Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-02-11

Sammanträde 2008-02-11

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

1 Information om Korpen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om Korpens verksamhet.

2 Årsredovisning 2007 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.


Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2007 för Kultur- och fritidsnämnden finns i bilaga.

3 Årsredovisning 2007 för avdelningarna

- Biblioteket
- Kulturavdelningen
- Fritidsenheten (inom Arbetscentrum)


Förslag till nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas årsredovisning för år 2007 noteras.


Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas årsredovis-ningar i bilagor.

4 Enhetsplaner för avdelningarna 2008

- Biblioteket
- Kulturavdelningen
- Fritidsenheten (inom Arbetscentrum)


Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om enhetsplanerna för avdelningarna för år 2008 enligt bilagor.

5 Delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Kultur- och fritidsnämnden 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort förteckning över delegering av verksamhets- och budgetansvar för år 2008 enligt bilaga.

6 Utförd internkontroll

Förslag till nämndens beslut

Information om utförd internkontroll noteras.


Ärendebeskrivning

Internkontroll för år 2007 har utförts av ekonomerna vid utveck-lingsförvaltningen. Nämndens plan för internkontrollen redovisas i bilaga. Resultatet av internkontrollen redovisas också i bilaga.

7 Ungdomscafé

Förslag till nämndens beslut

Information noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om arbetet kring att skapa ett ungdomscafé i Tyresö.

8 FRISKUS-projektet

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Kultur-och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 november 2005, §43, att genomföra ett projekt med syfte att utarbeta metoder för en programverksamhet som gynnar funktionshindrade barn och ungdomars fritid. Syftet var att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar (7-20 år) med funktionshinder ska kunna delta i Tyresö kommuns fritids- och kulturutbud på ett, så långt som möjligt, integrerat sätt.

Projektrapport finns nu enligt bilaga.

9 Ansökan från Hantverkgårdens vänner om verksamhetsbidrag för år 2008

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.


Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens Vänner ansöker om verksamhetsbidrag på
35 000 kronor för år 2008. Fasta utgifter för hyra, el, telefon och så vidare har ökat med 5 000 kronor sedan förra året. Vävlokalen ska enligt kontraktet underhållas av hyresgästen och är nu i behov av uppfräschning. I ett av rummen behövs det sättas upp akustik-plattor. Dessutom pågår en genomgång av vävredskapen som måste förnyas.

För år 2007 erhöll Hantverksgårdens Vänner 20 000 kronor i
verksamhetsbidrag. Förvaltningen föreslår ett bidrag för år 2008
på 35 000 kronor varav 25 000 kronor avses för den löpande verksamheten och 10 000 kronor för upprustning av lokaler och förnyelse av vävredskap.

10 Redovisning av kulturarrangemang

- Tyresö Diskantkör och ungdomskör
- Tyresö manskör


Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna redovisningar noteras.


Ärendebeskrivning

Redovisningar av kulturarrangemang har inkommit från:
- Tyresö Diskantkör och ungdomskör
- Tyresö manskör.
Se bilagor.

11 Ordförandebeslut – Lions Trollbäcken

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har fattat beslut om att tilldela Lions Club Troll-bäcken 8 000 kronor för underhållning vid Alléplan och annon-sering i samband med Trollbäcksdagarna år 2008 efter det att kompletterande uppgifter och ekonomisk kalkyl inkommit till kulturavdelningen.

12 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:
- KS 2007-11-27, § 202, Hanvikens sportklubb, utveckling av Trollbäckens ishall genom namnbyte
- KF 2007-12-12, § 84, Avsägelser och fyllnadsval
- KF 2007-12-12, § 92, Arkivreglemente för Tyresö kommun
- KF 2007-12-12, § 93, Integrationsplan för Tyresö kommun
- Brev sänt från ordförande till Tyresö FF
Mötesinformation

 

§1 Information om Korpen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om Korpens verksamhet.

_____________________________________________________

§2 Årsredovisning 2007 för Kultur- och fritidsnämnden

DNr 2008 KFN 003

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2007 för Kultur- och fritidsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§3 Årsredovisning 2007 för avdelningarna

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten (inom Arbetscentrum)

Nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas årsredovisning för år 2007 noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas årsredovis-ningar i bilagor.

_____________________________________________________

§4 Enhetsplaner för avdelningarna 2008

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten (inom Arbetscentrum)

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om enhetsplanerna för avdelningarna för år 2008 enligt bilagor.

_____________________________________________________

§5 Delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Kultur- och fritidsnämnden 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort förteckning över delegering av verksamhets- och budgetansvar för år 2008 enligt bilaga.

_____________________________________________________

§6 Utförd internkontroll

Nämndens beslut

Information om utförd internkontroll noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Internkontroll för år 2007 har utförts av ekonomerna vid utveck-lingsförvaltningen. Nämndens plan för internkontrollen redovisas i bilaga. Resultatet av internkontrollen redovisas också i bilaga.

_____________________________________________________

§7 Ungdomscafé

Nämndens beslut

Information noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om arbetet kring att skapa ett ungdomscafé i Tyresö.

_____________________________________________________

§8 FRISKUS-projektet

DNr 2008 KFN 004

Nämndens beslut

En handikappkonsulent på 50 % tjänstgöring rekryteras med visstidsförordnande. Tjänsten placeras på fritidsenheten.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur-och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 november 2005, §43, att genomföra ett projekt med syfte att utarbeta metoder för en programverksamhet som gynnar funktionshindrade barn och ungdomars fritid. Syftet var att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar (7-20 år) med funktionshinder ska kunna delta i Tyresö kommuns fritids- och kulturutbud på ett, så långt som möjligt, integrerat sätt.

Projektrapport och tjänsteskrivelse finns nu enligt bilaga. En tjänst som handikappkonsulent på 50 % föreslås. Under år 2008 föreslås samfinansiering ske med kommunstyrelsens medel för tillgänglig-hetsåtgärder. Inför år 2009 äskas tjänst i budget. Därför föreslås en visstidsanställning under år 2008.

_____________________________________________________

§9 Ansökan från Hantverkgårdens vänner om verksamhetsbidrag för år 2008

DNr 2008 KFN 005

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens Vänner ansöker om verksamhetsbidrag på

35 000 kronor för år 2008. Fasta utgifter för hyra, el, telefon och så vidare har ökat med 5 000 kronor sedan förra året. Vävlokalen ska enligt kontraktet underhållas av hyresgästen och är nu i behov av uppfräschning. I ett av rummen behövs det sättas upp akustik-plattor. Dessutom pågår en genomgång av vävredskapen som måste förnyas.

För år 2007 erhöll Hantverksgårdens Vänner 20 000 kronor i verksamhetsbidrag. Förvaltningen föreslår ett bidrag för år 2008 på 35 000 kronor varav 25 000 kronor avses för den löpande verksamheten och 10 000 kronor för upprustning av lokaler och förnyelse av vävredskap.

_____________________________________________________

§10 Redovisning av kulturarrangemang

- Tyresö Diskantkör och ungdomskör

- Tyresö manskör

Nämndens beslut

Information om inkomna redovisningar noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisningar av kulturarrangemang har inkommit från:

- Tyresö Diskantkör och ungdomskör

- Tyresö manskör.

Se bilagor.

_____________________________________________________

§11 Ordförandebeslut – Lions Trollbäcken

DNr 2008 KFN 006

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har fattat beslut om att tilldela Lions Club Troll-bäcken 8 000 kronor för underhållning vid Alléplan och annon-sering i samband med Trollbäcksdagarna år 2008 efter det att kompletterande uppgifter och ekonomisk kalkyl inkommit till kulturavdelningen.

_____________________________________________________

§12 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:

- KS 2007-11-27, § 202, Hanvikens sportklubb, utveckling av Trollbäckens ishall genom namnbyte

- KF 2007-12-12, § 84, Avsägelser och fyllnadsval

- KF 2007-12-12, § 92, Arkivreglemente för Tyresö kommun

- KF 2007-12-12, § 93, Integrationsplan för Tyresö kommun

- Brev sänt från ordförande till Tyresö FF

_____________________________________________________