Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2024-01-16

Sammanträde 2024-01-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Justering av kommunstyrelsens beslut 2023-12-05, § 150 gällande Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036

Ärende 1 Diarienummer 2023/KS 0276

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Paragraf 150 från kommunstyrelsens sammanträde 2023-12-05 justeras.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser justering av § 150 från kommunstyrelsens sammanträde 2023-12-05 avseende Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.
Vid tiden för justering av kommunstyrelsens protokoll var justeringspersonerna inte överens varför justeringen av paragrafen överlåts åt kommunstyrelsen att justera.

Ordförandeutlåtande
På kommunstyrelsen den 5 december hanterades ärendet Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036, §150. Moderaterna yrkade på att stryka ett antal punkter ur planen och då detta inte vann gehör valde man att reservera sig. Enligt Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun (kommunfullmäktige 2023-04-20) ska ledamoten, om hen vill motivera sin reservation, göra det skriftligt.
Moderaterna skriver i sin reservation att Café Bonza ska bedriva verksamhet för 16-25 åringar. Det är en felaktig information som kommer från ett skrivfel i ett dokument från kultur- och fritidsförvaltningen 2021. Detta har moderaterna informerats om vid ett flertal tillfällen. Om man söker information om Café Bonza framgår tydligt att verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 år. Det finns inga planer i dagsläget att ändra på det. Däremot har Café Bonza en längre tid eftersökt nya mer centrumnära lokaler. Det var den dåvarande moderate ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Dick Bengtsson, som ursprungligen lyfte frågan politiskt.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska lokalförsörjningen av kommunens verksamheter och tar därför bland annat fram Anläggnings- och lokalförsörjningsplan, där ny lokal för Café Bonza finns med. Ansvaret för verksamheten och hur den bedrivs hanteras av nämnderna. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar således för fritidsgårdarnas verksamhet. Om nämnden bedömer att verksamheten ska förändras ligger mandatet där. Kommunstyrelsen kommer inte heller att exempelvis styra över vilka åldrar personer har som flyttar in på vård- och omsorgsboenden, det hanteras av äldre- och omsorgsnämnden. Och så vidare.

Om moderaterna har frågor kring fritidsgårdsverksamheten uppmanar jag dem att lyfta frågan i berörd nämnd. I en värld där desinformation blir allt vanligare, vilar ansvaret på politiker på alla nivåer att inte bidra till den negativa utvecklingen. Vi har tillsammans ett stort ansvar för att inte medvetet sprida en felaktig bild.

Kommunstyrelsens protokoll kan tydliggöra olika politiska uppfattningar, men bör inte vara en arena för att sprida oriktigheter. Jag ansåg att det felaktiga påståendet i alltför hög utsträckning avvek från ämnet som kommunstyrelsen fattade beslut om, det vill säga Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen. Moderaterna ombads att ändra sin reservation inför justeringen av protokollet, men avstod från det. Av den anledningen valde jag att inte personligen justera §150 i protokollet från kommunstyrelsen den 5 december, utan hänskjuter justeringen till nästkommande sammanträde.
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bilagor
Förslag på § 150 kommunstyrelsen 2023-12-05 inklusive reservation och särskilt yttrande.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Förslag prioritering nya uppdrag 2024.pdf

2 Äskande av medel till investeringsbudget för Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder

Ärende 2 Diarienummer 2023/KS 0433

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra samlade åtgärder kallade Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder.
2. Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder med en budget på 14 miljoner kronor finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
4. Projektets framdrift och innehåll delredovisas halvårsvis i hållbarhetsutskottet, utöver den ekonomiska uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen ser ett behov av att arbeta mer systematiskt och strukturerat med mindre åtgärder för i huvudsak trafiksäkerhet och cykel. Enstaka åtgärder för gång och kollektivtrafik kan också beröras. En vilja finns att förenkla administrationen och hanteringen av investeringar för att mer effektivt kunna tillskapa fysiska förändringar i trafikmiljön i enlighet med kommunens trafikplaner samt när behov uppstår. Åtgärder som berörs är sådana av smärre karaktär, med en uppskattad kostnad på 50 000 kr till cirka 5 miljoner kr. De kan inte hanteras som löpande drift- och underhållsåtgärder, men är heller inte så stora att de innebär ombyggnation av en hel gata eller tillkommande ny infrastruktur med separat äskande enligt investeringsprocessen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamheten tilldelas en investeringsbudget på 14 miljoner kronor över flera år för ovan beskrivna ändamål. Detta för att underlätta ett löpande arbete med prioritering av inkomna behov, utredning, samt projektering och byggande. En samlad summa pengar ger kommunstyrelseförvaltningen mandat att löpande göra bedömningar av behov och åtgärder i trafikmiljön, utan att behöva gå upp med varje enskild åtgärd för investeringsbeslut. Brister kan på så sätt åtgärdas löpande med en effektivare hantering av synpunkter och önskemål från medborgare. Ett löpande arbete med säkerställd finansiering skulle också underlätta möjligheterna att söka statlig medfinansiering med god framförhållning och öka sannolikheten att få medfinansiering beviljad. Den avsatta budgeten skulle dock enbart finansiera projektering och fysisk utbyggnad.
De strategiska riktningarna och prioriteringsgrunderna för arbetet inom både trafiksäkerhet och cykel finns utpekade i kommunens trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter", liksom trafikplanerna "Cykelplan" och "Trafiksäkerhetsplan".
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en kontinuerlig ekonomisk uppföljning av medelsåtgång görs löpande i kommunens tertial- och årsuppföljningar med en egen rubrik. Förslagsvis kompletteras detta med ett halvårsvis återkommande informationsärende till Hållbarhetsutskottet.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 79.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 79.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsbudget trafiksäkerhet - Till KLU.pdf
Bilaga 1. Behovsanalys, Systematiskt och strukturerat arbete med investeringar i trafiksäkerhet och hållbar mobilitet.pdf

3 Justerad budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar

Ärende 3 Diarienummer KSM-2023-305

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad budget i enlighet med Bilaga 1 medges.
2. Utökad budget i enlighet med Bilaga 2 medges.
3. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
4. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och Park.

Beskrivning av ärendet
Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.
Behovet av utökad budget beror på mer detaljerat underlag till kalkyl, utökad kostnad för projektering och omvärldsläget.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.
För att säkra projektets huvudsakliga uppgift, att omleda och rena dagvattnet och skyfall, har projektets delats in i en huvuddel och en tilläggsdel där tilläggsdelen innefattar landskapsgestaltning.
Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att avlastas.
Bilaga 1 och 2 är föremål för sekretess, i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fram till dess att upphandling har genomförts.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 80.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 80.pdf
Tjänsteskrivelse Wättinge södra dagvattendamm.pdf
(Sekretess) Bilaga 1. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Huvuddel.pdf
(Sekretess) Bilaga 2. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Tilläggsdel.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.docx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 73.pdf
Södra Wättinge dagvattendammar.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf

4 Utökad budget för projekt Kumla skola hus M

Ärende 4 Diarienummer KSM-2023-458

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "( PM utökad budget) för att inkludera en ombyggnation av Kumla skola hus M där krav om tillgänglighetsanpassning, luftflöden, brand och akustik tillgodoses. Beslutet är ett tillägg till tidigare beslut om renovering och ombyggnation av Kumla skola enligt alternativ 2 i förstudien.
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsförvaltningen enligt bilaga 1 "PM utökad budget" beaktas vid kommande beslut om driftbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel för ombyggnad av Kumla skola Hus M enligt alternativ 2, vilket omfattar ytskiktsrenoveringar samt tillskapande av nya WC-grupper för att uppfylla krav om max 15 personer per toalett, kommunstyrelsen 2021-10-05 § 231. I uppdraget ingick också att undersöka om enklare ombyggnationer kan genomföras för att få större klassrum, vilket visade på en bygglovspliktig omfattning där även till- och frångänglighetskrav inträder.
Barn och utbildningsnämnden beslutade (2023/BUN 0173 41) utreda vidare dels kring renovering och ombyggnation av Hus M för att tillgodose tillgänglighetsanpassning av lokaler och toaletter och samtidigt se över behov av verksamhetsanpassningar och dels utreda om en nybyggnation skulle vara lämpligare än en ombyggnation för att få en optimal byggnad men med ekonomisk hållbarhet.x
Bilaga 1 föremål för sekretess, i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fram till dess att upphandling har genomförts.
Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 2023-12-13, § 136.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-12-13 § 136.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för Kumla skola Hus M.pdf
BUN Bilaga-1-PM utökad budget - Sekretess.pdf
BUN Bilaga 2-Prövning av barnens bästa.pdf
Särskilt yttrande - Moderaterna.pdf

5 Hyresavtal för biblioteket i Tyresö Centrum

Ärende 5 Diarienummer 2023/KS 0430

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och övriga erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenheten har på uppdrag av kommunledningen och styrgruppen för projektet Nytt kommunhus omförhandlat avtalet för biblioteket i Tyresö Centrum. I det nya avtalet har avtalstiden ändrats så att denna möter den process som pågår gällande andra avtal kring centrumområdet och projektet Nytt kommunhus. Den preliminära tidplanen för projektet Nytt kommunhus innebär att upphandling sker under 2023 och att ett hyresavtal ska tecknas före 2024. Inflyttning av verksamheter i ett nytt kommunhus ska planeras ske under första kvartalet 2027. För att dessa processer ska kunna löpa utan hinder ses olika typer av hyresavtal över och justeras så att de ska kunna löpa ut till dess att det nya kommunhusets lokaler är klara. Om de olika avtalen inte justeras finns det en risk att kommunen står med dubbla hyresavtal för lokaler samt också dubbla kostnader i form av hyresavgifter.
Den nya avtalsperioden som förhandlats fram för biblioteket minskar risken att kommunen står med dubbla hyreskostnader för den verksamheten i framtiden. Dessutom har man vid omförhandlingen sett över vilka ytor som faktiskt nyttjas och sett att de ytor som hyrts i källarvåningen inte använts. Genom att exkludera dessa ytor ur avtalet har antalet kvadratmeter som hyrs minskat vilket innebär en hyresavgiftsminskning från det att hyresperioden inleds.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget men kan på sikt innebära en kostnadsbesparing om kommunen kan minska risken för dubbla hyresavgifter.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 81.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 81.pdf
Tjänsteskrivelse hyresavtal biblioteket Tyresö Centrum.pdf

6 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024

Ärende 6 Diarienummer 2023/VN 0010 004

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inför valet till Europaparlamentet 2024 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på ungefär samma nivå som vid de allmänna valen 2022 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har ungefär samma arvodesnivå som andra kommuner i länet. De förändringar som föreslås är att timarvodet höjs från 190 kronor/timme till 200 kronor/timme, samt att ett långhelgstillägg på 500 kronor införs. Bakgrunden till det föreslagna långhelgstillägget är att torsdagen den 6 juni är en röd dag och för många är fredagen den 7 juni en klämdag. Förvaltningens bedömning är att detta kan försvåra rekryteringen av röstmottagare och att det är önskvärt att kunna erbjuda en högre ersättning vid detta val.
I grundarvodet för ordförande och vice ordförande ingår eventuell telefon- och reseersättning, tid för schemaläggning samt ersättning för arbetad tid i samband med iordningsställande av vallokalen.
De ansvariga för respektive förtidsröstningslokal vid förtidsröstningen uppbär samma grundarvode som ordföranden och vice ordföranden under valdagen.
Inför valet genomförs en obligatorisk utbildning för samtliga ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare. Ersättningen för denna föreslås till 400 kronor vilket är samma nivå som vid de tidigare valen.
Jourersättningen för reserver som inte tjänstgör under valdagen föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare, 600 kronor.
Vad gäller röstningslokalen Huvudbiblioteket gäller detta två personer.
Valnämnden har berett ärendet 2023-11-27, § 8.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2023-11-27 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare.pdf

7 Svar på motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar

Ärende 7 Diarienummer 2022/KS 0158 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion om att upphöra med ljudlarmet Mosquito som medel att skingra ungdomar. Motionärerna beskriver hur ett ljudlarm kallat Mosquito har installerats i ett förrum till en tvättstuga i Granängsringen. Larmet slås på klockan 21.00. Ljudimpulserna kan vanligtvis inte uppfattas av personer över 25 år. Ungdomarna förväntas skingra sig på grund av det obehag larmet orsakar. Motionärerna anser att metoden är alltför riskabel och påverkar tryggheten i offentliga rum negativt. De anser att ljudlarmet diskriminerar barn och ungdomar inklusive spädbarn oavsett om de uppför sig väl eller inte. Den bör därför avslutas enligt motionärerna.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 82, och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att upphöra med metoden Mosquito.pdf
Motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar (V).pdf

8 Svar på motion Möjliggör för skärgårdskrog vid Strandbadet

Ärende 8 Diarienummer 2020/KS 0222 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motion har inkommit från Moderaterna om att möjliggöra för en
skärgårdsrestaurang vid strandbadet utan att kostnaden belastar skattebetalarna.
För att kunna genomföra detta skulle detaljplanen behöva ändras och
arrendeavgiften sättas på ett sådant sätt att den bekostar planändring
och utbyggnad av infrastruktur.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 36, och förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion Möjliggör för skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-09-10 KF §58.docx.pdf
Motion, Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf

9 Revisionsskrivelse och granskningsrapport av informationssäkerhet i praktiken

Ärende 9 Diarienummer 2023/KS 0429

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av informationssäkerhet i praktiken.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av det praktiska arbetet inom IT-och informationssäkerhet i organisationen. Granskningen genomfördes genom att testa medarbetarnas kunskaper och genom att simulera en cyberattack. Resultatet visade på att det finns brister i kunskap och medvetenhet inom området informationssäkerhet och utifrån det lämnades tre övergripande rekommendationer. Förslag är att kommunstyrelseförvaltningen beslutar att genomföra åtgärder utifrån dessa rekommendationer.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 82.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsskrivelse Granskning av informationssäkerhet i praktiken.pdf
meddelandehtml.html
Granskning av Informationssäkerhet i praktiken - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av informationssäkerhet i praktiken .pdf

10 Svar på remiss - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län

Ärende 10 Diarienummer KSM2023-1009.037

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag på en regional handlingsplan för klimatanpassning. Syftet med planen är att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.
Handlingsplanen innehåller en översiktlig genomgång av sårbarheter i länet och vilka utmaningar som särskilt bör prioriteras under handlingsplanens programperiod.
Planen innehåller också mål, effektmål samt åtgärder som ska bidra till att effektmålen nås. Effektmålen handlar om samverkan i klimatanpassningsarbetet, om att främja systematiskt arbete på kommunal nivå samt om Länsstyrelsens arbete för ett långsiktigt hållbart och robust län som kan möta klimatförändringarna.
Syftet med remissen är att ge kommuner och andra aktörer i länet tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 50.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Remissvar Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län.pdf
424-64632-2022 Remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län.pdf

11 Planeringsstrategi 2024-2026 för översiktsplan Tyresö 2035

Ärende 11 Diarienummer KSM2023-1180.212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Planeringsstrategi 2024-2026 för Tyresö kommuns översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val, annars förklaras översiktsplanen inaktuell. Planeringsstrategin bygger på en bedömning kring ändrade planeringsförutsättningar som skapar behov av att revidera eller ta fram en ny översiktsplan samt tillhörande strategiska dokument och underlag. En planeringsstrategi är nu framtagen och i den framgår att översiktsplanen bedöms vara aktuell. Planeringsstrategin redovisar aktualitet av kommunens strategiska dokument inom samhällsbyggnadsområdet och behov av uppdatering av befintliga och framtagande av nya dokument.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 35.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Planeringsstrategi för översiktsplanen Tyresö 2035.pdf
Planeringsstrategi för Tyresö kommun 2024-2026.pdf
Bilaga 1. Länsstyrelsens underlag för Tyresö planeringsstrategi.pdf
Bilaga 2. Region Stockholms lista över planer, strategier och underlag.pdf
Bilaga 3. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen.pdf
Planeringsstrategi SU 20e dec, Olof Johansson.pdf

12 Tillgänglighetsplan 2024

Ärende 12 Diarienummer 2023/KS 0319 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2024 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat.

Bilagor
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 62.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf

13 Ordförandeuppdrag om planprogram för Wättingeområdet samt kvalitetsprogram för Wättingebacken

Ärende 13 Diarienummer 2023/SBF 0109

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektörens ges i uppdrag att utreda och föreslå förslag om bästa sätt att avsluta eller omarbeta planprogrammet för Wättingeområdet samt kvalitetsprogrammet för Wättingebacken.
2. Kommundirektörens ges i uppdrag att utreda och föreslå nödvändiga förändringar i andra ärenden och beslut som påverkas av att planprogrammet för Wättingeområdet och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken i dess nuvarande form inte längre är aktuella att genomföra.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Mats Lindblom (L) har lämnat ett ordförandeuppdrag om planprogram för Wättingeområdet samt kvalitetsprogram för Wättingebacken:
Den 10 januari 2017 godkändes ett planprogram för Wättingeområdet av kommunstyrelsen. I samma beslutspunkt godkändes också två kvalitetsprogram, ett för Wättingebacken och ett för Wättingestråket.
Sedan dess har dessa dokument legat till grund för en stadsbyggnadsplanering i motsvarande område. Det har bland annat resulterat i ett pågående arbete med två detaljplaner, Wättingebacken etapp 1 samt Wättingebacken etapp 2.
Det finns emellertid inte någon politisk majoritet för att genomföra en fortsättning av stadsbyggnadsutvecklingen i Wättingeområdet i enlighet med planprogrammet efter dessa två inledande etapper. Därför är både planprogrammet för Wättingeområdet liksom kvalitetsprogrammet för Wättingebacken till största delen helt obsoleta och obrukbara. Kvalitetsprogrammet för Wättingestråket är däremot fortfarande aktuellt då det inte omfattar någon ny bebyggelse.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 41.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 41.pdf
Ordförandeuppdrag Wättingeområdet SU 231220.pdf

14 Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärende 14 Diarienummer 2023/KS 0358

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 mars 2024.
2. I och med att förbundsordningen träder ikraft upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
3. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Den 1 maj 2023 flyttades tillsynsansvaret av att fritidsbåtshamnar kan ta emot det avfall som båtägare behöver lämna över från Transportstyrelsen till kommunerna. Samtidigt skärps även kraven på hamnarna, bland annat införs sanktionsavgift i det fall det inte finns en avfallshanteringsplan som uppfyller kraven. Målet är att det ska bli lättare att lämna ifrån sig både toalettavfall och annat avfall så att det inte riskerar hamna i vattnet.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) föreslår därför en revidering av förbundsordningen.
Förbundsordningen har sedan den fastställt 2009 revideras med ett antal separata ändringsbeslut för vissa paragrafer, det finns därför en nytta med att förbundsordningen fastställs i sin helhet av respektive medlemskommun.
Förslaget till revidering av förbundsordningen beskrivs i SMOFH:s tjänsteskrivelse, bilaga 1.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 87.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 87.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Följebrev från SMOFHs VD.html
Förslag på reviderad Förbundsordning SMOFH.pdf
Bilaga 1. SMOFHs tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning.pdf
Bilaga 2. Följebrev från SMOFHs VD.pdf

15 Upphävande av riktlinjer enligt alkohollagen

Ärende 15 Diarienummer 2023/KS 0368

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Riktlinjer enligt alkohollagen upphävs.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen ska tillsynsmyndigheten ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Alkohollagen ger ett visst utrymme till lokala bedömningar, framför allt när det gäller serveringstider och serveringslokalens lokalisering. Syftet med riktlinjerna är bland annat att den som söker serveringstillstånd på förhand ska kunna bedöma möjligheten att få tillstånd och dels få kännedom om vilka hänsyn till lokala förhållanden som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar vid prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Tyresö kommun har lagt tillsynsansvaret på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund sedan 2019.
För att få en enhetlig bedömningsgrund inom förbundets ansvarsområde har gemensamma riktlinjer tagits fram. Denna ska ersätta de tre som beslutades av respektive medlemskommun under den tid de ansvarade för tillsynen.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lämnade förslag till gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd på remiss till medlemskommunerna.
Kommunstyrelsen svarade på remissen och ställde sig positivet till förslaget till riktlinjerna för serveringstillstånd, 2023-06-07 § 88, bilaga 1.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antog gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd 2023-10-18. Förbundet föreslår även medlemskommunerna att upphäver sina kommunala riktlinjer.
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunstyrelsen 2014 och gäller bara för Tyresö kommun, bilaga 2.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Riktlinjer enligt alkohollagen, antagna av kommunstyrelsen 2014-03-25, upphävs.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 88.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse - Upphävande av riktlinjer enligt alkohollagen.pdf
Riktlinjer enligt alkohollagen antagna av KS.pdf
meddelandehtml.html
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf
Riktlinjer för serveringstillstånd, tjänsteskrivelse.pdf
Justerat protokoll 231018.pdf
KLK _ Kansliet _ Information.pdf

16 Slutrapport Bro över Nyforsviken

Ärende 16 Diarienummer KSM201-1011

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Slutredovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
För att stärka den sedan länge efterfrågade kopplingen mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark har en bro med tillhörande spänger utförts. Bron ligger i en känslig miljö och för att den ska tillföra värden till platsen och minimera påverkan på naturen har särskild vikt lagts vid utformningen.
Genomförandet av projektet har varit utmanande med ett unikt projekt med arbeten utförda från vattnet. Under projektets gång har projekteringar reviderats, omfattning ändrats och externa utmaningar uppkommit.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 37.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Bro över Nyforsviken.pdf
Slutrapport Bro över Nyforsviken.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 222.pdf
Reservation (C, M), kommunstyrelsen 2021-10-05 § 222.pdf
Presentation, Bro över Nyforsviken.pdf

17 Slutrapport Näsby 4:1032, Bansjövägen

Ärende 17 Diarienummer KSM-2023-1191

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Strategi- och projektavdelningen på samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Näsby 4:1032, Bansjövägen, nybyggnad av LSS-boende. Förvaltningen fick den 18 juni 2018 i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Näsby 4:1032 för att skapa förutsättningar för det nya boendet. Kommunen ansvarar för att tillgodose tillgången till LSS-boenden inom kommunen och behovet av nya boenden var vid tillfället stort. Boendet har uppförts av en privat aktör, som hyr ut fastigheten till kommunen. Planenheten har tagit fram en detaljplan för projektet och boendet har uppförts på tidigare villatomt. Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige i oktober 2020 och vann laga kraft i november 2021. Boendet invigdes i april 2023. Gatan utanför boendet har justerats i höjd och en ficka för avfallsfordon har anlagts mm.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 38.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Näsby 4.1032, Bansjövägen.pdf
Bilaga 1. Slutrapport Bansjövägen.pdf

18 Medarbetarundersökning 2023

Ärende 18 Diarienummer 2023/KSP 0061

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Syftet med enkäten är att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Frågorna berör olika områden och resultatet hänger ihop med kommunens arbete med mål och systematiskt arbetsmiljö. Resultatet används bland annat i arbetet med kommande års målformulering för att utveckla det som skaver och behålla det som är bra.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 83.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 83.pdf
Tjänsteskrivelse information om resultat i medarbetarundersökningen 2023.pdf

19 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Ärende 19 Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-12-20
Hållbarhetsutskottet 2023-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-12-20
Stadsbyggnadsutskottet 2023-12-20 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-12-20

Bilagor
Delegationsbeslut om upphörande av beslut om vidaredelegation från förvaltningschefen, tillika kommundirektören.pdf
Beslut verksamhetsanpassningar HG 2024.pdf
Delegationsbeslut från samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delegationsbeslut avseende visselblåsarärende.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden

Ärende 20 Diarienummer 2022/KS 0363 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
2023SC64193.pdf
TYBO Sammanträde 239.pdf
Protokollsutdrag SÖFN §144.pdf
Delegationsordning.pdf
Nämndplan 2024 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Protokollsutdrag SÖFN §142.pdf
Protokollsutdrag SÖFN §143.pdf
Cirkulär23_59.pdf
Cirkulär 23-58 Redovisningsfrågor 2023 och 2024.pdf
Justerat protokoll 231206 maskat.pdf
Cirkulär 23_58 Redovisningsfrågor 2023 och 2024 Ver 2.pdf
Cirkulär 23_61 Aktuell Ekonomi Läkemedelsbidrag 231220 ver2.pdf
Cirkulär 23_60 Uppgifter för cirkulärdatabasen.pdf
Cirkulär 23_62 Uppgifter för cirkulärdatabasen.pdf


Sida
1 (1)

Beslutande organ
Kommunstyrelsen
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2024-01-16
Sida
1 (1)
Beslutande organ
Kommunstyrelsen
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2024-01-16
Sida
1 (1)

§1 Justering av kommunstyrelsens beslut 2023-12-05, § 150 gällande Anläggnings-

 

Kommunstyrelsens beslut

- Paragraf 150 från kommunstyrelsens sammanträde 2023-12-05 justeras.

 

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser justering av § 150 från kommunstyrelsens sammanträde 2023-12-05 avseende Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.

Vid tiden för justering av kommunstyrelsens protokoll var justeringspersonerna inte överens varför justeringen av paragrafen överlåts åt kommunstyrelsen att justera.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att paragraf 150 från kommunstyrelsens sammanträde 2023-12-05 justeras.

Ordförandeutlåtande

På kommunstyrelsen den 5 december hanterades ärendet Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036, §150. Moderaterna yrkade på att stryka ett antal punkter ur planen och då detta inte vann gehör valde man att reservera sig. Enligt Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun (kommunfullmäktige 2023-04-20) ska ledamoten, om hen vill motivera sin reservation, göra det skriftligt.

Moderaterna skriver i sin reservation att Café Bonza ska bedriva verksamhet för 16-25 åringar. Det är en felaktig information som kommer från ett skrivfel i ett dokument från kultur- och fritidsförvaltningen 2021. Detta har moderaterna informerats om vid ett flertal tillfällen. Om man söker information om Café Bonza framgår tydligt att verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 år. Det finns inga planer i dagsläget att ändra på det. Däremot har Café Bonza en längre tid eftersökt nya mer centrumnära lokaler. Det var den dåvarande moderate ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Dick Bengtsson, som ursprungligen lyfte frågan politiskt.

 

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska lokalförsörjningen av kommunens verksamheter och tar därför bland annat fram Anläggnings- och lokalförsörjningsplan, där ny lokal för Café Bonza finns med. Ansvaret för verksamheten och hur den bedrivs hanteras av nämnderna. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar således för fritidsgårdarnas verksamhet. Om nämnden bedömer att verksamheten ska förändras ligger mandatet där. Kommunstyrelsen kommer inte heller att exempelvis styra över vilka åldrar personer har som flyttar in på vård- och omsorgsboenden, det hanteras av äldre- och omsorgsnämnden. Och så vidare. 

 

Om moderaterna har frågor kring fritidsgårdsverksamheten uppmanar jag dem att lyfta frågan i berörd nämnd. I en värld där desinformation blir allt vanligare, vilar ansvaret på politiker på alla nivåer att inte bidra till den negativa utvecklingen. Vi har tillsammans ett stort ansvar för att inte medvetet sprida en felaktig bild.

 

Kommunstyrelsens protokoll kan tydliggöra olika politiska uppfattningar, men bör inte vara en arena för att sprida oriktigheter. Jag ansåg att det felaktiga påståendet i alltför hög utsträckning avvek från ämnet som kommunstyrelsen fattade beslut om, det vill säga Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen. Moderaterna ombads att ändra sin reservation inför justeringen av protokollet, men avstod från det. Av den anledningen valde jag att inte personligen justera §150 i protokollet från kommunstyrelsen den 5 december, utan hänskjuter justeringen till nästkommande sammanträde.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden

Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

 • 1 Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2024-01-16.pdf

Förslag på § 150 kommunstyrelsen 2023-12-05 inklusive reservation och särskilt yttrande.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 73.pdf

Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf

Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf

Förslag prioritering nya uppdrag 2024.pdf

§2 Äskande av medel till investeringsbudget för Projekt Trafiksäkerhets- och

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra samlade åtgärder kallade Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder.
 2. Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder med en budget på 14 miljoner kronor finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
 4. Projektets framdrift och innehåll delredovisas halvårsvis i hållbarhetsutskottet, utöver den ekonomiska uppföljningen.

Reservationer

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen ser ett behov av att arbeta mer systematiskt och strukturerat med mindre åtgärder för i huvudsak trafiksäkerhet och cykel. Enstaka åtgärder för gång och kollektivtrafik kan också beröras. En vilja finns att förenkla administrationen och hanteringen av investeringar för att mer effektivt kunna tillskapa fysiska förändringar i trafikmiljön i enlighet med kommunens trafikplaner samt när behov uppstår. Åtgärder som berörs är sådana av smärre karaktär, med en uppskattad kostnad på 50 000 kr till cirka 5 miljoner kr. De kan inte hanteras som löpande drift- och underhållsåtgärder, men är heller inte så stora att de innebär ombyggnation av en hel gata eller tillkommande ny infrastruktur med separat äskande enligt investeringsprocessen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamheten tilldelas en investeringsbudget på 14 miljoner kronor över flera år för ovan beskrivna ändamål. Detta för att underlätta ett löpande arbete med prioritering av inkomna behov, utredning, samt projektering och byggande. En samlad summa pengar ger kommunstyrelseförvaltningen mandat att löpande göra bedömningar av behov och åtgärder i trafikmiljön, utan att behöva gå upp med varje enskild åtgärd för investeringsbeslut. Brister kan på så sätt åtgärdas löpande med en effektivare hantering av synpunkter och önskemål från medborgare. Ett löpande arbete med säkerställd finansiering skulle också underlätta möjligheterna att söka statlig medfinansiering med god framförhållning och öka sannolikheten att få medfinansiering beviljad. Den avsatta budgeten skulle dock enbart finansiera projektering och fysisk utbyggnad.

De strategiska riktningarna och prioriteringsgrunderna för arbetet inom både trafiksäkerhet och cykel finns utpekade i kommunens trafikstrategi ”Tyresö styr mot hållbara transporter”, liksom trafikplanerna ”Cykelplan” och ”Trafiksäkerhetsplan”. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en kontinuerlig ekonomisk uppföljning av medelsåtgång görs löpande i kommunens tertial- och årsuppföljningar med en egen rubrik. Förslagsvis kompletteras detta med ett halvårsvis återkommande informationsärende till Hållbarhetsutskottet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 79.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra samlade åtgärder kallade Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder.
 2. Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder med en budget på 14 miljoner kronor finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
 4. Projektets framdrift och innehåll delredovisas halvårsvis i hållbarhetsutskottet, utöver den ekonomiska uppföljningen.

Yrkanden

Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Raymond Moubé (C), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden

Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

 • 2 Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2024-01-16.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 79.pdf

Tjänsteskrivelse investeringsbudget trafiksäkerhet - Till KLU.pdf

Bilaga 1. Behovsanalys, Systematiskt och strukturerat arbete med investeringar i trafiksäkerhet och hållbar mobilitet.pdf

§3 Hyresavtal för biblioteket i Tyresö Centrum

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och övriga erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

 

Beskrivning av ärendet

Fastighetsenheten har på uppdrag av kommunledningen och styrgruppen för projektet Nytt kommunhus omförhandlat avtalet för biblioteket i Tyresö Centrum. I det nya avtalet har avtalstiden ändrats så att denna möter den process som pågår gällande andra avtal kring centrumområdet och projektet Nytt kommunhus. Den preliminära tidplanen för projektet Nytt kommunhus innebär att upphandling sker under 2023 och att ett hyresavtal ska tecknas före 2024. Inflyttning av verksamheter i ett nytt kommunhus ska planeras ske under första kvartalet 2027. För att dessa processer ska kunna löpa utan hinder ses olika typer av hyresavtal över och justeras så att de ska kunna löpa ut till dess att det nya kommunhusets lokaler är klara. Om de olika avtalen inte justeras finns det en risk att kommunen står med dubbla hyresavtal för lokaler samt också dubbla kostnader i form av hyresavgifter.

Den nya avtalsperioden som förhandlats fram för biblioteket minskar risken att kommunen står med dubbla hyreskostnader för den verksamheten i framtiden. Dessutom har man vid omförhandlingen sett över vilka ytor som faktiskt nyttjas och sett att de ytor som hyrts i källarvåningen inte använts. Genom att exkludera dessa ytor ur avtalet har antalet kvadratmeter som hyrs minskat vilket innebär en hyresavgiftsminskning från det att hyresperioden inleds.  

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget men kan på sikt innebära en kostnadsbesparing om kommunen kan minska risken för dubbla hyresavgifter.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 81.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och övriga erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 81.pdf

Tjänsteskrivelse hyresavtal biblioteket Tyresö Centrum.pdf

§4 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024 *

Kommunstyrelsens beslut

 1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.
 2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

 

Beskrivning av ärendet

Inför valet till Europaparlamentet 2024 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på ungefär samma nivå som vid de allmänna valen 2022 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har ungefär samma arvodesnivå som andra kommuner i länet. De förändringar som föreslås är att timarvodet höjs från 190 kronor/timme till 200 kronor/timme, samt att ett långhelgstillägg på 500 kronor införs. Bakgrunden till det föreslagna långhelgstillägget är att torsdagen den 6 juni är en röd dag och för många är fredagen den 7 juni en klämdag. Förvaltningens bedömning är att detta kan försvåra rekryteringen av röstmottagare och att det är önskvärt att kunna erbjuda en högre ersättning vid detta val.

I grundarvodet för ordförande och vice ordförande ingår eventuell telefon- och reseersättning, tid för schemaläggning samt ersättning för arbetad tid i samband med iordningsställande av vallokalen.

De ansvariga för respektive förtidsröstningslokal vid förtidsröstningen uppbär samma grundarvode som ordföranden och vice ordföranden under valdagen.

Inför valet genomförs en obligatorisk utbildning för samtliga ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare. Ersättningen för denna föreslås till 400 kronor vilket är samma nivå som vid de tidigare valen.

Jourersättningen för reserver som inte tjänstgör under valdagen föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare, 600 kronor.

Vad gäller röstningslokalen Huvudbiblioteket gäller detta två personer.

Valnämnden har berett ärendet 2023-11-27, § 8.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

 1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.
 2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Valnämnden protokollsutdrag 2023-11-27 § 8.pdf

Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare.pdf

§5 Svar på motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

 

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion om att upphöra med ljudlarmet Mosquito som medel att skingra ungdomar. Motionärerna beskriver hur ett ljudlarm kallat Mosquito har installerats i ett förrum till en tvättstuga i Granängsringen. Larmet slås på klockan 21.00. Ljudimpulserna kan vanligtvis inte uppfattas av personer över 25 år. Ungdomarna förväntas skingra sig på grund av det obehag larmet orsakar. Motionärerna anser att metoden är alltför riskabel och påverkar tryggheten i offentliga rum negativt. De anser att ljudlarmet diskriminerar barn och ungdomar inklusive spädbarn oavsett om de uppför sig väl eller inte. Den bör därför avslutas enligt motionärerna. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 82, och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget och att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor

 • 7 Reservation (SD) kommunstyrelsen 2024-01-16.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 86.pdf

Tjänsteskrivelse - Motion om att upphöra med metoden Mosquito.pdf

Motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar (V).pdf

§6 Svar på motion Möjliggör för skärgårdskrog vid Strandbadet *

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

 

Beskrivning av ärendet

Motion har inkommit från Moderaterna om att möjliggöra för en 
skärgårdsrestaurang vid strandbadet utan att kostnaden belastar skattebetalarna. 
För att kunna genomföra detta skulle detaljplanen behöva ändras och 
arrendeavgiften sättas på ett sådant sätt att den bekostar planändring 
och utbyggnad av infrastruktur.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 36, och förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Anki Svensson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 36.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på motion Möjliggör för skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-09-10 KF §58.docx.pdf

Motion, Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf

§7 Revisionsskrivelse och granskningsrapport av informationssäkerhet i praktiken

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av informationssäkerhet i praktiken.
 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av det praktiska arbetet inom IT-och informationssäkerhet i organisationen. Granskningen genomfördes genom att testa medarbetarnas kunskaper och genom att simulera en cyberattack. Resultatet visade på att det finns brister i kunskap och medvetenhet inom området informationssäkerhet och utifrån det lämnades tre övergripande rekommendationer. Förslag är att kommunstyrelseförvaltningen beslutar att genomföra åtgärder utifrån dessa rekommendationer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 82.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av informationssäkerhet i praktiken.
 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 82.pdf

Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsskrivelse Granskning av informationssäkerhet i praktiken.pdf

meddelandehtml.html

Granskning av Informationssäkerhet i praktiken - Tyresö kommun.pdf

Revisionsskrivelse Granskning av informationssäkerhet i praktiken .pdf

§8 Svar på remiss - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län.

 

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag på en regional handlingsplan för klimatanpassning. Syftet med planen är att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Handlingsplanen innehåller en översiktlig genomgång av sårbarheter i länet och vilka utmaningar som särskilt bör prioriteras under handlingsplanens programperiod.

Planen innehåller också mål, effektmål samt åtgärder som ska bidra till att effektmålen nås. Effektmålen handlar om samverkan i klimatanpassningsarbetet, om att främja systematiskt arbete på kommunal nivå samt om Länsstyrelsens arbete för ett långsiktigt hållbart och robust län som kan möta klimatförändringarna.

Syftet med remissen är att ge kommuner och andra aktörer i länet tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 50.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att - kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 50.pdf

Tjänsteskrivelse Remissvar Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län.pdf

424-64632-2022 Remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län.pdf

§9 Planeringsstrategi 2024-2026 för översiktsplan Tyresö 2035 *

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Planeringsstrategi 2024-2026 för Tyresö kommuns översiktsplan Tyresö 2035 antas.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val, annars förklaras översiktsplanen inaktuell. Planeringsstrategin bygger på en bedömning kring ändrade planeringsförutsättningar som skapar behov av att revidera eller ta fram en ny översiktsplan samt tillhörande strategiska dokument och underlag. En planeringsstrategi är nu framtagen och i den framgår att översiktsplanen bedöms vara aktuell. Planeringsstrategin redovisar aktualitet av kommunens strategiska dokument inom samhällsbyggnadsområdet och behov av uppdatering av befintliga och framtagande av nya dokument.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 35.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Planeringsstrategi 2024-2026 för Tyresö kommuns översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 35.pdf

Tjänsteskrivelse Planeringsstrategi för översiktsplanen Tyresö 2035.pdf

Planeringsstrategi för Tyresö kommun 2024-2026.pdf

Bilaga 1. Länsstyrelsens underlag för Tyresö planeringsstrategi.pdf

Bilaga 2. Region Stockholms lista över planer, strategier och underlag.pdf

Bilaga 3. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen.pdf

Planeringsstrategi SU 20e dec, Olof Johansson.pdf

§10 Tillgänglighetsplan 2024

Kommunstyrelsens beslut

 1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.
 2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2024 behandlas av kommunstyrelsen.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.
 2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2024 behandlas av kommunstyrelsen.

Yrkanden

Inger Gemicioglu (V), Peter Freij (M), Raymond Moubé (C) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 62.pdf

Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf

§11 Ordförandeuppdrag om planprogram för Wättingeområdet samt

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektörens ges i uppdrag att utreda och föreslå förslag om bästa sätt att avsluta eller omarbeta planprogrammet för Wättingeområdet samt kvalitetsprogrammet för Wättingebacken.
 2. Kommundirektörens ges i uppdrag att utreda och föreslå nödvändiga förändringar i andra ärenden och beslut som påverkas av att planprogrammet för Wättingeområdet och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken i dess nuvarande form inte längre är aktuella att genomföra.

Deltar inte i beslutet

Anki Svensson (M) meddelar att de tjänstgörande Moderaterna inte deltar i beslutet.

 

Beskrivning av ärendet

Ordförande Mats Lindblom (L) har lämnat ett ordförandeuppdrag om planprogram för Wättingeområdet samt kvalitetsprogram för Wättingebacken:

Den 10 januari 2017 godkändes ett planprogram för Wättingeområdet av kommunstyrelsen. I samma beslutspunkt godkändes också två kvalitetsprogram, ett för Wättingebacken och ett för Wättingestråket.

Sedan dess har dessa dokument legat till grund för en stadsbyggnadsplanering i motsvarande område. Det har bland annat resulterat i ett pågående arbete med två detaljplaner, Wättingebacken etapp 1 samt Wättingebacken etapp 2.

Det finns emellertid inte någon politisk majoritet för att genomföra en fortsättning av stadsbyggnadsutvecklingen i Wättingeområdet i enlighet med planprogrammet efter dessa två inledande etapper. Därför är både planprogrammet för Wättingeområdet liksom kvalitetsprogrammet för Wättingebacken till största delen helt obsoleta och obrukbara. Kvalitetsprogrammet för Wättingestråket är däremot fortfarande aktuellt då det inte omfattar någon ny bebyggelse.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 41.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Kommundirektörens ges i uppdrag att utreda och föreslå förslag om bästa sätt att avsluta eller omarbeta planprogrammet för Wättingeområdet samt kvalitetsprogrammet för Wättingebacken.
 2. Kommundirektörens ges i uppdrag att utreda och föreslå nödvändiga förändringar i andra ärenden och beslut som påverkas av att planprogrammet för Wättingeområdet och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken i dess nuvarande form inte längre är aktuella att genomföra.

Yrkanden

Mats Lindblom (L) och Raymond Moubé (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 41.pdf

Ordförandeuppdrag Wättingeområdet SU 231220.pdf

§12 Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 mars 2024. 
 2. I och med att förbundsordningen träder ikraft upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
 3. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

 

Beskrivning av ärendet

Den 1 maj 2023 flyttades tillsynsansvaret av att fritidsbåtshamnar kan ta emot det avfall som båtägare behöver lämna över från Transportstyrelsen till kommunerna. Samtidigt skärps även kraven på hamnarna, bland annat införs sanktionsavgift i det fall det inte finns en avfallshanteringsplan som uppfyller kraven. Målet är att det ska bli lättare att lämna ifrån sig både toalettavfall och annat avfall så att det inte riskerar hamna i vattnet.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) föreslår därför en revidering av förbundsordningen.

Förbundsordningen har sedan den fastställt 2009 revideras med ett antal separata ändringsbeslut för vissa paragrafer, det finns därför en nytta med att förbundsordningen fastställs i sin helhet av respektive medlemskommun.

Förslaget till revidering av förbundsordningen beskrivs i SMOFH:s tjänsteskrivelse, bilaga 1. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 87.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 mars 2024. 
 2. I och med att förbundsordningen träder ikraft upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
 3. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 87.pdf

Tjänsteskrivelse Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

Följebrev från SMOFHs VD.html

Förslag på reviderad Förbundsordning SMOFH.pdf

Bilaga 1. SMOFHs tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning.pdf

Bilaga 2. Följebrev från SMOFHs VD.pdf

§13 Upphävande av riktlinjer enligt alkohollagen

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer enligt alkohollagen upphävs.

 

Beskrivning av ärendet

Enligt alkohollagen ska tillsynsmyndigheten ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Alkohollagen ger ett visst utrymme till lokala bedömningar, framför allt när det gäller serveringstider och serveringslokalens lokalisering. Syftet med riktlinjerna är bland annat att den som söker serveringstillstånd på förhand ska kunna bedöma möjligheten att få tillstånd och dels få kännedom om vilka hänsyn till lokala förhållanden som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar vid prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Tyresö kommun har lagt tillsynsansvaret på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund sedan 2019. 

För att få en enhetlig bedömningsgrund inom förbundets ansvarsområde har gemensamma riktlinjer tagits fram. Denna ska ersätta de tre som beslutades av respektive medlemskommun under den tid de ansvarade för tillsynen. 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lämnade förslag till gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd på remiss till medlemskommunerna.

Kommunstyrelsen svarade på remissen och ställde sig positivet till förslaget till riktlinjerna för serveringstillstånd, 2023-06-07 § 88, bilaga 1. 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antog gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd 2023-10-18. Förbundet föreslår även medlemskommunerna att upphäver sina kommunala riktlinjer.

Nuvarande riktlinjer antogs av kommunstyrelsen 2014 och gäller bara för Tyresö kommun, bilaga 2. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Riktlinjer enligt alkohollagen, antagna av kommunstyrelsen 2014-03-25, upphävs.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 88.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Riktlinjer enligt alkohollagen upphävs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 88.pdf

Tjänsteskrivelse - Upphävande av riktlinjer enligt alkohollagen.pdf

Riktlinjer enligt alkohollagen antagna av KS.pdf

meddelandehtml.html

Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf

Riktlinjer för serveringstillstånd, tjänsteskrivelse.pdf

Justerat protokoll 231018.pdf

KLK _ Kansliet _ Information.pdf

§14 Slutrapport Bro över Nyforsviken

Kommunstyrelsens beslut

- Slutredovisningen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

För att stärka den sedan länge efterfrågade kopplingen mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark har en bro med tillhörande spänger utförts. Bron ligger i en känslig miljö och för att den ska tillföra värden till platsen och minimera påverkan på naturen har särskild vikt lagts vid utformningen.

Genomförandet av projektet har varit utmanande med ett unikt projekt med arbeten utförda från vattnet. Under projektets gång har projekteringar reviderats, omfattning ändrats och externa utmaningar uppkommit.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 37.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att - slutredovisningen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 37.pdf

Tjänsteskrivelse Bro över Nyforsviken.pdf

Slutrapport Bro över Nyforsviken.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 222.pdf

Reservation (C, M), kommunstyrelsen 2021-10-05 § 222.pdf

Presentation, Bro över Nyforsviken.pdf

§15 Slutrapport Näsby 4:1032, Bansjövägen

Kommunstyrelsens beslut

- Slutredovisningen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Strategi- och projektavdelningen på samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Näsby 4:1032, Bansjövägen, nybyggnad av LSS-boende. Förvaltningen fick den 18 juni 2018 i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Näsby 4:1032 för att skapa förutsättningar för det nya boendet. Kommunen ansvarar för att tillgodose tillgången till LSS-boenden inom kommunen och behovet av nya boenden var vid tillfället stort. Boendet har uppförts av en privat aktör, som hyr ut fastigheten till kommunen. Planenheten har tagit fram en detaljplan för projektet och boendet har uppförts på tidigare villatomt. Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige i oktober 2020 och vann laga kraft i november 2021. Boendet invigdes i april 2023. Gatan utanför boendet har justerats i höjd och en ficka för avfallsfordon har anlagts mm.

 

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 38.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att slutredovisningen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 38.pdf

Tjänsteskrivelse Slutrapport Näsby 4.1032, Bansjövägen.pdf

Bilaga 1. Slutrapport Bansjövägen.pdf

§16 Medarbetarundersökning 2023

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Syftet med enkäten är att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Frågorna berör olika områden och resultatet hänger ihop med kommunens arbete med mål och systematiskt arbetsmiljö. Resultatet används bland annat i arbetet med kommande års målformulering för att utveckla det som skaver och behålla det som är bra. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 83.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 83.pdf

Tjänsteskrivelse information om resultat i medarbetarundersökningen 2023.pdf

§17 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälda delegationsbeslut noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-12-20 
Hållbarhetsutskottet 2023-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-12-20
Stadsbyggnadsutskottet 2023-12-20 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-12-20

Bilagor

Delegationsbeslut om upphörande av beslut om vidaredelegation från förvaltningschefen, tillika kommundirektören.pdf

Beslut verksamhetsanpassningar HG 2024.pdf

Delegationsbeslut från samhällsbyggnadskontoret.pdf

Delegationsbeslut avseende visselblåsarärende.pdf

§18 Kommunstyrelsens meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor

2023SC64193.pdf

TYBO Sammanträde 239.pdf

Protokollsutdrag SÖFN §144.pdf

Delegationsordning.pdf

Nämndplan 2024 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

Protokollsutdrag SÖFN §142.pdf

Protokollsutdrag SÖFN §143.pdf

Cirkulär23_59.pdf

Cirkulär 23-58 Redovisningsfrågor 2023 och 2024.pdf

Justerat protokoll 231206 maskat.pdf

Cirkulär 23_58 Redovisningsfrågor 2023 och 2024 Ver 2.pdf

Cirkulär 23_61 Aktuell Ekonomi Läkemedelsbidrag 231220 ver2.pdf

Cirkulär 23_60 Uppgifter för cirkulärdatabasen.pdf

Cirkulär 23_62 Uppgifter för cirkulärdatabasen.pdf

§19 Justerad budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar

Kommunstyrelsens beslut

 1. Utökad budget i enlighet med Bilaga 1 medges. 
 2. Utökad budget i enlighet med Bilaga 2 medges. 
 3. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
 4. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och Park.

 

Beskrivning av ärendet

Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.

Behovet av utökad budget beror på mer detaljerat underlag till kalkyl, utökad kostnad för projektering och omvärldsläget. 

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.

För att säkra projektets huvudsakliga uppgift, att omleda och rena dagvattnet och skyfall, har projektets delats in i en huvuddel och en tilläggsdel där tilläggsdelen innefattar landskapsgestaltning. 

Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att avlastas. 

Bilaga 1 och 2 är föremål för sekretess, i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fram till dess att upphandling har genomförts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-12-20, § 80.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Utökad budget i enlighet med Bilaga 1 medges. 
 2. Utökad budget i enlighet med Bilaga 2 medges. 
 3. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
 4. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och Park.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 80.pdf

Tjänsteskrivelse Wättinge södra dagvattendamm.pdf

(Sekretess) Bilaga 1. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Huvuddel.pdf

(Sekretess) Bilaga 2. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Tilläggsdel.pdf

Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.docx

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 73.pdf

Södra Wättinge dagvattendammar.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf

§20 Utökad budget för projekt Kumla skola hus M

Kommunstyrelsens beslut

 1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”( PM utökad budget) för att inkludera en ombyggnation av Kumla skola hus M där krav om tillgänglighetsanpassning, luftflöden, brand och akustik tillgodoses. Beslutet är ett tillägg till tidigare beslut om renovering och ombyggnation av Kumla skola enligt alternativ 2 i förstudien.
 2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsförvaltningen enligt bilaga 1 ”PM utökad budget” beaktas vid kommande beslut om driftbudget i kommunplan 2025 och framåt.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel för ombyggnad av Kumla skola Hus M enligt alternativ 2, vilket omfattar ytskiktsrenoveringar samt tillskapande av nya WC-grupper för att uppfylla krav om max 15 personer per toalett, kommunstyrelsen 2021-10-05 § 231. I uppdraget ingick också att undersöka om enklare ombyggnationer kan genomföras för att få större klassrum, vilket visade på en bygglovspliktig omfattning där även till- och frångänglighetskrav inträder.

Barn och utbildningsnämnden beslutade (2023/BUN 0173 41) utreda vidare dels kring renovering och ombyggnation av Hus M för att tillgodose tillgänglighetsanpassning av lokaler och toaletter och samtidigt se över behov av verksamhetsanpassningar och dels utreda om en nybyggnation skulle vara lämpligare än en ombyggnation för att få en optimal byggnad men med ekonomisk hållbarhet.x

Bilaga 1 föremål för sekretess, i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fram till dess att upphandling har genomförts.

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 2023-12-13, § 136.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”( PM utökad budget) för att inkludera en ombyggnation av Kumla skola hus M där krav om tillgänglighetsanpassning, luftflöden, brand och akustik tillgodoses. Beslutet är ett tillägg till tidigare beslut om renovering och ombyggnation av Kumla skola enligt alternativ 2 i förstudien.
 2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsförvaltningen enligt bilaga 1 ”PM utökad budget” beaktas vid kommande beslut om driftbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-12-13 § 136.pdf

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för Kumla skola Hus M.pdf

BUN Bilaga-1-PM utökad budget - Sekretess.pdf

BUN Bilaga 2-Prövning av barnens bästa.pdf

Särskilt yttrande - Moderaterna.pdf