Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-08-15

Sammanträde 2023-08-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2023

Ärende 1 Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från kommundirektören om aktuella händelser.

2 Utseende av beredningsgrupp för Ukrainautbytet

Utseende av beredningsgrupp för Ukrainautbytet
Ärende 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- En beredningsgrupp för Ukrainautbytet utses.

Beskrivning av ärendet
Den 19-20 juni 2023 organiserade Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) ett möte med kommunrepresentanter från kommuner i Ukraina och Sverige. Syftet med mötet var att diskutera framtida eventuella kommunala partnerskap. Anita Mattsson och Cynthia Runefjärd deltog på mötet som representanter för Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-06-28 § 48.

Varje parti ombeds utse en deltagare till beredningsgruppen för Ukrainautbytet.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2023-06-28 § 49.pdf

3 Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola

Ärende 3 Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 "PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Projekt Bergfotens förskola är i slutfasen av färdigställandet av ett förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör. Syftet med projektet är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att uppföra ett modernt och effektivt tillagningskök för grundskolan och förskolan med tillhörande skolmatsal.
En kostnadsbedömning baserat på projektets systemhandling visar att slutkostnadsprognosen för projektet överstiger den budget som beslutades i kommunstyrelsen 2021-05-26 §50.
Behovet av utökad budget beror dels på att underlaget som presenterades i tjänsteskrivelsen 2021-04-27 baserades på fel alternativ i kalkylunderlaget där kostnaden för tillagningsköket inte ingick. Den andra faktorn som påverkat kostnaden är omvärldsläget, inflationstakten och ökade materialkostnader. Utöver kostnadsökningen på varor och arbeten har byggnationen av en konceptförskola i Bergfoten visat sig mer omfattande än den tidiga utredningen kunnat påvisa.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.
Emellertid, i ett osäkert omvärldsläge där inflation och materialkostnader ökat, bör beslut rörande behov av om- och utbyggnad inom Barn- och utbildnings verksamhetsområde tas med stor aktsamhet för att kunna hantera framtida kostnader.
Befolkningsökningen i Tyresö kommun har minskat i förhållande till gällande befolkningsprognos. Detta medför att behovet av att utöka kapaciteten på Bergfotens skola har minskat. Om Bergfotens skolas elevantal inte utökas behöver inte nytt storkök och matsal anläggas i den nya förskolebyggnaden. Det skulle dock krävas, inom en snar framtid, en mindre renovering av grundskolans nuvarande skolkök och matsal.
I projektfasen har anpassningar i utemiljön fått göras då det är fler verksamheter som ska dela på en yta. Skolgården är kuperad och krav som tillgänglighet och väganslutning har haft stor påverkan på utformningen av gården. Om projektet exkluderar nytt storkök och matsal till Bergfotens skola frigörs en större yta till förmån för förskolegården och därmed skapa en bättre utemiljö för barnen.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att projektet bör exkludera tillagningskök och matsal till Bergfotens skola.
Ärendet är berett av kommunledningsutskottet 2023-06-28, § 47, och barn- och utbildningsnämnden 2023-06-14, § 64.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 47.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2023-06-14 §64.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola.pdf
Bilaga-1-PM utökad budget SEKRETESS.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

4 Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till Tyresö Sportcenter AB

Ärende 4 Diarienummer 2023/KS 0217

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens tennisklubb (TTK) äger dotterbolaget Tyresö Sportcenter AB som driver en racketsporthall på mark som arrenderats av kommunen. Tennisklubben har 2014 fått kommunal borgen för ett lån på 4 mnkr med löptid fram till 2024. Om borgen ska beviljas efter 2024 behövs nytt beslut i kommunfullmäktige.
Under 2021 genomförde TTK genom Tyresö Sportcenter AB en utbyggnad av rackethallen som finansierades genom ett medlemslån med hög ränta. Under 2022 har tennisklubben inkommit med en förfrågan om kommunen kan tillåta arrendeavtalet pantsätts så att klubben kan ersätta medlemslånet med upplåning i bank vilket skulle innebära betydande besparing för klubben. Klubben har också redovisat betydande underhålls- och investeringsbehov som man önskar finansiera med upplåning. Utifrån denna förfrågan har diskussioner förts mellan företrädare för tennisklubben och kommunen om tennisklubbens finansiering.
Den lösning man kommit fram till, och som förespråkas av kommunstyrelseförvaltningen, är att den ursprungliga borgen till Trollbäckens Tennisklubb på 4 mnkr avvecklas, och ersätts av en ny borgen på 12 mnkr som ges till Trollbäckens Sportcenter AB. Förutsättningen för att kommunen ger detta stöd är att arrendeavtalet justeras på två punkter, samt att samarbetsavtalet mellan kommunen och klubben skrivs om i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2028-06-28, § 45.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till Tyresö Sportcenter AB.pdf
Bilaga 1 Förslag Samarbetsavtal.pdf
Bilaga 2 Arrendeavtal -justeringsförslag.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 45.pdf

5 Behovsanalys om lokaler för korttidsvistelse enligt LSS

Ärende 5 Diarienummer 2023/ÄON 0073

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att undersöka om behovet av verksamhetslokaler för korttidsvistelse kan täckas inom befintligt bestånd.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att en utredning initieras med syfte
att undersöka om lokaler för korttidvistelse enligt LSS kan tillgodoses inom
befintligt bestånd.

Bakgrunden är att befintliga lokaler för korttidsvistelse inte är ändamålsenliga
för alla målgrupper som kan vara aktuella för insatsen. Utöver detta finns det
även en brist på platser främst avseende helger.
Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2023-06-19 § 58.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-06-19 § 58.pdf
Tjut behovsanalys korttidsvistelse.pdf
Behovsanalys korttidsvistelse.pdf
PM tillgänglighetshetsrådets synpunkter på korttidsvistelse.pdf

6 Uppdrag att ta fram en Vattentjänstplan för Tyresö kommun

Ärende 6 Diarienummer KSM2023-392.340

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna arbetet med, och att ta fram, en vattentjänstplan för Tyresö kommun.
2. Kostnaderna för att samordna och ta fram en vattentjänstplan finansieras inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) enligt beslut i riksdagen. Lagändringen innebär bland annat att kommuner ska ta fram, samråda och besluta om att anta en vattentjänstplan under år 2023. Beslut om att anta planen ska tas i kommunfullmäktige.
Lagändringarna innebär i korthet följande:
* När kommunen bedömer behovet av en allmän VA-anläggning (vatten och avloppsanläggning) ska hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet genom en godtagbar enskild anläggning för det aktuella området.
* Vattentjänstplanen ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.
* Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan för varje kommun senast 2024-01-01.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2028-06-28, § 31.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tyresö vattentjänstplan.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 31.pdf

7 Svar på Tyresöinitiativ om att göra Stadsparken mer lockande för äldre

Ärende 7 Diarienummer KSM2023-367.556

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för vilka åtgärder som kan genomföras och hur det bör göras på bästa vis.
3. Kostnader för analys och enklare åtgärder finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Ett Tyresöinitiativ om att göra Stadsparken mer lockande för äldre har fått 123 röster och har därmed uppnått kravet om minst 50 röster för att behandlas av relevant nämnd. Initiativtagaren efterfrågar aktiviteter som gör att äldre känner att det finns plats för dem i Stadsparken. Initiativet föreslår boulebana, ett till schackbräde utöver det befintliga, fler sittplatser samt andra lockande aktiviteter för våra äldre Tyresöbor.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att vi bör göra åtgärder i Stadsparken för att möta de behov som finns hos de äldre målgrupper vars behov inte tillgodoses där idag. Vi föreslår att en medborgardialog med äldre genomförs för att vi ska nå ett så bra resultat som möjligt. Vissa åtgärder bör kunna genomföras inom en kortare tidshorisont, som exempelvis sittplatser i utvalda lägen, medan andra åtgärder kräver mer utredning och skissarbete för att hitta en bra utformning.
En enklare analys av möjlighet till utveckling av Stadsparken, samt genomförande av medborgardialog kan genomföras inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad. Även mindre åtgärder som nya sittplatser kan genomföras inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad. För större åtgärder som exempelvis boulebana och utegym krävs en utredning av finansieringsmöjligheter. Förslagsvis bör uppdraget samordnas med det uppdrag som Kultur- och fritidsnämnden gett om anläggande av spontandansbana, då det finns stora samordningsvinster.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2028-06-28, § 30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Tyresöinitiativ_ Gör Stadsparken mer lockande för äldre.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd -Gör Stadsparken mer lockande för äldre.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 30.pdf

8 Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet 2024

Ärende 8 Diarienummer 2023/VN 0002 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tidigare valdistrikt 28, Bollmoraberg, delas i två valdistrikt enligt förslag i bilaga 1.
2. I övrigt delas valdistrikten in enligt förslag i bilaga 2, "Valdistrikt i Tyresö 2024".
3. Förslaget till beslut beräknas medföra en kostnad på cirka 27 000 kronor vilken föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Inför valet till Europaparlamentet 2024 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från april 2023 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valet 2024. Utifrån genomgången föreslås att tidigare distrikt 28, Bollmoraberg, delas upp i två valdistrikt. Detta då distriktet redan vid de allmänna valen 2022 tangerade den övre gränsen för valdistrikts storlek och det kommer att vara en betydande inflyttning i distriktet under de kommande åren. I övrigt föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de övriga valdistrikten förblir desamma som vid de allmänna valen 2022.
Valnämnden har berett ärendet 2028-06-12, § 1.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2023-06-12 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet 2024.pdf
Bilaga 1 Förslag till delning av distrikt 28.pdf
Bilaga 2 Valdistrikt i Tyresö 2024.pdf

9 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Ärende 9 Diarienummer 2023/KS 0253

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

10 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsutskott samt strategidagar för 2024

Ärende 10 Diarienummer 2023/KS 0213

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 20 februari, 26 mars samt 26 april.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2028-06-28, § 46.

Bilagor
Sammanträdesplan 2024 förslag till kommunstyrelsen 2023-08-15.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsutskott - rättat.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 46.pdf

11 Kommunstyrelsens meddelanden

Ärende 11 Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
11-2023-Förbundsavgift2024.pdf
11-2023-NY-Förbundsavgift2024.pdf
Cirkulär 23-31 Ägar- och ledningsprövning nya och utökade krav för enskilda att bedriva fristående förskola.pdf
Cirkulär Arbetsdomstolens dom 2023 nr 32 om påstått brott mot Allmänna Bestämmelser § 11.pdf
Cirkulär 23_30 Ändring och tillägg HÖK 20 OFR Läkare 19 juni 2023.pdf
Preliminär LSS-utjämning för år 2024.pdf
SSK_Minne230112.pdf
SSK_Minne230316.pdf
SSK_Minne230504.pdf
KdirMinne230210.pdf
KdirMinne230428.pdf
KdirMinne230609.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-14 förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid vid Jutholmen.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-15 förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid fastigheten Dalarö 2 5.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-16 förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid vraket efter Bodekull.pdf
Viktig information misstänkt försändelse MSB.pdf
Cirkular23_34.pdf

12 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Ärende 12 Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-06-28, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-06-28
Hållbarhetsutskottet 2023-05-24, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-06-28
Stadsbyggnadsutskottet 2023-06-28 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-06-28
Bilagor
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret 29 maj - 6 augusti 2023.pdf
Delegationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut flyttade och skrotade fordon.pdf
Delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut Schakt och Trafikanordningsplaner.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör sommar 2023.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag.pdf

§100 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från kommundirektören om aktuella händelser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§101 Utseende av beredningsgrupp för Ukrainautbytet

Kommunstyrelsens beslut
- Anita Mattsson (S), Heinz Sjögren (L), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moube (C), Ulla Hoffmann (V), Anki Svensson (M), Giovanna Carlsson (KD) och Henrik Mellström (SD) utses till beredningsgruppen för Ukrainautbytet.

Beskrivning av ärendet
Den 19-20 juni 2023 organiserade Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) ett möte med kommunrepresentanter från kommuner i Ukraina och Sverige. Syftet med mötet var att diskutera framtida eventuella kommunala partnerskap. Anita Mattsson och Cynthia Runefjärd deltog på mötet som representanter för Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-06-28 § 48.

Varje parti utser en deltagare till beredningsgruppen för Ukrainautbytet. Socialdemokraterna utser Anita Mattsson (S), Liberalerna utser Heinz Sjögren (L), Miljöpartiet utser Marie Åkesdotter (MP), Centerpartiet utser Raymond Moube (C), Vänsterpartiet utser Ulla Hoffmann, Moderaterna utser Anki Svensson (M), Kristdemokraterna utser Giovanna Carlsson (KD) och Sverigedemokraterna utser Henrik Mellström (SD).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Anita Mattsson (S), Heinz Sjögren (L), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moube (C), Ulla Hoffmann (V), Anki Svensson (M), Giovanna Carlsson (KD) och Henrik Mellström (SD) utses till beredningsgruppen för Ukrainautbytet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2023-06-28 § 49.pdf

§102 Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Kommunstyrelsens beslut
- Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 "PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola"
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Projekt Bergfotens förskola är i slutfasen av färdigställandet av ett förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör. Syftet med projektet är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att uppföra ett modernt och effektivt tillagningskök för grundskolan och förskolan med tillhörande skolmatsal.

En kostnadsbedömning baserat på projektets systemhandling visar att slutkostnadsprognosen för projektet överstiger den budget som beslutades i kommunstyrelsen 2021-05-26 §50.

Behovet av utökad budget beror dels på att underlaget som presenterades i tjänsteskrivelsen 2021-04-27 baserades på fel alternativ i kalkylunderlaget där kostnaden för tillagningsköket inte ingick. Den andra faktorn som påverkat kostnaden är omvärldsläget, inflationstakten och ökade materialkostnader. Utöver kostnadsökningen på varor och arbeten har byggnationen av en konceptförskola i Bergfoten visat sig mer omfattande än den tidiga utredningen kunnat påvisa.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.

Emellertid, i ett osäkert omvärldsläge där inflation och materialkostnader ökat, bör beslut rörande behov av om- och utbyggnad inom Barn- och utbildnings verksamhetsområde tas med stor aktsamhet för att kunna hantera framtida kostnader.

Befolkningsökningen i Tyresö kommun har minskat i förhållande till gällande befolkningsprognos. Detta medför att behovet av att utöka kapaciteten på Bergfotens skola har minskat. Om Bergfotens skolas elevantal inte utökas behöver inte nytt storkök och matsal anläggas i den nya förskolebyggnaden. Det skulle dock krävas, inom en snar framtid, en mindre renovering av grundskolans nuvarande skolkök och matsal.

I projektfasen har anpassningar i utemiljön fått göras då det är fler verksamheter som ska dela på en yta. Skolgården är kuperad och krav som tillgänglighet och väganslutning har haft stor påverkan på utformningen av gården. Om projektet exkluderar nytt storkök och matsal till Bergfotens skola frigörs en större yta till förmån för förskolegården och därmed skapa en bättre utemiljö för barnen.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att projektet bör exkludera tillagningskök och matsal till Bergfotens skola.

Ärendet är berett av kommunledningsutskottet 2023-06-28, § 47, och barn- och utbildningsnämnden 2023-06-14, § 64.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 "PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola"

Vidare föreslår ordföranden att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Yrkanden
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 47.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2023-06-14 §64.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola.pdf
Bilaga-1-PM utökad budget SEKRETESS.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

§103 Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till

Diarienummer 2023/KS 0217

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens tennisklubb (TTK) äger dotterbolaget Tyresö Sportcenter AB som driver en racketsporthall på mark som arrenderats av kommunen. Tennisklubben har 2014 fått kommunal borgen för ett lån på 4 mnkr med löptid fram till 2024. Om borgen ska beviljas efter 2024 behövs nytt beslut i kommunfullmäktige.
Under 2021 genomförde TTK genom Tyresö Sportcenter AB en utbyggnad av rackethallen som finansierades genom ett medlemslån med hög ränta. Under 2022 har tennisklubben inkommit med en förfrågan om kommunen kan tillåta arrendeavtalet pantsätts så att klubben kan ersätta medlemslånet med upplåning i bank vilket skulle innebära betydande besparing för klubben. Klubben har också redovisat betydande underhålls- och investeringsbehov som man önskar finansiera med upplåning. Utifrån denna förfrågan har diskussioner förts mellan företrädare för tennisklubben och kommunen om tennisklubbens finansiering.
Den lösning man kommit fram till, och som förespråkas av kommunstyrelseförvaltningen, är att den ursprungliga borgen till Trollbäckens Tennisklubb på 4 mnkr avvecklas, och ersätts av en ny borgen på 12 mnkr som ges till Trollbäckens Sportcenter AB. Förutsättningen för att kommunen ger detta stöd är att arrendeavtalet justeras på två punkter, samt att samarbetsavtalet mellan kommunen och klubben skrivs om i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-06-28, § 45.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Yrkanden
Anki Svensson (M) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till Tyresö Sportcenter AB.pdf
Bilaga 1 Förslag Samarbetsavtal.pdf
Bilaga 2 Arrendeavtal -justeringsförslag.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 45.pdf

§104 Behovsanalys om lokaler för korttidsvistelse enligt LSS

Diarienummer 2023/ÄON 0073

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att undersöka om behovet av verksamhetslokaler för korttidsvistelse kan täckas inom befintligt bestånd.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att en utredning initieras med syfte
att undersöka om lokaler för korttidvistelse enligt LSS kan tillgodoses inom
befintligt bestånd.

Bakgrunden är att befintliga lokaler för korttidsvistelse inte är ändamålsenliga
för alla målgrupper som kan vara aktuella för insatsen. Utöver detta finns det
även en brist på platser främst avseende helger.
Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2023-06-19 § 58.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att undersöka om behovet av verksamhetslokaler för korttidsvistelse kan täckas inom befintligt bestånd.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-06-19 § 58.pdf
Tjut behovsanalys korttidsvistelse.pdf
Behovsanalys korttidsvistelse.pdf
PM tillgänglighetshetsrådets synpunkter på korttidsvistelse.pdf

§105 Uppdrag att ta fram en Vattentjänstplan för Tyresö kommun

Diarienummer KSM2023-392.340

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna arbetet med, och att ta fram, en vattentjänstplan för Tyresö kommun.
2. Kostnaderna för att samordna och ta fram en vattentjänstplan finansieras inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) enligt beslut i riksdagen. Lagändringen innebär bland annat att kommuner ska ta fram, samråda och besluta om att anta en vattentjänstplan under år 2023. Beslut om att anta planen ska tas i kommunfullmäktige.

Lagändringarna innebär i korthet följande:
- När kommunen bedömer behovet av en allmän VA-anläggning (vatten och avloppsanläggning) ska hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet genom en godtagbar enskild anläggning för det aktuella området.
- Vattentjänstplanen ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.
- Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan för varje kommun senast 2024-01-01.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-06-28, § 31.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna arbetet med, och att ta fram, en vattentjänstplan för Tyresö kommun.
2. Kostnaderna för att samordna och ta fram en vattentjänstplan finansieras inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tyresö vattentjänstplan.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 31.pdf

§106 Svar på Tyresöinitiativ om att göra Stadsparken mer lockande för äldre

Diarienummer KSM2023-367.556

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för vilka åtgärder som kan genomföras och hur det bör göras på bästa vis.
3. Kostnader för analys och enklare åtgärder finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Ett Tyresöinitiativ om att göra Stadsparken mer lockande för äldre har fått 123 röster och har därmed uppnått kravet om minst 50 röster för att behandlas av relevant nämnd. Initiativtagaren efterfrågar aktiviteter som gör att äldre känner att det finns plats för dem i Stadsparken. Initiativet föreslår boulebana, ett till schackbräde utöver det befintliga, fler sittplatser samt andra lockande aktiviteter för våra äldre Tyresöbor.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att vi bör göra åtgärder i Stadsparken för att möta de behov som finns hos de äldre målgrupper vars behov inte tillgodoses där idag. Vi föreslår att en medborgardialog med äldre genomförs för att vi ska nå ett så bra resultat som möjligt. Vissa åtgärder bör kunna genomföras inom en kortare tidshorisont, som exempelvis sittplatser i utvalda lägen, medan andra åtgärder kräver mer utredning och skissarbete för att hitta en bra utformning.
En enklare analys av möjlighet till utveckling av Stadsparken, samt genomförande av medborgardialog kan genomföras inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad. Även mindre åtgärder som nya sittplatser kan genomföras inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad. För större åtgärder som exempelvis boulebana och utegym krävs en utredning av finansieringsmöjligheter. Förslagsvis bör uppdraget samordnas med det uppdrag som Kultur- och fritidsnämnden gett om anläggande av spontandansbana, då det finns stora samordningsvinster.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-06-28, § 30.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för vilka åtgärder som kan genomföras och hur det bör göras på bästa vis.
3. Kostnader för analys och enklare åtgärder finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag Samhällsbyggnad.

Yrkanden
Per Carlberg (SD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Tyresöinitiativ_ Gör Stadsparken mer lockande för äldre.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd -Gör Stadsparken mer lockande för äldre.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 30.pdf

§107 Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet 2024 *

Diarienummer 2023/VN 0002 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tidigare valdistrikt 28, Bollmoraberg, delas i två valdistrikt enligt förslag i bilaga 1.
2. I övrigt delas valdistrikten in enligt förslag i bilaga 2, "Valdistrikt i Tyresö 2024".
3. Förslaget till beslut beräknas medföra en kostnad på cirka 27 000 kronor vilken föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Inför valet till Europaparlamentet 2024 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från april 2023 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valet 2024. Utifrån genomgången föreslås att tidigare distrikt 28, Bollmoraberg, delas upp i två valdistrikt. Detta då distriktet redan vid de allmänna valen 2022 tangerade den övre gränsen för valdistrikts storlek och det kommer att vara en betydande inflyttning i distriktet under de kommande åren. I övrigt föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de övriga valdistrikten förblir desamma som vid de allmänna valen 2022.

Valnämnden har berett ärendet 2023-06-12, § 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tidigare valdistrikt 28, Bollmoraberg, delas i två valdistrikt enligt förslag i bilaga 1.
2. I övrigt delas valdistrikten in enligt förslag i bilaga 2, "Valdistrikt i Tyresö 2024".
3. Förslaget till beslut beräknas medföra en kostnad på cirka 27 000 kronor vilken föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2023-06-12 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet 2024.pdf
Bilaga 1 Förslag till delning av distrikt 28.pdf
Bilaga 2 Valdistrikt i Tyresö 2024.pdf

§108 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/KS 0253 002

Kommunstyrelsens beslut
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§109 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt

Diarienummer 2023/KS 0213

Kommunstyrelsens beslut
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 20 februari, 26 mars samt 26 april.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-06-28, § 46.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 20 februari, 26 mars samt 26 april.

Vidare föreslår ordföranden att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 46.pdf
Sammanträdesplan 2024 förslag till kommunstyrelsen 2023-08-15.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsutskott - rättat.pdf

§110 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363 008

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
11-2023-Förbundsavgift2024.pdf
11-2023-NY-Förbundsavgift2024.pdf
Cirkulär 23-31 Ägar- och ledningsprövning nya och utökade krav för enskilda att bedriva fristående förskola.pdf
Cirkulär Arbetsdomstolens dom 2023 nr 32 om påstått brott mot Allmänna Bestämmelser § 11.pdf
Cirkulär 23_30 Ändring och tillägg HÖK 20 OFR Läkare 19 juni 2023.pdf
Preliminär LSS-utjämning för år 2024.pdf
SSK_Minne230112.pdf
SSK_Minne230316.pdf
SSK_Minne230504.pdf
KdirMinne230210.pdf
KdirMinne230428.pdf
KdirMinne230609.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-14 förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid vid Jutholmen.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-15 förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid fastigheten Dalarö 2 5.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-16 förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid vraket efter Bodekull.pdf
Viktig information misstänkt försändelse MSB.pdf
Cirkular23_34.pdf

§111 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-06-28, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-06-28
Hållbarhetsutskottet 2023-05-24, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-06-28
Stadsbyggnadsutskottet 2023-06-28 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-06-28

Bilagor
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret 29 maj - 6 augusti 2023.pdf
Delegationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut flyttade och skrotade fordon.pdf
Delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut Schakt och Trafikanordningsplaner.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör sommar 2023.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag.pdf