Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2024-03-27

Sammanträde 2024-03-27

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora

1 Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 *

Diarienummer 2024/KS 0100

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2023. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.
Årsredovisningen är under granskning av kommunens revisorer. Planen är att granskningen ska ha genomförts innan kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. När revisionsrapporten föreligger kommer årsredovisningen kompletteras med ett sådant avsnitt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 till kommunledningsutskottet.pdf
Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf
Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf
Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf
Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf
§ 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf
§ 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf
§ 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf
§ 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf
Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf
Bilagor
1 § 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf (128 kb) 1 § 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf (918 kb) 1 § 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf (139 kb) 1 § 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf (856 kb) 1 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (95 kb) 1 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.pdf (123 kb) 1 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) 1 Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) 1 Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf (597 kb) 1 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf (94 kb) 1 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf (97 kb) 1 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) 1 Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf (302 kb) 1 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) 1 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (71 kb) 1 Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf (76 kb) 1 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) 1 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) 1 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) 1 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) 1 Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (921 kb) 1 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) 1 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) 1 Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 till kommunledningsutskottet.pdf (3 849 kb) 1 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb)

2 Nytt kommunhus

Diarienummer 2023/KS 0132

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
2. Option scen avropas från anbudet.
3. Utvärderingen för anbud godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun gick 2021-09-14 ut med en inbjudan om att delta i en konkurrenspräglad dialog i syfte att tillsammans med potentiella hyresvärdar definiera och konkretisera hur kommunens behov kan tillgodoses i ett nytt hyresavtal. Kommunen har genomfört dialoger med flera samtalsparter som bidragit till det förfrågningsunderlag som parterna hade möjlighet att lämna anbud på. Sista anbudsdag var 2023-12-29. Kommunen har därefter utvärderat det anbud som inkommit för att säkerställa en hög kvalitet på produkten och att behoven tillgodoses.
Efter utvärdering har juryn och referensgrupper beslutat att förorda att underteckna hyresavtal med Stenhus Fastigheter samt att inkludera den scen som offererades i hyresavtalet.
Detta resulterar slutligen i ett nytt hyresavtal mellan Stenhus fastigheter och Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nytt kommunhus.pdf
Bilaga 1 Utvärdering 2024-02-17.pdf

3 Förteckning över pågående uppdrag

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om.

Bilagor
Förteckning över pågående uppdrag KS, KF och utskott.pdf

4 Dialog om förslag på revidering av ordningsföreskrifter

Diarienummer 2024/KS 0101

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med en revidering av kommunens lokala ordningsföreskrifter. I dagsläget är revideringsförslagen främst utifrån ett uppdateringsbehov då den senaste revideringen var 2018. Förvaltningen önskar dialog med kommunledningsutskottet för att inhämta synpunkter och förslag inför den fortsatta handläggningen av förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter.
Nuvarande ändringsförslag presenteras i ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dialog inför revidering av lokala ordningsföreskrifter.pdf
Bilaga 1 Ordningsföreskrifter med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Lokala ordningsföreskrifter utan ändringsmarkeringar.pdf
Kartbilaga 1A Offentlig plats.pdf
Kartbilaga 1B Offentlig plats.pdf
Kartbilaga 2A Alkoholdryck.pdf
Kartbilaga 2B Alkoholdryck.pdf
Kartbilaga 2C Alkoholdryck.pdf
Kartbilaga 3A Ambulerande försäljning.pdf
Kartbilaga 3B Ambulerande försäljning.pdf
Kartbilaga 4A Hundar.pdf
Kartbilaga 4B Hundar.pdf
Kartbilaga 4C Hundar.pdf
Kartbilaga 5A Tyresö Centrum.pdf
Kartbilaga 5B Strandtorget med omnejd.pdf
Kartbilaga 5C Trollbäckens Centrum, Fornudden.pdf

§8 Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 *

 • 8 Diarienummer 2024/KS 0100

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
 2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2023. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Årsredovisningen är under granskning av kommunens revisorer. Planen är att granskningen ska ha genomförts innan kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. När revisionsrapporten föreligger kommer årsredovisningen kompletteras med ett sådant avsnitt. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
 2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras. 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf

Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 till kommunledningsutskottet.pdf

Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf

Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf

Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf

Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf

Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf

 • 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf
 • 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf
 • 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf
 • 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.docx

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf

Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf

Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf

Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf

Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf

Bilagor
§ 8 § 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf (128 kb) § 8 § 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf (918 kb) § 8 § 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf (139 kb) § 8 § 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf (856 kb) § 8 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (95 kb) § 8 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.pdf (123 kb) § 8 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) § 8 Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) § 8 Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf (597 kb) § 8 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) § 8 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf (94 kb) § 8 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf (100 kb) § 8 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf (97 kb) § 8 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) § 8 Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf (302 kb) § 8 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) § 8 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (71 kb) § 8 Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf (76 kb) § 8 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) § 8 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) § 8 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) § 8 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) § 8 Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (921 kb) § 8 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) § 8 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) § 8 Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 till kommunledningsutskottet.pdf (3 849 kb) § 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb)

§9 Nytt kommunhus

 • 9 Diarienummer 2023/KS 0132

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 2. Option scen avropas från anbudet.
 3. Utvärderingen för anbud godkänns.

 

 

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun gick 2021-09-14 ut med en inbjudan om att delta i en konkurrenspräglad dialog i syfte att tillsammans med potentiella hyresvärdar definiera och konkretisera hur kommunens behov kan tillgodoses i ett nytt hyresavtal. Kommunen har genomfört dialoger med flera samtalsparter som bidragit till det förfrågningsunderlag som parterna hade möjlighet att lämna anbud på. Sista anbudsdag var 2023-12-29. Kommunen har därefter utvärderat det anbud som inkommit för att säkerställa en hög kvalitet på produkten och att behoven tillgodoses.

Efter utvärdering har juryn och referensgrupper beslutat att förorda att underteckna hyresavtal med Stenhus Fastigheter samt att inkludera den scen som offererades i hyresavtalet.

Detta resulterar slutligen i ett nytt hyresavtal mellan Stenhus fastigheter och Tyresö kommun. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 2. Option scen avropas från anbudet.
 3. Utvärderingen för anbud godkänns.

 

Yrkanden

Anki Svensson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

 

Särskilda yttranden

Mats Lindblom (L) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga).

 

Protokollsanteckningar

Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse nytt kommunhus.pdf

Bilaga 1 Utvärdering 2024-02-17.pdf

§10 Förteckning över pågående uppdrag

 • 10 Diarienummer 2024/KS 0119

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

 

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

 

Bilagor

Förteckning över pågående uppdrag KS, KF och utskott.pdf

§11 Dialog om förslag på revidering av ordningsföreskrifter

 • 11 Diarienummer 2024/KS 0101

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med en revidering av kommunens lokala ordningsföreskrifter. I dagsläget är revideringsförslagen främst utifrån ett uppdateringsbehov då den senaste revideringen var 2018. Förvaltningen önskar dialog med kommunledningsutskottet för att inhämta synpunkter och förslag inför den fortsatta handläggningen av förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter.

Nuvarande ändringsförslag presenteras i ärendet.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse dialog inför revidering av lokala ordningsföreskrifter.pdf

Bilaga 1 Ordningsföreskrifter med ändringsmarkeringar.pdf

Bilaga 2 Lokala ordningsföreskrifter utan ändringsmarkeringar.pdf

Kartbilaga 1A Offentlig plats.pdf

Kartbilaga 1B Offentlig plats.pdf

Kartbilaga 2A Alkoholdryck.pdf

Kartbilaga 2B Alkoholdryck.pdf

Kartbilaga 2C Alkoholdryck.pdf

Kartbilaga 3A Ambulerande försäljning.pdf

Kartbilaga 3B Ambulerande försäljning.pdf