Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-11-21

Sammanträde 2018-11-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om avfallsplan 2020

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten informerar vid sammanträdet om arbetet med framtagande av avfallsplan 2020.

2 Återrapportering av ordförandeuppdrag samt antagande av strategi för minskad ungdomskriminalitet *

Dnr 2017/KS 0316 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Strategi för minskad ungdomskriminalitet, innehållande handlingsplan innehållande mål, aktiviteter, verksamhetsansvar, medverkansansvar och samverkansaktörer antas.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Återrapporteringen av uppdraget strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunledningsutskottet 2017-09-21 § 157 att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och redovisar ett förslag till strategi och en handlingsplan med mål, aktiviteter, aktörer och samverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Minskad ungdomskriminalitet.pdf
Strategi för att minska ungdomskriminalitet.pdf
Bilaga Handlingsplan mot ungdomskriminalitet.pdf

3 Återrapportering av ordförandeuppdraget Tryggt att ta sig fram i Tyresö

Dnr 2017/KS 0047 80

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen av uppdraget Tryggt att ta sig fram i Tyresö noteras.
2. Trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder beaktas i Tekniska kontorets verksamhetsplanering.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag 2017-02-07 § 23 att inleda en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät samt att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån resultatet av inventeringen. Trygghetsinventeringen har genomförts och analyserats och enklare brister har åtgärdats. Övriga förslag till åtgärder föreslås beaktas i tekniska kontorets verksamhetsplanering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tryggt att ta sig fram.pdf

4 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

5 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

6 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Länsstyrelsen Stockholm Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2019.pdf

7 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

8 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

9 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet inklusive presentation av resultatet från Medarbetarundersökningen.

10 Inriktning vid löneöversyn 2019

Dnr 2018/KSP 0043 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2019 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

I inriktningen för 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för lönebildningen och löneöversynen. En viktig utgångspunkt för kommande löneöversyn är att lönestrukturen inom och mellan yrkesgrupper ska vara mer rättvisande efter löneöversynen än innan. Bakgrunden till detta är en medveten strategi för att hantera effekterna av löneglidning. Detta blir särskilt aktuellt för yrkesgrupper som är och historiskt sett varit utsatt för stark marknadspåverkan.

Bilagor
Tjut - kommunen inriktning vid löneöversyn 2019.pdf
Inriktning löneöversyn 2019 PM.pdf

11 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda *

Dnr 2018/KSP 0044

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga antas.
2. Bestämmelserna ersätter OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Bestämmelserna föreslås ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.pdf
Cirkulär 18 31.pdf
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf
Kommentar till besämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf

12 Reviderad renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun *

Dnr 2018/KSTK 0038 83

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun fastställs.
2. Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun träder ikraft 1 januari 2019.
3. Renhållningsordningen - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun ersätter lokala renhållningsordningen med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2015-12-17 § 163.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2015-12-17 §163 en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Med anledning av bland annat förändringar i miljöbalken, Sveriges kommuners och landstings cirkulär 16:71 samt nya/förändrade avfallstjänster har avfallsföreskrifterna i Tyresö kommun reviderats av renhållningsenheten.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen tisdagen den 4 december med omedelbar justering och planeras beslutas i kommunfullmäktige 2018-12-13.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun.pdf
Yttranden Renhållningsordning avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Tyresö 2019 ändringar.docx

13 Integritetspolicy *

Dnr 2018/KS 0244 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Integritetspolicyn antas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Lagen har som mål att skydda personuppgifter från olovlig behandling, okontrollerad spridning och missbruk. I Tyresö kommun hanteras en mängd personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället. Den som är folkbokförd i kommunen eller anställd av kommunen förekommer i ett antal register. De flesta av dessa uppgifter är kommunen skyldig att hantera utifrån lagkrav.

Syftet med den föreslagna integritetspolicyn är att beskriva vilka personuppgifter Tyresö kommun behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge uppgifterna sparas. De politiska nämnderna är personuppgiftsansvariga i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse integritetspolicy.pdf
Integritetspolicy.pdf

14 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommuner

Dnr 2018/KS 0301 50

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län antas inte.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm har arbetat fram ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är framförallt att underlätta flyttning mellan kommunerna i länet för personer av behov av särskilt boende och att kommunerna ska kunna möta behov av boendeplatser och minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya boenden. Storsthlms styrelse har rekommenderat kommunerna att anta överenskommelsen som börjar gälla den 1 januari 2019.

Socialförvaltningen bedömer att förutsättningarna i dagsläget inte är de rätta för en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen inte antar överenskommelsen.

Bilagor
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1062.pdf

15 Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd *

Dnr 2018/KS 0364 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd antas.
2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta till nämnden.

Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att kommunfullmäktige i samtliga kommuner som ska ingå i Södertörns överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för samverkan och reglemente för nämnden. En gemensam nämnd kan endast starta vid en ny mandatperiod, vilket innebär att nästa tillfälle är den 1 januari 2019.

Södertörns överförmyndarnämnd föreslår inga förändringar i nu gällande avtal och reglemente förutom att Salem ska ingå på samma sätt som nuvarande samverkanskommuner och ha samma representation i nämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd samt reglementet för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
PU Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd 2018-09-18 Samverkan inom överförmyndarverksamheten_.pdf
Recit - Samverkan inom överförmyndarverksamheten.pdf

16 Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet *

Dnr 2018/KS 0347 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01.
2. Utskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
4. Datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Ett hållbarhetsutskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha i uppdrag att bereda tekniska kontorets ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet ska även ha i uppdrag att besluta i ärenden som kommunstyrelsen delegerar samt följa och bereda frågor inom ett antal områden. Upprättande av utskott beslutas enligt det nya gemensamma reglementet § 30 av kommunfullmäktige.

Hållbarhetsutskottet föreslås sammanträda kl. 16.00 samma dag som de övriga utskotten under kommunstyrelsen sammanträder.

I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Det nya namnet på utskottet föreslås gälla från och med 2019-01-01. Inga ändringar föreslås för utskottets sammansättning, ansvarsområden eller sammanträdesdagar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet.pdf

17 Information om framtagande av arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet informerar om arbetet med framtagande av arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott.

18 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning *

Dnr 2018/KS 0349 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Riktlinjen ersätter nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om riktlinjer för Tyresö kommuns arkivhantering. I några av riktlinjens avsnitt ingår detaljerade beskrivningar som är bättre lämpade att presenteras i en rutin. Därför ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av att revidera riktlinjerna och komplettera dem med en ny rutin för arkiv- och informationsförvaltning. Rutinen har beslutats av kommundirektören och bifogas under meddelanden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att hantering av arkiv hädanefter ska benämnas arkiv- och informationsförvaltning för att bättre spegla utvecklingen mot digitala arbetsflöden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.docx.pdf

19 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2018/KS 0333 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas, att gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning, vilka beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslaget är anpassat efter ärendet om ett nytt hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen samt ändring av namn på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet. Beslutet föreslås därför gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunsstyrelsens delegationsordning.pdf
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

20 Dokumenthanteringsplan för kommunens styrande och stödjande verksamhet

Dnr 2018/KS 0260 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande dokument antas.
2. Den nya dokumenthanteringsplanen ersätter nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antagna av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 81.

Beskrivning av ärendet
En kommunövergripande dokumenthanteringsplan för gemensamma handlingstyper inom styrande och stödjande funktioner antogs senast 2016 tillsammans med en dokumenthanteringsplan för digitala handlingar. Då kommunen bör arbeta med en mer verksamhetsbaserad informationsredovisning föreslås planen delas in efter verksamhetsområden och därmed utgöra en prototyp i övergången till en arkivredovisning som är mer anpassad efter digitala arbetsflöden.

Ett annat skäl till att se över dokumenthanteringsplanen är att kommunen behöver fastställa aktuella gallringsfrister för handlingar som kan innehålla personuppgifter som ett led i anpassning till dataskyddsförordningen. Den nuvarande dokumenthanteringsplanen behöver även revideras eftersom den saknar hanteringsanvisningar för vissa gemensamma administrativa områden, som nu lagts till: områdena upphandling, säkerhet, dataskyddsfrågor, juridiska frågor och lokaler.

Kommunstyrelseförvaltningens berörda enheter har beretts tillfälle att bidra med synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse kommunövergripande dokumenthanteringsplan styrande och stödjande processer.pdf
Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande verksamhet 1.0.docx.pdf
Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.docx.pdf

21 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0297 20

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningsställs inte någon arbetsplats eller arbetsredskap åt den anställde.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.

Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen 4 kap. 33 § framgår att kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda förtroendevalda i det politiska arbetet. I detta ärende föreslås att kommunen under mandatperioden 2019-2022 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Samtliga politiska sekreterare placeras i kommunstyrelseförvaltningen.

Lönen föreslås till 38 700 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från och med den 1 januari nästkommande år.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2018-11-06 och återremitterades då för omformulering av förslag till beslut nr 2 om minsta omfattning för anställning av politisk sekreterare. Ny formulering finns i bifogad tjänsteskrivelse samt i förslag till beslut nr 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §208.pdf

22 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet november 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Beslut om disciplinpåföljd 181008.pdf
Delegationsbeslut om lån hos Kommuninvest.pdf

23 Meddelanden till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0496 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till kommunledningsutskottet finns i bilagor.

Bilagor
Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.pdf
Rutin för arkiv- och informationsförvaltning.pdf

§188 Information om avfallsplan 2020

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten informerar vid sammanträdet om arbetet med framtagande av avfallsplan 2020.

Beslut/Protokollsutdrag
§188_prot_20181121.pdf (164 kb)

§189 Återrapportering av ordförandeuppdrag samt antagande av strategi för minskad ungdomskriminalitet

Dnr 2017/KS 0316 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Strategi för minskad ungdomskriminalitet, innehållande handlingsplan innehållande mål, aktiviteter, verksamhetsansvar, medverkansansvar och samverkansaktörer antas.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Återrapporteringen av uppdraget strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunledningsutskottet 2017-09-21 § 157 att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och redovisar ett förslag till strategi och en handlingsplan med mål, aktiviteter, aktörer och samverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Minskad ungdomskriminalitet.pdf
Strategi för att minska ungdomskriminalitet.pdf
Bilaga Handlingsplan mot ungdomskriminalitet.pdf

§190 Återrapportering av ordförandeuppdraget Tryggt att ta sig fram i Tyresö

Dnr 2017/KS 0047 80

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen av uppdraget Tryggt att ta sig fram i Tyresö noteras.
2. Trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder beaktas i Tekniska kontorets verksamhetsplanering.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag 2017-02-07 § 23 att inleda en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät samt att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån resultatet av inventeringen. Trygghetsinventeringen har genomförts och analyserats och enklare brister har åtgärdats. Övriga förslag till åtgärder föreslås beaktas i tekniska kontorets verksamhetsplanering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tryggt att ta sig fram.pdf

§191 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Månadsuppföljning oktober 2018.pdf

§192 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§192_prot_20181121.pdf (164 kb)

§193 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Länsstyrelsen Stockholm Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2019.pdf

§194 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§194_prot_20181121.pdf (164 kb)

§195 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§195_prot_20181121.pdf (164 kb)

§196 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet inklusive presentation av resultatet från Medarbetarundersökningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§196_prot_20181121.pdf (165 kb)

§197 Inriktning vid löneöversyn 2019

Dnr 2018/KSP 0043 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2019 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

I inriktningen för 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för lönebildningen och löneöversynen. En viktig utgångspunkt för kommande löneöversyn är att lönestrukturen inom och mellan yrkesgrupper ska vara mer rättvisande efter löneöversynen än innan. Bakgrunden till detta är en medveten strategi för att hantera effekterna av löneglidning. Detta blir särskilt aktuellt för yrkesgrupper som är och historiskt sett varit utsatt för stark marknadspåverkan.

Bilagor
Tjut - kommunen inriktning vid löneöversyn 2019.pdf
Inriktning löneöversyn 2019 PM.pdf

§198 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Dnr 2018/KSP 0044

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga antas.
2. Bestämmelserna ersätter OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Bestämmelserna föreslås ersätta OPF-KL14 som antogs i kommunfullmäktige 2014-09-25 § 90.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.pdf
Cirkulär 18 31.pdf
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf
Kommentar till besämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf

§199 Reviderad renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr 2018/KSTK 0038 83

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun fastställs.
2. Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun träder ikraft 1 januari 2019.
3. Renhållningsordningen - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun ersätter lokala renhållningsordningen med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2015-12-17 § 163.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2015-12-17 §163 en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Med anledning av bland annat förändringar i miljöbalken, Sveriges kommuners och landstings cirkulär 16:71 samt nya/förändrade avfallstjänster har avfallsföreskrifterna i Tyresö kommun reviderats av renhållningsenheten.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen tisdagen den 4 december med omedelbar justering och planeras beslutas i kommunfullmäktige 2018-12-13.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun.pdf
Yttranden Renhållningsordning avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Tyresö 2019.pdf

§200 Integritetspolicy

Dnr 2018/KS 0244 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Integritetspolicyn antas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Lagen har som mål att skydda personuppgifter från olovlig behandling, okontrollerad spridning och missbruk. I Tyresö kommun hanteras en mängd personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället. Den som är folkbokförd i kommunen eller anställd av kommunen förekommer i ett antal register. De flesta av dessa uppgifter är kommunen skyldig att hantera utifrån lagkrav.

Syftet med den föreslagna integritetspolicyn är att beskriva vilka personuppgifter Tyresö kommun behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge uppgifterna sparas. De politiska nämnderna är personuppgiftsansvariga i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse integritetspolicy.pdf
Integritetspolicy.pdf

§201 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommuner

Dnr 2018/KS 0301 50

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län antas inte.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm har arbetat fram ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är framförallt att underlätta flyttning mellan kommunerna i länet för personer av behov av särskilt boende och att kommunerna ska kunna möta behov av boendeplatser och minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya boenden. Storsthlms styrelse har rekommenderat kommunerna att anta överenskommelsen som börjar gälla den 1 januari 2019.

Socialförvaltningen bedömer att förutsättningarna i dagsläget inte är de rätta för en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen inte antar överenskommelsen.

Bilagor
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1062.pdf

§202 Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr 2018/KS 0364 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd antas.
2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2011 har överförmyndarverksamheten i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö bedrivits gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Salems kommun har under 2018 framfört önskemål om att från den 1 januari 2019 ansluta till nämnden.

Förutsättningen för att utöka samverkan med Salems kommun är att kommunfullmäktige i samtliga kommuner som ska ingå i Södertörns överförmyndarnämnd godkänner ett nytt avtal för samverkan och reglemente för nämnden. En gemensam nämnd kan endast starta vid en ny mandatperiod, vilket innebär att nästa tillfälle är den 1 januari 2019.

Södertörns överförmyndarnämnd föreslår inga förändringar i nu gällande avtal och reglemente förutom att Salem ska ingå på samma sätt som nuvarande samverkanskommuner och ha samma representation i nämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd samt reglementet för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till Avtal om samverkan i Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Förslag till reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd - Spårade ändringar.pdf
PU Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd 2018-09-18 Samverkan inom överförmyndarverksamheten_.pdf
Recit - Samverkan inom överförmyndarverksamheten.pdf

§203 Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0347 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01.
2. Utskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet från och med 2019-01-01.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
4. Datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Ett hållbarhetsutskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha i uppdrag att bereda tekniska kontorets ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet ska även ha i uppdrag att besluta i ärenden som kommunstyrelsen delegerar samt följa och bereda frågor inom ett antal områden. Upprättande av utskott beslutas enligt det nya gemensamma reglementet § 30 av kommunfullmäktige.

Hållbarhetsutskottet föreslås sammanträda kl. 16.00 samma dag som de övriga utskotten under kommunstyrelsen sammanträder.

I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Det nya namnet på utskottet föreslås gälla från och med 2019-01-01. Inga ändringar föreslås för utskottets sammansättning, ansvarsområden eller sammanträdesdagar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse Inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet.pdf

§204 Information om framtagande av arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet informerar om arbetet med framtagande av arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott.

Beslut/Protokollsutdrag
§204_prot_20181121.pdf (165 kb)

§205 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning

Dnr 2018/KS 0349 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Riktlinjen ersätter nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om riktlinjer för Tyresö kommuns arkivhantering. I några av riktlinjens avsnitt ingår detaljerade beskrivningar som är bättre lämpade att presenteras i en rutin. Därför ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av att revidera riktlinjerna och komplettera dem med en ny rutin för arkiv- och informationsförvaltning. Rutinen har beslutats av kommundirektören och bifogas under meddelanden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att hantering av arkiv hädanefter ska benämnas arkiv- och informationsförvaltning för att bättre spegla utvecklingen mot digitala arbetsflöden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.docx.pdf

§206 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2018/KS 0333 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas, att gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning, vilka beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslaget är anpassat efter ärendet om ett nytt hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen samt ändring av namn på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till stadsbyggnadsutskottet. Beslutet föreslås därför gälla från och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett hållbarhetsutskott samt namnändring av utskott under kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunsstyrelsens delegationsordning.pdf
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

§207 Dokumenthanteringsplan för kommunens styrande och stödjande verksamhet

Dnr 2018/KS 0260 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande dokument antas.
2. Den nya dokumenthanteringsplanen ersätter nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antagna av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 81.

Beskrivning av ärendet
En kommunövergripande dokumenthanteringsplan för gemensamma handlingstyper inom styrande och stödjande funktioner antogs senast 2016 tillsammans med en dokumenthanteringsplan för digitala handlingar. Då kommunen bör arbeta med en mer verksamhetsbaserad informationsredovisning föreslås planen delas in efter verksamhetsområden och därmed utgöra en prototyp i övergången till en arkivredovisning som är mer anpassad efter digitala arbetsflöden.

Ett annat skäl till att se över dokumenthanteringsplanen är att kommunen behöver fastställa aktuella gallringsfrister för handlingar som kan innehålla personuppgifter som ett led i anpassning till dataskyddsförordningen. Den nuvarande dokumenthanteringsplanen behöver även revideras eftersom den saknar hanteringsanvisningar för vissa gemensamma administrativa områden, som nu lagts till: områdena upphandling, säkerhet, dataskyddsfrågor, juridiska frågor och lokaler.

Kommunstyrelseförvaltningens berörda enheter har beretts tillfälle att bidra med synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse kommunövergripande dokumenthanteringsplan styrande och stödjande processer.pdf
Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande verksamhet 1.0.docx.pdf
Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.docx.pdf

§208 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0297 20

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningsställs inte arbetsredskap åt den anställde.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.

Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen 4 kap. 33 § framgår att kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda förtroendevalda i det politiska arbetet. I detta ärende föreslås att kommunen under mandatperioden 2019-2022 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Samtliga politiska sekreterare placeras i kommunstyrelseförvaltningen.

Lönen föreslås till 38 700 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från och med den 1 januari nästkommande år.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2018-11-06 och återremitterades då för omformulering av förslag till beslut nr 2 om minsta omfattning för anställning av politisk sekreterare. Ny formulering finns i bifogad tjänsteskrivelse samt i förslag till beslut nr 2.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att förslag till beslut 2 ändras till: För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningsställs inte arbetsredskap åt den anställde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller övriga beslutspunkter och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §208.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §208.pdf

§209 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet november 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Beslut om disciplinpåföljd 181008.pdf
Delegationsbeslut om lån hos Kommuninvest.pdf

§210 Meddelanden till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0496 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till kommunledningsutskottet finns i bilagor.

Bilagor
Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.pdf
Rutin för arkiv- och informationsförvaltning.pdf