Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Nämndsammanträde 2017-05-29

Nämndsammanträde 2017-05-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2017/KFN 0033 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
2. Delårsrapport för tertial 1 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2017 KFN.pdf
Delårsrapport 1 KFN.docx

2 Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter - Delrapport

Dnr 2017/KFN 0039 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att:
1. ta fram en förstudie enligt förslag i bifogad skrivelse
2. arbeta vidare med uppdraget och slutredovisa vid årets slut
3. hitta en lösning för att hålla betesmarkerna kring Rundmars gård öppna

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i uppdrag i nämndplanen för 2017 att utreda och komma med förslag för den framtida användningen av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen. Utredningen ska besvara frågor som vad som får göras avseende K-märkningar och andra restriktioner. Utredningen ska även besvara vad som måste utföras i form av underhåll och kostnaden för detta.

Uppdraget delraporteras i den bilagda tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter.pdf

3 Förhöjt aktivitetsstöd till kampsportföreningar med egna lokaler

Dnr 2017/KFN 0036 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kampsportföreningarna får lokalbidrag (förhöjt aktivitetsstöd) från och med 2017.
2. Budgeten för föreningsstöd utökas med 110 000 kronor.
3. Omfördelning av budget sker inom kultur- och fritidsnämndens tilldelade budgetram.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden har den 16 februari 2017 gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle få om de kampsportföreningar som idag hyr externa lokaler skulle få ett förhöjt aktivitetsstöd enligt villkoren för lokalbidrag.

Utvecklingsförvaltningens utredning redovisas för kultur- och fritidsnämnden i bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande
Svårigheten för Tyresös kampsportföreningar att nyttja kommunens anläggningar för sin verksamhet ligger främst i den skrymmande utrustningen som krävs. Att flytta tunga mattor för varje träningspass låter sig inte göras. Därför har de flesta föreningar i denna kategori valt att ordna egna lokaler där man kan ha utrustningen på plats hela tiden.

Normalt sett ges inte förhöjt aktivitetsstöd till föreningar som kan utnyttja kommunala anläggningar, men i detta fall känns beslutet som ett berättigat undantag. Kampsporterna attraherar allt fler unga och ger, förutom förbättrad fysik, även utmärkt mental träning som utövarna har nytta av även utanför träningslokalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Ordförandeuppdrag om förhöjt aktivitetsstöd till kampsportsföreningar.pdf

4 Svar på motion om skrivarskola vid kulturskolan *

Dnr 2017/KFN 0022 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi samt undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö. Motionärerna anser att målsättningen bör vara att starta upp verksamheten under hösterminen 2017 eller senast hösterminen 2018.

Tyresö Kulturskola är positiva till att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola samt undersöka intresset för det bland barn och unga i Tyresö. De bedömer att en realistisk uppstart kan ske tidigast höstterminen 2018.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har skrivit en bra motion som är väl värd att utredas vidare. Förslaget passar även in i det uppdrag som finns i nämndplanen för 2017 där förvaltningen får i uppdrag att bredda Kulturskolans utbud. Möjligen passar en skrivarskola bättre i bibliotekets regi, men det får i så fall utredningen visa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

5 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov *

Dnr 2016/KFN 0073 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:

- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.

Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket (se bilaga). Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf
Motion från MP - Ombesörj naturliga och grundläggande behov!.pdf

6 Svar på motion om att starta hantverksby i Tyresö *

Dnr 2017/KFN 0023 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet lämnade i en motion den 26 januari 2017 om att starta en hantverksby i Tyresö. Förslaget innebär att bygga upp en verksamhet utifrån Tyresös tidiga industrihistoria, med placering vid Follbrinksströmmen och Prinsvillan/ Lilla Tyresö. På så sätt erbjuds både ett utvecklat turistmål och arbetstillfällen. Ett antal hus i gammal stil skulle uppföras för ändamålet och erbjuda kursverksamhet och försäljning. I området finns redan en grund för vidare utveckling - ett musteri, handelsträdgård, julmarknad, restauranger, vandrarhem med mera. Motionen föreslår vidare att möjligheterna för att ha ett hembygdsmuseum i samma område utreds.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. De idéer som förs fram är intressanta för Tyresö, men ett liknande utvecklingsarbete pågår i Alby friluftsområde och på Uddby gård, som är ett levande hembygdsmuseum med visningsverksamhet. Arrendatorn på Uddby har även påbörjat ett arbete att etablera en keramiker och en textilkonstnär. Det finns planer på kursverksamhet i exempelvis tovning och i parmakulturodling. Det gårdsmuseum som tidigare funnits på Uddby har nyligen magasinerats och arbetet att hitta en alternativ placering i Alby utreds för närvarande.

Ordförandeutlåtande
Motionen föreslår en hantverksby i anslutning till vandrarhemmet Lilla Tyresö. Att lägga ner kommunala resurser i ett område där kommunen inte har rådighet över marken är ingen bra idé. När kommunen dessutom satsar på att utveckla Albyområdet med ett natur- och kulturpedagogiskt centrum (nämndplanen 2017) i motionens anda, skulle en hantverksby vid Lilla Tyresö bara bli en dyr suboptimering med skattebetalarnas pengar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Motion om att starta en hantverksby.pdf
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf

7 Studieförbundsbidrag 2017

Dnr 2017/KFN 0034 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Medborgarskolan och Kulturens bildningsförbund har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2016.

Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar. Det totala ansökta bidragsbeloppet, uppgår till 1 098 397 kronor. Kultur- och fritidsnämnden har budgeterat 1 050 000 kronor för ekonomiskt stöd till studieorganisationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Studieförbundsbidrag 2017.pdf
Bilaga 1 studieförbunden 2017.pdf

8 Ansökan om projektbidrag för midsommarfest i Tyresö Slottspark 2017

Dnr 2017/KFN 0035 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Söders SOL Tyresö beviljas ett bidrag på 50 000 kronor för att arrangera midsommarfirandet vid Tyresö slott 2017. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.
2. Utvecklingsförvaltningen hjälper föreningen med polistillstånd, utfärdandet av nödvändiga p-förbud samt björkris till midsommarstången.

Beskrivning av ärendet
Söder SOL Tyresö har under flertal år arrangerat den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark. Även i år räknar föreningen med att arrangera midsommarfesten och ansöker därför om ett bidrag på totalt 45 000 kronor för fasta kostnader samt goodwill.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Midsommarfesten i Tyresö slottspark.pdf
Ansökan om projektbidrag. Söders sol. Midsommarfest i Tyresö slottspark 2017.docx

9 Filmvisning av "Måste gitt" - Redovisning av Idépeng

Dnr 2017/KFN 0026 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har på delegation fattat beslut om att bevilja 10 000 kronor i idépeng till en gratis visning av filmen "Måste gitt" på Forellen för ungdomar i Tyresö (KFN 2017-03-21 §23). I bifogad bilaga redovisas arrangemanget för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av Idépeng. Filmvisning, Måste gitt.pdf

10 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2017

Dnr 2017/KFN 0032 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2017 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö Trädgårdsällskap redovisar mormors trädgård
- Hantverksgårdens vänner redovisar utställning i trollbäcken
- Hantverksgårdens vänner redovisar föreläsning om bildväv
- Tyresö konstförening redovisar Margit Hagenfeldt-Engdahl - 100 år i konsten och musikens värld

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö trädgårdssällskap. Mormorsträdgård.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Hantverksgårdens vänner. Utställning trollbäcken.pdf
Redovisning av kulturbidrag.Hantverksgårdens vänner. Föreläsning bildväv.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö konstförening. 100 år i konsten och musikens värld.pdf

11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Uppdragslista
- Projektbidrag
- Tyresö kommun har fått 600 000 kronor till skapande skola
- Profilfritids nu implementerat
- Min fritid- mässa

Bilagor
Projektbidrag KFN 2017.pdf
Uppdragslista KFN maj.pdf

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §53 Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §70 Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §53.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §70.pdf

§25 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2017/KFN 0033 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
 
Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt, utan hänvisat till eget budgetförslag.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2017 KFN.pdf
Delårsrapport 1 KFN.pdf

§26 Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter - Delrapport

Dnr 2017/KFN 0039 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att:
1. ta fram en förstudie enligt förslag i bifogad skrivelse
2. arbeta vidare med uppdraget och slutredovisa vid årets slut
3. hitta en lösning för att hålla betesmarkerna kring Rundmars gård öppna

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i uppdrag i nämndplanen för 2017 att utreda och komma med förslag för den framtida användningen av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen. Utredningen ska besvara frågor som vad som får göras avseende K-märkningar och andra restriktioner. Utredningen ska även besvara vad som måste utföras i form av underhåll och kostnaden för detta.
 
Uppdraget delrapporteras i den bilagda tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter.pdf

§27 Förhöjt aktivitetsstöd till kampsportföreningar med egna lokaler

Dnr 2017/KFN 0036 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kampsportföreningarna får lokalbidrag (förhöjt aktivitetsstöd) från och med 2017.
2. Budgeten för föreningsstöd utökas med 110 000 kronor.
3. Omfördelning av budget sker inom kultur- och fritidsnämndens tilldelade budgetram.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden har den 16 februari 2017 gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle få om de kampsportföreningar som idag hyr externa lokaler skulle få ett förhöjt aktivitetsstöd enligt villkoren för lokalbidrag.
 
Utvecklingsförvaltningens utredning redovisas för kultur- och fritidsnämnden i bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande
Svårigheten för Tyresös kampsportföreningar att nyttja kommunens anläggningar för sin verksamhet ligger främst i den skrymmande utrustningen som krävs. Att flytta tunga mattor för varje träningspass låter sig inte göras. Därför har de flesta föreningar i denna kategori valt att ordna egna lokaler där man kan ha utrustningen på plats hela tiden.
 
Normalt sett ges inte förhöjt aktivitetsstöd till föreningar som kan utnyttja kommunala anläggningar, men i detta fall känns beslutet som ett berättigat undantag. Kampsporterna attraherar allt fler unga och ger, förutom förbättrad fysik, även utmärkt mental träning som utövarna har nytta av även utanför träningslokalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Ordförandeuppdrag om förhöjt aktivitetsstöd till kampsportsföreningar.pdf

§28 Svar på motion om skrivarskola vid kulturskolan

Dnr 2017/KFN 0022 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi samt undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö. Motionärerna anser att målsättningen bör vara att starta upp verksamheten under hösterminen 2017 eller senast hösterminen 2018.
 
Tyresö Kulturskola är positiva till att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola samt undersöka intresset för det bland barn och unga i Tyresö. De bedömer att en realistisk uppstart kan ske tidigast höstterminen 2018.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har skrivit en bra motion som är väl värd att utredas vidare. Förslaget passar även in i det uppdrag som finns i nämndplanen för 2017 där förvaltningen får i uppdrag att bredda Kulturskolans utbud. Möjligen passar en skrivarskola bättre i bibliotekets regi, men det får i så fall utredningen visa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

§29 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KFN 0073 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Reservation
Karin Ljung (S) lämnar en reservation.
 
Mikael Ordenius (MP) lämnar en reservation.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade stöttat Mikael Ordenius (MP) yrkande om bifall om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:

 - att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.
 
Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket (se bilaga).  Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall.

Karin Ljung (S) stödjer Mikael Ordenius (MP) yrkande om bifall.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill avslå motionen.
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bifalla Mikael Ordenius (MP) bifallsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf
Motion från MP - Ombesörj naturliga och grundläggande behov!.pdf

§30 Svar på motion om att starta hantverksby i Tyresö

Dnr 2017/KFN 0023 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade yrkat bifall om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet lämnade i en motion den 26 januari 2017 om att starta en hantverksby i Tyresö. Förslaget innebär att bygga upp en verksamhet utifrån Tyresös tidiga industrihistoria, med placering vid Follbrinksströmmen och Prinsvillan/ Lilla Tyresö. På så sätt erbjuds både ett utvecklat turistmål och arbetstillfällen. Ett antal hus i gammal stil skulle uppföras för ändamålet och erbjuda kursverksamhet och försäljning. I området finns redan en grund för vidare utveckling - ett musteri, handelsträdgård, julmarknad, restauranger, vandrarhem med mera. Motionen föreslår vidare att möjligheterna för att ha ett hembygdsmuseum i samma område utreds.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. De idéer som förs fram är intressanta för Tyresö, men ett liknande utvecklingsarbete pågår i Alby friluftsområde och på Uddby gård, som är ett levande hembygdsmuseum med visningsverksamhet. Arrendatorn på Uddby har även påbörjat ett arbete att etablera en keramiker och en textilkonstnär. Det finns planer på kursverksamhet i exempelvis tovning och i parmakulturodling. Det gårdsmuseum som tidigare funnits på Uddby har nyligen magasinerats och arbetet att hitta en alternativ placering i Alby utreds för närvarande.

Ordförandeutlåtande
Motionen föreslår en hantverksby i anslutning till vandrarhemmet Lilla Tyresö. Att lägga ner kommunala resurser i ett område där kommunen inte har rådighet över marken är ingen bra idé. När kommunen dessutom satsar på att utveckla Albyområdet med ett natur- och kulturpedagogiskt centrum (nämndplanen 2017) i motionens anda, skulle en hantverksby vid Lilla Tyresö bara bli en dyr suboptimering med skattebetalarnas pengar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Motion om att starta en hantverksby.pdf
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf

§31 Studieförbundsbidrag 2017

Dnr 2017/KFN 0034 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Medborgarskolan och Kulturens bildningsförbund har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2016.
 
Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar. Det totala ansökta bidragsbeloppet, uppgår till 1 098 397 kronor. Kultur- och fritidsnämnden har budgeterat 1 050 000 kronor för ekonomiskt stöd till studieorganisationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Studieförbundsbidrag 2017.pdf
Bilaga 1 studieförbunden 2017.pdf

§32 Ansökan om projektbidrag för midsommarfest i Tyresö Slottspark 2017

Dnr 2017/KFN 0035 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Söders SOL Tyresö beviljas ett bidrag på 50 000 kronor för att arrangera midsommarfirandet vid Tyresö slott 2017. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.
2. Utvecklingsförvaltningen hjälper föreningen med polistillstånd, utfärdandet av nödvändiga p-förbud samt björkris till midsommarstången.
 
Erkki Vesa (M) deltar inte i beslutet.

Jäv
Erkki Vesa (M) deltar inte handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Söder SOL Tyresö har under flertal år arrangerat den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark. Även i år räknar föreningen med att arrangera midsommarfesten och ansöker därför om ett bidrag på totalt 45 000 kronor för fasta kostnader samt goodwill.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Midsommarfesten i Tyresö slottspark.pdf
Ansökan om projektbidrag. Söders sol. Midsommarfest i Tyresö slottspark 2017.pdf

§33 Filmvisning av "Måste gitt" - Redovisning av Idépeng

Dnr 2017/KFN 0026 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har på delegation fattat beslut om att bevilja 10 000 kronor i idépeng till en gratis visning av filmen "Måste gitt" på Forellen för ungdomar i Tyresö (KFN 2017-03-21 §23). I bifogad bilaga redovisas arrangemanget för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av Idépeng. Filmvisning, Måste gitt.pdf

§34 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2017

Dnr 2017/KFN 0032 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2017 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
- Tyresö Trädgårdsällskap redovisar mormors trädgård
- Hantverksgårdens vänner redovisar utställning i trollbäcken
- Hantverksgårdens vänner redovisar föreläsning om bildväv
- Tyresö konstförening redovisar Margit Hagenfeldt-Engdahl - 100 år i konsten och musikens värld

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö trädgårdssällskap. Mormorsträdgård.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Hantverksgårdens vänner. Utställning trollbäcken.pdf
Redovisning av kulturbidrag.Hantverksgårdens vänner. Föreläsning bildväv.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö konstförening. 100 år i konsten och musikens värld.pdf

§35 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Uppdragslista
- Projektbidrag
- Tyresö kommun har fått 600 000 kronor till skapande skola
- Profilfritids nu implementerat
- Min fritid- mässa

Bilagor
Projektbidrag KFN 2017.pdf
Uppdragslista KFN maj.pdf

§36 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §53 Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder.
 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §70 Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §53.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §70.pdf