Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-12-08

Sammanträde 2014-12-08

Datum
Klockan
17.30
Plats
Konferensrummet Myggdalen

1 Ekonomiska rapporter 2014

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för oktober månad.

Bilagor
Ekonomirapport KFN oktober.xlsx

2 Motion att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner

Dnr 2014/KFN 0083 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Från Miljöpartiet har inkommit en motion angående att Tyresö kommun ska ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner. Fritidsavdelningen delar motionens förslag om regional- och länssamverkan vad gäller arenor och hallar samt övriga idrottsanläggningar. Redan idag medverkar personal från fritidsavdelningen i dels den regionala samverkan som finns mellan södertörnskommunerna men också i det samarbete som regelbundet bedrivs mellan kommunerna i Stockholms län. I detta regionala arbete deltar också personal från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fritidsavdelningens uppfattning är att det redan finns flera nätverk som utför just det Miljöpartiet efterfrågar, det har dock ett annat namn än kommunalförbund.

Ordförandeutlåtande
Liksom förvaltningen instämmer jag med motionens grundtanke om samarbete mellan kommunerna. Men eftersom det, som också förvaltningen beskriver, redan finns både samarbeten och nätverk inom detta område så ser jag i dagsläget ingen anledning att utreda ett kommunalförbund. Att formalisera ett samarbete utan konkreta projekt skulle bara skapa onödig byråkrati och inte vara särskilt kostnadseffektivt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, motion om ett kommunalförbund för arenor och hallar.docx
Motion (MP) att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner.pdf

3 Internkontroll, ApN

Dnr 2014/KFN 0098 016

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Internkontrollen av införandet av ett nytt systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd, aktivitetskort på nätet (ApN) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden 2014 ska utvecklingsförvaltningen redovisa vilka rutiner som fanns vid införandet av ApN (aktivitetskort på nätet) samt hur föreningarna upplever att systemet fungerar. Bakgrunden är att Tyresö kommun infört ett nytt systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) från 1 januari 2014. Fritidsavdelningen har startat upp ApN och sedan 1 januari 2014 ska föreningarnas närvarorapportering ske i systemet och utgöra underlag till ansökningarna av lokalt aktivitetsstöd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ApN.docx

4 Kulturbidrag våren 2015, nämndbeslut

Dnr 2014/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Kulturbidrag till följande föreningar beviljas.

* Konstrundan Tyresö 30 000 kr
* Sport 4 kids avslag
* Tyresö diskantkör och ungdomskör 12 000 kr
* Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kr
* Tyresö teaterförening 50 000 kr**

**Projektbidrag

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2015 inkom ansökningar från 12 föreningar om kulturbidrag.

Ansökningar från 5 föreningar översteg 10 000 kr och beslutas i nämnd under detta ärende.

Ansökt belopp: 712 000 kr.

Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 107 000 kronor enligt nedan:

* Konstrundan Tyresö 30 000 kr
* Sport 4 kids avslag
* Tyresö diskantkör och ungdomskör 12 000 kr
* Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kr
* Tyresö teaterförening 50 000 kr**

**Projektbidrag

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag våren 2015 nämndbeslut.pdf
Ansökan Konstrundan Tyresö.pdf
Ansökan, Sport 4 kids.pdf
Ansökan Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan Tyresö Jazz & Blures Club.pdf
Tyresö teaterförening Ansökan vt 2015.pdf

5 Kulturbidrag våren 2015, delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0096 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Ordföranden har på delegation beslutat enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2015 inkom ansökningar från 12 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre i 7 av dessa och beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Det ansökta beloppet uppgår till totalt 50 190 kronor.

Förvaltningens förslag till ordföranden är att bevilja 40 750 kronor enligt nedan:

* Hantverksgårdens vänner 5 000 kr
* Lions Club Trollbäcken 8 000 kr
* Tyresö hembygdsförening 5 500 kr
* Tyresö kollektivhusförening 5 000 kr
* Tyresö konstförening 6 250 kr
* Tyresökören 9 000 kr
* Tyresö trädgårdssällskap 2 000 kr

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag våren 2015 delegationsbeslut.pdf
Hantverksgårdens vänner Ansökan vt 2015.pdf
Ansökan Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan Tyresö Hembygdsförening.pdf
Ansökan Tyresö hembygdsförening.pdf
Tyresö kollektivhusförening Ansökan vt 2015.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Ansökan Tyresö Konstföreninge.pdf
Ansökan Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan Tyresökören.pdf
Ansökan Tyresö trädgårdssällskap.pdf

6 Kultur- och idrottsgalan 2015

Dnr 2014/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur- och idrottsgalan genomförs den 20 mars 2015
2. Projektbidrag på max 228 000 kr beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.
3. Jurygruppens sammansättning, 3 personer från alliansen, 3 personer från oppositionen samt 2 personer från Tyresö Föreningsråd godkänns.
4. Priskategorierna fastställs enligt ordförandeförslaget, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Den 20 mars föreslås den femte Kultur- och idrottsgalan att gå av stapeln.

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Tyresö kommuns kulturstipendier (totalt 30 000 kronor) har tillsyfte att stimulera kommunens kulturella liv och vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

Bilagor
Tyresö Kultur- och idrottsgala 2015.pdf
Kultur- och idrottsgalan 2015, förslag priskategorier.pdf

7 Dokumenthanteringsplaner KFN

Dnr 2014/KFN 0082 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Dokumenthanteringsplanerna för kulturavdelningen, biblioteket, fritidsavdelningen och staben godkänns.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplaner för nämndens arbetsområde har reviderats i samarbete med kommunarkivarien.

Bilagor
DOKPLAN Stab 2014.pdf
DOKPLAN Kulturavd. 2014.pdf
DOKPLAN Fritidsavd. 2014.pdf
DOKPLAN Biblioteket 2014.pdf

8 Brukarenkät biblioteket

Dnr 2014/KFN 0105 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Redogörelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig redogörelse.

9 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2014

Dnr 2014/KFN 0089 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kören Mamsellerna, Jubileumskonsert 21 september, 10 000 kr

Bilagor
Redovisning Kören Mamsellerna.pdf

10 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* Projektuppföljning
* "Boken kommer till äldreboende"
* Nya avtal på biblioteket

Bilagor
Projektbidrag oktober 2014.pdf
Uppdrag KFN.pdf

11 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skrivelse från Stockholms Cykelförbund, Björn Rundström
Istället för stenkross

§81 Ekonomiska rapporter 2014

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för november månad.

Bilagor
Ekonomisk rapport november KFN

§82 Motion att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner

Dnr 2014/KFN 0083 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Motionen avslås.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Från Miljöpartiet har inkommit en motion angående att Tyresö kommun ska ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner. Fritidsavdelningen delar motionens förslag om regional- och länssamverkan vad gäller arenor och hallar samt övriga idrottsanläggningar. Redan idag medverkar personal från fritidsavdelningen i dels den regionala samverkan som finns mellan södertörnskommunerna men också i det samarbete som regelbundet bedrivs mellan kommunerna i Stockholms län. I detta regionala arbete deltar också personal från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fritidsavdelningens uppfattning är att det redan finns flera nätverk som utför just det Miljöpartiet efterfrågar, det har dock ett annat namn än kommunalförbund.

Ordförandeutlåtande
Liksom förvaltningen instämmer jag med motionens grundtanke om samarbete mellan kommunerna. Men eftersom det, som också förvaltningen beskriver, redan finns både samarbeten och nätverk inom detta område så ser jag i dagsläget ingen anledning att utreda ett kommunalförbund. Att formalisera ett samarbete utan konkreta projekt skulle bara skapa onödig byråkrati och inte vara särskilt kostnadseffektivt.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad enligt tjänstemannaskrivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att motionen ska anses besvarad och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, motion om ett kommunalförbund för arenor och hallar.docx
Motion (MP) att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner.pdf

§83 Internkontroll, ApN

Dnr 2014/KFN 0098 016

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Internkontrollen av införandet av ett nytt systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd, aktivitetskort på nätet (ApN) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden 2014 ska utvecklingsförvaltningen redovisa vilka rutiner som fanns vid införandet av ApN (aktivitetskort på nätet) samt hur föreningarna upplever att systemet fungerar.
Bakgrunden är att Tyresö kommun infört ett nytt systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) från 1 januari 2014. Fritidsavdelningen har startat upp ApN och sedan 1 januari 2014 ska föreningarnas närvarorapportering ske i systemet och utgöra underlag till ansökningarna av lokalt aktivitetsstöd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ApN.docx

§84 Kulturbidrag våren 2015, nämndbeslut

Dnr 2014/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kulturbidrag till följande föreningar beviljas.

1. Konstrundan Tyresö 30 000 kr
2. Sport 4 kids avslag
3. Tyresö diskantkör och ungdomskör 12 000 kr
4. Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kr
5. Tyresö teaterförening 50 000 kr**

**Projektbidrag

6. Förvaltningen får i uppdrag att diskutera vidare med Konstrundan för att konkretisera evenemanget och eventuellt återkomma med en ansökan om projektbidrag.

Jäv
Johannes Samuelsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2015 inkom ansökningar från 12 föreningar om kulturbidrag.

Ansökningar från 5 föreningar översteg 10 000 kr och beslutas i nämnd under detta ärende.

Ansökt belopp: 712 000 kr.

Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 107 000 kronor enligt nedan:

* Konstrundan Tyresö 30 000 kr
* Sport 4 kids avslag
* Tyresö diskantkör och ungdomskör 12 000 kr
* Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kr
* Tyresö teaterförening 50 000 kr**

**Projektbidrag

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag våren 2015 nämndbeslut.pdf
Ansökan Konstrundan Tyresö.pdf
Ansökan, Sport 4 kids.pdf
Ansökan Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan Tyresö Jazz & Blues Club.pdf
Tyresö Teaterförening Ansökan vt 2015.pdf

§85 Kulturbidrag våren 2015, delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0096 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) har inga synpunkter på beslutet, men lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2015 inkom ansökningar från 12 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre i 7 av dessa och beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Det ansökta beloppet uppgår till totalt 50 190 kronor.

Förvaltningens förslag till ordföranden är att bevilja 40 750 kronor enligt nedan:

* Hantverksgårdens vänner 5 000 kr
* Lions Club Trollbäcken 8 000 kr
* Tyresö hembygdsförening 5 500 kr
* Tyresö kollektivhusförening 5 000 kr
* Tyresö konstförening 6 250 kr
* Tyresökören 9 000 kr
* Tyresö trädgårdssällskap 2 000 kr

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag våren 2015 delegationsbeslut.pdf
Hantverksgårdens vänner Ansökan vt 2015.pdf
Ansökan Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan Tyresö Hembygdsförening.pdf
Ansökan Tyresö hembygdsförening.pdf
Tyresö kollektivhusförening Ansökan vt 2015.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Ansökan Tyresö Konstföreninge.pdf
Ansökan Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan Tyresökören.pdf
Ansökan Tyresö trädgårdssällskap.pdf

§86 Kultur- och idrottsgalan 2015

Dnr 2014/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och idrottsgalan genomförs den 27 mars 2015
2. Projektbidrag på max 228 000 kr beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.
3. Jurygruppens sammansättning, 3 personer från alliansen, 3 personer från oppositionen samt 2 personer från Tyresö Föreningsråd godkänns.
4. Priskategorierna fastställs enligt ordförandeförslaget, se bilaga.

Reservation
Peter Bylund (MP) kommer in med en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den 27 mars föreslås den femte Kultur- och idrottsgalan att gå av stapeln.

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Tyresö kommuns kulturstipendier (totalt 30 000 kronor) har tillsyfte att stimulera kommunens kulturella liv och vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar, under punkt 2 i ordförandeförslaget, att Kultur- och idrottsgalan genomförs i enklare former och i annan lokal så att allmänheten i större utsträckning kan delta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på punkterna 1, 2 och 4 i ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Ordförande ställer proposition på yrkandet från Peter Bylund (MP) och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på punkten 2 i ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresö Kultur- och idrottsgala 2015.pdf
Kultur- och idrottsgalan 2015, förslag priskategorier.pdf

§87 Dokumenthanteringsplaner KFN

Dnr 2014/KFN 0082 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Dokumenthanteringsplanerna för kulturavdelningen, biblioteket, fritidsavdelningen och staben godkänns.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplaner för nämndens arbetsområde har reviderats i samarbete med kommunarkivarien.

Bilagor
DOKPLAN Stab 2014.pdf
DOKPLAN Kulturavd. 2014.pdf
DOKPLAN Fritidsavd. 2014.pdf
DOKPLAN Biblioteket 2014.pdf

§88 Brukarenkät biblioteket

Dnr 2014/KFN 0105 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Redogörelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig redogörelse.

Bilagor
Biblioteksenkät 2014 utan fritextsvar.pdf
Biblioteksenkät 2014 ordmoln sistafragan.jpg
Biblioteksenkät 2014 med fritextsvar.pdf

§89 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2014

Dnr 2014/KFN 0089 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kören Mamsellerna, Jubileumskonsert 21 september, 10 000 kr

Bilagor
Redovisning Kören Mamsellerna.pdf

§90 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* Projektuppföljning
* "Boken kommer till äldreboende"
* Nya avtal på biblioteket

Bilagor
Projektbidrag november 2014.pdf
Uppdrag KFN.pdf

§91 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skrivelse från Stockholms Cykelförbund, Björn Rundström