Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-10-24

Sammanträde 2022-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ges en muntlig lägesrapport om Uddby Gård.

2 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september 2022 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport KFN september 2022.pdf

3 Förstudien, kultur- och naturpedagogiskt center

Diarienummer 2022/KFN 0075 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Renovering och verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård, i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3), godkänns som lösning på behovet av lokal för natur- och kulturpedagogsikt centrum.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden för beslut i kommunstyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra renovering och verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3). Bilaga 2.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 4 godkänns.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga 4 ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen tog våren 2021 fram en behovsanalys som beskriver hur Logen/Bastuhuset (hädanefter kallat Logen) i Alby friluftsområde kan förbättras till ett natur- och kulturpedagogiskt centrum. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att en förstudie av natur- och kulturpedagogiskt centrum skulle initieras (KS 2021-08-24 § 178). Samhällsbyggnadskontoret har därefter, på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, utrett hur kommunen kan disponera byggnaden Logen i Alby naturreservat i syfte att möjliggöra samnyttjande mellan olika kommunala behov och föreningslivet med utgångspunkt i att tillvarata, skydda och rusta upp den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Resultatet presenteras i bifogad förstudierapport.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, förstudie om natur- och kulturpedagogiskt centrum.pdf
Förstudierapport Logen på Alby Gård.pdf
Bilaga 1 till förstudierapporten Logen på Alby Gård, skiss alt. 2 renovering och verksamhetsanpassning.pdf
Bilaga 2 till förstudierapporten Logen på Alby Gård, skiss alt. 3 renovering och verksamhetsanpassning ink. tillbyggnad.pdf
Bilaga 5 till förstudierapport Logen på Alby Gård, antikvarisk konsekvensanalys.pdf
Bilaga 6 till förstudierapport Logen på Alby Gård, naturvärdesbedömning.pdf
Bilaga 7 till förstudierapport Logen på Alby Gård, prövning av barnets bästa.pdf

4 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda förutsättningarna för att anlägga en MTB-bana

Diarienummer 2020/KFN 0099 009

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Redovisningen av nämnduppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
2021 behandlade kultur- och fritidsnämnden ett Tyresöinitiativ om att kommunen skulle anlägga en Mountainbike-bana (MTB-bana) i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden gav i samband med detta kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på sträckning av cykelspår samt beräkna budget för att anlägga förslaget. Uppdraget har nu genomförts med stöd av en konsult som lämnat ett kostnadsberäknat förslag på hur kommunen kan skapa en mindre MTB-arena i det utsedda området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av nämnduppdrag om att utreda förutsättningarna för att anlägga en MTB-bana.pdf

5 Sammanträdesdatum kultur- och fritidsnämnden 2023

Diarienummer 2022/KFN 0045 001

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden under 2023:
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan 18:00.
23 januari
20 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni reservdatum
28 augusti
25 september
23 oktober
27 november
11 december reservdatum

6 Kören Mamsellerna redovisar kulturbidrag för vårkonsert

Diarienummer 2022/KFN 0077 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kören Mamsellerna beviljades ett kulturbidrag av kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-07 § 6, på 18 900 kronor för ett kulturarrangemang, en vårkonsert, vilken planerades att genomföras under första halvan av 2022.
Kören Mamsellerna har nu lämnat in en redovisning av kulturbidraget för vårkonserten.

Bilagor
Kören Mamsellerna redovisar kulturbidrag för Vårkonsert.pdf

7 Riktade statsbidrag

Diarienummer 2022/KFN 0016

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats avseende ansökan, beslut och rekvirering om aktuella statsbidrag.
Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år enligt rutinen. Den omfattande återrapporteringen sker till nämnden årligen i april månad.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022.pdf

8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i november.
- Information från verksamheterna.

§74 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ges en muntlig lägesrapport om Uddby gård.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20221024.pdf (122 kb)

§75 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september 2022 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport KFN september 2022.pdf

§76 Förstudien, kultur- och naturpedagogiskt center

Diarienummer 2022/KFN 0075 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Renovering och verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård, i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3), godkänns som lösning på behovet av lokal för natur- och kulturpedagogsikt centrum.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunsyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra renovering och verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3). Bilaga 2.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 4 godkänns.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga 4 ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen tog våren 2021 fram en behovsanalys som beskriver hur Logen/Bastuhuset (hädanefter kallat Logen) i Alby friluftsområde kan förbättras till ett natur- och kulturpedagogiskt centrum. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att en förstudie av natur- och kulturpedagogiskt centrum skulle initieras (KS 2021-08-24 § 178). Samhällsbyggnadskontoret har därefter, på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, utrett hur kommunen kan disponera byggnaden Logen i Alby naturreservat i syfte att möjliggöra samnyttjande mellan olika kommunala behov och föreningslivet med utgångspunkt i att tillvarata, skydda och rusta upp den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Resultatet presenteras i bifogad förstudierapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) förslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Renovering och verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård, i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3), godkänns som lösning på behovet av lokal för natur- och kulturpedagogsikt centrum.

Kultur- och fritidsnämnden förslag till beslut i kommunstyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra renovering och verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3). Bilaga 2.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 4 godkänns.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga 4 ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Yrkanden
Erkki Vesa (M) och Anna Steele (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, förstudie om natur- och kulturpedagogiskt centrum.pdf
Förstudierapport, logen på Alby Gård.pdf
Bilaga 1 till förstudierapporten logen på Alby Gård, skiss alt. 2 renovering och verksamhetsanpassning.pdf
Bilaga 2 till förstudierapporten logen på Alby Gård, Skiss alt. 3 renovering och verksamhetsanpassning ink. tillbyggnad.pdf
Bilaga 5 till förstudierapport logen på Alby Gård, antikvarisk
konsekvensanalys.pdf
Bilaga 6 till förstudierapport logen på Alby Gård, naturvärdesbedömning.pdf
Bilaga 7 till förstudierapport logen på Alby Gård, prövning av barnets bästa.pdf

§77 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda förutsättningarna för att anlägga en MTB-bana

Diarienummer 2020/KFN 0099 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Redovisningen av nämnduppdraget godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en behovsanalys och i förlängningen en förstudie, med intentionen att anlägga en MTB-bana likt förslag som tagits fram i konsultrapporten.

Reservationer
Erkki Vesa (M) och Anna Steele (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en gemensam skriftlig reservation.

Johan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
2021 behandlade kultur- och fritidsnämnden ett Tyresöinitiativ om att kommunen skulle anlägga en Mountainbike-bana (MTB-bana) i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden gav i samband med detta kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på sträckning av cykelspår samt beräkna budget för att anlägga förslaget. Uppdraget har nu genomförts med stöd av en konsult som lämnat ett kostnadsberäknat förslag på hur kommunen kan skapa en mindre MTB-arena i det utsedda området.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna redovisningen av nämnduppdraget.

Yrkanden
Mikael Ordenius (MP) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att göra en behovsanalys och i förlängningen en förstudie, med intentionen att anlägga en MTB-bana likt förslag som tagits fram i konsultrapporten.

Erkki Vesa (M), Anna Steele (C) och Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till  Mikael Ordenius (MP) tilläggsyrkande.

Katarina Helling (S) och Håkan Andersson (L) yrkar bifall till Mikael Ordenius (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Mikael Ordenius (MP) ställer frågan nämnden godkänner redovisningen av nämnduppdraget och finner att nämnden godkänt den.

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Mikael Ordenius (MP) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordförande frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår Mikael Ordenius (MP) tilläggsyrkande. Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Särskilda yttranden
Mikael Ordenius (MP) lämnar ett särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av nämnduppdrag om att utreda förutsättningarna för att anlägga en MTB-bana.pdf

§78 Sammanträdesdatum kultur- och fritidsnämnden 2023

Diarienummer 2022/KFN 0045 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden under 2023:

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan 18:00.

23 januari
20 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni reservdatum
28 augusti
25 september
23 oktober
27 november
11 december reservdatum

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§78_prot_20221024.pdf (131 kb)

§79 Kören Mamsellerna redovisar kulturbidrag för vårkonsert

Diarienummer 2022/KFN 0077 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Jäv
Katarina Helling (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kören Mamsellerna beviljades ett kulturbidrag av kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-07 § 6, på 18 900 kronor för ett kulturarrangemang, en vårkonsert, vilken planerades att genomföras under första halvan av 2022.

Kören Mamsellerna har nu lämnat in en redovisning av kulturbidraget för vårkonserten.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Kören Mamsellerna redovisar kulturbidrag för Vårkonsert.pdf

§80 Riktade statsbidrag

Diarienummer 2022/KFN 0016

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats avseende ansökan, beslut och rekvirering om aktuella statsbidrag. 

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år enligt rutinen. Den omfattande återrapporteringen sker till nämnden årligen i april månad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022.pdf

§81 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Kommande händelser i november
- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§81_prot_20221024.pdf (111 kb)