Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-03-23

Sammanträde 2017-03-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr 2015KSM0704

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Planeringen och förslag till investering för Fornuddens nya skola och idrottshall godkänns inom ramen för tidigare antaget investeringsprogram.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes totalt 336 miljoner kronor exklusive moms för ny skola och idrottshall i Fornudden. Utifrån beslut i kommunstyrelsen 10 maj 2016 § 74 fick fastighetsenheten i uppdrag att fortsätta arbetet med förstudie och kalkylarbeten för gestaltningsförslaget alternativ 2 för ny skola och idrottshall i Fornudden.

I det fortsatta arbetet har barn- och utbildningsförvaltningen samt fritidsenheten inom utvecklingsförvaltningen antagit lokalprogram. En skola från förskoleklass till och med årskurs nio planeras för 816 elever och en fullstor ny idrottshall ska uppföras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att investeringen på 336 miljoner godkänns, varav 250 miljoner för ny skola, 60 miljoner för ny idrottshall, 15 miljoner för utemiljö samt 11 miljoner för inventarier.

Hyreskostnaderna beräknas sammantaget öka med 21,5 miljoner per år. Hur hyreskostnaderna ska fördelas kommer att utredas av kommunstyrelseförvaltningen. Likaså ska finansieringen av de extrakostnader för skolverksamheten som uppkommer under byggtiden beslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

2 Yngre medarbetares syn på arbetslivet

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet ges en muntlig presentation av yngre medarbetares syn på arbetslivet.

3 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnade ekonomichefen Ingrid Bardh föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi. Handlingar är under utarbetande.

4 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

5 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

6 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

7 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

8 Vägval för den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia i den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration.
2. Beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunledningsutskottet den 23 februari 2017 presenterades en delrapport för uppdraget om förvaltningslokaler, beslutat av kommunstyrelsen den 4 oktober 2016. Kommunstyrelsens ordförande föreslår nu vägval för den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration.

Ordförandeförslag
Vi vill inledningsvis tacka förvaltningen för det arbete som lagts ner med att ta fram och presentera tre fullgoda alternativ för framtidens förvaltningslokaler som tillgodoser de behov som den centrala kommunala förvaltningen har idag och under en lång tid framåt.

Vi har nu i Alliansen diskuterat det underlag som presenterades vid det senaste mötet i kommunledningsutskottet.

Vi tycker att alla tre alternativen har fördelar och är intressanta.

Vi menar att vi ska gå vidare och se hur långt vi kan komma med dels alternativet att i samverkan med Skandia uppföra nya lokaler i centrum, dels med Hemfosa kring möjligheterna att anpassa det befintliga huset, men att inte avfärda alternativet med ett eget bygge innan vi säkert kan säga att någon av de andra parterna kan leverera det vi vill ha till ett pris som är rimligt.

Vad gäller Hemfosa är vi positivt överraskade av de möjligheter som ändå finns med det nuvarande huset. Ska det bli verklighet kommer det dock att kräva reservlokaler för stora delar av verksamheten under byggtiden. Lösningar för hur det ska gå till och kostnaden för dessa måste vägas in i helheten kring det förslaget. Hemfosa-förslaget har heller inga uppenbara synergieffekter med andra kommunala verksamheter såsom bibliotek och kultur.

Vad gäller alternativet att i samverkan med centrumägaren Skandia utveckla ett nytt kommunhus i centrum - i anslutning till Forelltorget - ser vi det som intressant. Alternativet behöver dock utvecklas på flera sätt för att bli ett slutligt val.

Vi vill därför se att alternativet utvecklas på följande sätt

- Alternativet ska inte bara vara förvaltningslokaler utan också lösa frågan om ett "kulturhus" i centrum
- Alternativet måste därför inkludera Forellen-byggnaden i projektet för både kultur- och kommunändamål, bland annat skulle en kommunfullmäktigesal kunna finnas där.
- Den nuvarande bibliotekslokalen ska inkluderas i projektet som kontorsytor
- Bibliotek, servicecenter och kulturlokaler ska läggas på bottenplan mot torget med publik entré både från torget och från centrumanläggningen

Utformas alternativet på det sättet medför det en rad positiva synergieffekter och kan också erbjuda goda möjligheter till effektivisering i nämnda verksamheter.

I detta alternativ ingår också att de vill se på möjligheten att komplettera en ny byggnad med bostäder längts upp vilket i sammanhanget är något vi ser positivt på. De skisser som nu presenterats kan vidareutvecklas och ta mer intryck av de tidiga skisser som gjordes då ett kultur- och kunskapscentrum diskuterades bland annat med denna fastighetsägare.

Vi behöver även får mer kompletta jämförelsesiffror avseende kostnader för de olika alternativen. Dagens kostnad för kommunhuset plus de 1700 kvadratmeter vi hyr externt behöver ställas mot den nya kostnaden med Hemfosa för enbart ett ombyggt kommunhus och mot ett alternativ med Skandia som inkluderar såväl dagens biblioteksyta, Forellen och lokaler för nytt bibliotek med kulturcentrumsfunktioner.

Alternativet bygga eget vid Kvarnhjulet inkluderar på skissen kulturytor vilket är bra - dock måste vi vara tydliga med att biblioteket inte kan flytta från centrum. Varför det då inte blir ett riktigt "kulturcentrum" där ett bibliotek är själva motorn. På Kvarnhjulet behöver vi även ha med i bilden hur vi löser lokalbehoven för de hus som måste rivas under byggtiden.

Mot denna bakgrund föreslår jag att utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

- att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia
- att beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §18.pdf

9 Ansökan om serveringstillstånd för Zhe Liao AB på Koh Chang, Industrivägen 14

Dnr 2017/KS 0044 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Zhe Liao AB, 559049-8167, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Koh Chang, Industrivägen 14. Serveringstiderna är klockan 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen mer än en halvtimme efter gällande serveringstid för uteserveringen.
b) Serveringstiden klockan 22:00 - 23.00 på uteserveringen beviljas med en prövotid till och med den 31 mars 2018. Den kan vid prövotidens slut återkallas om störningar kopplade till verksamheten konstaterats.
c) Hyresavtal för uteserveringen ska lämnas in till kvalitetsenheten senast den 31 maj 2017.

2. Serveringstillståndet börjar gälla först när tillståndsbevis utfärdats. För att tillståndsbevis ska kunna utfärdas ska Zhe Liao AB lämna in följande:
a) Kontoutdrag som visar överföringen av köpeskillingen till säljaren.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Zhe Liao AB, 559049-8167, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Koh Chang, Industrivägen 14. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas, med vissa villkor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om serveringstillstånd för Zhe Liao AB.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

10 Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen på restaurang White Rice, Östangränd 17

Dnr 2017/KS 0071 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Ansökan om utökad serveringstid för uteserveringen klockan 22.00 - 01.00 avslås med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen.
2. Utökad serveringstid för uteserveringen klockan 22.00 - 00.30 beviljas med följande villkor:
a. Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 01.00.
b. Efter klockan 22.00 får musik får inte spelas på uteserveringen.
c. Efter klockan 22.00 ska uteserveringens tak och väggar ska hållas stängda och entrédörren får inte ställas upp.
d. Serveringstiden klockan 22:00 - 00.30 på uteserveringen beviljas med en prövotid till och med den 31 mars 2018. Den kan vid prövotidens slut återkallas om störningar kopplade till verksamheten konstaterats.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
White Rice AB, 556961-3630, har ansökt om utökad serveringstid till klockan 01:00 på uteserveringen på restaurang White Rice, Östangränd 17. Om detta inte kommer att beviljas önskar bolaget få servera till klockan 00.30.

I restaurangens stadigvarande serveringstillstånd är serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Under en prövotid fram till den 31 mars 2017 är serveringstiden 11.00 - 23.30 på uteserveringen.

Avståndet mellan uteserveringen och närmaste bostadshus, på motsatt sida av Bollmoravägen, är cirka 50 meter. Uteserveringen har glasats in och försetts med markistak under hösten 2016. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund avstyrker servering efter klockan 22.00 utomhus på grund av risken för störningar.

Kvalitetsenheten bedömer att risken för störningar minskat i och med att uteserveringen försetts med tak och väggar, under förutsättning att dessa hålls stängda efter klockan 22.00. Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda och utökad serveringstid till klockan 00:30 kan ges med vissa villkor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen för White Rice AB.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

11 Delredovisning av uppdrag om ansvar och plan för turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet Näringsliv.
2. Delrapporten för uppdraget om ansvar och plan för turism och besöksnäring noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 12 november 2015 § 185 att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring ska placeras i befintlig organisation samt att den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring i samverkan med externa parter ska kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas.

I delrapporten presenteras vad som gjort hittills och tidplanen för uppdraget framåt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delredovisning av uppdraget ansvar och plan för turism och besöksnäring.pdf
Delrapport av uppdraget ansvar och plan för turism och besöksnäring.pdf

12 Verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0122 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
7. Energibokslut för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Verksamhetsberättelsen för gemensam verksamhet är under utarbetande. Som bilaga till verksamhetsberättelsen för gemensam verksamhet finns även ett energibokslut för 2016 som rapporteras årligen enligt energiledningssystemet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Väghållning Park VO 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 miljö- och trafik VO 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Renhållning VO 14.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Näringsliv VO 16.pdf
Energibokslut 2016.pdf

13 Årsredovisning för Tyresö kommun 2016 *

Dnr 2017/KS 0101 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Årsredovisning Tyresö kommun.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 10 Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-02-14 §4.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-02-22 § 1011.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-02-20 §2.pdf

14 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016 *

Dnr 2017/KS 0117 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö bostäder AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016.pdf
Styrelseprotokoll Tyresö bostäder 2017-02-10 § 30 Årsredovisning 2016.pdf
Tyresö bostäder årsredovisning 2016.pdf

15 Årsredovisning Tyresö vindkraft AB 2016 *

Dnr 2017/KS 0119 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2016 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö Vindkraft AB.pdf

16 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 *

Dnr 2017/KS 0118 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö NäringslivsAB.pdf

17 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 *

Dnr 2017/KS 0115 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2016. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2016.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
Uppföljning av förbundsplan 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
protokoll internkontroll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016- Bilaga 1 Rapport - Granskning av Målstyrning .pdf
Revisionsberättelse 2016 - bilaga 2 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

18 Behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0121 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Bifogat finns behovsanalyser för verksamhetsområde 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.

Bilagor
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 11 Väghållning och park infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 12 Miljö och trafik infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 13 (VA) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 14 (Renhållning) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.pdf

19 Plan för Södertörns nyckeltalssamarbete

Dnr 2017/KS 0120 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Projektplanen för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Huvudsyftet med arbetet är att ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etcetera.

För arbetet under 2017 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2016 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner ett antal utgångspunkter och riktlinjer vilka redovisas i bifogad projektplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse plan för nyceltalssamarbete 2016.pdf
Projektplan för 2016 års nyckeltalssamarbete Södertörn.pdf

20 Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar

Dnr 2017/KS 0017 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer det ekonomiska stödet till 60 kronor per medlem i de pensionärsföreningar som ingår i kommunala pensionärsrådet (KPR).
2. Bidraget utges årligen från och med 2017.

Beskrivning av ärendet
Pensionärsorganisationerna PRO Tyresö, SPF Seniorerna i Tyresö samt Finska föreningen har ansökt om att det ekonomiska bidraget, till de pensionärsföreningar som är verksamma i Tyresö, ska höjas från nuvarande 40 kronor till 80 kronor per medlem boende i kommunen.

Föreningarna motiverar ansökan med att bidraget inte höjts på flera år och att det blir allt svårare att bedriva verksamheten inte minst då lokalhyran är så hög.

Föreningarna bedriver en omfattande verksamhet som syftar till att aktivera äldre personer såväl fysiskt som mentalt och föreningarna är övertygade om att det bidrar till att pensionärerna kan hålla sig friskare längre upp i åldrarna vilket också innebär stora besparingar för samhället. Föreningarna menar att andra kommuner i vår närhet ger bättre stöd till pensionärsföreningarna inte minst ges högre ekonomiskt bidrag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att bidragsbeloppet höjs till 60 kronor per medlem och år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar.pdf
Ansökan om utökat grundbidrag till pensionärsorganisationerna.pdf
Ansökan om att öka det ekonomiska bidraget till pensionärer i Tyresö Finska Förening.pdf

21 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om uppsägningar på grund av arbetsbrist 170206.pdf

22 Svar på motionen utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön *

Dnr 2016/KS 0277 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in motionen "Utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön". I motionen föreslår de fullmäktige:

- att utreda effekterna av att kommunen erbjuder/har erbjudit sina anställda köp av miljöbil på bruttolön.
- att avskaffa detta, om det visar sig att effekterna är negativa för klimatet och hälsan.

Tekniska kontoret har tillsammans med kvalitetsenheten och HR-avdelningen utrett effekterna av leasing av så kallade personalbil mot bruttolöneavdrag. Resultatet visar att i stort sett alla hade en annan bil före den nuvarande personalbilen och i 68 procent av fallen var bilen en konventionell diesel- eller bensinbil. 8 procent behöll sin gamla bil när personalbilen anskaffades. 66 procent uppger att de kör ungefär lika mycket, 5 procent kör mera och 13 procent kör mindre med personalbilen jämfört med den gamla bilen.

Mot bakgrund av resultaten är tekniska kontorets slutsats att personalbil mot bruttolöneavdrag har inneburit en miljömässig vinst i och med att konventionella bensin-/dieselbilar fasats ut samt att körsträckan med personalbilar, totalt jämfört med tidigare, är på motsvarande nivå alternativt har minskat något.

Bilagor
Svar på motionen Utred effekterna av leasing köp av bil på bruttolön.pdf
Motion om utred effekterna av leasing-köp av bil på bruttolön!.pdf

23 Svar på motion om införande av förmånscykel *

Dnr 2016/KS 0276 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige avseende ett införande av möjligheten för medarbetare inom Tyresö kommun att genom bruttolöneavdrag leasa så kallad förmånscykel. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret och HR-avdelningen för förslag till besvarande.

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att Tyresö kommun i dagsläget bör avvakta med att införa möjligheten till förmånscykel till dess att en översyn av kommunens anställningsförmåner är genomförd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om införande av förmånscykel.pdf
Motion om inför förmånscykel!.pdf

§32 Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr 2015KSM0704

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Planeringen och förslag till investering för Fornuddens nya skola och idrottshall godkänns inom ramen för tidigare antaget investeringsprogram.
 
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes totalt 336 miljoner kronor exklusive moms för ny skola och idrottshall i Fornudden. Utifrån beslut i kommunstyrelsen 10 maj 2016 § 74 fick fastighetsenheten i uppdrag att fortsätta arbetet med förstudie och kalkylarbeten för gestaltningsförslaget alternativ 2 för ny skola och idrottshall i Fornudden.
 
I det fortsatta arbetet har barn- och utbildningsförvaltningen samt fritidsenheten inom utvecklingsförvaltningen antagit lokalprogram. En skola från förskoleklass till och med årskurs nio planeras för 816 elever och en fullstor ny idrottshall ska uppföras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att investeringen på 336 miljoner godkänns, varav 250 miljoner för ny skola, 60 miljoner för ny idrottshall, 15 miljoner för utemiljö samt 11 miljoner för inventarier.
 
Hyreskostnaderna beräknas sammantaget öka med 21,5 miljoner per år. Hur hyreskostnaderna ska fördelas kommer att utredas av kommunstyrelseförvaltningen. Likaså ska finansieringen av de extrakostnader för skolverksamheten som uppkommer under byggtiden beslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

§33 Yngre medarbetares syn på arbetslivet

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet ges en muntlig presentation av yngre medarbetares syn på arbetslivet.

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20170323.pdf (166 kb)

§34 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Ekonomisk rapport per februari 2017.pdf

§35 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20170323.pdf (166 kb)

§36 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20170323.pdf (166 kb)

§37 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20170323.pdf (166 kb)

§38 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20170323.pdf (166 kb)

§39 Vägval för den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia i den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration.
2. Beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunledningsutskottet den 23 februari 2017 presenterades en delrapport för uppdraget om förvaltningslokaler, beslutat av kommunstyrelsen den 4 oktober 2016. Kommunstyrelsens ordförande föreslår nu vägval för den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration.

Ordförandeförslag
Vi vill inledningsvis tacka förvaltningen för det arbete som lagts ner med att ta fram och presentera tre fullgoda alternativ för framtidens förvaltningslokaler som tillgodoser de behov som den centrala kommunala förvaltningen har idag och under en lång tid framåt.
 
Vi har nu i Alliansen diskuterat det underlag som presenterades vid det senaste mötet i kommunledningsutskottet.
 
Vi tycker att alla tre alternativen har fördelar och är intressanta.
 
Vi menar att vi ska gå vidare och se hur långt vi kan komma med dels alternativet att i samverkan med Skandia uppföra nya lokaler i centrum, dels med Hemfosa kring möjligheterna att anpassa det befintliga huset, men att inte avfärda alternativet med ett eget bygge innan vi säkert kan säga att någon av de andra parterna kan leverera det vi vill ha till ett pris som är rimligt.
 
Vad gäller Hemfosa är vi positivt överraskade av de möjligheter som ändå finns med det nuvarande huset. Ska det bli verklighet kommer det dock att kräva reservlokaler för stora delar av verksamheten under byggtiden. Lösningar för hur det ska gå till och kostnaden för dessa måste vägas in i helheten kring det förslaget. Hemfosa-förslaget har heller inga uppenbara synergieffekter med andra kommunala verksamheter såsom bibliotek och kultur.
 
Vad gäller alternativet att i samverkan med centrumägaren Skandia utveckla ett nytt kommunhus i centrum - i anslutning till Forelltorget - ser vi det som intressant. Alternativet behöver dock utvecklas på flera sätt för att bli ett slutligt val.
 
Vi vill därför se att alternativet utvecklas på följande sätt

- Alternativet ska inte bara vara förvaltningslokaler utan också lösa frågan om ett "kulturhus" i centrum
- Alternativet måste därför inkludera Forellen-byggnaden i projektet för både kultur- och kommunändamål, bland annat skulle en kommunfullmäktigesal kunna finnas där.
- Den nuvarande bibliotekslokalen ska inkluderas i projektet som kontorsytor
- Bibliotek, servicecenter och kulturlokaler ska läggas på bottenplan mot torget med publik entré både från torget och från centrumanläggningen

Utformas alternativet på det sättet medför det en rad positiva synergieffekter och kan också erbjuda goda möjligheter till effektivisering i nämnda verksamheter.
 
I detta alternativ ingår också att de vill se på möjligheten att komplettera en ny byggnad med bostäder längts upp vilket i sammanhanget är något vi ser positivt på. De skisser som nu presenterats kan vidareutvecklas och ta mer intryck av de tidiga skisser som gjordes då ett kultur- och kunskapscentrum diskuterades bland annat med denna fastighetsägare.

Vi behöver även får mer kompletta jämförelsesiffror avseende kostnader för de olika alternativen. Dagens kostnad för kommunhuset plus de 1700 kvadratmeter vi hyr externt behöver ställas mot den nya kostnaden med Hemfosa för enbart ett ombyggt kommunhus och mot ett alternativ med Skandia som inkluderar såväl dagens biblioteksyta, Forellen och lokaler för nytt bibliotek med kulturcentrumsfunktioner. 
 
Alternativet bygga eget vid Kvarnhjulet inkluderar på skissen kulturytor vilket är bra - dock måste vi vara tydliga med att biblioteket inte kan flytta från centrum. Varför det då inte blir ett riktigt "kulturcentrum" där ett bibliotek är själva motorn. På Kvarnhjulet behöver vi även ha med i bilden hur vi löser lokalbehoven för de hus som måste rivas under byggtiden.
 
Mot denna bakgrund föreslår jag att utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 
- att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia
- att beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §18.pdf

§40 Ansökan om serveringstillstånd för Zhe Liao AB på Koh Chang, Industrivägen 14

Dnr 2017/KS 0044 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Zhe Liao AB, 559049-8167, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Koh Chang, Industrivägen 14.  Serveringstiderna är klockan 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen mer än en halvtimme efter gällande serveringstid för uteserveringen.
b) Serveringstiden klockan 22:00 - 23.00 på uteserveringen beviljas med en prövotid till och med den 31 mars 2018. Den kan vid prövotidens slut återkallas om störningar kopplade till verksamheten konstaterats.
c) Hyresavtal för uteserveringen ska lämnas in till kvalitetsenheten senast den 31 maj 2017.
2. Serveringstillståndet börjar gälla först när tillståndsbevis utfärdats. För att tillståndsbevis ska kunna utfärdas ska Zhe Liao AB lämna in följande:
a) Kontoutdrag som visar överföringen av köpeskillingen till säljaren.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Zhe Liao AB, 559049-8167, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Koh Chang, Industrivägen 14. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas, med vissa villkor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om serveringstillstånd för Zhe Liao AB.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§41 Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen på restaurang White Rice, Östangränd 17

Dnr 2017/KS 0071 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ansökan om utökad serveringstid för uteserveringen klockan 22.00 - 01.00 avslås med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen.
2. Utökad serveringstid för uteserveringen klockan 22.00 - 00.30 beviljas med följande villkor:
a. Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 01.00.
b. Efter klockan 22.00 får musik får inte spelas på uteserveringen.
c. Efter klockan 22.00 ska uteserveringens tak och väggar ska hållas stängda och entrédörren får inte ställas upp.
d. Serveringstiden klockan 22:00 - 00.30 på uteserveringen beviljas med en prövotid till och med den 31 mars 2018. Den kan vid prövotidens slut återkallas om störningar kopplade till verksamheten konstaterats.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
White Rice AB, 556961-3630, har ansökt om utökad serveringstid till klockan 01:00 på uteserveringen på restaurang White Rice, Östangränd 17. Om detta inte kommer att beviljas önskar bolaget få servera till klockan 00.30.
 
I restaurangens stadigvarande serveringstillstånd är serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Under en prövotid fram till den 31 mars 2017 är serveringstiden 11.00 - 23.30 på uteserveringen.
 
Avståndet mellan uteserveringen och närmaste bostadshus, på motsatt sida av Bollmoravägen, är cirka 50 meter. Uteserveringen har glasats in och försetts med markistak under hösten 2016. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund avstyrker servering efter klockan 22.00 utomhus på grund av risken för störningar. 
 
Kvalitetsenheten bedömer att risken för störningar minskat i och med att uteserveringen försetts med tak och väggar, under förutsättning att dessa hålls stängda efter klockan 22.00. Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda och utökad serveringstid till klockan 00:30 kan ges med vissa villkor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen för White Rice AB.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§42 Delredovisning av uppdrag om ansvar och plan för turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet Näringsliv.
2. Delrapporten för uppdraget om ansvar och plan för turism och besöksnäring noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 12 november 2015 § 185 att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring ska placeras i befintlig organisation samt att den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring i samverkan med externa parter ska kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas.
 
I delrapporten presenteras vad som gjort hittills och tidplanen för uppdraget framåt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delredovisning av uppdraget ansvar och plan för turism och besöksnäring.pdf
Delrapport av uppdraget ansvar och plan för turism och besöksnäring.pdf

§43 Verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0122 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
7. Energibokslut för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet.  Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
 
Verksamhetsberättelsen för gemensam verksamhet är under utarbetande. Som bilaga till verksamhetsberättelsen för gemensam verksamhet finns även ett energibokslut för 2016 som rapporteras årligen enligt energiledningssystemet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Väghållning Park VO 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 miljö- och trafik VO 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Renhållning VO 14.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Näringsliv VO 16.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Gemensam verksamhet VO 17.pdf
Energibokslut 2016.pdf

§44 Årsredovisning för Tyresö kommun 2016

Dnr 2017/KS 0101 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2016 godkänns.
2. 96 194 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 enligt bilaga 1.
3. -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2016. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 har upprättats, se bilaga 1. Sammantaget för projekten uppgår budget som föreslås överföras till 2017 till 96 194 tkr. I kommunen finns också ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till -5 522 tkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 Resultatenheter och överföringar årsredovisning 2016.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 10 Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-02-14 §4.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-02-22 § 1011.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-02-20 §2.pdf

§45 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016

Dnr 2017/KS 0117 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö bostäder AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016.pdf
Styrelseprotokoll Tyresö bostäder 2017-02-10 § 30 Årsredovisning 2016.pdf
Tyresö bostäder årsredovisning 2016.pdf

§46 Årsredovisning Tyresö vindkraft AB 2016

Dnr 2017/KS 0119 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2016 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö Vindkraft AB.pdf

§47 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016

Dnr 2017/KS 0118 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö NäringslivsAB.pdf

§48 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016

Dnr 2017/KS 0115 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2016. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.
 
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2016.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
Uppföljning av förbundsplan 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
protokoll internkontroll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  2016- Bilaga 1 Rapport - Granskning av Målstyrning .pdf
Revisionsberättelse 2016 - bilaga 2 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§49 Behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0121 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Bifogat finns behovsanalyser för verksamhetsområde 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.

Bilagor
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 11 Väghållning och park infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 12 Miljö och trafik infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 13 (VA) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 14 (Renhållning) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.pdf

§50 Plan för Södertörns nyckeltalssamarbete

Dnr 2017/KS 0120 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Projektplanen för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.  Huvudsyftet med arbetet är att ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etcetera.
 
För arbetet under 2017 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2016 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner ett antal utgångspunkter och riktlinjer vilka redovisas i bifogad projektplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse plan för nyceltalssamarbete 2016.pdf
Projektplan för 2016 års nyckeltalssamarbete Södertörn.pdf

§51 Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar

Dnr 2017/KS 0017 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer det ekonomiska stödet till 60 kronor per medlem i de pensionärsföreningar som ingår i kommunala pensionärsrådet (KPR).
2. Bidraget utges årligen från och med 2017.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) och Leif Kennerberg (KD) lämnar särskilt yttrande, med anledning av Socialdemokraternas yrkande att pensionärsorganisationerna ska ha gratis lokaler dagtid, om att detta är en fråga för kultur- och fritidsnämnden. Denna nämnd har att behandla dylika frågor.

Beskrivning av ärendet
Pensionärsorganisationerna PRO Tyresö, SPF Seniorerna i Tyresö samt Finska föreningen har ansökt om att det ekonomiska bidraget, till de pensionärsföreningar som är verksamma i Tyresö, ska höjas från nuvarande 40 kronor till 80 kronor per medlem boende i kommunen.
 
Föreningarna motiverar ansökan med att bidraget inte höjts på flera år och att det blir allt svårare att bedriva verksamheten inte minst då lokalhyran är så hög.
 
Föreningarna bedriver en omfattande verksamhet som syftar till att aktivera äldre personer såväl fysiskt som mentalt och föreningarna är övertygade om att det bidrar till att pensionärerna kan hålla sig friskare längre upp i åldrarna vilket också innebär stora besparingar för samhället. Föreningarna menar att andra kommuner i vår närhet ger bättre stöd till pensionärsföreningarna inte minst ges högre ekonomiskt bidrag.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att bidragsbeloppet höjs till 60 kronor per medlem och år.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer det ekonomiska stödet till 60 kronor per medlem i de pensionärsföreningar som ingår i kommunala pensionärsrådet (KPR), samt att bidraget utges årligen från och med 2017.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att pensionärsorganisationerna ska få nyttja kommunala sammanträdeslokaler dagtid utan kostnad. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar.pdf
Ansökan om utökat grundbidrag till pensionärsorganisationerna.pdf
Ansökan om att öka det ekonomiska bidraget till pensionärer i Tyresö Finska Förening.pdf

§52 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om uppsägningar på grund av arbetsbrist 170206.pdf

§53 Svar på motionen utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön

Dnr 2016/KS 0277 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in motionen "Utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön". I motionen föreslår de fullmäktige:
 
- att utreda effekterna av att kommunen erbjuder/har erbjudit sina anställda köp av miljöbil på bruttolön.
- att avskaffa detta, om det visar sig att effekterna är negativa för klimatet och hälsan.
 
Tekniska kontoret har tillsammans med kvalitetsenheten och HR-avdelningen utrett effekterna av leasing av så kallade personalbil mot bruttolöneavdrag. Resultatet visar att i stort sett alla hade en annan bil före den nuvarande personalbilen och i 68 procent av fallen var bilen en konventionell diesel- eller bensinbil. 8 procent behöll sin gamla bil när personalbilen anskaffades. 66 procent uppger att de kör ungefär lika mycket, 5 procent kör mera och 13 procent kör mindre med personalbilen jämfört med den gamla bilen.
 
Mot bakgrund av resultaten är tekniska kontorets slutsats att personalbil mot bruttolöneavdrag har inneburit en miljömässig vinst i och med att konventionella bensin-/dieselbilar fasats ut samt att körsträckan med personalbilar, totalt jämfört med tidigare, är på motsvarande nivå alternativt har minskat något.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motionen Utred effekterna av leasing köp av bil på bruttolön.pdf
Motion om utred effekterna av leasing-köp av bil på bruttolön!.pdf

§54 Svar på motion om införande av förmånscykel

Dnr 2016/KS 0276 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige avseende ett införande av möjligheten för medarbetare inom Tyresö kommun att genom bruttolöneavdrag leasa så kallad förmånscykel. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret och HR-avdelningen för förslag till besvarande.
 
Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att Tyresö kommun i dagsläget bör avvakta med att införa möjligheten till förmånscykel till dess att en översyn av kommunens anställningsförmåner är genomförd.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om införande av förmånscykel.pdf
Motion om inför förmånscykel!.pdf