Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Nämndsammanträde 2017-03-20

Nämndsammanträde 2017-03-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Bibliotekets brukarenkät

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och bibliotekschef Susanne Gunnarsson, redovisar resultatet från bibliotekets brukarenkät för kultur- och fritidsnämnden.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari KFN.pdf

3 Investeringar Albyutvecklingen 2017

Dnr 2017/KFN 0021 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Årets investeringsmedel för Albyutvecklingen fördelas enligt ordförandeförslaget:
1. 100 000 kronor till grill- och rastplatser
2. 3 000 000 kronor till parkeringar. I första hand för att öka åtkomsten från Krusboda
3. 400 000 kronor till att synliggöra naturvärden (fågelplattform med mera)

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har lämnat in ett förslag på hur 2017 års investeringsmedel för Albyutvecklingen bör fördelas till olika åtgärder.

Ordförandeförslag
Utvecklingen av Albyområdet fortsätter enligt den långsiktiga plan och vision som kommunen fastlagt. 2016 års investeringar har tyvärr blivit försenade på grund av myndighetsbeslut som tvingat kommunen att lägga ner arbete på överklaganden och modifieringar av ursprungliga förslag. Det betyder att dessa kommer genomföras parallellt med årets åtgärder.

För 2017 finns det avsatt 3,5 miljoner kronor i kommunens investeringsprogram. Jag föreslår att dessa fördelas på följande investeringsobjekt:
1. 100 000 kronor till grill- och rastplatser
2. 3 000 000 kronor till parkeringar. I första hand för att öka åtkomsten från Krusboda.
3. 400 000 kronor till att synliggöra naturvärden (fågelplattform med mera)

4 Behovsanalyser för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2017/KFN 0012 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Behovsanalyser 2018-2022. Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf
Dokumentation workshops. Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

5 Hantverksgårdens vänner ansöker om verksamhetsbidrag för 2017

Dnr 2017/KFN 0020 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 10 000 kronor avsätts som verksamhetsbidrag till Hantverksgårdens vänner för 2017.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har ca 60 medlemmar och strävar efter att skapa en social gemenskap där alla vävintresserade känner sig välkomna. För de som inte prövat vävuppsättning erbjuder de möjligheten att lära sig de olika momenten med erfarna vävare. Hantverksgårdens vänner håller studiecirklar med bland annat vävuppsättningar och olika vävtekniker i sammarbete med ABF. De sammarbetar även med Tyresö kommun i samband med olika kulturarrangemang.

Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på 20 000 kronor för år 2017.

Bilagor
Ansökan om verksamhetsbidrag 2017. Hantverksgårdens vänner.pdf
Tillägg. Ansökan om verksamhetsbidrag 2017. Hantverksgårdens vänner.pdf

6 Brännpunkten ansöker om projektbidrag för Gladiatorerna 2017

Dnr 2017/KFN 0019 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Brännpunkten korpförening beviljas 9 000 kronor i projektbidrag för anordnandet av Gladiatorerna under sportlovet.

Beskrivning av ärendet
Brännpunkten korpförening har ansökt om 13 000 kronor i projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden för att anordna Gladiatorerna för barn och unga under sportlovet.

Gladiatorerna har under många år varit en populär aktivitet för barn och ungdomar i Tyresö där de utmanas att försöka ta sig förbi stora, starka gladiatorer genom en hinderbana.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Brännpunkten. Gladiatorerna 2017.pdf

7 Tyresö Skeppslag ansöker om bidrag för seglarskola 2017

Dnr 2017/KFN 0017 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö skeppslag beviljas bidrag om 7 000 kronor per vecka till seglarskola sommaren 2017 (som mest beviljas totalt 14 000 kronor). Medlen tas från nämndens bidrag till dagkoloni.

Beskrivning av ärendet
Tyresö skeppslag har ansökt om 31 500 kronor för att arrangera seglarskola under två veckor i juni 2017. Bidraget är främst avsett att täcka kostnaden för att anställa ungdomsledare.

Förvaltningen föreslår att Tyresö skeppslag beviljas 7 000 kronor per vecka till seglarskola och att medlen tas från nämndens bidrag till dagkoloni. Som mest beviljas bidrag för två veckors verksamhet. Ytterligare 17 500 kronor är möjligt att erhålla via kommunens anslagna medel till arbetsgivare som erbjuder sommarjobb för ungdomar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö skeppslag. Seglarskola 2017.pdf
Ansökan Tyresö Skeppslag 2017.pdf

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista.pdf
Projektbidrag KFN mars 2017.pdf

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2017-01-26 §9 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-01-26)

- Kommunfullmäktige 2017-02-23 §24 Riktlinjer för lokalförsörjning. (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2017-02-07)

10 Sexualupplysningsföreläsning med Olle Waller - Redovisning av projektbidrag

Dnr 2017/KFN 0018 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har på delegation fattat beslut om att bevilja 7100 kronor till Bonza Ungdomsförening för en sexualupplysningsföreläsning med Olle Waller (KFN 2017-02-20 §12). I bifogad bilaga redovisas projektet för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av projektbidrag. Bonza Ungdomsförening. Sexualupplysningsföreläsning.pdf

11 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat följande beslut:

- Beviljat 10 000 kronor i idépeng till en gratis visning av filmen "Måste gitt" på Forellen för ungdomar i Tyresö.

- Beviljat 2500 kronor i kulturbidrag till Tyresö trädgårdssällskap för arrangemanget Mormors trädgård.

Bilagor
Ansökan om Idépeng för filmvisning av "Måste gitt".pdf
Delegationsbeslut. Ansökan om Idépeng. Måste gitt.pdf
Ansökan om kulturbidrag. Tyresö trädgårdssällskap. Mormorsträdgård.pdf
Delegationsbeslut. Tyresö trädgårdssällskap. Mormorsträdgård.pdf

§13 Bibliotekets brukarenkät

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och bibliotekschef Susanne Gunnarsson, redovisar resultatet från bibliotekets brukarenkät för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20170320.pdf (153 kb)

§14 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari KFN.pdf

§15 Investeringar Albyutvecklingen 2017

Dnr 2017/KFN 0021 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Årets investeringsmedel för Albyutvecklingen fördelas enligt ordförandeförslaget:
1. 100 000 kronor till grill- och rastplatser.
2. 3 000 000 kronor till parkeringar. I första hand för att öka åtkomsten från Krusboda.
3. 400 000 kronor till att synliggöra naturvärden (fågelplattform med mera).

Karin Ljung (S) meddelar att de tjänstgörande socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Särskilt yttrande
Karin Ljung (S) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har lämnat in ett förslag på hur 2017 års investeringsmedel för Albyutvecklingen bör fördelas till olika åtgärder.

Ordförandeförslag
Utvecklingen av Albyområdet fortsätter enligt den långsiktiga plan och vision som kommunen fastlagt. 2016 års investeringar har tyvärr blivit försenade på grund av myndighetsbeslut som tvingat kommunen att lägga ner arbete på överklaganden och modifieringar av ursprungliga förslag. Det betyder att dessa kommer genomföras parallellt med årets åtgärder.
 
För 2017 finns det avsatt 3,5 miljoner kronor i kommunens investeringsprogram. Jag föreslår att dessa fördelas på följande investeringsobjekt:
 
1. 100 000 kronor till grill- och rastplatser.
2. 3 000 000 kronor till parkeringar. I första hand för att öka åtkomsten från Krusboda.
3. 400 000 kronor till att synliggöra naturvärden (fågelplattform med mera).

§16 Behovsanalyser för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2017/KFN 0012 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Behovsanalyser 2018-2022. Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf
Dokumentation workshops. Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

§17 Hantverksgårdens vänner ansöker om verksamhetsbidrag för 2017

Dnr 2017/KFN 0020 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 10 000 kronor avsätts som verksamhetsbidrag till Hantverksgårdens vänner för 2017.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har ca 60  medlemmar och strävar efter att skapa en social gemenskap där alla vävintresserade känner sig välkomna. För de som inte prövat vävuppsättning erbjuder de möjligheten att lära sig de olika momenten med erfarna vävare. Hantverksgårdens vänner håller studiecirklar med bland annat vävuppsättningar och olika vävtekniker i sammarbete med ABF. De sammarbetar även med Tyresö kommun i samband med olika kulturarrangemang.

Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på 20 000 kronor för år 2017.

Bilagor
Ansökan om verksamhetsbidrag 2017. Hantverksgårdens vänner.pdf
Tillägg. Ansökan om verksamhetsbidrag 2017. Hantverksgårdens vänner.pdf

§18 Brännpunkten ansöker om projektbidrag för Gladiatorerna 2017

Dnr 2017/KFN 0019 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Brännpunkten korpförening beviljas 9 000 kronor i projektbidrag för anordnandet av Gladiatorerna under sportlovet.

Beskrivning av ärendet
Brännpunkten korpförening har ansökt om 13 000 kronor i projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden för att anordna Gladiatorerna för barn och unga under sportlovet.
 
Gladiatorerna har under många år varit en populär aktivitet för barn och ungdomar i Tyresö där de utmanas att försöka ta sig förbi stora, starka gladiatorer genom en hinderbana.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Brännpunkten. Gladiatorerna 2017.pdf

§19 Tyresö Skeppslag ansöker om bidrag för seglarskola 2017

Dnr 2017/KFN 0017 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö skeppslag beviljas bidrag om 7 000 kronor per vecka till seglarskola sommaren 2017 (som mest beviljas totalt 14 000 kronor). Medlen tas från nämndens bidrag till dagkoloni.

Beskrivning av ärendet
Tyresö skeppslag har ansökt om 31 500 kronor för att arrangera seglarskola under två veckor i juni 2017. Bidraget är främst avsett att täcka kostnaden för att anställa ungdomsledare.
 
Förvaltningen föreslår att Tyresö skeppslag beviljas 7 000 kronor per vecka till seglarskola och att medlen tas från nämndens bidrag till dagkoloni. Som mest beviljas bidrag för två veckors verksamhet. Ytterligare 17 500 kronor är möjligt att erhålla via kommunens anslagna medel till arbetsgivare som erbjuder sommarjobb för ungdomar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö skeppslag. Seglarskola 2017.pdf
Ansökan Tyresö Skeppslag 2017.pdf

§20 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista.pdf
Projektbidrag KFN mars 2017.pdf

§21 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunfullmäktige 2017-01-26 §9 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-01-26)
 
- Kommunfullmäktige 2017-02-23 §24 Riktlinjer för lokalförsörjning. (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2017-02-07)

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20170320.pdf (154 kb)

§22 Sexualupplysningsföreläsning med Olle Waller - Redovisning av projektbidrag

Dnr 2017/KFN 0018 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har på delegation fattat beslut om att bevilja 7100 kronor till Bonza Ungdomsförening för en sexualupplysningsföreläsning med Olle Waller (KFN 2017-02-20 §12). I bifogad bilaga redovisas projektet för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Redovisning av projektbidrag. Bonza Ungdomsförening. Sexualupplysningsföreläsning.pdf

 

 

§23 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat följande beslut:
 
- Beviljat 10 000 kronor i idépeng till en gratis visning av filmen "Måste gitt" på Forellen för ungdomar i Tyresö.
 
- Beviljat 2500 kronor i kulturbidrag till Tyresö trädgårdssällskap för arrangemanget Mormors trädgård. 

Bilagor
Ansökan om Idépeng för filmvisning av "Måste gitt".pdf
Delegationsbeslut. Ansökan om Idépeng. Måste gitt.pdf
Ansökan om kulturbidrag. Tyresö trädgårdssällskap. Mormorsträdgård.pdf
Delegationsbeslut. Tyresö trädgårdssällskap. Mormorsträdgård.pdf

§24 Ansökan om bidrag till integrationsprojekt med Korpfotboll i Tyresö

Dnr 2017/KFN 0025 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Tränaren Javier Esparza la Torre beviljas ett bidrag på max 13 600 kronor för att kunna anmäla två korplag i fotboll till Korpen Tyresö säsongen 2017. Medlen tas ur nämndens medel till integrationsprojekt.

Beskrivning av ärendet
Javier Esparza la Torre ansöker om 13 600 kr för att kunna anmäla två lag bestående av ensamkommande flyktingbarn och andra ungdomar till en ny säsong av Korpfotboll. Syftet med aktiviteten är integration. Han har tidigare fått bidrag till anmälningsavgiften från Kultur- och fritidsnämnden för två lag som då deltog en säsong i Brandbergen. Förra säsongen betalades domararvodet ur ledarens egen ficka.

Ordförandeförslag
Redan förra säsongen finansierade nämnden två korplag med samma sammansättning av spelare. (Dnr 2016/KFN 0024 007, 9 500 kr). Jag var själv och tittade på en match i Brandbergen och såg hur man både kan ha kul och samtidigt lära känna varandra på ett naturligt sätt.
 
Min åsikt är att detta är ett bra integrationsprojekt som är väl värt att stödja. Anledningen till att beloppet blir något högre i år är dels att Tyresökorpen uppenbarligen har något högre anmälningsavgift dels att jag inte tycker att ansvarig ledare personligen, utöver sitt kringarbete, ska behöva bekosta domararvodet. Det positiva är att i år kan spelarna spela i sin hemkommun, d v s Tyresö.
 
Mitt förslag är att Tränaren Javier Esparza la Torre beviljas ett bidrag på max 13 600 kronor för att kunna anmäla två korplag i fotboll till Korpen Tyresö säsongen 2017. Medlen tas ur nämndens medel till integrationsprojekt.

Bilagor
Ansökan om integrationsprojekt korpfotboll.pdf
Tjänsteskrivelse. Integrationsprojekt korpfotboll.pdf