Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-09-03

Sammanträde 2015-09-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Lokalt kollektivavtal om flytande arbetstid

Dnr 2015/KSP 0081

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Lokalt kollektivavtal om flytande arbetstid antas.

Beskrivning av ärendet
HR-enheten inom kommunledningskontoret har tagit fram förslag till lokalt kollektivavtal om flytande arbetstid. Flytande arbetstid innebär att arbetstagare som inte arbetar heltid har möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad. Arbetstagare som har flytande tid vikariarar för frånvarande personer både på sin egen arbetsplats och på andra arbetsplatser inom ramen för arbetsskyldigheten.

Syftet med flytande arbetstid är att verksamheterna ska få högre grad av kontinuitet och att Tyresö kommun ska bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare då fler arbetstagare får den önskade högre sysselsättningsgraden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av lokalt kollektivavtal om flytande arbetstid.pdf
Kollektivavtal om flytande tid.pdf

2 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

4 Redovisning av åtgärdsplan från nämnder med prognostiserat underskott

Dnr 2015/KS 0342 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.
2. Planerade åtgärder inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden följs upp under hösten.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni vid behandlingen av delårsrapport 1 2015 att uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med åtgärdsplaner.

Bilagor
Socialnämndens återrapportering protokollsutdrag 150617 § 1056.pdf
Protokollsutdrag.gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 20150615.§50.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 59.pdf

5 Riktlinjer mot mutor och jäv *

Dnr 2015/KS 0326 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har riktlinjer och kontrollsystem för att förebygga mutor och jäv setts över. Nya riktlinjer har arbetats fram som anpassats efter gällande lagstiftning och instruktioner har förtydligats. Reglerna styr arbetstagare och förtroendevalda.

Informations- och utbildningsinsatser planeras. Kommundirektören har för närvarande uppdragit åt kvalitetschefen, kommunjuristen och upphandlingschefen att ha en rådgivande, mottagande och utredande funktion i dessa frågor. En extern mottagarfunktion, så kallad whistleblower anses inte motiverad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer mot mutor och jäv.pdf
Tyresö kommuns riktlinjer mot mutor och jäv.pdf

6 Svar på remiss om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2015/KS 0336 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remissvaret överlämnas och direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund föreslås anta handlingsprogrammet för 2016-2019.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har skickat ut handlingsprogram 2016-2019 på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Handlingsprogrammet visar på sex övergripande inriktningar och beskriver hur arbetet med förebyggande verksamhet samt räddningstjänst ska bedrivas.

För Tyresö kommun blir handlingsprogrammets årliga verksamhetsplaner ett naturligt verktyg att tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund fortsätta arbetet inom området skydd mot olyckor. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till remissvar och föreslår att kommunstyrelsen överlämnar svaret och föreslår direktionen att anta handlingsprogrammet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2015 KS 0336 30.pdf
handlingsprogram-2016-2019-sodertorns-brandforsvarsforbund_remissutgava.pdf

7 Ändring av namn på kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/KS 0158 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor byter namn till Kommunala funktionshinderrådet (KFR).
2. Chefen för kommunkansliet får i uppdrag att justera samtliga berörda styrdokument inklusive arbetsordning enligt det nya namnet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag att namnet på rådet ändras till Kommunala funktionshinderrådet, förkortat KFR. Det nya namnet är enklare samt överensstämmer med hur rådet i praktiken benämns.

Bilagor
Skrivelse från kommunala funktionshinderrådet.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret.pdf

8 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2016 *

Dnr 2015/KS 0379 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

9 Redovisning av beredningsläge för pågående uppdrag

Dnr 2015/KS 0146 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Kontinuerlig rapportering om status och även avrapportering om slutförda uppdrag sker löpande i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras dock inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

10 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten *

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten. Kommunledningskontoret föreslår i sitt yttrande att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
I motionen lyfter ett antal representanter från Socialdemokraterna en relevant och viktig frågeställning. Vad kan och bör vi göra för att minska byråkrati och undvika onödig administration så att medarbetare i kommunen och av kommunen finansierade verksamheter får mer tid för sina kärnuppgifter.

Det är välkommet att se att det finns även Socialdemokrater som delar Alliansens syn på att byråkrati och administration behöver hållas på en så liten nivå som möjligt. Vi hoppas att motionärernas förhållningssätt kan smitta av sig på andra delar av deras parti med tanke på att förslag för att minska byråkrati inte varit det vanliga från vare sig (S) eller den övriga oppositionen. Alliansen delar helt den syn på onödig byråkrati och för omfattande administration som motionärerna lyfter fram. Vi vet alla till exempel hur det ser ut i skolan med omfattande administration.

Alliansen har därför som fullmäktige väl känner till tagit flera initiativ för att förenkla processer, minska byråkrati och administration. I förvaltningens svar nämns bland annat Barn- och Utbildningsnämndens uppdrag om kontinuerlig översyn av hur vi kan minska bördan för lärare och skolledare. Andra förändringar har också på vårt initiativ lyft bort administration från skolledare för att ge mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Den samordning som uppstår till följd av arbetet på konsult- och servicekontoret leder också till mindre kringarbete för fler medarbetare. Andra exempel på insatser som ger mindre tidsspillan och mer fokus på kärnuppgifter är införandet av samordnade varutransporter och utvecklingen mot nytt e-handelssystem.

Vi har alltså sedan tidigare initierat en process som ska leda till att byråkrati och administration i kommunen hålls under kontroll just för att fokus - som vi i Alliansen alltid påtalar - ska vara på kommunens kärnverksamheter. En stor del av den administrativa bördan ligger dock delvis utanför kommunens kontroll då den är följder av beslut fattade av riksdag och regering. När Alliansen var i regeringen togs initiativ för att minska administrationen i skolan och vi hoppas att den nuvarande minoritetsregeringen fortsätter på den inslagna vägen.

Vårt förslag är således att motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf

11 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen *

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget i kommunen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående wistleblower-funktion i kommunen.pdf

12 Svar på motion om årets pedagog *

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Bilagor
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Framgångsrika skolkommuner - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf

13 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare *

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare. Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet lyfter i en motion frågan om att utreda ett medlemskap för Tyresö kommun i ICORN (International Cities of Refugee Networks). Ett nätverk som fokuserar på att erbjuda förföljda konstnärer en fristad finansierad av medlemmen i syfte att värna yttrandefriheten.

Motionen önskar en utredning kring förutsättningarna för Tyresö kommun att bli medlem i ICORN. Kommunledningskontoret har som svar på motionen gjort en utredning kring förutsättningarna. En fråga som särskilt uppmärksammats är huruvida ett medlemskap i ICORN är förenligt med svensk lag eller ej. Efter att ha inväntat utslag av en process i Kammarrätten kan vi konstater att ett medlemskap inte skulle vara olagligt. Utredningen visar vidare att det åtagande som ett medlemskap innebär är en merkostnad.

Tyresö är en kommun som har ett väl fungerande mottagande av flyktingar och har tidigare i år i bred enighet fattat beslut om att fördubbla det årliga flyktingmottagandet för att ta vårt ansvar för att möta den flyktingström som de vedervärdiga krigen och övergreppen mot mänskliga rättigheter i bland annat Syrien leder till. Detta ställer stora krav på vår förvaltning och på alla som jobbar med frågorna för att detta ska fungera så bra som möjligt. Tyresö är en kommun som är duktig på integration och som kan visa mycket goda resultat inom SFI och när det gäller att få in människor på arbetsmarknaden. Det ska vi fortsätta vara. Vi har förutsättningar att göra ett bra jobb även framåt. Dock ser vi att det i det sammanhanget är svårmotiverat att lägga särskilt omfattande resurser på en enstaka individ utifrån de kriterier som ICORN ställer upp då de resurserna kan komma fler till del i den vanliga verksamheten.

Vi föreslår därför att motionen anses besvarad med hänvisning till den utredning som kommunledningskontoret genomfört.

Bilagor
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf

14 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell *

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har i en motion från i februari varit kreativt kring hur fler unga ska kunna komma ut i jobb. Det är naturligtvis lovvärt att även Vänsterpartiet i Tyresö, om än inte på nationell nivå, värnar om arbetslinjen. Arbetslinjen är stark i Tyresö. Det är en följd av åtta år med Alliansen som regering och 17 år med Alliansen vid rodret här i Tyresö.

I de svar som lämnats från Socialförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen samt Kommunledningskontoret visas tydligt vad Tyresö Kommun gör för att se till att ungdomar som saknar sysselsättning kommer i jobb. Även de viktiga insatser som riktas till unga som befinner sig långt från arbetsmarknaden lyfts fram. Det är en av de viktigaste insatser som vi som kommun kan göra. Att bryta utanförskapet är prioriterat. Vi kommer att fortsätta jobba hårt och brett för att fortsätta på den framgångsrika vägen som vi kan se i Tyresö trots att den nuvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet ivrigt påhejade av Vänsterpartiet med kirurgisk precision slår just mot unga och deras möjligheter att få jobb. Chockhöjda arbetsgivaravgifter för unga ger inte fler unga chansen på arbetsmarkanden.

Att Tyresö är en kommun som kommit en bra bit på väg i arbetet med att minska antalet unga som står utan jobb syns tydligt i statistiken. Ungdomsarbetslösheten i Tyresö är låg - lägre än i Stockholms län och betydligt lägre än i Sverige. Det är därför trist att Vänsterpartiet i sin motion väljer att presentera en felaktig siffra för ungdomsarbetslösheten i Tyresö. I motionen påstås den vara 10 % något som alltså inte stämmer. Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) låg i juni på 2,3 % (om de som befinner sig i olika åtgärder räknas in var siffran i juni 4,7 %)

De insatser som finns för att få fler unga i jobb handlar bland annat om de stora insatser som görs inom ramen för Ung i Tyresö i samverkan mellan kommunen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen. Ung Tyresö är och har så långt varit en framgångsrik verksamhet som kan visa upp goda resultat. Vi har alla anledning att uppskatta Ung i Tyresö.

Det Vänsterpartiet mer konkret föreslår i sin motion är att unga ska anställas inom olika kommunala verksamheter och på så sätt få lite utbildning och lite erfarenhet och därmed stå starkare för att komma vidare på arbetsmarknaden. Det är i sak ett förslag som är värt att överväga. Redan nu finns liknande modeller där unga bland annat genom Ung i Tyresö får möjlighet till praktik. Tyresö har också tecknat ett nytt avtal med Arbetsförmedlingen om samverkan kring unga som är arbetslösa och ser självfallet på olika lösningar och möjligheter. Kommunens HR-avdelning har ett uppdrag från Kommunplanen att teckna avtal om så kallad arbetslivsintroduktionsanställning och utbildnings- och introduktionsanställning (BAL och BUI). Dessa avtal gör det möjligt att anställa unga under ordnade former med kollektivavtal och med utbildning på arbetsplatsen. Framåt är det också möjligt att vi kan få se ett antal traineejobb.

Dessa insatser och former för arbete motsvarar i princip det Vänsterpartiet beskriver i sin motion även om det som faktiskt görs tar hänsyn till de relevanta invändningar som Barn- och Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen väcker kring handledning, kompetens, kontinuitet och ekonomi. Det är nämligen inte så enkelt att bara gå ut och plocka in unga från en dag till en annan. Med de jobb som skapas genom BAL och BUI är det uppstyrt och reglerat hur det ska gå till och det är rimligen också fallet med de traineejobb som kan komma. Det är viktigt för våra välfärdsverksamheter att det är ordning och reda på vilka som kommer in på jobb och hur det går till.

Med hänvisning till de svar som respektive förvaltning lämnat föreslås därför

Att anse motionen besvarad.

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf

15 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om tillförordnad HR-chef, 2015-08-20, dnr 2015/KS 0385 003

Bilagor
Delegationsbeslut arbetsgivarfrågor.pdf
Protokoll 11 § MBL tf HR-chef 20150820.pdf

§115 Lokalt kollektivavtal om flytande arbetstid

Dnr 2015/KSP 0081

Kommunledningsutskottets beslut
- Lokalt kollektivavtal om flytande arbetstid antas.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
HR-enheten inom kommunledningskontoret har tagit fram förslag till lokalt kollektivavtal om flytande arbetstid. Flytande arbetstid innebär att arbetstagare som inte arbetar heltid har möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad. Arbetstagare som har flytande tid vikariarar för frånvarande personer både på sin egen arbetsplats och på andra arbetsplatser inom ramen för arbetsskyldigheten.

Syftet med flytande arbetstid är att verksamheterna ska få högre grad av kontinuitet och att Tyresö kommun ska bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare då fler arbetstagare får den önskade högre sysselsättningsgraden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av lokalt kollektivavtal om flytande arbetstid.pdf
Kollektivavtal om flytande tid.pdf

§116 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Månadsuppföljning juli.pdf

§117 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§117_prot_20150903.pdf (163 kb)

§118 Redovisning av åtgärdsplan från nämnder med prognostiserat underskott

Dnr 2015/KS 0342 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.
2. Planerade åtgärder inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden följs upp under hösten.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig samt hänvisar till särskilda yttranden i socialnämnden 2015-06-17 § 1056 och barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 59 (bilagor).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade stött Marie Åkesdotters (MP) yrkande och Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni vid behandlingen av delårsrapport 1 2015 att uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med åtgärdsplaner.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss eftersom åtgärdsplaner inte inkommit. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska utöka ramen till barn- och utbildningsnämnden motsvarande det belopp som krävs för att bibehålla nivån på tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremittering och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om utökad ram till barn- och utbildningsnämnden och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor
Socialnämndens återrapportering protokollsutdrag 150617 § 1056.pdf
Protokollsutdrag.gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 20150615.§50.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 59.pdf

§119 Riktlinjer mot mutor och jäv

Dnr 2015/KS 0326 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat återremiss till beredningen för medborgardialog och mångfald för att få in deras synpunkter om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har riktlinjer och kontrollsystem för att förebygga mutor och jäv setts över. Nya riktlinjer har arbetats fram som anpassats efter gällande lagstiftning och instruktioner har förtydligats. Reglerna styr arbetstagare och förtroendevalda.

Informations- och utbildningsinsatser planeras. Kommundirektören har för närvarande uppdragit åt kvalitetschefen, kommunjuristen och upphandlingschefen att ha en rådgivande, mottagande och utredande funktion i dessa frågor. En extern mottagarfunktion, så kallad whistleblower anses inte motiverad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer mot mutor och jäv.pdf
Tyresö kommuns riktlinjer mot mutor och jäv.pdf

§120 Svar på remiss om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2015/KS 0336 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remissvaret överlämnas och direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund föreslås anta handlingsprogrammet för 2016-2019.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har skickat ut handlingsprogram 2016-2019 på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Handlingsprogrammet visar på sex övergripande inriktningar och beskriver hur arbetet med förebyggande verksamhet samt räddningstjänst ska bedrivas.

För Tyresö kommun blir handlingsprogrammets årliga verksamhetsplaner ett naturligt verktyg att tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund fortsätta arbetet inom området skydd mot olyckor. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till remissvar och föreslår att kommunstyrelsen överlämnar svaret och föreslår direktionen att anta handlingsprogrammet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2015 KS 0336 30.pdf
handlingsprogram-2016-2019-sodertorns-brandforsvarsforbund_remissutgava.pdf

§121 Ändring av namn på kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/KS 0158 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor byter namn till Kommunala funktionshinderrådet (KFR).
2. Chefen för kommunkansliet får i uppdrag att justera samtliga berörda styrdokument inklusive arbetsordning enligt det nya namnet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag att namnet på rådet ändras till Kommunala funktionshinderrådet, förkortat KFR. Det nya namnet är enklare samt överensstämmer med hur rådet i praktiken benämns.

Kommunstyrelsens ordförande kommer hålla ett möte med funktionshinderrådet om rådets funktionssätt.

Bilagor
Skrivelse från kommunala funktionshinderrådet.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret.pdf

§122 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2016

Dnr 2015/KS 0379 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunledningsutskottets sammanträden under 2016 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige kommunstyrelse och kommunledningsutskott 2016.pdf

§123 Redovisning av beredningsläge för pågående uppdrag

Dnr 2015/KS 0146 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Kontinuerlig rapportering om status och även avrapportering om slutförda uppdrag sker löpande i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras dock inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Uppdaterad Ärendebalanslista KS och KF 2.pdf

§124 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten. Kommunledningskontoret föreslår i sitt yttrande att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
I motionen lyfter ett antal representanter från Socialdemokraterna en relevant och viktig frågeställning. Vad kan och bör vi göra för att minska byråkrati och undvika onödig administration så att medarbetare i kommunen och av kommunen finansierade verksamheter får mer tid för sina kärnuppgifter.

Det är välkommet att se att det finns även Socialdemokrater som delar Alliansens syn på att byråkrati och administration behöver hållas på en så liten nivå som möjligt. Vi hoppas att motionärernas förhållningssätt kan smitta av sig på andra delar av deras parti med tanke på att förslag för att minska byråkrati inte varit det vanliga från vare sig (S) eller den övriga oppositionen. Alliansen delar helt den syn på onödig byråkrati och för omfattande administration som motionärerna lyfter fram. Vi vet alla till exempel hur det ser ut i skolan med omfattande administration.

Alliansen har därför som fullmäktige väl känner till tagit flera initiativ för att förenkla processer, minska byråkrati och administration. I förvaltningens svar nämns bland annat Barn- och Utbildningsnämndens uppdrag om kontinuerlig översyn av hur vi kan minska bördan för lärare och skolledare. Andra förändringar har också på vårt initiativ lyft bort administration från skolledare för att ge mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Den samordning som uppstår till följd av arbetet på konsult- och servicekontoret leder också till mindre kringarbete för fler medarbetare. Andra exempel på insatser som ger mindre tidsspillan och mer fokus på kärnuppgifter är införandet av samordnade varutransporter och utvecklingen mot nytt e-handelssystem.

Vi har alltså sedan tidigare initierat en process som ska leda till att byråkrati och administration i kommunen hålls under kontroll just för att fokus - som vi i Alliansen alltid påtalar - ska vara på kommunens kärnverksamheter. En stor del av den administrativa bördan ligger dock delvis utanför kommunens kontroll då den är följder av beslut fattade av riksdag och regering. När Alliansen var i regeringen togs initiativ för att minska administrationen i skolan och vi hoppas att den nuvarande minoritetsregeringen fortsätter på den inslagna vägen.

Vårt förslag är således att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf

§125 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget i kommunen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Vid sammanträdet framkom önskemål om kompletteringar om hur personalrelaterade ärenden och otillbörlig verksamhet som inte är mutor och jäv ska hanteras samt om tillsynsrollen. Detta kompletteras handlingarna med till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående wistleblower-funktion i kommunen.pdf

§126 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Framgångsrika skolkommuner  - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf

§127 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare. Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet lyfter i en motion frågan om att utreda ett medlemskap för Tyresö kommun i ICORN (International Cities of Refugee Networks). Ett nätverk som fokuserar på att erbjuda förföljda konstnärer en fristad finansierad av medlemmen i syfte att värna yttrandefriheten.

Motionen önskar en utredning kring förutsättningarna för Tyresö kommun att bli medlem i ICORN. Kommunledningskontoret har som svar på motionen gjort en utredning kring förutsättningarna. En fråga som särskilt uppmärksammats är huruvida ett medlemskap i ICORN är förenligt med svensk lag eller ej. Efter att ha inväntat utslag av en process i Kammarrätten kan vi konstater att ett medlemskap inte skulle vara olagligt. Utredningen visar vidare att det åtagande som ett medlemskap innebär är en merkostnad.

Tyresö är en kommun som har ett väl fungerande mottagande av flyktingar och har tidigare i år i bred enighet fattat beslut om att fördubbla det årliga flyktingmottagandet för att ta vårt ansvar för att möta den flyktingström som de vedervärdiga krigen och övergreppen mot mänskliga rättigheter i bland annat Syrien leder till. Detta ställer stora krav på vår förvaltning och på alla som jobbar med frågorna för att detta ska fungera så bra som möjligt. Tyresö är en kommun som är duktig på integration och som kan visa mycket goda resultat inom SFI och när det gäller att få in människor på arbetsmarknaden. Det ska vi fortsätta vara. Vi har förutsättningar att göra ett bra jobb även framåt. Dock ser vi att det i det sammanhanget är svårmotiverat att lägga särskilt omfattande resurser på en enstaka individ utifrån de kriterier som ICORN ställer upp då de resurserna kan komma fler till del i den vanliga verksamheten.

Vi föreslår därför att motionen anses besvarad med hänvisning till den utredning som kommunledningskontoret genomfört.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att ärendet remitteras till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta deras synpunkter, och i andra hand bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunledningsutskottet avslår det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) andrahandsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf

§128 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har i en motion från i februari varit kreativt kring hur fler unga ska kunna komma ut i jobb. Det är naturligtvis lovvärt att även Vänsterpartiet i Tyresö, om än inte på nationell nivå, värnar om arbetslinjen. Arbetslinjen är stark i Tyresö. Det är en följd av åtta år med Alliansen som regering och 17 år med Alliansen vid rodret här i Tyresö.

I de svar som lämnats från Socialförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen samt Kommunledningskontoret visas tydligt vad Tyresö Kommun gör för att se till att ungdomar som saknar sysselsättning kommer i jobb. Även de viktiga insatser som riktas till unga som befinner sig långt från arbetsmarknaden lyfts fram. Det är en av de viktigaste insatser som vi som kommun kan göra. Att bryta utanförskapet är prioriterat. Vi kommer att fortsätta jobba hårt och brett för att fortsätta på den framgångsrika vägen som vi kan se i Tyresö trots att den nuvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet ivrigt påhejade av Vänsterpartiet med kirurgisk precision slår just mot unga och deras möjligheter att få jobb. Chockhöjda arbetsgivaravgifter för unga ger inte fler unga chansen på arbetsmarkanden.

Att Tyresö är en kommun som kommit en bra bit på väg i arbetet med att minska antalet unga som står utan jobb syns tydligt i statistiken. Ungdomsarbetslösheten i Tyresö är låg - lägre än i Stockholms län och betydligt lägre än i Sverige. Det är därför trist att Vänsterpartiet i sin motion väljer att presentera en felaktig siffra för ungdomsarbetslösheten i Tyresö. I motionen påstås den vara 10 % något som alltså inte stämmer. Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) låg i juni på 2,3 % (om de som befinner sig i olika åtgärder räknas in var siffran i juni 4,7 %)

De insatser som finns för att få fler unga i jobb handlar bland annat om de stora insatser som görs inom ramen för Ung i Tyresö i samverkan mellan kommunen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen. Ung Tyresö är och har så långt varit en framgångsrik verksamhet som kan visa upp goda resultat. Vi har alla anledning att uppskatta Ung i Tyresö.

Det Vänsterpartiet mer konkret föreslår i sin motion är att unga ska anställas inom olika kommunala verksamheter och på så sätt få lite utbildning och lite erfarenhet och därmed stå starkare för att komma vidare på arbetsmarknaden. Det är i sak ett förslag som är värt att överväga. Redan nu finns liknande modeller där unga bland annat genom Ung i Tyresö får möjlighet till praktik. Tyresö har också tecknat ett nytt avtal med Arbetsförmedlingen om samverkan kring unga som är arbetslösa och ser självfallet på olika lösningar och möjligheter. Kommunens HR-avdelning har ett uppdrag från Kommunplanen att teckna avtal om så kallad arbetslivsintroduktionsanställning och utbildnings- och introduktionsanställning (BAL och BUI). Dessa avtal gör det möjligt att anställa unga under ordnade former med kollektivavtal och med utbildning på arbetsplatsen. Framåt är det också möjligt att vi kan få se ett antal traineejobb.

Dessa insatser och former för arbete motsvarar i princip det Vänsterpartiet beskriver i sin motion även om det som faktiskt görs tar hänsyn till de relevanta invändningar som Barn- och Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen väcker kring handledning, kompetens, kontinuitet och ekonomi. Det är nämligen inte så enkelt att bara gå ut och plocka in unga från en dag till en annan. Med de jobb som skapas genom BAL och BUI är det uppstyrt och reglerat hur det ska gå till och det är rimligen också fallet med de traineejobb som kan komma. Det är viktigt för våra välfärdsverksamheter att det är ordning och reda på vilka som kommer in på jobb och hur det går till.

Med hänvisning till de svar som respektive förvaltning lämnat föreslås därför

Att anse motionen besvarad.

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf

§129 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om tillförordnad HR-chef, 2015-08-20, dnr 2015/KS 0385 003

Bilagor
Delegationsbeslut arbetsgivarfrågor.pdf
Protokoll 11 § MBL tf HR-chef 20150820.pdf