med anledning av den nya kommunallagen och ett förtydligande av partiernas eget ansvar att lämna redovisningar av partistöd inom föreskriven tid.

Rätten till partistöd är enligt lagen kopplat till om partiet är representerat i fullmäktige. Kommunen har möjlighet att trappa ner stödet vid så kallade "tomma stolar", det vill säga om det inte längre finns några kandidater kvar när en ledamot i fullmäktige avsäger sig sin plats. Stödet får som längst utgå under ett kalenderår efter det att representationen upphörde.

Det finns krav i lagen på att partierna ska redovisa hur partistödet används. Avsikten med partiernas redovisning är inte att kommunstyrelsen ska göra en materiell prövning av redovisningen, om stödet använts ändamålsenligt. Dock blir rapporten offentlig vilket gör att kommunmedborgare får insyn i hur partistödet använts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna för kommunalt partistöd.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 184.pdf
Tjänsteskrivelse bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun med ändringsmarkeringar.pdf

25 Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019 *

Dnr 2018/KS 0188 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2019 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisning för 2017 föreslås att fullmäktige fattar beslut om att utbetala partistöd till samtliga berörda partier enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt besluta att lokalt partistöd för år 2019 utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 185.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av kommunlat partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd - Liberalerna.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet.docx.pdf
Redovisnimng av kommunlat partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd till Kristdemokraterna Tyresö 2017.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
2017 Centerpartiet Redovisning av partistöd i Tyresö kommun.docx.pdf
C-Budget2018.docx.pdf
C-Resultat-Balans-2017.docx.pdf

26 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2018-2022 *

Dnr 2018/KS 0316 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att

1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.

2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet. Chefen för kommunkansliet föreslås få delegation att hantera ansökningarna i enlighet med de förutsättningar som fullmäktige har beslutat.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att

1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.

2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 186.pdf
Tjänsteskrivelse Bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2018-2022.pdf

27 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0297 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. Minsta omfattning för en anställning för en politisk sekreterare är 15 procent av en heltidstjänst.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.

Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen 4 kap. 33 § framgår att kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda förtroendevalda i det politiska arbetet. I detta ärende föreslås att kommunen under mandatperioden 2019-2022 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Samtliga politiska sekreterare placeras i kommunstyrelseförvaltningen.

Lönen föreslås till 38 700 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från och med den 1 januari nästkommande år.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. Minsta omfattning för en anställning för en politisk sekreterare är 15 procent av en heltidstjänst.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 187.pdf
Tjänsteskrivelse Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.pdf

28 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen november 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-10-17, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-10-17
Kommunledningsutskottet 2018-10-17, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-10-17

29 Kommunstyrelsens meddelanden november 2018

Dnr 2017/KS 0468

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:36, 18:37, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2018:48, föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 12 okt 2018.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesdagar 2019.pdf
Kallelse till förbundsmöte Storsthlm 2019-2022.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport september 2018.pdf

§182 Kommundirektörens rapport november 2018

Dnr 2018/KS 0001 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 160.pdf

§183 Trafikstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017KSM0630.210
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 september 2017 § 96 att ta fram en trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö genom att visa vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision och är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet ska bordläggas.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-09-18 §118.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE trafikstrategi antgande MSU sep 2018 - 180917.pdf
Trafikstrategi_180921.pdf
Bilaga1. Nulägesbeskrivning trafikstrategi Tyresö Orginal.pdf

§184 Försäljning av fastigheten Tyresö Strand 1:401 till Tyresö Bostäder AB

Dnr KSM-2018-1566-253
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen säljer fastigheten Strand 1:401 till Tyresö Bostäder AB för en köpeskilling på 8 500 000 kronor.
2. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
Beskrivning av ärendet
I september 2013 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett område vid Maria Sofias väg. Detaljplanen var ute på samråd februari/mars 2016. Därefter har planarbetet pausats för att lägga resurser på andra projekt till exempel Temyntan. En mer detaljerad beskrivning av bebyggelsen kommer att redovisas i kommande planskeden samt tillkommande kvalitetsprogram. För att möjliggöra förslaget krävs att detaljplanen vinner laga kraft.
 
Tyresö bostäder äger majoriteten av fastigheterna inom planområdet. Tyresö kommun äger fastigheten Tyresö Strand 1:401 som ligger inom planområdet. Fastigheten är obebyggd och har en areal om 2780 kvm. Tyresö Bostäder har inkommit med önskemål om att köpa fastigheten redan nu. Normalt säljer kommunen fastigheter i samband med att ny detaljplan antas, då köpeskillingen sätts utifrån på byggrätten i den nya detaljplanen. Kommunen har nu tagit fram ett förslag på köpeavtal med Tyresö bostäder för att sälja fastigheten utifrån samrådsförslagets byggrätt.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar om försäljning av fastigheten Strand 1:401 till Tyresö Bostäder AB för en köpeskilling på 8 500 000 kronor samt att förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181017 §133.pdf
Tjänsteskrivelse försäljning Tyresö Strand 1_401.pdf
Köpeavtal Maria Sofias väg 2018-08-27.pdf
Karta Strand 1_401.pdf

§185 Fastställande av skattesats för år 2019

Dnr 2018/KS 0179 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för kompletterande underlag till Anita Mattssons (S) yrkande.
 
Reservation
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt beslut 2018-06-14 § 64 skattesatsen till 19,50 per skattekrona.  Enligt kommunallagen ska det tillträdande fullmäktiga fatta beslut om kommunens budget och skattesats för följande budgetår efter ett nyval.  Normalt ska beslutet fattas i november månad.  Beslutet om budget kan avvakta till december månad, men då måste kommunfullmäktige fatta beslut om skattesatsen under november månad.  Fullmäktige kan i så fall ändra sitt beslut om skattesats under december månad om den föreslagna budgeten förutsätter detta.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
 
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att ärendet återremitteras för kompletterande underlag till Anita Mattssons (S) yrkande. Anna Lund (KD) och Anders Wickberg (SD) stödjer återremissyrkandet.
 
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Skattesats 2019.pdf

§186 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2018/KS 0332 12
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-10-23, § 40, antas.
2. Taxan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att medlemskommunernas kommunfullmäktige antar reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen för år 2019. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Protokollsutdrag §40 2018-10-23 Taxa enligt strålskyddslagen.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa enligt strålskyddslagen.pdf
Taxa enligt strålskyddslagen.pdf

§187 Socialnämndens återrapportering om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Fortsatt återrapportering från socialnämnden om planen för sänkt kostnadsnivå för budget i balans ska ske tertialvis. Nästa återrapport ska ske i samband med verksamhetsberättelsen för 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att rapporteringen fortsättningsvis sker tertialvis.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fortsatt återrapportering från socialnämnden om planen för sänkt kostnadsnivå för budget i balans ska ske tertialvis samt att nästa återrapport ska ske i samband med verksamhetsberättelsen för 2018.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 166.pdf
Tjänsteskrivelse Socialnämndens återrapportering för plan för hållbar ekonomi.pdf

§188 Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019

Dnr 2018/KS 0126 005
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2019 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom gemensam verksamhet.
 
Beskrivning av ärendet
Nordiska museet har kommit in med en ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019. Bidraget ska användas till parkens skötsel och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2019 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas. Kommunledningsutskottet föreslår också att bidraget finansieras inom gemensam verksamhet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 168.pdf
Förfrågan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019.pdf

§189 Medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund

Dnr KSM2018-1543-431
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund upphävs.
2. Avgiften för medlemskapet inom Svealands kustvattenvårdsförbund finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tidigare under året ansökt om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund. Effekterna av utträdet ger kunskapsbrist över miljöstatus i de lokala kustvattnen kring Tyresö som kustvattenvårdsförbundet årligen provtar, analyserar och ingår i den samlade kartläggningen av hela Svealandskustens miljösituation. Tyresåns vattenvårdsförbund, som Tyresö kommun är medlem i, är stödjande medlem i kustvattenvårdsförbundet och genererar små medel till förbundets verksamhet.
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fortsatt medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund ger kommunen angelägen kustvattendata. Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen upphäver beslutet från 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund från och med utgången av 2018. Medlemskapet i förbundet föreslår förvaltningen finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsens beslut 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund upphävs samt att avgiften för medlemskapet inom Svealands kustvattenvårdsförbund finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 170.pdf
Tjänsteskrivelse Medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.pdf

§190 Äskande från kultur- och fritidsnämnden för att starta en fritidsbank/sportotek i Tyresö

Dnr 2018/KS 0305 71
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för framtagande av kompletterande underlag i samverkan med andra berörda förvaltningar vad gäller lokalisering och kostnadsförslag.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet om att öppna ett sportotek som nämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige genom en bifallen motion 2016-05-19 § 119. Nämnden äskar 1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftkostnader för att öppna och driva en fritidsbank.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra uppdraget om sportotek enligt kommunstyrelsens ordförandeutlåtande.
 
Ordförandeutlåtande
Det är angeläget att det redan under 2019 inrättas en form av Sportotek. Detta bör kunna inrättas i en mindre skala inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Verksamheten bör kunna bedrivas i befintliga lokaler och med befintlig personal. Utrustning för utlåning kan erhållas genom sponsring eller att medborgare skänker utrustning som de ej längre behöver. Lokalbehovet som beslutats av nämnden kommer behandlas i lokalförsörjningsplanen.
 
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra uppdraget om sportotek enligt ordförandeutlåtandet.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av kompletterande underlag i samverkan med andra berörda förvaltningar vad gäller lokalisering och kostnadsförslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 169.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-24 § 71.pdf

§191 Uppdrag om biblioteksplan för perioden 2020-2024

Dnr 2018/KS 0330 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att arbeta in särskilt uppdrag i kommunplan 2019-2022 om att ta fram en biblioteksplan som ska gälla från år 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17 och 18. Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Biblioteksverksamheten omfattar all kommunal biblioteksverksamhet och påverkar tre nämnder, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2019).
 
Den nya biblioteksplanen ska ersätta den tidigare biblioteksplanen som antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 och som gäller under perioden 2015-2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Biblioteksplan för perioden 2020-2024.pdf

§192 Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder

Dnr 2018/KS 0273 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder revideras i enlighet med kommunkansliets förslag med tillägg i punkt 2.5 § 13 enligt Anita Mattssons (S) yrkande.
2. Bestämmelserna i det gemensamma reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade gemensamma reglementet är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till det gemensamma reglementet.
 
De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.
1. I 2 § första stycket föreslås en reglering som avser varje nämnds ansvar såsom anställningsmyndighet för sina respektive frågor för det fall personal inom en förvaltning arbetar för flera nämnder.
2. I 17 § första stycket föreslås en kompletterande lydelse som anger att nämnden får utse en annan ledamot som ersättare för det fall ordförande eller annan i presidiet närvarar vid möte men ändå är förhindrad att fullgöra uppdraget som ordförande. Ett exempel på en sådan situation är när ordförande inte kan närvara vid justering av protokollet.
3. I 18 § föreslås att fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd istället för att det anges ett specifikt antal i reglementet. Detta överensstämmer även med fullmäktiges beslut den 14 juni 20108 om ny nämndorganisation, se 62 § i fullmäktiges protokoll.
4. I 25 § första stycket föreslås en reglering som återspeglar den praxis som redan nu råder, det vill säga att protokoll ska föras av mötesordförande från majoriteten och justeras av en person från oppositionen eller vice versa.
5. I 30 § första stycket föreslås att fullmäktige beslutar om vilka utskott och/eller beredningar som ska finnas inom den kommunala organisationen, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.
6. I 30 § andra stycket föreslås att mandatperioden för ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare inom utskott och beredningar är ett år räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i enlighet med kommunkansliets förslag samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i enlighet med kommunkansliets förslag samt att det ska träda ikraft den 1 januari 2019.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att punkt 2.5 § 13 kompletteras med meningarna: "Ordförande i en nämnd, som inte är invald i kommunstyrelsen, har rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden. Denne har också rätt att delta i överläggningen av ärenden som berör något av verksamhetsområdena inom nämndens ansvar, men inte i besluten."
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen i övrigt bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 171.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente i Tyresö kommun.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§193 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 2018/KS 0272 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kommunstyrelsen är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till kommunstyrelsens reglemente.
 
De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.
1. I 6 § första stycket punkterna 4-5 föreslås en kompletterande lydelse med anledning av att en ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. I 7§ första stycket punkterna 8-12 föreslås ett förtydligande vad avser kommunstyrelsens bemyndigande från fullmäktige vad avser initiativtagande, samråd, granskning, antagande och upphävande av detaljplaner samt att ge beslut om planbesked.
3. I 17 § berörs i förslaget endast ansvaret för uppgifter enligt lotterilagen. Ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunkansliets förslag samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 172.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf

§194 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2018/KS 0300 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i äldre- och omsorgsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för äldre- och omsorgsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Reglemente äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 173.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§195 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/KS 0295 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i fullmäktige innebär att en arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 174.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§196 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr 2018/KS 0278 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 175.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

§197 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2018/KS 0287 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i kultur- och fritidsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kultur- och fritidsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. Vissa ändringar som föreslås är endast av redaktionell karaktär.
 
De materiella förändringar som föreslås är följande.
1. I 1 § första stycket föreslås en generell lydelse om att nämnden har att följa tillämplig lagstiftning och annan författning samt att nämnden utgör myndighet i förhållande till nämndens uppgifter.
2. I 1 § tredje stycket föreslås ytterligare precisering av prioriterade målgrupper för nämnden i form av unga som upplever utanförskap, personer med funktionsnedsättningar samt personer som är nyanlända i Sverige.
3. I 2 § första stycket fjärde punkten föreslås en kompletterande lydelse avseende nämndens ansvar för kultur att förvalta, underhålla och utveckla kommunens konstinnehav.
4. I 3 § första stycket tredje och fjärde punkterna föreslås kompletterande lydelser avseende nämndens ansvar för fritidsverksamhet att ombesörja bokning av kommunens lokaler samt ombesörja skötsel och drift av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.
5. § 4 i nuvarande version av reglementet för nämnden utgår eftersom beslutanderätt enligt lotterilagen åvilar kommunstyrelsen och kommer att ingå i kommunstyrelsens reglemente.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för kultur- och fritidsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 176.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

§198 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/KS 0288 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden är av redaktionell karaktär med undantag för att den reglering som avser individutskott utgår, eftersom ett sådant utskott inte finns inom nämnden. I övrigt föreslås inte några materiella förändringar.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för barn- och utbildningsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 177.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf

§199 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2018/KS 0289 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för byggnadsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i byggnadsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för byggnadsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.
 
Vissa ändringar är dels redaktionella, dels återfinns lydelse i det gemensamma reglementet och har tagits bort i förslaget till reviderat reglemente.
 
De materiella förändringar som föreslås är följande:
1. Den tidigare förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem har upphört. 1 § andra stycket punkt fyra har med anledning av detta omformulerats. Dessutom finns ett gränssnitt gentemot de uppgifter som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för vilka undantas från nämndens ansvar.
2. Lydelsen i nuvarande 1 § sjätte strecksatsen i nämndens reglemente utgår med anledning av att ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i sin helhet överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
3. I 1 § andra stycket punkt sex föreslås ett förtydligande vad avser namnsättning av gator, vägar, parkvägar, broar, torg, parker och andra allmänna platser.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för byggnadsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Reglemente för byggnadsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 178.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för byggnadsnämnden.pdf

§200 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2018/KS 0298 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för valnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i valnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för valnämnden är endast av redaktionell karaktär och några innehållsmässiga förändringar föreslås inte.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för valnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Reglemente för valnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 179.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för valnämnden.pdf

§201 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Dnr 2018/KS 0304 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för krisledningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i krisledningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för krisledningsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.
 
De materiella förändringar som föreslås är att nuvarande 10-11 §§ utgår då dessa regleringar anges i det gemensamma reglementet.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för krisledningsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 180.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för krisledningsnämnden.pdf

§202 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Dnr 2018/KS 0317 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i och med den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. Det är i princip uteslutande redaktionella ändringar som har företagits där laghänvisningar har korrigerats. Därutöver har arbetsordningen gåtts igenom och jämförts med Sveriges kommuners och landstings (SKL) förslag till arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar. Utifrån denna jämförelse har smärre justeringar och förtydliganden gjorts. Viss information har stått på två ställen och har då tagits bort på ena stället.
 
I sak är det inga förändringar vad gäller kommunfullmäktiges arbetssätt förutom att det i § 11 har lagts till att kommunfullmäktiges presidium samlas dagen före fullmäktigesammanträdet för genomgång av ärenden samt inkomna motioner, interpellationer och frågor samt att det i 36 § har lagts till att presidiet bereder revisorernas budget.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 181.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.pdf
Arbetsordning Kommunfullmäktige med synliga ändringar.pdf

§203 Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter

Dnr 2018/KS 0299 008
 
Kommunstyrelsens beslut
- Aktuella och pågående ärenden i de upphörande nämnderna socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förs över till de nya nämnderna arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Arkivlagen föreskriver att när en myndighet upphör ska arkivet och alla allmänna handlingar överlämnas till arkivmyndigheten. För att den kommunala verksamheten ska kunna fortlöpa föreslås kommunstyrelsen besluta att pågående ärenden ska flyttas över till de nya nämnderna från och med 1/1 2019.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att aktuella och pågående ärenden i de upphörande nämnderna socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förs över till de nya nämnderna arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2019.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 182.pdf
Tjänsteskrivelse Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter.pdf

§204 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019

Dnr 2018/KS 0306 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras enligt kommunkansliets förslag med tillägg enligt Anita Mattssons (S) yrkanden.
2. Bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
3. Timarvode till förtroendevalda höjs till 200 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller från och med den 1 januari 2019.
4. Bilaga 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av beslutet.
5. Beslut 3 och 4 gäller under förutsättning att fullmäktige antar beslut 1 och 2 ovan.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal ändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 2019-01-01. Samtidigt föreslås timarvodet för 2019 uppräknas enligt de nya bestämmelserna under förutsättning att kommunfullmäktige antar bestämmelserna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun samt att bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01. Sedan kommunledningsutskottets behandling har tillägg av indexering gjorts för de tidigare icke-indexerade delarna i bilaga 3.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun enligt kommunkansliets förslag och att de träder i kraft 2019-01-01. Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen höjer timarvode till förtroendevalda till 200 kronor per timme från och med den 1 januari 2019, att bilaga 3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av beslutet och att beslut 3 och 4 gäller under förutsättning att fullmäktige antar beslut 1 och 2 ovan.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att bestämmelserna kompletteras med det planerade nya utskottet under kommunstyrelsen med samma ersättningsnivå som för de övriga utskotten under kommunstyrelsen samt att posterna för utskottsordföranden ska vara separata från rollen som kommunstyrelsens ordförande. Anita Mattsson (S) yrkar också att ersättningen till ordföranden i Tyresö bostäder ska vara 0,2 av ett heltidsarvode och för vice ordförande 0,1.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) tilläggs- och ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller dem. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen i övrigt bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun samt uppräkning av timarvode för 2019.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 183.pdf

§205 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0307 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.
 
Beskrivning av ärendet
Bestämmelser om lokalt partistöd föreslås i detta ärende revideras. Det rör sig om redaktionella ändringar med anledning av den nya kommunallagen och ett förtydligande av partiernas eget ansvar att lämna redovisningar av partistöd inom föreskriven tid.
 
Rätten till partistöd är enligt lagen kopplat till om partiet är representerat i fullmäktige. Kommunen har möjlighet att trappa ner stödet vid så kallade "tomma stolar", det vill säga om det inte längre finns några kandidater kvar när en ledamot i fullmäktige avsäger sig sin plats. Stödet får som längst utgå under ett kalenderår efter det att representationen upphörde.
 
Det finns krav i lagen på att partierna ska redovisa hur partistödet används. Avsikten med partiernas redovisning är inte att kommunstyrelsen ska göra en materiell prövning av redovisningen, om stödet använts ändamålsenligt. Dock blir rapporten offentlig vilket gör att kommunmedborgare får insyn i hur partistödet använts.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna för kommunalt partistöd.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 184.pdf
Tjänsteskrivelse bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun med ändringsmarkeringar.pdf

§206 Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019

Dnr 2018/KS 0188 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2019 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.
 
Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisning för 2017 föreslås att fullmäktige fattar beslut om att utbetala partistöd till samtliga berörda partier enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt besluta att lokalt partistöd för år 2019 utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 185.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av kommunlat partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd - Liberalerna.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet.docx.pdf
Redovisnimng av kommunlat partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd till Kristdemokraterna Tyresö 2017.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
2017 Centerpartiet Redovisning av partistöd i Tyresö kommun.docx.pdf
C-Budget2018.docx.pdf
C-Resultat-Balans-2017.docx.pdf

§207 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0316 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att
1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
 
Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet. Chefen för kommunkansliet föreslås få delegation att hantera ansökningarna i enlighet med de förutsättningar som fullmäktige har beslutat.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att
1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 186.pdf
Tjänsteskrivelse Bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2018-2022.pdf

§208 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0297 20
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för omformulering av förslag till beslut nr 2 om minsta omfattning för anställning av politisk sekreterare.
 
Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen 4 kap. 33 § framgår att kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda förtroendevalda i det politiska arbetet. I detta ärende föreslås att kommunen under mandatperioden 2019-2022 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Samtliga politiska sekreterare placeras i kommunstyrelseförvaltningen.
 
Lönen föreslås till 38 700 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från och med den 1 januari nästkommande år.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. Minsta omfattning för en anställning för en politisk sekreterare är 15 procent av en heltidstjänst.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar återremiss för omformulering av förslag till beslut nr 2 om minsta omfattning för anställning av politisk sekreterare.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-10-17 § 187.pdf
Tjänsteskrivelse Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.pdf

§209 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen november 2018

Dnr 2017/KS 0477 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-10-17, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-10-17
Kommunledningsutskottet 2018-10-17, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-10-17
Beslut/Protokollsutdrag
§209_prot_20181106.pdf (192 kb)

§210 Kommunstyrelsens meddelanden november 2018

Dnr 2017/KS 0468
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:36, 18:37, 18:39, 18:40, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2018:48, föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län
 
Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 12 okt 2018.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesdagar 2019.pdf
Kallelse till förbundsmöte Storsthlm 2019-2022.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport september 2018.pdf
AB Vårljus protokoll 2018-09-26.pdf