Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-12-20

Sammanträde 2023-12-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om ekonomisk status för Njupkärrs skola och idrottshall

Ärende 1 Diarienummer 2023/KS 0431

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På grund av stigande prisutveckling och ändringar av projektomfattning klarar inte projektet dess nuvarande investeringsbudget. Inför kommande äskning till projektet vill stadsbyggnadskontoret informera om projektets ekonomiska status.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - informationsärende ekonomisk status Njupkärrs skola och idrottshall.pdf

2 Äskande av medel till investeringsbudget för Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder

Ärende 2 Diarienummer 2023/KS 0433

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra samlade åtgärder kallade Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder.
2. Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder med en budget på 14 miljoner kronor finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
4. Projektets framdrift och innehåll delredovisas halvårsvis i hållbarhetsutskottet, utöver den ekonomiska uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen ser ett behov av att arbeta mer systematiskt och strukturerat med mindre åtgärder för i huvudsak trafiksäkerhet och cykel. Enstaka åtgärder för gång och kollektivtrafik kan också beröras. En vilja finns att förenkla administrationen och hanteringen av investeringar för att mer effektivt kunna tillskapa fysiska förändringar i trafikmiljön i enlighet med kommunens trafikplaner samt när behov uppstår. Åtgärder som berörs är sådana av smärre karaktär, med en uppskattad kostnad på 50 000 kr till cirka 5 miljoner kr. De kan inte hanteras som löpande drift- och underhållsåtgärder, men är heller inte så stora att de innebär ombyggnation av en hel gata eller tillkommande ny infrastruktur med separat äskande enligt investeringsprocessen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamheten tilldelas en investeringsbudget på 14 miljoner kronor över flera år för ovan beskrivna ändamål. Detta för att underlätta ett löpande arbete med prioritering av inkomna behov, utredning, samt projektering och byggande. En samlad summa pengar ger kommunstyrelseförvaltningen mandat att löpande göra bedömningar av behov och åtgärder i trafikmiljön, utan att behöva gå upp med varje enskild åtgärd för investeringsbeslut. Brister kan på så sätt åtgärdas löpande med en effektivare hantering av synpunkter och önskemål från medborgare. Ett löpande arbete med säkerställd finansiering skulle också underlätta möjligheterna att söka statlig medfinansiering med god framförhållning och öka sannolikheten att få medfinansiering beviljad. Den avsatta budgeten skulle dock enbart finansiera projektering och fysisk utbyggnad.
De strategiska riktningarna och prioriteringsgrunderna för arbetet inom både trafiksäkerhet och cykel finns utpekade i kommunens trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter", liksom trafikplanerna "Cykelplan" och "Trafiksäkerhetsplan".
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en kontinuerlig ekonomisk uppföljning av medelsåtgång görs löpande i kommunens tertial- och årsuppföljningar med en egen rubrik. Förslagsvis kompletteras detta med ett halvårsvis återkommande informationsärende till Hållbarhetsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsbudget trafiksäkerhet - Till KLU.pdf
Bilaga 1. Behovsanalys, Systematiskt och strukturerat arbete med investeringar i trafiksäkerhet och hållbar mobilitet.pdf

3 Justerad budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar

Ärende 3 Diarienummer KSM-2023-305

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad budget i enlighet med Bilaga 1 medges.
2. Utökad budget i enlighet med Bilaga 2 medges.
3. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
4. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och Park.

Beskrivning av ärendet
Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.
Behovet av utökad budget beror på mer detaljerat underlag till kalkyl, utökad kostnad för projektering och omvärldsläget.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.
För att säkra projektets huvudsakliga uppgift, att omleda och rena dagvattnet och skyfall, har projektets delats in i en huvuddel och en tilläggsdel där tilläggsdelen innefattar landskapsgestaltning.
Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att avlastas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Wättinge södra dagvattendamm TILL KLU.pdf
(Sekretess) Bilaga 1. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Huvuddel.pdf
(Sekretess) Bilaga 2. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Tilläggsdel.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.docx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 73.pdf
Södra Wättinge dagvattendammar.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf

4 Hyresavtal för biblioteket i Tyresö Centrum

Ärende 4 Diarienummer 2023/KS 0430

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna hyresavtalet och övriga erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns huvudbibliotek ligger i Tyresö Centrum och kommunen hyr lokalen av Tyresö Köpcentrum AB. I projektet Nytt kommunhus ingår att se över avtal för verksamheter som eventuellt kan komma att samlokaliseras i det nya kommunhusets lokaler. Vissa verksamheters hyresavtal behöver skrivas om för att minska risken att kommunen ska stå med dubbla hyresavtal, och därmed också dubbla hyreskostnader i framtiden. I samband med nytt avtalstecknande för biblioteket i Tyresö Centrum har också lokalbehovet setts över och lokalen har minskat med ytor belägna i källarvåningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hyresavtal biblioteket Tyresö Centrum.pdf

5 Revisionsskrivelse och granskningsrapport av informationssäkerhet i praktiken

Ärende 5 Diarienummer 2023/KS 0429

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av informationssäkerhet i praktiken.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av det praktiska arbetet inom IT-och informationssäkerhet i organisationen. Granskningen genomfördes genom att testa medarbetarnas kunskaper och genom att simulera en cyberattack. Resultatet visade på att det finns brister i kunskap och medvetenhet inom området informationssäkerhet och utifrån det lämnades tre övergripande rekommendationer. Förslag är att kommunstyrelseförvaltningen beslutar att genomföra åtgärder utifrån dessa rekommendationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsskrivelse Granskning av informationssäkerhet i praktiken.pdf
meddelandehtml.html
Granskning av Informationssäkerhet i praktiken - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av informationssäkerhet i praktiken .pdf

6 Medarbetarundersökning 2023

Ärende 6 Diarienummer 2023/KSP 0061

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vartannat år genomför Tyresö kommun en stor medarbetarundersökning och vartannat år en mindre med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. I september 2023 skickades den stora undersökningen ut till alla tillsvidare- och månadsanställda medarbetare. Senast den stora undersökningen genomfördes var 2021. Totalt har kommunen en högre svarsfrekvens än tidigare och visar ett positivt resultat på alla områden förutom Employee Net Promotor Score (eNPS).

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om resultat i medarbetarundersökningen 2023.pdf

7 Kommunens inriktning vid löneöversynen 2024

Ärende 7 Diarienummer 2023/KSP 0063

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunledningsutskottet antar kommunens inriktning vid löneöversyn 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2024 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversynen 2024.pdf
Bilaga_Kommunens inriktning löneöversynen 2024.pdf

8 Uppföljning av enskilda överenskommelser och avgångsvederlag 2023

Ärende 8 Diarienummer 2023/KSP 0064

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under 2023 har, fram till och med den 1 november, sammanlagt 19 delegationsbeslut fattats som rör överenskommelser om avslut av anställningen mellan arbetsgivaren och medarbetare. 4 av dessa avser chefer och 15 avser medarbetare. Den stora merparten av dessa överenskommelser är kopplade till avvecklingen av Björkbackens särskilda boende, där arbetsgivaren tecknat överenskommelser om avslut med 11 medarbetare och 2 chefer som ett led i att undvika arbetsbristsuppsägningar och turordningsförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning enskilda överenskommelser och avgångsvederlag 2023.pdf

9 Motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar

Ärende 9 Diarienummer 2022/KS 0158 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion om att upphöra med ljudlarmet Mosquito som medel att skingra ungdomar. Motionärerna beskriver hur ett ljudlarm kallat Mosquito har installerats i ett förrum till en tvättstuga i Granängsringen. Larmet slås på klockan 21.00. Ljudimpulserna kan vanligtvis inte uppfattas av personer över 25 år. Ungdomarna förväntas skingra sig på grund av det obehag larmet orsakar. Motionärerna anser att metoden är alltför riskabel och påverkar tryggheten i offentliga rum negativt. De anser att ljudlarmet diskriminerar barn och ungdomar inklusive spädbarn oavsett om de uppför sig väl eller inte. Den bör därför avslutas enligt motionärerna.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunstyrelseförvaltningen för besvarande. Förvaltningen överlämnar nedan underlag inför beslut.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun och Tyresö bostäder ska upphöra med ljudlarmet Mosquito som medel att skingra ungdomar.

Tyresö kommun har aldrig använt ljudlarmet Mosquito i någon verksamhet och det finns inga planer på att göra det heller.

Under en kort tid testade Tyresö bostäder högfrekvenslarm i ett förrum till en tvättstuga på gården i Granängsringen (inte direkt intill några bostäder). Anledningen var att hyresgäster inte vågade använda tvättstugan på grund av ungdomsgäng som samlades där. Tyresö Bostäder provade metoden i kombination med andra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, vilket resulterade i ett tryggare område och att allt fler boende vågade använda tvättstugan igen.

Även om Tyresö bostäders erfarenheter av användandet av högfrekvenslarm var goda, är larmen idag inaktiverade. De problem som föranledde installationen uppger Tyresö bostäder att man kommit till bukt med.

Ökad trygghet har högsta prioritet i Tyresö och även om det är glädjande att se att tryggheten inom vissa områden ökar, behöver vi hålla i arbetet med stort fokus på det brotts- och drogförebyggande området. Lokalt behöver vi fortsätta stärka det brottsförebyggande arbetet med satsningar på skola, socialtjänst och föreningsliv.

I kommunplanen för 2024 har vi lagt ett uppdrag om att Tyresö kommun tillsammans med andra samhällsaktörer ska samverka för att fånga upp ungdomar i riskzon samt förhindra att ungdomar hamnar i drogmissbruk och gängkriminalitet. Här behöver vi som kommun ta ett helhetsgrepp och arbeta tillsammans mellan kommunens olika verksamheter och i nära samarbeta med polis och civilsamhällets aktörer.

En viktig aktör i det arbetet är givetvis Tyresö bostäder som kommunen samverkar med på olika sätt. Vilka åtgärder som bolaget bedömer är de mest effektiva för att öka tryggheten för Tyresö bostäders hyresgäster överlåter kommunen dock lämpligen till Tyresö bostäder att själva avgöra.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Motion om att upphöra med metoden Mosquito.pdf
Motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar (V).pdf

10 Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärende 10 Diarienummer 2023/KS 0358

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 mars 2024.
2. I och med att förbundsordningen träder ikraft upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
3. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Den 1 maj 2023 flyttades tillsynsansvaret av att fritidsbåtshamnar kan ta emot det avfall som båtägare behöver lämna över från Transportstyrelsen till kommunerna. Samtidigt skärps även kraven på hamnarna, bland annat införs sanktionsavgift i det fall det inte finns en avfallshanteringsplan som uppfyller kraven. Målet är att det ska bli lättare att lämna ifrån sig både toalettavfall och annat avfall så att det inte riskerar hamna i vattnet.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) föreslår därför en revidering av förbundsordningen.
Förbundsordningen har sedan den fastställt 2009 revideras med ett antal separata ändringsbeslut för vissa paragrafer, det finns därför en nytta med att förbundsordningen fastställs i sin helhet av respektive medlemskommun.
Förslaget till revidering av förbundsordningen beskrivs i SMOFH:s tjänsteskrivelse, bilaga 1.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. I förbundsordningen § 12 anges medlemskommunernas andelar i förbundet. I revideringen föreslås ingen ändring av fördelningen. Däremot förslås tillägget: "Andelsfördelningen utgår från invånarantalet i respektive medlemskommun. En aktualisering ska ske första året efter varje ordinarie val till kommunfullmäktige."
Det innebär att Tyresös kommuns andelar i förbundet kan revideras vid nästa översyn av invånarantalen i medlemskommunerna.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Följebrev från SMOFHs VD.html
Förslag på reviderad Förbundsordning SMOFH.pdf
Bilaga 1. SMOFHs tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning.pdf
Bilaga 2. Följebrev från SMOFHs VD.pdf

11 Upphävande av riktlinjer enligt alkohollagen

Ärende 11 Diarienummer 2023/KS 0368

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer enligt alkohollagen upphävs.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen ska tillsynsmyndigheten ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Alkohollagen ger ett visst utrymme till lokala bedömningar, framför allt när det gäller serveringstider och serveringslokalens lokalisering. Syftet med riktlinjerna är bland annat att den som söker serveringstillstånd på förhand ska kunna bedöma möjligheten att få tillstånd och dels få kännedom om vilka hänsyn till lokala förhållanden som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar vid prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Tyresö kommun har lagt tillsynsansvaret på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund sedan 2019.
För att få en enhetlig bedömningsgrund inom förbundets ansvarsområde har gemensamma riktlinjer tagits fram. Denna ska ersätta de tre som beslutades av respektive medlemskommun under den tid de ansvarade för tillsynen.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lämnade förslag till gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd på remiss till medlemskommunerna.
Kommunstyrelsen svarade på remissen och ställde sig positivet till förslaget till riktlinjerna för serveringstillstånd, 2023-06-07 § 88, bilaga 1.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antog gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd 2023-10-18. Förbundet föreslår även medlemskommunerna att upphäver sina kommunala riktlinjer.
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunstyrelsen 2014 och gäller bara för Tyresö kommun, bilaga 2.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Riktlinjer enligt alkohollagen, antagna av kommunstyrelsen 2014-03-25, upphävs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Upphävande av riktlinjer enligt alkohollagen.pdf
Riktlinjer enligt alkohollagen antagna av KS.pdf
meddelandehtml.html
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf
Riktlinjer för serveringstillstånd, tjänsteskrivelse.pdf
Justerat protokoll 231018.pdf
KLK _ Kansliet _ Information.pdf

12 Revidering av sammanträdesdatum kommunledningsutskottet

Ärende 12 Diarienummer 2023/KS 0299 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet flyttas från den 20 mars till den 27 mars.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår en revidering av sammanträdesdatum för kommunstyrelsens utskott från den 20 mars till den 27 mars. Ändringen påverkar inte kommunstyrelsens sammanträdesdatum den 9 april.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av sammanträdesdatum kommunledningsutskottet.pdf

§78 Information om ekonomisk status för Njupkärrs skola och idrottshall