Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-04-24

Sammanträde 2023-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från kommunala tillgänglighetrådet och kommunala pensionärsrådet informerar nämnden om sitt arbete.

Kultur- och fritidsnämnden informeras även om resultatet av enkätundersökningen "Ung Livsstil".

2 Månadsrapport mars 2023

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per mars 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport mars 2023, kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

3 Behovsanalys om boule på Trollbäckens idrottsplats

Diarienummer 2023/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Behovsanalys om boule på Trollbäckens idrottsplats fastställs.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om boule på Trollbäckens idrottsplats med 50 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att på sikt att omlokalisera boulebanorna i Amaryllisparken. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer behovsanalysen om boule på Trollbäckens idrottsplats samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska genomföras en förstudie. Ärendet har behandlats av kommunala pensionärsrådet den 2023-04-05 § 08 och rådet ställer sig bakom behovsanalysen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys om Boule på Trollbäckens idrottsplats.pdf
Behovsanalys boule på Trollbäckens idrottsplats.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-04-05 § 8.pdf

4 Förstudie och startbesked för projektering av ridhus på Fårdala gård

Diarienummer 2022/KFN 0057 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Alternativ 1B, godkänns som lösning på behovet av utökad ridhusyta på Fårdala gård.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Fårdala ridhus, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag 1B.
2. Budget för projektering enligt bilaga 2 godkänns.
3. Budget för systemhandlingen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Beskrivning av ärendet
Under 2022 gjordes en behovsanalys över behovet av att utöka ridhusytan på Fårdala Gård som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2022-09-26 § 71. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att genomföra en förstudie om utökning av ridhusytan (2022-10-11 §160).

Förstudien har utrett lämplig placering och utformning av det nya ridhuset, och lämnat ett förslag på hur de identifierade behoven kan tillgodoses. Det rekommenderade förslaget (alternativ 1B) tillgodoser behov som att byggnaden isoleras, tillgänglighetsanpassas, har goda drifts- och underhållmöjligheter samt blir möjlig att genomföra tävlingar i. Alternativet inkluderar även en uppvärmd cafédel.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering av systemhandling för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag 1B, samt att budgeten för projektering godkänns och att budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie utökning av ridhusyta på Fårdala gård.pdf
Behovsanalys utökning av ridhusyta.pdf
Förstudierapport Ridhus utökad yta Fårdala gård.pdf
Bilaga 1. Skisspaket Fårdala gård.pdf
Bilaga 2. SBKs kostnadsuppskattning för fortsatt projektering (Sekretess).pdf

5 Revidering av kultur-och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2023/KFN 0039 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2023-03-14 §13 Vissa av revideringarna påverkar kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.
De kommunövergripande förändringarna avser i första hand avsnittet om GDPR och dataskyddslagen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även ändringar under avsnittet Nämndspecifika frågor, som rör delegation av beslut kopplat till kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar och studieförbund.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (utan ändringsmarkeringar).pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (med ändringsmarkeringar).pdf

6 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2023

Diarienummer 2023/KFN 0041 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att återställa skateparkens betongskullar, uppföra cykelställ vid Trollbäckens Idrottsplats, införskaffa en fyrhjuling, förbättra friluftsbad, anlägga Hälsans stig, införskaffa nytt scenljus på Forellen och aulan på Tyresö gymnasium, anlägga spontandansbana, anlägga fasta schackspel och skapa naturspårsbana.
2. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2023.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 3 000 000 kronor för att finansiera mindre omfattande investeringar. Förvaltningen har sammanställt förslag på investeringar inom ramen för samlingsanslaget 2023.
Utöver de av förvaltningen föreslagna investeringarna föreslår kultur-och fritidsnämndens ordförande Alexander Enkvist (L) att följande investeringar läggs till: anlägga spontandansbana, anlägga fasta schackspel och skapa naturspårsbana.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2023.pdf
Bilaga 1 Kostnadsberäkning för förslag till investeringar (sekretess).pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Ordförandebeslut om dataskyddsombud till kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf

8 Meddelanden

Diarienummer 2023/KFN 0048

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.
* Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från 2023-03-08
* Ny riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden, beslutad av kommunstyrelsen 2023-04-04 § 63

Bilagor
Protokoll KTR 2023-03-08.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse - Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden och revidering av gemensamt reglemente.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63.pdf

9 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§24 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras även om resultatet av enkätundersökningen "Ung Livsstil".

Representanter från kommunala tillgänglighetrådet och kommunala pensionärsrådet informerar nämnden om sitt arbete.

§25 Månadsrapport mars 2023

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per mars 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport mars 2023, kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

§26 Behovsanalys om boule på Trollbäckens idrottsplats

Diarienummer 2023/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Behovsanalys om boule på Trollbäckens idrottsplats fastställs.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om boule på Trollbäckens idrottsplats med 50 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att på sikt att omlokalisera boulebanorna i Amaryllisparken. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer behovsanalysen om boule på Trollbäckens idrottsplats samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska genomföras en förstudie. Ärendet har behandlats av kommunala pensionärsrådet den 2023-04-05 § 08 och rådet ställer sig bakom behovsanalysen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att behovsanalys om boule på Trollbäckens idrottsplats fastställs. Vidare föreslår ordföranden att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om boule på Trollbäckens idrottsplats med 50 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Särskilda yttranden
Erkki Vesa (M) och Per Lindén (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys om Boule på Trollbäckens idrottsplats.pdf
Behovsanalys boule på Trollbäckens idrottsplats.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-04-05 § 8.pdf

§27 Förstudie och startbesked för projektering av ridhus på Fårdala gård

Diarienummer 2022/KFN 0057 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Alternativ 1B, godkänns som lösning på behovet av utökad ridhusyta på Fårdala gård.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Fårdala ridhus, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag 1B.
2. Budget för projektering enligt bilaga 2 godkänns.
3. Budget för systemhandlingen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Beskrivning av ärendet
Under 2022 gjordes en behovsanalys över behovet av att utöka ridhusytan på Fårdala Gård som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2022-09-26 § 71. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att genomföra en förstudie om utökning av ridhusytan (2022-10-11 §160).

Förstudien har utrett lämplig placering och utformning av det nya ridhuset, och lämnat ett förslag på hur de identifierade behoven kan tillgodoses. Det rekommenderade förslaget (alternativ 1B) tillgodoser behov som att byggnaden isoleras, tillgänglighetsanpassas, har goda drifts- och underhållmöjligheter samt blir möjlig att genomföra tävlingar i. Alternativet inkluderar även en uppvärmd cafédel.

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering av systemhandling för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag 1B, samt att budgeten för projektering godkänns och att budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att alternativ 1B godkänns som lösning på behovet av utökad ridhusyta på Fårdala gård.

Vidare föreslår ordföranden att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Fårdala ridhus, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag 1B.
2. Budget för projektering enligt bilaga 2 godkänns.
3. Budget för systemhandlingen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie utökning av ridhusyta på Fårdala gård.pdf
Behovsanalys utökning av ridhusyta.pdf
Förstudierapport Ridhus utökad yta Fårdala gård.pdf
Bilaga 1. Skisspaket Fårdala gård.pdf
Bilaga 2. SBKs kostnadsuppskattning för fortsatt projektering (Sekretess).pdf

§28 Revidering av kultur-och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2023/KFN 0039 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2023-03-14 § 13 Vissa av revideringarna påverkar kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.
De kommunövergripande förändringarna avser i första hand avsnittet om GDPR och dataskyddslagen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även ändringar under avsnittet Nämndspecifika frågor, som rör delegation av beslut kopplat till kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar och studieförbund.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (utan ändringsmarkeringar).pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (med ändringsmarkeringar).pdf

§29 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2023

Diarienummer 2023/KFN 0041 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att återställa skateparkens betongskullar, uppföra cykelställ vid Trollbäckens Idrottsplats, införskaffa en fyrhjuling, förbättra friluftsbad, anlägga Hälsans stig, införskaffa nytt scenljus på Forellen och aulan på Tyresö gymnasium, anlägga spontandansbana, anlägga fasta schackspel och skapa naturspårsbana.
2. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2023.

Reservationer
Johan Carlsson (SD), Erkki Vesa (M) och Per Lindén (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 3 000 000 kronor för att finansiera mindre omfattande investeringar. Förvaltningen har sammanställt förslag på investeringar inom ramen för samlingsanslaget 2023.
Utöver de av förvaltningen föreslagna investeringarna föreslår kultur-och fritidsnämndens ordförande Alexander Enkvist (L) att följande investeringar läggs till: anlägga spontandansbana, anlägga fasta schackspel och skapa naturspårsbana.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att:
1. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att återställa skateparkens betongskullar, uppföra cykelställ vid Trollbäckens Idrottsplats, införskaffa en fyrhjuling, förbättra friluftsbad, anlägga Hälsans stig, införskaffa nytt scenljus på Forellen och aulan på Tyresö gymnasium, anlägga spontandansbana, anlägga fasta schackspel och skapa naturspårsbana.
2. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2023.

Yrkanden
Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag på investeringar och avslag på ordförandens tilläggsförslag. Erkki Vesa (M) och Per Lindén (KD) biträder Johan Carlssons (SD) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur-och fritidsförvaltningens förslag på beslutspunkt 1 och finner att nämnden beslutar i enlighet med det. Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag på tillägg till beslutspunkt 1. Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden avslår detsamma. Ordföranden finner att nämnden bifaller ordförandens förslag på tillägg till beslutspunkt 1.
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget avseende beslutspunkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2023.pdf
Bilaga 1 Kostnadsberäkning för förslag till investeringar (sekretess).pdf

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Ordförandebeslut om dataskyddsombud till kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf

§31 Meddelanden

Diarienummer 2023/KFN 0048

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.
* Kommunala tillgänglighetsrådet protokoll från 2023-03-08
* Ny riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden, beslutad av kommunstyrelsen 2023-04-04 § 63

Bilagor
Protokoll KTR 2023-03-08.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse - Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden och revidering av gemensamt reglemente.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63.pdf

§32 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.