Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-03-30

Sammanträde 2020-03-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen

Dnr 2020/KFN 0022 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som Kultur - och fritidsnämndens svar på remiss om en offentlig konstnärlig gestaltning enligt konstprojektets samrådsgruppsbeslut på Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Entréplats Tyresövallen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i KS 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som ett urvalsförfarande enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen samt en extern konstkonsult har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för delprojektet konst i Norra Tyresö Centrum (NTC) fastslogs på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) 2018-11-21. Budget för konstgestaltning vid Entréplats Tyresövallen är 1 750 000 kronor. Installation av antaget konstverk samordnas med byggprojektet, preliminär tidplan för genomförande är hösten 2022.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnad er och allmänna platser’ har Kultur- och fritidsnämnden beretts möjlighet att yttra sig angående beslut om Konstnärlig gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Entréplats Tyresövallen, som i detta ärendets fall ska fattas av Stadsbyggnadsutskottet. Kultur- och
fritidsförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att denna skrivelse antas som Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om Konstnärlig gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Entréplats Tyresövallen.

Bilagor
Bilaga 1_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Bilaga 2_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 3_Konstprogram Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilaga 4_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Entréplats Tyresövallen.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen.pdf

2 Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller

Dnr 2020/KFN 0033

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som Kultur - och fritidsnämndens svar på remiss om konstnärlig gestaltning av markgaller enligt konstprojektets samrådsgruppsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Mönsteruppdraget har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i KS 2014. Upphandlingen av Mönsteruppdraget har
genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för delprojektet konst i Norra Tyresö Centrum (NTC) fastslogs på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) 2018-11-21. Total budget för genomförande av konstnärligt utförda markgaller: 600 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 50 000 kronor. Kommunen äger rätt att i framtiden reproducera mönstret på markgaller inom Norra Tyresö centrum-området.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har Kultur- och fritidsnämnden beretts möjlighet att yttra sig angå ende beslut om Konstnärlig gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Mönster till markgaller som i detta ärendets fall ska fattas av Stadsbyggnadsutskottet. Kultur- och
fritidsförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att denna skrivelse antas som Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om Konstnärlig gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Mönster till markgaller.

Bilagor
Bilaga 1_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Bilaga 2_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 3_Konstprogram Mönsteruppdrag.pdf
Bilaga 4_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Mönsteruppdrag.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller.pdf

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF feb 2020

4 Krusboda scoutkår ansöker om lokalbidrag

Dnr 2020/KFN 0029 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Krusboda Scoutkår beviljas lokalbidrag från och med 1 augusti 2020.Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Beskrivning av ärendet
Krusboda scoutkår har ansökt om lokalbidrag. Syftet med lokalbidraget är att möjliggöra för föreningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet som av olika anledningar inte kan bedrivas i subventionerade kommunägda lokaler, förhyrd lokal eller egen lokal.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja Krusboda scoutkår ett årligt lokalbidrag med start den 1 augusti 2019.

Bilagor
Krusboda Scoutkårs ansökan för lokalbidrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Krusboda scoutkårs ansökan om lokalbidrag.pdf

5 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Dnr 2019/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för stöd till föreningar och studieförbund (KFN 2019-09-02 § 65) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade riktlinjerna.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf
Prövning av barnets bästa i samband med revidering av kultur - och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till fö.pdf
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till
föreningar och studieförbund.pdf

6 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2020/KFN 0006 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra å t presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§. Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till nämnden. En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår tillägg i delegationsordningen som delegerar beslutsrätten för integrationsbidrag som utgår från etableringsersättningen till: enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd (upp till 50 000 kronor) respektive förvaltningschefen (upp till 100 000 kronor). Förvaltningen föreslår också ett förtydligande av texten under punkt D1 -3, samt ett förtydligande av kolumnen ”anmäls till”. Föreslagna ändringarna har markerats i gult i bilagan Delegationsordning KFN 2020.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Delegationsordning KFN 2020 reviderad.docx
Tjänsteskrivelse. Revidering av delegationsordningen.pdf

7 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2019

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Bilagor
Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för körkonsert 2019.pdf

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby Gård

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2020-02-19 § 24 Översyn av arrendekontrakt Uddby gård (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-02-19)

- Kommunstyrelsen 2020-03-10 § Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och mindre hagar på Fårdala gård (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-03-10)

10 Anmälan av delegationsbeslut om föreningen

Dnr 2020/KFN 0030 007

Hantverksgårdens vänners ansökan om verksamhetsbidrag för 2020

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Hantverkgårdens vänner har ansökt om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2020. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020 -01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Hantverkgårdens vänner 15 000 kronor. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.

Bilagor
Föreningen Hantverksgårdens vänners ansökan om 15 000 kronor verksamhetsbidrag för 2020.pdf
Delegationsbeslut om Hantverkgårdens vänner ansökan om verksamhetsbidrag för 2020.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö

Dnr 2020/KFN 0036 007

Ryttarförenings ansökan om enstakabidrag för hindermaterial för hästhoppning 2020

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening har ansökt om 11 760 kronor i enstaka bidrag för hindermaterial för hästhoppning 2020. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020-01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att avslå Tyresö Ryttarförenings ansökan.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Ryttarförenings ansökan om enstaka bidrag för hästhoppning 2020.pdf
Tyresö Ryttarförenings ansökan om 11 760 kronor i enstaka bidrag för Hindermaterial för hästhoppning 2020.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö

Dnr 2020/KFN 0035 007

Schackklubbs enstakabidrag för vänsortsbyte vid junior GP

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Schackklubb har ansökt om 6 000 kronor i enstaka bidrag för vänsortsbyte vid junior GP. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020 -01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Tyresö Schackklubb 6 000 kronor i enstaka bidrag för att finansiera vänsortsbyte vid junior GP under 2020.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs ansökan om enstaka bidrag för
vänsortsbyte vid junior GP 2020.pdf
Tyresö Schackklubbs ansökan om 6 000 kronor i enstakabidrag för vänsortsbyte vid junior GP 2020.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs ansökan om enstaka bidrag för vänsortsbyte vid junior GP 2020.pdf

§19 Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen

Dnr 2020/KFN 0022 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som Kultur - och fritidsnämndens svar på remiss om en offentlig konstnärlig gestaltning enligt konstprojektets samrådsgruppsbeslut på Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum.
 
Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Entréplats Tyresövallen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i KS 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som ett urvalsförfarande enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från
Samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen samt en extern
konstkonsult har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för delprojektet konst i Norra Tyresö Centrum (NTC) fastslogs på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) 2018-11-21. Budget för konstgestaltning vid Entréplats Tyresövallen är 1 750 000 kronor. Installation av antaget konstverk samordnas med byggprojektet, preliminär tidplan för genomförande är hösten 2022.
 
Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har Kultur- och fritidsnämnden beretts möjlighe t att yttra sig angående beslut om Konstnärlig gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Entréplats Tyresövallen,
som i detta ärendets fall ska fattas av Stadsbyggnadsutskottet. Kultur- och
fritidsförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att denna skrivelse antas som Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om Konstnärlig gestaltning, Norra
Tyresö Centrum, Entréplats Tyresövallen. 

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om en offentlig konstnärlig gestaltning enligt konstprojektets samrådsgruppsbeslut på Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Bilaga 1_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Bilaga 2_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 3_Konstprogram Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilaga 4_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Entréplats Tyresövallen.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen.pdf

§20 Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller

Dnr 2020/KFN 0033

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som Kultur - och fritidsnämndens svar på remiss om konstnärlig gestaltning av markgaller enligt konstprojektets samrådsgruppsbeslut.
 
Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Mönsteruppdraget har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser’ antagen i KS 2014. Upphandlingen av Mönsteruppdraget har
genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för delprojektet konst i Norra Tyresö Centrum (NTC) fastslogs på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) 2018-11-21. Total budget för genomförande av konstnärligt utförda markgaller: 600 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 50 000 kronor. Kommunen äger rätt att i framtiden reproducera mönstret på markgaller inom Norra Tyresö centrum-området.
 
Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser ’ har Kultur- och fritidsnämnden beretts möjlighet att yttra sig angående beslut om Konstnärlig gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Mönster till markgaller som i detta ärendets fall ska fattas av Stadsbyggnadsutskottet. Kultur- och
fritidsförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att denna skrivelse antas som Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om Konstnärlig gestaltning, Norra
Tyresö Centrum, Mönster till markgaller. 

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som Kultur - och fritidsnämndens svar på remiss om konstnärlig gestaltning av markgaller enligt konstprojektets samrådsgruppsbeslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Bilaga 1_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Bilaga 2_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 3_Konstprogram Mönsteruppdrag.pdf
Bilaga 4_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Mönsteruppdrag.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller.pdf

§21 Ekonomisk rapport

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF feb 2020.pdf
Ekonomisk uppföljning KoF feb 2020.pdf

§22 Krusboda scoutkår ansöker om lokalbidrag

Dnr 2020/KFN 0029 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Krusboda Scoutkår beviljas lokalbidrag från och med 1 augusti 2019.
Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Jäv
David Westius (S) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Krusboda scoutkår har ansökt om lokalbidrag. Syftet med lokalbidraget är att
möjliggöra för föreningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet som av olika anledningar inte kan bedrivas i subventionerade kommunägda lokaler, förhyrd lokal eller egen lokal.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja Krusboda scoutkår ett årligt lokalbidrag med start den 1 augusti 2019. 
 
Ordförandeförslag
Krusboda Scoutkår beviljas lokalbidrag från och med 1 augusti 2019. Beslutet
finansieras inom ramen för verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och
fritidsgårdar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Krusboda Scoutkårs ansökan för lokalbidrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Krusboda scoutkårs ansökan om lokalbidrag.pdf

§23 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Dnr 2019/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för stöd till
föreningar och studieförbund (KFN 2019-09-02 § 65) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade riktlinjerna. 

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf
Prövning av barnets bästa i samband med revidering av kultur - och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till fö.pdf
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till
föreningar och studieförbund.pdf

§24 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2020/KFN 0006 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas. 
 
Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd
att besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§. Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till nämnden. En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår tillägg i delegationsordningen som
delegerar beslutsrätten för integrationsbidrag som utgår från
etableringsersättningen till: enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd
(upp till 50 000 kronor) respektive förvaltningschefen (upp till 100 000 kronor).
Förvaltningen föreslår också ett förtydligande av texten under punkt D1-3, samt ett förtydligande av kolumnen ”anmäls till”. Föreslagna ändringarna har markerats i gult i bilagan Delegationsordning KFN 2020.
 
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av delegationsordningen.pdf
Delegationsordning KFN 2020 reviderad.pdf

§25 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2019

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Redovisningarna noteras.

Jäv
Katarina Helling (S) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Bilagor
Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för körkonsert 2019.pdf

§26 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
-  Uddby Gård

§27 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
-  Kommunstyrelsen 2020-02-19 § 24 Översyn av arrendekontrakt Uddby gård (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-02-19)
 
-  Kommunstyrelsen 2020-03-10 §  Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och mindre hagar på Fårdala gård (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-03-10)

§28 Anmälan av delegationsbeslut om föreningen Hantverksgårdens vänners ansökan om verksamhetsbidrag för 2020

Dnr 2020/KFN 0030 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Hantverkgårdens vänner har ansökt om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2020. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020 -01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Hantverkgårdens vänner 15 000 kronor. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.

Bilagor
Föreningen Hantverksgårdens vänners ansökan om 15 000 kronor verksamhetsbidrag för 2020.pdf
Delegationsbeslut om Hantverkgårdens vänner ansökan om verksamhetsbidrag för 2020.pdf

§29 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Ryttarförenings ansökan om enstaka bidrag för hindermaterial för hästhoppning 2020

Dnr 2020/KFN 0036 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening har ansökt om 11 760 kronor i enstaka bidrag för hindermaterial för hästhoppning 2020. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020-01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att  avslå Tyresö Ryttarförenings ansökan.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Ryttarförenings ansökan om enstaka bidrag för
hästhoppning 2020.pdf
Tyresö Ryttarförenings ansökan om 11 760 kronor i enstaka bidrag för
Hindermaterial för hästhoppning 2020.pdf

§30 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs enstaka bidrag för vänsortsbyte vid junior GP

Dnr 2020/KFN 0035 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Schackklubb har ansökt om 6 000 kronor i enstaka bidrag för vänsortsbyte vid junior GP. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020-01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Tyresö Schackklubb 6 000 kronor i enstaka bidrag för att finansiera vänsortsbyte vid junior GP under 2020.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs ansökan om enstaka bidrag för
vänsortsbyte vid junior GP 2020.pdf
Tyresö Schackklubbs ansökan om 6 000 kronor i enstaka bidrag för vänsortsbyte vid junior GP 2020.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs ansökan om enstaka bidrag för
vänsortsbyte vid junior GP 2020.pdf