Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-04-15

Sammanträde 2020-04-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0123 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019.
2. Kommunen inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna i och med bokslutet 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer for god ekonomisk hushållning där riktlinjer for resultatutjämningsreserv (RUR) ingår.

Kommunallagen förutsätter att fullmäktige besluter om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Syftet är att peka på de långsiktiga förutsättningarna och målen för kommunens ekonomiska hushållning. I Tyresö kommun är dessa mål uttryckt dels i kommunens Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö samt i Kommunplanen där även kommunens finansiella mål framgår.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning innehåller förslag till tillämpning av RUR som kan användas för att utjämna de ekonomiska förutsättningarna för kommunen över en konjunkturcykel.

Utvärderingen av följsamhet till såväl de långsiktiga riktlinjerna som de ekonomiska målen i det årliga budgetbeslutet föreslås ske i samband med årsredovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer god ekonomisk 2020 -04-07.pdf
Förslag Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 3.pdf

2 Riktlinjer för resultatenheter

Dnr 2020/KS 0108 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjer för resultatenheter i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019.
2. Riktlinjerna ersätter tidigare Gemensamma regler för resultatenheter.

Beskrivning av ärendet
Kommuner har sedan början av 1990 talet ett system med interna resultatenheter. Resultatenheter är enheter som får ersättning för utförda prestationer istället för en fast budgetram (anslagsfinansiering). Tillexempel finansieras grundskolor och förskolor med skolpeng som är en prestationsersättning. Lagstiftningen förutsätter därmed att kommunen har resultatenheter.

I Tyresö kommun har dessutom resultatenheter fört med sig över och underskott mellan åren. Det har varit en förutsättning i kommunens nuvarande regelverk för resultatenheter. En resultatenhet som har haft underskott ett år har börjat nästa år med samma underskott. En enhet som har överskott, börjar nästa år med samma överskott och har kunnat ”kosta på sig” lite extra följande år.

Frågan om regelverket för resultatenheter har utretts och med anledning av denna översyn av regelverket föreslås att nya riktlinjer för resultatenheter kommunen fastställs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultatenheter TT 2020-04-07.pdf

3 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019

Dnr 2020/KS 0081 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.
2. I och med årets positiva balanskravsresultat på 98 694 636 kr ska kommunens negativa balanskravsresultat från 2018 på -34 358 338 kr anses reglerat.
3. Kommunen avsätter 37 023 973 kr till en nyinrättad resultatutjämningsreserv.
4. 58 179 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2019 överförs till budget 2020 enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2019. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker,
medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och
verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och om målen för verksamheten har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning görs om den förväntade utvecklingen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars för
utredning av en revidering av kommunens ekonomiska regler för resultatenheter samt utredning om kommunen kan tillämpa regelverket om esultatutjämningsreserven i anslutning till beslut om årsredovisningen 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Årsredovisning för Tyresö kommun 2019. Reviderad efter
återremittering KS 2020-03-31 (med gula ändringsmarkeringar).pdf
Tyresökommunårsredovisning20197KFgulamarkeringarändringar.pdf
Tyresökommunårsredovisning2019KSapril.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2019.pdf
Tyresökommunårsredovisning2019KS.pdf
Bilaga1 Investeringsutgifter budgeterade 2019 som överförs till budget 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 16.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-03-02 § 10.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -03-03 § 1015
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020-03-05 § 19 erksamhetsberättelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-05 § 13
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-04 § 18
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-03-03 §2.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2019.pdf

4 Senarelagd budgetprocess inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett nriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inrikt ningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av osäkra ekonomiska förutsättningar föreslås att ommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från styrprocess 2.0 och att beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats skjuts fram till senare i år.

Förslaget innebär att kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats,
beslutas av kommunfullmäktige senast under november 2020. Förslag upprättas och beslutas av kommunstyrelsen senast före oktober månads utgång.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen innan sommaren 2020 beslutar om en inriktning för höstens budgetprocess. Inriktningsärendet ska innehålla en preliminär ekonomiplan för 2021 med volymberäkningar för nämnderna som bygger på ny befolkningsprognos och senast uppdaterade prognoser från SKR och SCB. Syftet med dokumentet är att ge planeringsförutsättningar till kommunens nämnder. Därför ska dokumentet även innehålla en justering av den tidplan för nämnd- och enhetsplaner som framgår av kommunens styrprocess 2.0.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Senarelagd budgetprocess 2020-04-07.pdf

5 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans

Dnr 2020/KS 0113 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.
2. Kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppfylla tekniska krav angivna i kommunallagens 5 kap 16 § för deltagande på distans samt tekniska krav knutna till webb- och radiosändning av fullmäktiges sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av rådande Corona-pandemin och risken för smittspridning har frågan om distansdeltagande i kommunens beslutande organ aktualiserats. I 5
kap. 16 § kommunallagen anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. I 5 kap. 72 § kommunallagen anges att det i kommunfullmäktiges arbetsordning ska regleras i vilken utsträckning ledamöter får delta på distans i fullmäktiges sammanträden.

Mot ovanstående bakgrund föreslås att arbetsordningen för kommunfullmäktige kompletteras med ett nytt stycke nummer 4, Deltagande på distans, som innebär att deltagande på distans för kommunfullmäktiges ledamöter kan tillåtas.

Tekniska förutsättningarna för att uppfylla samtliga angivna krav är i dagsläget inte till fullo utredda. Därför föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppfylla tekniska kraven enligt kommunallagens 5 kap 16 §
avseende deltagande på distans samt de tekniska krav som webb- och radiosändning av sammanträdena ställer.

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars för att ytterligare tydliggöra ansvarsförhållandena i förslaget till ny § 10 och 11 i kommunfullmäktiges arbetsordning. I den nya ordalydelsen ges ordföranden mandatet att avgöra när särskilda skäl föreligger som utgör grundförutsättningen för att fullmäktige kan sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Likaså förtydligas att ordföranden ska ge sitt godkännande till den enskilde ledamoten att delta på distans. Sedan kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars har en ny tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03 samt en ny version av kommunfullmäktiges arbetsordning bilagts till handlingarna.

Bilagor
Reviderad Arbetsordning för KF med synliga ändringar.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att
möjliggöra deltagande på distans.pdf

§60 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0123 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019.
3. Kommunen inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna i och med bokslutet 2019.
5. Resultatutjämningsreserven följs upp och beslutas två gånger årligen i kommunfullmäktige i samband med bokslut samt i samband med budgetuppföljning i november.

Kommunstyrelsens beslut
1. Sammanträdet ajourneras klockan 19:10-19:20.
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige faststä ller riktlinjerna ges
kommundirektören i uppdrag att revidera dessa senast i november månad i samband med att kommunplanen tas upp till beslut.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar en gemensam skriftlig
reservation.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer for god
ekonomisk hushållning där riktlinjer for resultatutjämningsreserv (RUR) ingår.

Kommunallagen förutsätter att fullmäktige besluter om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Syftet är att peka på de långsiktiga förutsättningarna och målen för kommunens ekonomiska hushållning. I Tyresö kommun är dessa mål uttryckt dels i kommunens Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö samt i Kommunplanen där även kommunens finansiella mål framgår.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning innehåller förslag till tillämpning av RUR som kan användas för att utjämna de ekonomiska förutsättningarna för
kommunen över en konjunkturcykel.

Utvärderingen av följsamhet till såväl de långsiktiga riktlinjerna som de
ekonomiska målen i det årliga budgetbeslutet föreslås ske i samband med
årsredovisningen.

Ordförandeutlåtande
Ordföranden Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019 samt att kommunen inrättar en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna i och med bokslutet 2019. Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna ges kommundirektören i uppdrag att revidera dessa senast i november månad i samband med att kommunplanen tas upp till beslut.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar att mötet ajourneras i tio minuter.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget med tilläggsyrkandet att resultatutjämningsreserven följs upp och beslutas två gånger årligen i kommunfullmäktige i samband med bokslut samt i samband med budgetuppföljning i november.

Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Martin Nil sson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och till tilläggsyrkandet från Inger Gemicioglu (V).

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande om ajournering och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet från
Inger Gemicioglu (V) och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
resultatutjämningsreserv.pdf
Förslag Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 3.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer god ekonomisk 2020-04-07.pdf

§61 Riktlinjer för resultatenheter

Dnr 2020/KS 0108 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för resultatenheter i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019.
2. Riktlinjerna ersätter tidigare Gemensamma regler för resultatenheter.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar en gemensam skriftlig
reservation. Ulf Perbo (KD) biträder reservationen.

Beskrivning av ärendet
Kommuner har sedan början av 1990 talet ett system med interna resultatenheter. Resultatenheter är enheter som får ersättning för utförda
prestationer istället för en fast budgetram (anslagsfinansiering). Tillexempel
finansieras grundskolor och förskolor med skolpeng som är en prestationsersättning. Lagstiftningen förutsätter därmed att kommunen har
resultatenheter.

I Tyresö kommun har dessutom resultatenheter fört med sig över och underskott mellan åren. Det har varit en förutsättning i kommunens nuvarande regelverk för resultatenheter. En resultatenhet som har haft underskott ett år har börjat nästa år med samma underskott. En enhet som har överskott, börjar nästa år med samma överskott och har kunnat ”kosta på sig” lite extra följande år.

Frågan om regelverket för resultatenheter har utretts och med anledning av denna översyn av regelverket föreslås att nya riktlinjer för resultatenheter kommunen fastställs.

Ordförandeförslag
Ordföranden Anita Mattsson (S) föreslår att riktlinjerna för resultatenheter i Tyresö kommun fastställs att gälla från och med bokslutet 2019 samt att riktlinjerna ersätter tidigare Gemensamma regler för resultatenheter.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en
tydlig konsekvensanalys. Vidare bör en eventuell ändring av riktlinjerna ske framgent och tas i budgetprocessen inför 2021. Innan dess bör ärendet gå ut på
remiss så att berörda förvaltningar och verksamheter får rätt att lämna ett
remissvar innan beslut fattas.

Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) bifaller återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet från Anki Svenssons (M) med flera. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-03-24 Riktlinjer för resultatenheter.pdf
Tjänsteskrivelse resultatenheter TT 2020-04-07.pdf

§62 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019

Dnr 2020/KS 0081 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.
2. I och med årets positiva balanskravsresultat på 98 694 636 kr ska kommunens negativa balanskravsresultat från 2018 på -34 358 338 kr anses reglerat.
3. Kommunen avsätter 37 023 973 kr till en nyinrättad resultatutjämningsreserv.
4. 58 179 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2019 överförs till budget 2020 enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2019. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker,
medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och
verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och om målen för verksamheten har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning görs om den förväntade utvecklingen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars för
utredning av en revidering av kommunens ekonomiska regler för resultatenheter samt utredning om kommunen kan tillämpa regelverket om resultatutjämningsreserven i anslutning till beslut om årsredovisningen 2019.

Ordförandeförslag
Ordföranden Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.

I och med årets positiva balanskravsresultat på 98 694 636 kr ska kommunens
negativa balanskravsresultat från 2018 på -34 358 338 kr anses reglerat. Kommunen avsätter 37 023 973 kr till en nyinrättad resultatutjämningsreserv. 58 179 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2019 överförs till budget 2020 enligt bilaga 1.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till beslutspunkt 3 i ordförandeförslaget med hänvisning till gemensam skriftlig reservation i § 36.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen vill bifalla beslutspunkterna 1, 2 och 4 i ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 3 i
ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår beslutspunkt 3 i ordförandeförslaget enligt yrkande från Anki Svensson (M).

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-03-24 Årsredovisning för Tyresö kommun.pdf
Tyresökommunårsredovisning20197KFgulamarkeringarändringar.pdf
Tyresökommunårsredovisning2019KSapril.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2019.pdf
Bilaga1 Investeringsutgifter budgeterade 2019 som överförs till budget 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 16.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-02 § 10.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -03-03 § 1015
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 19
Verksamhetsberättelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-05 § 13
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-04 § 18
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-03-03 §2.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2019.pdf
Tjänsteskrivelse. Årsredovisning för Tyresö kommun 2019. Reviderad efter
återremittering KS 2020-03-31 (med gula ändringsmarkeringar).pdf

§63 Senarelagd budgetprocess inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inrikt ningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar ett gemensamt särskilt
yttrande.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av osäkra ekonomiska förutsättningar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från styrprocess 2.0 och att beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats skjuts fram till senare i år.

Förslaget innebär att kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats,
beslutas av kommunfullmäktige senast under november 2020. Förslag upprättas och beslutas av kommunstyrelsen senast före oktober månads utgång.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen innan sommaren 2020 beslutar om en inriktning för höstens budgetprocess. Inriktningsärendet ska innehålla en
preliminär ekonomiplan för 2021 med volymberäkningar för nämnderna som bygger på ny befolkningsprognos och senast uppdaterade prognoser från SKR och SCB. Syftet med dokumentet är att ge planeringsförutsättningar till kommunens nämnder. Därför ska dokumentet även innehålla en justering av den tidplan för nämnd- och enhetsplaner som framgår av kommunens styrprocess 2.0.

Ordförandeförslag
Ordföranden Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrels en föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Yrkande
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Senarelagd budgetprocess inför 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Senarelagd budgetprocess 2020-04-07.pdf

§64 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans

Dnr 2020/KS 0113 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.
2. Kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppfylla tekniska krav angivna i kommunallagens 5 kap 16 § för deltagande på distans samt tekniska krav knutna till webb- och radiosändning av fullmäktiges sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av rådande Corona-pandemin och risken för smittspridning har
frågan om distansdeltagande i kommunens beslutande organ aktualiserats. I 5 kap. 16 § kommunallagen anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. I 5 kap. 72 § kommunallagen anges att det i kommunfullmäktiges arbetsordning ska regleras i vilken utsträckning ledamöter f år delta på distans i fullmäktiges sammanträden.

Mot ovanstående bakgrund föreslås att arbetsordningen för kommunfullmäktige kompletteras med ett nytt stycke nummer 4, Deltagande på distans, som innebär att deltagande på distans för kommunfullmäktiges ledamöter kan tillåtas.

Tekniska förutsättningarna för att uppfylla samtliga angivna krav är i dagsläget inte till fullo utredda. Därför föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att
kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att uppfylla tekniska kraven enligt kommunallagens 5 kap 16 § avseende deltagande på distans samt de tekniska krav som webb - och
radiosändning av sammanträdena ställer.

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars för att ytterligare tydliggöra ansvarsförhållandena i förslaget till ny § 10 och 11 i
kommunfullmäktiges arbetsordning. I den nya ordalydelsen ges ordföranden
mandatet att avgöra när särskilda skäl föreligger som utgör grundförutsättningen för att fullmäktige kan sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Likaså förtydligas att ordföranden ska ge sitt godkännande till den enskilde ledamoten att delta på distans. Sedan kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars har en ny tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03 samt en ny version av kommunfullmäktiges arbetsordning bilagts till handlingarna.

Ordförandeförslag
Ordföranden Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.

Kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att uppfylla tekniska krav angivna i kommunallagens 5 kap 16 § för deltagande på distans samt tekniska krav knutna till webb - och radiosändning av fullmäktiges sammanträden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att
möjliggöra deltagande på distans.pdf
Reviderad Arbetsordning för KF med synliga ändringar.pdf