Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-10-27

Sammanträde 2020-10-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 27 oktober 2020

Diarienummer 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun september 2020.pdf
Månadsrapport för kommunstyrelsens övriga verksamhetsområden per den 30 september 2020.pdf
Månadsrapport investeringar september 2020.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 10.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 11.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 12 trafik och miljö.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 13.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 14.pdf

3 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 517,7 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess revideras årligen.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet och, vad gäller taxor, berörda nämnder och utskott, har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har uppdaterad tjänsteskrivelse och förslag till kommunplan lagts till ärendet (handlingar under utarbetande). Förslag till plan för strategiska investeringar distribueras med ordinarie postgång.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf
Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf
Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf
Avfallstaxa 2021.docx.pdf
Avfallstaxa 2021 med kommentarer.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf
Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf
Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf
Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf
Bilagor
3 Avfallstaxa 2021 med kommentarer.pdf (1 323 kb) 3 Avfallstaxa 2021.docx.pdf (1 308 kb) 3 Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf (102 kb) 3 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf (185 kb) 3 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf (163 kb) 3 Kommunplan 2021-2024.pdf (3 606 kb) 3 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf (160 kb) 3 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (680 kb) 3 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf (1 574 kb) 3 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (305 kb) 3 Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf (313 kb) 3 Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf (209 kb) 3 Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf (290 kb) 3 Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf (481 kb) 3 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf (215 kb) 3 Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf (293 kb) 3 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (158 kb) 3 Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (110 kb) 3 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf (408 kb)

4 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Diarienummer 2020/KS 0265 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den erbjudna försäkringsersättningen antas vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet.
2. Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag.

Beskrivning av ärendet
Tyresö vindkraft AB har, efter brand i turbin, föreslagit moderbolaget Tyresö bostäder att rekommendera kommunfullmäktige att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet. Styrelsen för Tyresö Bostäder AB rekommenderar i sin tur kommunstyrelsen att besluta om att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet, samt att göra Tyresö vindkraft AB till ett vilande bolag. Enligt bolagsordningen för Tyresö bostäder, som är ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige ta ställning till beslut av större vikt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet, samt att Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag, se bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö vindkraft ABs verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Vindkraft AB.pdf
Tyresö Bostäder AB Protokollsutdrag 200924 § 13.pdf
Tyresö vindkraft AB Styrelseprotokoll 200923.pdf

5 Uppdrag om partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld

Diarienummer 2020/KS 0268 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

6 Redovisning av uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden genom Tyresö kommun

Diarienummer KSTK-2020.004780

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2020 § 11 kommundirektören i uppdrag att utreda hastighetsbegränsningarna på Gudöbroleden genom Tyresö kommun, med inriktning på sänkt och enhetlig hastighet. Gudöbroleden är en statlig väg men går genom tätbebyggt område där Tyresö kommun reglerar hastighetsbegränsningarna i samråd med Trafikverket. Kommunen har rätt att besluta om hastigheten på sträckan även om det går mot Trafikverkets rekommendation.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och inhämtat synpunkter från väghållningsmyndigheten, Trafikverket region Stockholm. Svaret redovisas i bifogad tjänsteskrivelse med förslag om att redovisningen noteras. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår, genom bifall av förslag från utskottets ordförande Marie Åkesdotter, att kommunstyrelsen beslutar att hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §36.docx.pdf
Reservation C, M, KD Kommunstyrelsen 20200107 §11.pdf
Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning hastighetsgräns på
Gudöbroleden genom tyresö kommun tjänsteskrivelse.pdf
Tjänsteskrivelse hastighet på Gudöbrovägen osignerad.docx.pdf
Förtydligande.xlsx.pdf
Trafikverket - Yttrande om hastighetssänkning.pdf.pdf
Trafikverket 2.pdf

7 Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 128, om antagande av detaljplan för Apelvägen antas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beredde ärendet om antagande av detaljplan för Apelvägen den 15 september 2020 § 128 och föreslog då att kommunfullmäktige ska besluta att planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen, samt att kommunfullmäktige ska anta detaljplan för Apelvägen. Kommunstyrelsen beslutade för egen del att ärendet ska tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 19 november 2020 för att ge sakägare tillräckligt med tid för att komma in med synpunkter inför beslutet. Ett antal överklaganden enligt kommunallagen (laglighetsprövning) har lämnats in till förvaltningsrätten i Stockholm som handlägger dessa överklaganden tillsammans i mål nr 22239-20. Med anledning av dessa överklaganden har kommunen förelagts att yttra sig över det som har angivits i överklagandehandlingarna och kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till yttrande till förvaltningsrätten (handlingar under utarbetande).

8 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Diarienummer 2020/KS 0233 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram av Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm har rekommenderat kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021. Ärendet har beretts i arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilka föreslår att överenskommelsen antas. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 87.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Överenskommelse om ungdomsmottagningar.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Överenskommelse
ungdomsmottagningar.pdf
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan
ungdomsmottagningar.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §84.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse samverkan avseende
ungdomsmottagningarna.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna BUN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §53.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK
ungdomsmottagningarna.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK
ungdomsmottagningarna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1063.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Rekommendation
Överenskommelse ang ungdomsmottagningarna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Rekommendation
Överenskommelse ungdomsmottagningarna.pdf

9 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KS 0240 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att Stefan Vallin utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden, samt att uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 89.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud.docx.pdf

10 Redovisning av partistöd för år 2019 samt partistöd för år 2021

Diarienummer 2020/KS 0043 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar partiernas redovisningar samt beslutar att lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019 samt partistöd 2021.pdf
Tjänsteskrivlse Redovisning av partistöd för år 2019 samt beslut om partistöd för år 2021.docx.pdf
Redovisning Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2019.pdf
Redovisning partistöd Moderaterna 2019.pdf
Redovisning partistöd 2019 SD Tyresö.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Liberalerna.pdf
Redovisning lokalt partistöd Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning Miljöpartiet.pdf

11 Beslut om upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3

Diarienummer 2020/KS 0227 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Rutinmässiga utskrifter som enbart görs för att spegla digitala ärenden i kommunens ärendehanteringssystem W3D3 är inte längre nödvändiga.
2. Pappershandlingar som skannats till ärendehanteringssystemet W3D3 kan gallras om det inte finns särskilda skäl att bevara dem.
3. Besluten 1-2 gäller från och med 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
För att åstadkomma ett mer digitalt arbetssätt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att rutinmässiga utskrifter som görs från W3D3 enbart för att återspegla ett digitalt ärende inte längre är nödvändiga samt att vissa pappershandlingar som skannas till W3D3 kan gallras.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Rutinmässiga utskrifter som enbart görs för att spegla digitala ärenden i kommunens ärendehanteringssystem W3D3 är inte längre nödvändiga.
2. Pappershandlingar som skannats till ärendehanteringssystemet W3D3 kan gallras om det inte finns särskilda skäl att bevara dem.
3. Besluten 1-2 gäller från och med 1 januari 2021.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 90.pdf
Tjänsteskrivelse om upphörande av obligatoriska utskrifter från w3d3.pdf
Tjänsteskrivelse om beslut av upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3.docx.pdf

12 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 91.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om fallförebyggande tjänst.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

13 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

14 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande.

Hållbarhetsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdraget 2020-10-14 HU §39.docx.pdf
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om att sluta användandet av engångsartiklar av plast osignerad.docx.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf

15 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ulrica Riis-Pedersen, Anna Steele och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram samt att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen arbetar med trafikbuller. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår, i ordförandeutlåtande och genom bifall till ordförandeförslag, att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §38.docx.pdf
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om omgivningsbuller tjänsteskrivelse.docx.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-10-14, se https://insynsverige.se/tyreso -ledningsutskott/sammantrade?date=2020-10-14
Hållbarhetsutskottet 2020-10-14, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2020-10-14

Bilagor
Ordförandebeslut om fortsatta stödåtgärder till företagen med anledning av Covid 19.pdf

17 Kommunstyrelsens meddelanden 27 oktober 2020

Diarienummer 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:40, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html
Övriga meddelanden
-

Bilagor
Kommunarkivet Tillsynsrapport arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Kommunarkivet Tillsynsrapport kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Budget 2021.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 165.pdf (73 kb)

§159 Kommundirektörens rapport 27 oktober 2020

Diarienummer 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 27 oktober 2020.pdf

§160 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun september 2020.pdf
Månadsrapport för kommunstyrelsens övriga verksamhetsområden per den 30
september 2020.pdf
Månadsrapport investeringar september 2020.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 10.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 11.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 12 trafik och miljö.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 13.pdf
Månadsrapport september 2020 VO 14.pdf

§161 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 517,7 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet. 
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Ulf Perbo (KD), Anna Steele (C), Per Carlberg (SD) och Inger Gemicioglu (V) deltar inte i beslut.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess revideras årligen. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet och, vad gäller taxor, berörda nämnder och utskott, har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har uppdaterad tjänsteskrivelse och förslag till kommunplan lagts till ärendet. Förslag till plan för strategiska investeringar distribueras med ordinarie postgång.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att:
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:

Verksamhetsområde Anslag
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021 2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 517,7 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf
Kommunplan 2021-2024.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering
Kumla skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för
lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf
Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf
Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf
Avfallstaxa 2021.docx.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf
Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf
Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf
Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf

Bilagor
§ 161 Avfallstaxa 2021.docx.pdf (1 308 kb) § 161 Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf (102 kb) § 161 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf (147 kb) § 161 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf (141 kb) § 161 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering Kumla skola.pdf (134 kb) § 161 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf (185 kb) § 161 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf (163 kb) § 161 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.pdf (267 kb) § 161 Kommunplan 2021-2024.pdf (3 606 kb) § 161 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf (160 kb) § 161 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (680 kb) § 161 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf (1 574 kb) § 161 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (305 kb) § 161 Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf (313 kb) § 161 Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf (209 kb) § 161 Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf (290 kb) § 161 Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf (481 kb) § 161 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (754 kb) § 161 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf (215 kb) § 161 Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf (293 kb) § 161 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (158 kb) § 161 Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (110 kb) § 161 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf (408 kb)

§162 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Diarienummer 2020/KS 0265 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den erbjudna försäkringsersättningen antas vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet.
2. Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag.

Beskrivning av ärendet
Tyresö vindkraft AB har, efter brand i turbin, föreslagit moderbolaget Tyresö bostäder att rekommendera kommunfullmäktige att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet. Styrelsen för Tyresö Bostäder AB rekommenderar i sin tur kommunstyrelsen att besluta om att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet, samt att göra Tyresö vindkraft AB till ett vilande bolag. Enligt bolagsordningen för Tyresö bostäder, som är ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige ta ställning till beslut av större vikt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en
avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet, samt att Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag, se bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Den erbjudna försäkringsersättningen antas vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet.
2. Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö vindkraft ABs verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Vindkraft AB.pdf
Tyresö Bostäder AB Protokollsutdrag 200924 § 13.pdf
Tyresö vindkraft AB Styrelseprotokoll 200923.pdf

§163 Uppdrag om partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld

Diarienummer 2020/KS 0268 12

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och om möjligt skapa förutsättningar för kommunen att kunna tillämpa partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.

Beskrivning av ärendet
Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen, där man försäkrar bort en del av denna hos ett pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar då det året den bokförs. En partiell inlösen ses som en möjlighet för kommunen att jämna ut resultat över tid.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommundirektören ges i uppdrag att utreda och om möjligt skapa förutsättningar för kommunen att kunna tillämpa partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge
kommundirektören i uppdrag att utreda och om möjligt skapa förutsättningar för kommunen att kunna tillämpa partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.

Yrkande
Christina Melzén (L), Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.pdf
Tjänsteskrivelse Partiellt inlösande av pension.pdf

§164 Redovisning av uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden genom Tyresö kommun

Diarienummer KSTK-2020.004780

Kommunstyrelsens beslut
1. Hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.

Reservation
Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) reserverar sig (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
Ulf Perbo (KD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2020 § 11 kommundirektören i uppdrag att utreda hastighetsbegränsningarna på Gudöbroleden genom Tyresö kommun, med inriktning på sänkt och enhetlig hastighet. Gudöbroleden är en statlig väg men går genom tätbebyggt område där Tyresö kommun reglerar hastighetsbegränsningarna i samråd med Trafikverket. Kommunen har rätt att besluta om hastigheten på sträckan även om det går mot Trafikverkets rekommendation.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och inhämtat synpunkter från väghållningsmyndigheten, Trafikverket region Stockholm. Svaret redovisas i bifogad tjänsteskrivelse med förslag om att redovisningen noteras. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår, genom bifall av förslag från utskottets ordförande Marie Åkesdotter, att kommunstyrelsen beslutar att hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar i första hand att hastigheten på Gudöbroleden regleras till 60 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun, och yrkar i andra hand avslag till ordförandeförslagets punkt 1. Peter Freij (M), Anna Steele (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) förstahandsyrkande. Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (S) förstahandsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (S) förstahandsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (S) förstahandsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 1. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §36.docx.pdf
Reservation C, M, KD Kommunstyrelsen 20200107 §11.pdf
Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning hastighetsgräns på
Gudöbroleden genom tyresö kommun tjänsteskrivelse.pdf
Tjänsteskrivelse hastighet på Gudöbrovägen osignerad.docx.pdf
Förtydligande.xlsx.pdf
Trafikverket - Yttrande om hastighetssänkning.pdf.pdf
Trafikverket 2.pdf

§165 Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 128, om antagande av detaljplan för Apelvägen antas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beredde ärendet om antagande av detaljplan för Apelvägen den 15 september 2020 § 128 och föreslog då att kommunfullmäktige ska besluta att planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen, samt att kommunfullmäktige ska anta detaljplan för Apelvägen. Kommunstyrelsen beslutade för egen del att ärendet ska tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 19 november 2020 för att ge sakägare tillräckligt med tid för att komma in med synpunkter inför beslutet.

Ett antal överklaganden enligt kommunallagen (laglighetsprövning) har lämnats in till förvaltningsrätten i Stockholm som handlägger dessa överklaganden tillsammans i mål nr 22239-20. Med anledning av dessa överklaganden har kommunen förelagts att yttra sig över det som har angivits i överklagandehandlingarna och kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till yttrande till förvaltningsrätten.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 128, om antagande av detaljplan för Apelvägen, samt att paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Anna Steele (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Mats Lindblom (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande till förvaltningsrätten laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om detaljplan för Apelvägen.pdf
Tjänsteskrivelse yttrande till förvaltningsrätten Stockholm.pdf
Yttrande i mål 22239 20 till förvaltningsrätten Stockholm.pdf
Bilaga 1 till KS yttrande 20201027.pdf
Bilaga 2 till KS yttrande 20201027.pdf
MÖD 200528 mål nr 10630 för 2019.pdf
DN kungörelse.pdf
Kungörelse om granskningsutlåtande 200925.pdf
Meddelande om granskningsutlåtande 200925.pdf
Mitt i kungörelse.pdf
Information om kungörelse om meddelande av granskningsutlåtande 200925.pdf
Stockholm FR 22239-20 Aktbil 29 (1).pdf

§166 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Diarienummer 2020/KS 0233 005

Kommunstyrelsens beslut
- Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram av Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm har rekommenderat kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021.

Ärendet har beretts i arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilka föreslår att överenskommelsen antas. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 87.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Överenskommelse om
ungdomsmottagningar.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Överenskommelse
ungdomsmottagningar.pdf
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan
ungdomsmottagningar.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §84.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse samverkan avseende
ungdomsmottagningarna.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna BUN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §53.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK
ungdomsmottagningarna.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK
ungdomsmottagningarna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1063.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Rekommendation
Överenskommelse ang ungdomsmottagningarna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Rekommendation
Överenskommelse ungdomsmottagningarna.pdf

§167 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KS 0240 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att Stefan Vallin utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden, samt att uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen utser Stefan Vallin till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden, samt att uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 89.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§168 Redovisning av partistöd för år 2019 samt partistöd för år 2021

Diarienummer 2020/KS 0043 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar partiernas redovisningar samt beslutar att lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019 samt partistöd 2021.pdf
Tjänsteskrivlse Redovisning av partistöd för år 2019 samt beslut om partistöd för år 2021.docx.pdf
Redovisning Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2019.pdf
Redovisning partistöd Moderaterna 2019.pdf
Redovisning partistöd 2019 SD Tyresö.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Liberalerna.pdf
Redovisning lokalt partistöd Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning Miljöpartiet.pdf

§169 Beslut om upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3

Diarienummer 2020/KS 0227 008

Kommunstyrelsens beslut
1. Rutinmässiga utskrifter som enbart görs för att spegla digitala ärenden i kommunens ärendehanteringssystem W3D3 är inte längre nödvändiga.
2. Pappershandlingar som skannats till ärendehanteringssystemet W3D3 kan gallras om det inte finns särskilda skäl att bevara dem.
3. Besluten 1-2 gäller från och med 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
För att åstadkomma ett mer digitalt arbetssätt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att rutinmässiga utskrifter som görs från W3D3 enbart för att återspegla ett digitalt ärende inte längre är nödvändiga samt att vissa pappershandlingar som skannas till W3D3 kan gallras.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Rutinmässiga utskrifter som enbart görs för att spegla digitala ärenden i kommunens ärendehanteringssystem W3D3 är inte längre nödvändiga.
2. Pappershandlingar som skannats till ärendehanteringssystemet W3D3 kan gallras om det inte finns särskilda skäl att bevara dem.
3. Besluten 1-2 gäller från och med 1 januari 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Rutinmässiga utskrifter som enbart görs för att spegla digitala ärenden i kommunens ärendehanteringssystem W3D3 är inte längre nödvändiga.
2. Pappershandlingar som skannats till ärendehanteringssystemet W3D3 kan gallras om det inte finns särskilda skäl att bevara dem.
3. Besluten 1-2 gäller från och med 1 januari 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 90.pdf
Tjänsteskrivelse om upphörande av obligatoriska utskrifter från w3d3.pdf
Tjänsteskrivelse om beslut av upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3.docx.pdf

§170 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M) och Jeanette Hellmark (M) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 91.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf

§171 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

§172 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande.

Hållbarhetsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdraget 2020-10-14 HU §39.docx.pdf
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om att sluta användandet av engångsartiklar av plast osignerad.docx.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf

§173 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ulrica Riis-Pedersen, Anna Steele och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram samt att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen arbetar med trafikbuller. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår, i ordförandeutlåtande och genom bifall till ordförandeförslag, att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §38.docx.pdf
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om omgivningsbuller tjänsteskrivelse.docx.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf

§174 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-10-14, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2020-10-14
Hållbarhetsutskottet 2020-10-14, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2020-10-14

Bilagor
Ordförandebeslut om fortsatta stödåtgärder till företagen med anledning av Covid 19.pdf

§175 Kommunstyrelsens meddelanden 27 oktober 2020

Diarienummer 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:40, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html
Övriga meddelanden
-

Bilagor
Kommunarkivet Tillsynsrapport arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Kommunarkivet Tillsynsrapport kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Budget 2021.pdf
Tyresö Bostäder Sammanträde nr 204.pdf