Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-09-23

Sammanträde 2013-09-23

Datum
Klockan
Plats

60 Tertialbokslut per 31 augusti 2013

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Tertialbokslut per den 31 augusti 2013.
Augusti månads siffror är inte klara än

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Tertialbokslut per den 31 augusti 2013
Detaljerad ekonomisk rapport

61 Nämndplan

Förslag till nämndens beslut
att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2014.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2014 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2014-2016.


Ordförandeutlåtande
Detta är den tredje nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden som beslutas enligt kommunens nya styrprocess.
De satsningar som föreslås i planen spänner över ett brett område.

Jag vill särskilt framhålla det spännande projektet för att, i samarbete med grannkommunerna, skapa en sammanhållen vinterisbana på Drevviken. Den satsningen är inte bara viktig för det rörliga friluftslivet utan också ett första steg i förhoppningsvis flera samarbetsprojekt över kommungränserna.

En annan spännande satsning är ett projekt för att stimulera kulturella möten över generationsgränserna. Förhoppningen är att det ska ge båda grupperna nya intryck och erfarenheter i flera dimensioner.

Att pojkar läser mindre än flickor känner vi till. Under 2014 kommer ett extra fokus på biblioteken ligga på att stimulera pojkar och unga män till att läsa mera.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Nämndplan 2014

62 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - revidering

Förslag till beslut
Reviderad delegationsordning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde antas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att nya befattningar inrättats samt det i övrigt fanns ett behov av att se över delegationsordningen har ett nytt förslag tagit fram.
Delegationsordningen ändrades senast 2010-09-27.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Reviderad delegationsordning

63 Förslag att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter - motion från Miljöpartiet

Förslag till nämndens beslut
att anse motionen besvarad.

att ge förvaltningen i uppdrag att kommunicera och informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns. Förvaltningen får även i uppdrag att vid behov förtydliga det gällande regelverket så att även denna målgrupp tydligt omfattas.

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har ett omfattande fritids- och kulturliv, men merparten riktar sig till de som engagerat sig i en idrotts-, fritids-, eller kulturförening.

Miljöpartiet har inkommit med en motion där de vill att kultur- och fritidsnämnden ska införas en stimulanspeng avsedd att stimulera ungas egna initiativ.
Alla mellan 13-20 år ska kunna söka stöd från Tyresös stimulanspeng till unga för verksamheter som inte kan betecknas som ordinarie föreningsverksamhet. De verksamheter som genomförs ska följa de målsättningar och policys som kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun har. En enkel redovisning ska lämnas efter arrangemanget till nämnden.
I en del andra kommuner har man infört en möjlighet för de som inte är föreningsanslutna. På ett enkelt sätt kan de söka bidrag och stöd för att förverkliga en idé eller en aktivitet.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet vill att även unga Tyresöbor som inte är föreningsanslutna ska kunna få projektbidrag utifrån egna initiativ.

Den möjligheten finns redan idag. Ett exempel är den utomhusbio som anordnades förra året av ungdomarna själva med hjälp av personalen på Café Bonza.

Däremot kan jag erkänna att vi från nämnd och förvaltningen varit dåliga på att informera om den möjligheten. Kanske beroende på att målgruppen minst sagt är heterogen och inte så enkel att nå med information.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Motion från Miljöpartiet

64 Ansökan om driftsbidrag - Brännpunkten

Förslag till nämndens beslut
att avslå ansökan från Brännpunkten.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om 100 000 kronor årligen under 3 år från kultur- och fritidsnämnden.
Motiveringen för ansökan är att bibehålla de spetsegenskaper som byggts upp inom verksamheten under 4 år.

Syftet och målet är att via samtal och rörelsemetodiken verka för en bättre folkhälsa för barn och ungdomar med låg självkänsla och utanförskap. Brännpunktens metodik "når de grupper som inte nås". De står väldigt ensamma i samhället och även utanför föreningslivet. Att stärka dem genom inspiration, engagemang och stödstruktur bidrar till ökad självkännedom, fördjupad kunskap ut efter var och ens förutsättningar som leder till bättre hälsa i form av; Att bli fysiskt aktiv, ges social tillhörighet, mentalt välbefinnande, stark självkänsla och ha roligt, tillsammans med unga ledare, andra barn och ungdomar samt likasinnade.

Ordförandeutlåtande
Brännpunkten är en verksamhet som spänner över många verksamhetsområden. Den här nämnden har vid flera tillfällen finansierat projekt riktade mot specifika målgrupper. Ett bra exempel är drive-in-idrott i Bollmorahallen på helgkvällar.

Den här ansökan handlar om en långsiktig löpande finansiering. Det ligger inte i inte kultur- och fritidsnämndens uppdrag att stå för en sådan finansiering.

Brännpunkten är, liksom alla andra föreningar, välkomna att återkomma med en ansökan om stöd till specifika projekt där man anger tidsram, mål, syfte samt en budget. Adressaten för denna ansökan borde möjligen vara socialnämnden med de målgrupper som anges.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Ansökan från Brännpunkten

65 Ansökan om projektstöd avseende MY2014

Förslag till nämndens beslut
Ansökan avslås. Nämnden stödjer i första hand verksamheter som genomförs i Tyresö kommun.

Ärendebeskrivning
Projektet ansöker om dels 25 000 kronor i projektstöd och dels om stöd i form av hjälp med marknadsföring av evenemanget till ungdomar i åldern 10-20 år tillhörande Tyresö kommun.

MY (engelska för min) är ett regionalt projekt för jullovslediga ungdomar från Stockholms län. Projektet har vuxit fram ur de tidigare projekten "Aktiviaden" och "Stockholm Winter Games". MY arrangerades i nuvarande form första gången den 3-6 januari 2013.

Bilaga:
Ansökan från MY2014

66 Delutvärdering av översyn gällande nya taxor från och med 2013-01-01

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Nämnden beslutade den 26 mars 2012 att göra en taxejustering. I nämndens beslut ingick en delutvärdering av taxejusteringarna hösten 2013.

Den 1 januari 2013 trädde taxejusteringen i kraft som påverkade ishallar, bollplaner, idrottshallar och samlingssalar.

Bilaga:
Delutvärdering

67 Korrigering av nämndbeslut 2013-03-25 § 30

Nämndens förslag till kommunstyrelsen
- att kommunstyrelsen beslutar om att teckna arrendeavtalet.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens beslut i ärende nr 2012/KFN 0074 71, Finansiering flytbrygga Breviksmaren - Investeringsbeslut behöver korrigeras i sista punkten eftersom det är kommunstyrelsen som ska underteckna avtalet.

Lydelse i kultur- och fritidsnämndens beslut från den 25 mars 2013:
- att avtal om arrende tecknas mellan fritidsenheten och föreningen.

Ny lydelse:
- att kommunstyrelsen beslutar om att teckna arrendeavtalet.

Bilaga:
Protokoll från KFN 2013-03-25

68 Biblioteksstatistik från 2012

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Biblioteksstatistiken från 2012.

Bilaga:
Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2008 - 2012

69 Redovisning av Kultur- och Idrottsgalan 2013

Förslag till nämndens beslut
Redovisningen av 2013 års Kultur- och idrottsgala noteras.

2014 års Kultur- och idrottsgala kommer att hållas den 14 mars.

Ärendebeskrivning
Den 8 mars genomfördes tredje upplagan av Tyresös Kultur- & Idrottsgala. Syftet med galan var att tydligare uppmärksamma och hylla människor som på olika sätt gjort fina insatser för sin förening och för kommunen.
Kultur- och idrottsgalan 2014 föreslås att hållas fredagen den 14 mars.

Bilaga:
Redovisning

70 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut
Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning
- Friskisloppet, Friskis&Svettis, 20 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club, 30 000 kronor
- Kulturföreningen Domusängen, 30 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 5 000 kronor
- Tyresö Finska Förening, 7 000 kronor
- Sommarchill, Korpen Brännpunkten, 30 000 kronor
- Drive-in Idrotten, Brännpunkten, 33 000 kronor

Bilagor:
Redovisningar från ovan nämnda föreningar

71 Inställt arrangemang

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Tyresöbälgarna blev i maj beviljade ett projektbidrag på 10 000 kronor. Då de blev beviljade mindre pengar än vad deras evenemang krävde (30 000 kronor) så kommer de inte att genomföra Dragspelets dag.

Bilaga:
Mejl från Tyresöbälgarna

72 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Projektbidrag
- Projektuppföljning
- Lägesrapport "Kultur i höstmörkret"
- Bussrundtur
- Digitaliseringsprojekt nämndadministration decembermötet
- E-postadresser fornamn.efternamn@tyreso.se till förtroendevalda används från och med oktober 2013

Bilagor:
Rapport projektbidrag
Rapport Projektuppföljning

73 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Bidrag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter,
2013/KS 0231 12
- Delårsbokslut per april 2013, 2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsen
- Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda,
2013/KS 0292 003
- Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse
samt årshjul för 2014, 2013/KS 0280 10

Övrigt
Naturvårdsverkets rapport "Sveriges friluftskommun 2013"
Delegationsbeslut biblioteket

§66 Delutvärdering av översyn gällande nya taxor från och med 2013-01-01