Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-08-29

Sammanträde 2022-08-29

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av Marie Östh, enhetschef kulturenheten
Christina Holm, kulturskolechef ger en lägesrapport om kulturrådsprojektet.

2 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per maj, juni och juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport KFN maj 2022.pdf
Månadsrapport KFN juni-juli 2022.pdf

3 Anläggnings- och lokalbehovsanalys kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2022

Diarienummer 2022/KFN 0044 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende anläggnings- och lokalbehov för att kunna möta framtida behov. Utgångspunkter för behovet baseras på befolkningsprognosen fram till 2035 och att behålla dagens servicenivå i antal invånare per anläggning. Den prioriterade målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning antas öka.
Bilagor

Tjänsteskrivelse, anläggnings- och lokalbehovsanalys KFN 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Antal i relation till befolkningen anläggningar fram till 2035.pdf

4 Tyresöinitiativ, konsertsal till kulturskolans föreställningar

Diarienummer 2022/KFN 0074 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresöinitiativet anses besvarat.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren anser att barn och ungdomar som studerar på Kulturskolan behöver en konsertsal till sina föreställningar och konserter. Det är brist på föreställningslokaler och barn och ungdomar är förtjänta att få uppträda i en fin konsertsal som rymmer stor publik.

Ordförandeutlåtande
Under de senaste åren har vi sett en fortsatt positiv trend när det kommer till att barn och ungdomar testar på och fortsätter med olika former av kulturutövanden, dessa i form av exempelvis sång, instrument och dans. Denna ökning har dock gjort det tydligt att det finns ett stort behov inom kommunen att renovera och bygga nya lokaler som kan möta de behov som efterfrågas kring scenutövande. De två scener som idag finns i kommunen i form av gymnasieskolans aula och forellscenen saknar de anpassningar som behövs för att kunna genomföra scenkonst för barn. För föreställningar är det viktigt att kunna ta emot ett större antal barn och elever för en större effektivitet samt ha en flexibel funktion för skapande aktiviteter i samband med föreställningar. Scenerna har även andra brister. Forellscenen (250 personer) saknar tillräckligt stor foajé och logerna kan inte användas, då fungerande brandutgång saknas. Det saknas förråd för att förvara rekvisita och teknik. Tyresö gymnasiums aula (450 personer) saknar utrymmen som behövs vid olika föreställningar och scenkonst. Som ordförande ser jag ett stort behov av fler scenytor, både för stora och små arrangemang. Under kultur- och fritidsnämndens augustimöte så kommer en anläggnings- och lokalbehovsanalys behandlas. I det ärendet föreslår förvaltningen att behovet av en scen som färdigställs under perioden 2026-2035 ska beaktas i arbetet med att ta fram kommunens övergripande anläggnings- och lokalförsörjningsplan som antas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tyresöinitiativ, konsertsal.pdf

5 Tyresöinitiativ, padelbana i Tyresö strandområde

Diarienummer 2022/KFN 0058 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresöinitiativet om en etablering av ytterligare en kommunal padelbana avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Padel är en mycket populär racketsport som växt snabbt de senaste åren. Det är kul att Tyresö kommun var snabba med att bygga två utomhusbanor i kommunen. Förslagsställarens bedömning är att det borde finnas underlag och intresse för ytterligare en bana i Tyresö strand för kommuninvånare i Strand, Brevik och Öringe.
Förslagsställaren anser att ytterligare en padelbana i kommunen skulle bidra till den fysiska hälsan i och med ökade möjligheter till spontanidrottande, men även till socialt umgänge och nya bekantskaper för kommuninvånare i alla åldrar.

Ordförandeutlåtande
Det har kommit att bli tydligt att det under en längre tid har funnits en samhällstrend där fler personer söker sig ut för att röra på sig och att dessa efterfrågar olika former av aktiviteter. Därför är det viktigt att kommunen kan erbjuda olika ytor för spontanrörelse och idrott, något som varit en prioritering under den gångna mandatperioden. Det är också den bakliggande orsaken till att styret i kultur- och fritidsnämnden valde att investera i två avgiftsfria padelbanor inom kommunen, en i nära anslutning till skateparken i centrala Tyresö och en inom Trollbäckens IP. När dessa planer etablerades så fanns det en påkommande brist på tillgängliga spelplaner i landet, men eftersom padel har kommit att bli en av Sveriges snabbast växande sporter så har efterfrågan på nya planer över tid kommit att bli alltmer mättat av andra aktörer. Med detta i åtanke så ser jag det inte som motiverat i nuläget att investera i några fler kommunala padelbanor, utan det kan istället ses som motiverat att satsa på andra typer av aktiviteter som fortsätter att öka den fysiska rörelsen inom kommunen.

Bilagor
Tyresöinitiativ, padelbana Tyresö strandområdet.pdf

6 Tyresöinitiativ, hinderbana utomhus

Diarienummer 2022/KFN 0031 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över en eventuell hinderbana i anslutning till motionsspår inom ramen för utegymsutredningen.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att en det byggs en hinderbana (utomhus) längs ett redan existerande löpspår (till exempel Barnsjön) eller längs ett nytt löpspår (gärna nära Hanviken).

Ordförandeutlåtande
Det har kommit att bli tydligt att det under en längre tid har funnits en samhällstrend där fler personer söker sig ut för att röra på sig och att dessa efterfrågar olika former av aktiviteter. Därför är det viktigt att kommunen kan erbjuda olika ytor för spontanrörelse och idrott, något som varit en prioritering under den gångna mandatperioden. Initiativtagaren har förslagit att det ska anlägga en hinderbana i anslutning till befintligt motionsspår. Det är ett bra förslag och något som ligger nära i linje med flera utredningar som nu pågår och är planerade. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar exempelvis att genomföra en behovsanalys av friluftsanläggningar i kommunen, däribland att se över behov kopplat till kommunens motionsspår under hösten 2022. Förslaget om att anlägga en hinderbana i anslutning till ett existerande motionsspår är relevant att ha i åtanke under arbetet med behovsanalysen. Kultur- och fritidsförvaltningen har dessutom under våren fått ett uppdrag om att se över placeringen av potentiella utegym i kommunen och utreda förutsättningarna att skapa utegym som är kostnadseffektiva och möter de behov som efterfrågas av kommunmedborgarna. Som ordförande anser jag att en spontanidrottsyta så som hinderbana utomhus har potential att vara ett kostnadseffektivt alternativ till utegym, därför får förvaltningen i uppdrag att se över en eventuell hinderbana i anslutning till motionsspår inom ramen för utegymsutredningen.

Bilagor
Tyresöinitiativ, hinderbana utomhus.pdf

7 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2022/KFN 0049 003

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2022-06-07 §98 Vissa av revideringarna påverkar kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Förändringarna avser i första hand ett nytt avsnitt om GDPR och upphandling. Kultur- och fritidsförvaltningen har inrättat en ny organisation, vilket påverkar delegationsordningen avseende delegater.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden aug 2022.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt E rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

8 Redovisning av kulturbidrag 2022

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturbidrag som genomförts redovisas för kultur- och fritidsnämnden enligt bifogade bilagor.
* Tyresö Jazz & Blues Club, Mandy´s Blue Seven, beviljat belopp
2 000 kr
* Tyresö Jazz & Blues Club, blusklassiker med lättlyssnad sväng, beviljat belopp
1 000 kr
* Tyresö Jazz & Blues Club, konsert med JAMM, beviljat belopp
5 000 kr
* Tyresö Hembygdsförening, valborgsfirande på Ahlstorp, beviljat belopp 4 400 kr
* Tyresö Musikklasser Föräldraförening, vårterminen 2022 med avslutande musikal i april 2022, beviljat belopp 85 000 kr
* Tyresö Jazz & Blues Club, Second Line, beviljat belopp 9 000 kr
* Tyresökören, vårkonsert, beviljat belopp 9 500 kr

Bilagor
Tyresö Jazz och Blues Clubs redovisning av kulturbidrag Second Li.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs redovisning av kulturbidrag JAMM.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs redovisning av kulturbidrag Mandy Blue.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs redovisning av kulturbidrag Olas Olja.pdf
Tyresö Musikklassers redovisning av kulturbidrag för Musikal.pdf
Tyresö Hembygdsförenings redovisning av kulturbidrag för Valbor.pdf
Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för Vårkonsert.pdf

9 Rapportering om riktade statsbidrag

Diarienummer 2022/KFN 0016

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats avseende ansökan, beslut och rekvirering om aktuella statsbidrag.
Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år enligt rutinen. Den omfattande återrapporteringen sker till nämnden årligen i april månad.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag KFN aug 2022.pdf

10 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i september
- Information från verksamheterna

11 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2022/KFN 0003

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 111.pdf

§59 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av Marie Östh, enhetschef kulturenheten.

Christina Holm, enhetschef kulturskolan ger en lägesrapport om kulturrådsprojektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20220829.pdf (192 kb)

§60 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per maj, juni och juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport KFN maj 2022.pdf
Månadsrapport KFN juni-juli 2022.pdf

§61 Anläggnings- och lokalbehovsanalys kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2022

Diarienummer 2022/KFN 0044

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Erkki Vesa (M) deltar inte i beslutet
Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende anläggnings- och lokalbehov för att kunna möta framtida behov. Utgångspunkter för behovet baseras på befolkningsprognosen fram till 2035 och att behålla dagens servicenivå i antal invånare per anläggning. Den prioriterade målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning antas öka.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anläggnings- och lokalbehovsanalys KFN 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Antal i relation till befolkningen anläggningar fram till 2035.pdf

§62 Tyresöinitiativ, konsertsal till kulturskolans föreställningar

Diarienummer 2022/KFN 0074

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Tyresöinitiativet anses besvarat.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren anser att barn och ungdomar som studerar på Kulturskolan behöver en konsertsal till sina föreställningar och konserter. Det är brist på föreställningslokaler och barn och ungdomar är förtjänta att få uppträda i en fin konsertsal som rymmer stor publik.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Tyresöinitiativet anses besvarat.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Under de senaste åren har vi sett en fortsatt positiv trend när det kommer till att barn och ungdomar testar på och fortsätter med olika former av kulturutövanden, dessa i form av exempelvis sång, instrument och dans. Denna ökning har dock gjort det tydligt att det finns ett stort behov inom kommunen att renovera och bygga nya lokaler som kan möta de behov som efterfrågas kring scenutövande. De två scener som idag finns i kommunen i form av gymnasieskolans aula och forellscenen saknar de anpassningar som behövs för att kunna genomföra scenkonst för barn. För föreställningar är det viktigt att kunna ta emot ett större antal barn och elever för en större effektivitet samt ha en flexibel funktion för skapande aktiviteter i samband med föreställningar. Scenerna har även andra brister. Forellscenen (250 personer) saknar tillräckligt stor foajé och logerna kan inte användas, då fungerande brandutgång saknas. Det saknas förråd för att förvara rekvisita och teknik. Tyresö gymnasiums aula (450 personer) saknar utrymmen som behövs vid olika föreställningar och scenkonst. Som ordförande ser jag ett stort behov av fler scenytor, både för stora och små arrangemang. Under kultur- och fritidsnämndens augustimöte så kommer en anläggnings- och lokalbehovsanalys behandlas. I det ärendet föreslår förvaltningen att behovet av en scen som färdigställs under perioden 2026-2035 ska beaktas i arbetet med att ta fram kommunens övergripande anläggnings- och lokalförsörjningsplan som antas av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresöinitiativ, konsertsal.pdf

§63 Tyresöinitiativ, padelbana i Tyresö strandområde

Diarienummer 2022/KFN 0058

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Tyresöinitiativet om en etablering av ytterligare en kommunal padelbana avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Padel är en mycket populär racketsport som växt snabbt de senaste åren. Det är kul att Tyresö kommun var snabba med att bygga två utomhusbanor i kommunen. Förslagsställarens bedömning är att det borde finnas underlag och intresse för ytterligare en bana i Tyresö strand för kommuninvånare i Strand, Brevik och Öringe.

Förslagsställaren anser att ytterligare en padelbana i kommunen skulle bidra till den fysiska hälsan i och med ökade möjligheter till spontanidrottande, men även till socialt umgänge och nya bekantskaper för kommuninvånare i alla åldrar.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Tyresöinitiativet om en etablering av ytterligare en kommunal padelbana avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Det har kommit att bli tydligt att det under en längre tid har funnits en samhällstrend där fler personer söker sig ut för att röra på sig och att dessa efterfrågar olika former av aktiviteter. Därför är det viktigt att kommunen kan erbjuda olika ytor för spontanrörelse och idrott, något som varit en prioritering under den gångna mandatperioden. Det är också den bakliggande orsaken till att styret i kultur- och fritidsnämnden valde att investera i två avgiftsfria padelbanor inom kommunen, en i nära anslutning till skateparken i centrala Tyresö och en inom Trollbäckens IP. När dessa planer etablerades så fanns det en påkommande brist på tillgängliga spelplaner i landet, men eftersom padel har kommit att bli en av Sveriges snabbast växande sporter så har efterfrågan på nya planer över tid kommit att bli alltmer mättat av andra aktörer. Med detta i åtanke så ser jag det inte som motiverat i nuläget att investera i några fler kommunala padelbanor, utan det kan istället ses som motiverat att satsa på andra typer av aktiviteter som fortsätter att öka den fysiska rörelsen inom kommunen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresöinitiativ, padelbana Tyresö strandområdet.pdf

§64 Tyresöinitiativ, hinderbana utomhus

Diarienummer 2022/KFN 0031

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Förvaltningen får i uppdrag att se över en eventuell hinderbana i anslutning till motionsspår inom ramen för utegymsutredningen.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att en det byggs en hinderbana (utomhus) längs ett redan existerande löpspår (till exempel Barnsjön) eller längs ett nytt löpspår (gärna nära Hanviken). 

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över en eventuell hinderbana i anslutning till motionsspår inom ramen för utegymsutredningen.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Det har kommit att bli tydligt att det under en längre tid har funnits en samhällstrend där fler personer söker sig ut för att röra på sig och att dessa efterfrågar olika former av aktiviteter. Därför är det viktigt att kommunen kan erbjuda olika ytor för spontanrörelse och idrott, något som varit en prioritering under den gångna mandatperioden. Initiativtagaren har förslagit att det ska anlägga en hinderbana i anslutning till befintligt motionsspår. Det är ett bra förslag och något som ligger nära i linje med flera utredningar som nu pågår och är planerade. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar exempelvis att genomföra en behovsanalys av friluftsanläggningar i kommunen, däribland att se över behov kopplat till kommunens motionsspår under hösten 2022. Förslaget om att anlägga en hinderbana i anslutning till ett existerande motionsspår är relevant att ha i åtanke under arbetet med behovsanalysen. Kultur- och fritidsförvaltningen har dessutom under våren fått ett uppdrag om att se över placeringen av potentiella utegym i kommunen och utreda förutsättningarna att skapa utegym som är kostnadseffektiva och möter de behov som efterfrågas av kommunmedborgarna. Som ordförande anser jag att en spontanidrottsyta så som hinderbana utomhus har potential att vara ett kostnadseffektivt alternativ till utegym, därför får förvaltningen i uppdrag att se över en eventuell hinderbana i anslutning till motionsspår inom ramen för utegymsutredningen. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Hinderbana utomhus.pdf

 

§65 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2022/KFN 0049

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas. 

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2022-06-07 §98 Vissa av revideringarna påverkar kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Förändringarna avser i första hand ett nytt avsnitt om GDPR och upphandling. Kultur- och fritidsförvaltningen har inrättat en ny organisation, vilket påverkar delegationsordningen avseende delegater. 

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden aug 2022.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt E rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

§66 Redovisning av kulturbidrag 2022

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturbidrag som genomförts redovisas för kultur- och fritidsnämnden enligt bifogade bilagor.

- Tyresö Jazz & Blues Club, Mandy´s Blue Seven, beviljat belopp 2 000 kr
- Tyresö Jazz & Blues Club, blusklassiker med lättlyssnad sväng, beviljat belopp
  1 000 kr
- Tyresö Jazz & Blues Club, konsert med JAMM, beviljat belopp 5 000 kr
- Tyresö Hembygdsförening, valborgsfirande på Ahlstorp, beviljat belopp 4 400 kr
- Tyresö Musikklasser Föräldraförening, vårterminen 2022 med avslutande
  musikal i april 2022, beviljat belopp 85 000 kr
- Tyresö Jazz & Blues Club, Second Line, beviljat belopp 9 000 kr
- Tyresökören, vårkonsert, beviljat belopp 9 500 kr

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresö Jazz och Blues Clubs redovisning av kulturbidrag Second Li.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs redovisning av kulturbidrag JAMM.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs redovisning av kulturbidrag Mandy Blue.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs redovisning av kulturbidrag Olas Olja.pdf
Tyresö Musikklassers redovisning av kulturbidrag för Musikal.pdf
Tyresö Hembygdsförenings redovisning av kulturbidrag för Valbor.pdf
Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för Vårkonsert.pdf

§67 Rapportering om riktade statsbidrag

Diarienummer 2022/KFN 0016

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats avseende ansökan, beslut och rekvirering om aktuella statsbidrag. 

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år enligt rutinen. Den omfattande återrapporteringen sker till nämnden årligen i april månad.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom KFNs område augusti 2022.pdf

§68 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i september
- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20220829.pdf (215 kb)

§69 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2022/KFN 0003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 111.pdf