Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-03-29

Sammanträde 2010-03-29

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum

13 Tyresö slott utvecklingsplan

Förslag till nämndens beslut

Nämnden tillstyrker förslaget att en avsiktsförklaring tecknas och överlämnar det till kommunstyrelsen för fortsatt arbete med följande förslag till kompletterande åtgärder:
- Kultur- och fritidsnämndens kompetens inom området bör tillföras och tillvaratas i det kommande arbetet
- Arbetet bör på sikt utvidgas till ett helhetsgrepp över turismfrågor och delar av friluftslivet i Tyresö.

Ärendebeskrivning

En utvecklingsplan för Tyresö slott för åren 2010 till 2019 är under utarbetande. En förkortad skrivning presenteras i bilaga. Ett förslag till avsiktsförklaring rörande Tyresö Slott & Park har skrivits av t f kommundirektör Dan Näsman och Näringslivschef Björn Andersson. Se bilagor.

Ordförandeutlåtande

Tyresö Slott och Park är sannolikt det viktigaste landmärket och
den absolut viktigaste turistattraktionen i Tyresö kommun. Därför
är det mycket tillfredsställande att diskussionen och samarbetet
med Nordiska Museet fortskrider i positiv anda.

Vad beträffar detaljerna i bilagda ”Utvecklingsplan/Idéskiss” ger
dokumentet en spännande bild över en möjlig utveckling för
området. I avsaknad av kalkyler över framtida intäktsmöjligheter
för kommunen går det dock inte att ta ställning till utvecklings-
planen ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Det skulle även vara
intressant att analysera konsekvenserna av andra lösningsalternativ.

14 Omvärldsbeskrivning

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsbeskrivningar som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2011. Bibliotek- och kulturavdelningen samt fritidsenhetens omvärlds-beskrivning presenteras i bilagorna.

Arbetet har startat med att varje avdelning gör sin omvärldsbe-skrivning. Dokumenten kommer att vara underlag för den omvärldsanalys som skrivs för hela kommunen och som kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Avdelningarnas analyser ligger också till grund för förvaltningens fortsatta arbete med mål.

15 Ändring i ram 2010

Förslag till nämndens beslut

Ändring i ram görs genom att 200 000 kronor avseende del av evenemang överförs från fritidsenheten till kulturenheten.


Ärendebeskrivning

Av budgeten för evenemang på 322 200 kronor inom fritidsenhe-ten föreslås 200 000 kronor överföras till kulturenheten. Detta avser hantering av arrangemang på Slottsområdet, till exempel Medeltidsdagar, dragspelstämmor och Slottets dag. Lönekostnader ingår. Återstående 122 200 kronor ska finnas kvar inom fritidsenheten och avser främst hantering av Julmarknad, underhåll till exempel av skyltar och anläggningsansvar. Lönekostnader ingår.

16 Ändring i delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Kultur- och fritidsnämnden 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen om delegering av verksamhets- och budgetansvar noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om ändring i delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga. Ändringen består i att endast chefer ska ha attesträtt.

17 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

För nämndens information presenteras ekonomisk rapport per den 28 februari 2010.

18 Internkontroll 2010

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.


Ärendebeskrivning

För år 2010 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att följande två områden kontrolleras:
- Arbetsmiljön – kontroll att allronder genomförts och dokumenterats samt uppföljning av att åtgärder vidtagits.
- Inventarieredovisningar – kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarie-förteckningen.

19 Rapport från möte med revisorerna

Förslag till nämndens beslut

Information noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas muntlig information från möte med revisorerna.

20 Dagkollo 2010

Förslag till nämndens beslut

Tyresö Fotbollsförening får bidrag på 80 000 kronor till Dagkolloverksamhet 2010.


Ärendebeskrivning

Tyresö Fotbollsförening har inkommit med ansökan om att få anordna Dagkolloverksamhet 2010 under vecka 24 och 25. Se bilagor.

21 Hantverksgårdens vänner

Förslag till nämndens beslut

Hantverksgårdens vänner får ett oförändrat verksamhetsbidrag för år 2010 på 25 000 kronor.


Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens vänner har inkommit med ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för år 2010 enligt bilaga.

För år 2009 erhöll Hantverksgårdens vänner 25 000 kronor för den löpande verksamheten.

22 Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:
- Korpen Tyresö får en förlusttäckningsgaranti på maximalt 4 000 kronor för sportlovsaktivitet Korpen Gladiatorerna den 4 mars 2010
- Trollbäckens Scoutkår får 4000 kronor för Valborgsmässofest.

23 Sponsringspolicy gällande försäljning av anläggningars namn

Förslag till nämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden stöder förslaget till sponsrings-policy gällande försäljning av anläggningars namn.
- Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt behandling inför det slutliga beslutet i kommun-fullmäktige.
- Kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att det tidigare dokumentet om policy för sponsring i Tyresö kommun och det nya förslaget om sponsringspolicy gällande försäljning av anläggningars namn arbetas ihop till ett gemensamt dokument.
.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 28 april 2009, § 74, fattat beslut om policy för sponsring i Tyresö kommun enligt bilaga. Denna policy är inte heltäckande varför kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda frågan och ta fram ett förslag till sponsringspolicy gällande försäljning av anläggningars namn. Detta förslag föreligger nu enligt bilaga.

24 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Rapport om läget för aktuella projekt
- Övrigt.

25 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:
- KF 2010,02-18, § 14, motion om att vara ung i Tyresö
- Öppettider biblioteken sommaren 2010
- Broschyr om biblioteken
Mötesinformation

 

§13 Tyresö slott utvecklingsplan

DNr 2010 KFN 0022

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker att avsiktsförklaring tecknas och överlämnar det till kommunstyrelsen för fortsatt arbete med följande förslag till kompletterande åtgärder:

- Kultur- och fritidsnämndens kompetens inom området bör tillföras och tillvaratas i det kommande arbetet

- Arbetet bör på sikt utvidgas till ett helhetsgrepp över turismfrågor och delar av friluftslivet i Tyresö.

Röstförklaring

Anders Linder (s) inkommer med röstförklaring. Se bilaga.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En utvecklingsplan för Tyresö slott för åren 2010 till 2019 är under utarbetande. En förkortad skrivning presenteras i bilaga. Ett förslag till avsiktsförklaring rörande Tyresö Slott & Park har skrivits av t f kommundirektör Dan Näsman och Näringslivschef Björn Andersson. Se bilagor.

Ordförandeutlåtande

Tyresö Slott och Park är sannolikt det viktigaste landmärket och den absolut viktigaste turistattraktionen i Tyresö kommun. Därför är det mycket tillfredsställande att diskussionen och samarbetet med Nordiska Museet fortskrider i positiv anda.

Vad beträffar detaljerna i bilagda ”Utvecklingsplan/Idéskiss” ger dokumentet en spännande bild över en möjlig utveckling för området. I avsaknad av kalkyler över framtida intäktsmöjligheter för kommunen går det dock inte att ta ställning till utvecklingsplanen ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Det skulle även vara intressant att analysera konsekvenserna av andra lösningsalternativ.

______________________________________________________

§14 Omvärldsbeskrivning

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsbeskrivningar som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2011. Bibliotek- och kulturavdelningen samt fritidsenhetens omvärlds-beskrivning presenteras i bilagorna.

Arbetet har startat med att varje avdelning gör sin omvärldsbe-skrivning. Dokumenten kommer att vara underlag för den omvärldsanalys som skrivs för hela kommunen och som kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Avdelningarnas analyser ligger också till grund för förvaltningens fortsatta arbete med mål.

_____________________________________________________

§15 Ändring i ram 2010

DNr 2010 KFN 0023

Nämndens beslut

Ändring i ram för år 2010 görs genom att 200 000 kronor avseende del av evenemang överförs från fritidsenheten till kulturenheten.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Av budgeten för evenemang på 322 200 kronor inom fritidsenhe-ten föreslås 200 000 kronor överföras till kulturenheten. Detta avser hantering av arrangemang på Slottsområdet, till exempel Medeltidsdagar, dragspelstämmor och Slottets dag. Lönekostnader ingår. Återstående 122 200 kronor ska finnas kvar inom fritidsenheten och avser främst hantering av Julmarknad, underhåll till exempel av skyltar och anläggningsansvar. Lönekostnader ingår.

_____________________________________________________

§16 Ändring i delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Kultur- och fritidsnämnden 2010

Nämndens beslut

Informationen om delegering av verksamhets- och budgetansvar noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ändring i delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga. Ändringen består i att endast chefer ska ha attesträtt.

_____________________________________________________

§17 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens information presenteras ekonomisk rapport per den 28 februari 2010.

_____________________________________________________

§18 Internkontroll 2010

DNr 2010 KFN 0024

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För år 2010 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att följande två områden kontrolleras:

- Arbetsmiljön – kontroll att allronder genomförts och dokumenterats samt uppföljning av att åtgärder vidtagits.

- Inventarieredovisningar – kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarie-förteckningen.

_____________________________________________________

§19 Rapport från möte med revisorerna

Nämndens beslut

Information noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas muntlig information från möte med revisorerna.

_____________________________________________________

§20 Dagkollo 2010

DNr 2010 KFN 0019

Nämndens beslut

Tyresö Fotbollförening får bidrag på 80 000 kronor till Dagkolloverksamhet 2010.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Fotbollförening har inkommit med ansökan om att få anordna Dagkolloverksamhet 2010 under vecka 24 och 25. Se bilagor.

_____________________________________________________

§21 Hantverksgårdens vänner

DNr 2010 KFN 0020

Nämndens beslut

Hantverksgårdens vänner får ett oförändrat verksamhetsbidrag för år 2010 på 25 000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens vänner har inkommit med ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för år 2010 enligt bilaga.

För år 2009 erhöll Hantverksgårdens vänner 25 000 kronor för den löpande verksamheten.

_____________________________________________________

§22 Redovisning av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Korpen Tyresö får en förlusttäckningsgaranti på maximalt 4 000 kronor för sportlovsaktivitet Korpen Gladiatorerna den 4 mars 2010 (DNr 2010 KFN 0018)

- Trollbäckens Scoutkår får 4000 kronor för Valborgsmässofest. (DNr 2010 KFN 0025)

_____________________________________________________

§23 Sponsringspolicy gällande försäljning av anläggningars namn

DNr 2010 KFN 0026

Nämndens beslut

- Några smärre ändringar görs i utredningen. Se bilaga.

- Kultur- och fritidsnämnden stöder förslaget till sponsrings-policy gällande försäljning av anläggningars namn.

- Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt behandling inför det slutliga beslutet i kommun-fullmäktige.

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att det tidigare dokumentet om policy för sponsring i Tyresö kommun och det nya förslaget om sponsringspolicy gällande försäljning av anläggningars namn arbetas ihop till ett gemensamt dokument.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 28 april 2009, § 74, fattat beslut om policy för sponsring i Tyresö kommun enligt bilaga. Denna policy är inte heltäckande varför kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda frågan och ta fram ett förslag till sponsringspolicy gällande försäljning av anläggningars namn. Detta förslag föreligger nu.

_____________________________________________________

§24 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar vid sammanträdet rapport om läget för aktuella projekt (bilaga).

_____________________________________________________

§25 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:

- Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2010-02-18, § 14, motion om att vara ung i Tyresö

- Öppettider biblioteken sommaren 2010

- Broschyr om biblioteken.

_____________________________________________________