Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2012-12-05

Sammanträde 2012-12-05

Datum
Klockan
Plats

§159 Aktualitetsprövning av översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr. 2011 KSM 0429.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Tyresö kommuns översiktsplan, bestående av en kommunomfattande del från 2008 samt en fördjupning för Östra Tyresö från 2003, bedöms i stora drag vara aktuell.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson för socialdemokraterna och Marie Åkesdotter för miljö­partiet lämnar ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

En översiktsplan ska vara aktuell för att kunna vara vägledande för exempelvis beslut om bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken.

Kommunfullmäktige ska därför varje mandatperiod avgöra om översikts­planen är aktuell eller behöver göras om.

Tyresö kommunomfattande översiktsplan är från 2008. Det finns en för­djupning för Östra Tyresö från 2003. Båda dessa delar utgör tillsammans kommunens översiktsplan och ska aktualitetsprövas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att intentionerna i den kommun­omfattande översiktsplanen från 2008 i stora drag är aktuella. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och en rad förutsättningar och förväntningar på översiktsplanen har förändrats.

Vidare bedömer förvaltningen att fördjupningen av översiktsplanen för Östra Tyresö delvis är genomförd men att den i stort är aktuell. För­djupningen kompletteras av översiktsplanen från 2008. Detaljplanearbete i enlighet med fördjupningen pågår. Sstora delar av Inre Brevik är klara, för Raksta, Solberga och Bergholm är planeringen påbörjad.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Uppföljningsrapport ÖP

_____

§160 Planuppdrag ny översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr. 2011 KSM 0429.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommustyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommun­­omfattande översiktsplan för Tyresö kommun. Ett samråds­förslag till ny översiktsplan ska finnas vid utgången av år 2014.

Beskrivning av ärendet

Sedan kommunens översiktsplan antogs år 2008 har en rad förutsättningar och förväntningar på översiktsplanen förändrats. Bland annat har en ny plan- och bygglag trätt i kraft och en ny regional utvecklingsplan antagits.

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner dock att Tyresö kommuns översikts­plan i stora drag aktuell.

Att ta fram en ny översiktsplan tar många år och för att även framöver uppfylla kraven och förväntningarna på vad en översiktsplan ska innehålla och hur den ska fungera krävs att arbetet med en ny inleds nu. Att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan är ett mål i kommunplanen för år 2014.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§161 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Dnr. 2011 KSTK 0128.83

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

VA- och renhållningschefen Bertil Eriksson lämnar en muntligt redovisning av ärendet. Han lyfter även fram ett antal frågeställningar som måste belysas innan ett slutgiltigt förslag till en reviderad taxa för avfallavgifter kan läggas fram.

Avsikten är att ett färdigt förslag till en reviderad taxa för avfalls­avgifter ska behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsutskottets på det första samman­trädet i januari 2013.

Taxaförslaget innehåller ett antal nytillkomna tjänster främst i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Därför införs under åren 2012 och 2013 så kallad behovshämtning och insamling av organiskt matavfall.

Förändringarna innebär ökade möjligheter för abonnenter att kunna påverka sina avfallskostnader genom minskat behov av avfallshämtning. Detta kan ske genom utsortering av matavfall och återvinning av förpackningar med mera.

Införande av matavfallsinsamling kommer även att prioriteras och påskyndas inom kom­munens egna verksamheter i skolor, förskolor och motsvarande enheter.

_____

§162 Beslut om utställning gällande detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö

Dnr. 2011 KSM 0074.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Utställningshandlingarna för detaljplan Ugglevägen etapp 9 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Reservation

Marie Åkesdotter för miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson för socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ugglevägen etapp 9.

Planen är en omvandlingsplan vars syfte är att möjliggöra permanent boende i friliggande villor. Området förses med väg och VA med kommunalt huvudmannaskap. Området innehåller en tomt för förskola alternativt omsorgsboende. Denna plats kan temporärt användas som etableringsplats under utbyggnaden i 10 års tid. Planen möjliggör också att ett seniorboende med 12 lägenheter kan uppföras i området. En fastighet lämnas utanför planområdet på grund av olämpliga geotekniska markför­hållanden.

Planen har varit ute på samråd under perioden 1 december 2011 till 12februari 2012.

Under samrådet inkom 38 yttranden varav 11 var från myndigheter och föreningar. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Genomföradebeskrivning med bilaga

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att utställningshandlingarna godkänns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att strandskyddet inte ska upphävas.

Beslutsgång

Efter ställd proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande finner ord­föranden att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

_____

§163 Beslut om utställning för gatukostnadsutredning gällande Ugglevägen, etapp 9 Brevik

Dnr. 2011 KSM 0459.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommustyrelsens beslut

1. Utställningshandlingarna för gatukostnadsutredning Ugglevägen, etapp9 inre Brevik, godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut gatukostnads­utredningen.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för byggnationen av park och gator inom fördelnings­området beräknas bli 26 326 846 kronor. Gatukostnaden för en befintlig fastighet föreslås vara 167 417 kronor för en befintlig fastighet med index för november 2011 som bas.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Gatukostnadsutredning

Gatukostnadssammantällning

Gatukostnadsprocessen

Kartbilaga skickas ut senare

_____

§164 Beslut om samråd för detaljplan Brobänken, etapp 10 Brevik

Dnr. 2011 KSM 0361.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samrådshandlingarna för detaljplan Brobänken, etapp 10 inre Brevik godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

Reservation

Marie Åkesdotter för miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brobänken, etapp 10 Brevik.

Planens syfte är att möjliggöra för permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp (LTA) byggs ut.

Planarbetet sker med normalt planförfarande.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Planbeskrivning

Planbestämmelser del 1 och 2

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att utställningshandlingarna god­känns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att strandskyddet inte ska upphävas.

Beslutsgång

Efter ställd proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande finner ord­föranden att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

_____

§165 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning gällande Brobänken, etapp 10

Dnr. 2012 KSM 0843.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning Brobänken, etapp 10, godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå ut med gatukostnadsutredningen på samråd.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10 utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för utbyggnaden av park och gator inom fördelnings­området beräknas bli 20244 046 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden vara 183 201 kronor för en befintlig fastighet med index för november 2012 som bas.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Gatukostnadsutredning

Karta

_____

§166 Beslut om samråd för detaljplan Nyfors

Dnr. 2011 KSM 0200.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samrådshandlingarna för detaljplan Nyfors godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

Reservation

Marie Åkesdotter för miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Särskilt yttrande

Anita Mattsson för socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Nyfors. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent­boende i Nyfors.

I samband med detta förses området med VA och väg med kommunalt huvudmannaskap.

Planen innehåller två förtätnings områden som föreslås bebyggas med bostäder i par-, rad- eller kedjehus. Två nybildade fastigheter kan tillkomma genom avstyckning.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att utställningshandlingarna god­känns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att en kulturhistorisk inventering genomförs på Hällberga innan beslut förslaget ställs ut för samråd. Vidare yrkas att strandskyddet inte ska upphävas

Beslutsgång

Efter ställd proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande finner ord­föranden att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit yrkandet om att en kulturhistorisk inventering av Hällberga ska genomföras innan förslaget ställs ut för samråd.

Efter ställd proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att strandskyddet inte ska upphävas finner ord­föranden att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit yrkandet.

_____

§167 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning gällande Nyfors

Dnr. 2012 KSM 0850.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning gällande Nyfors godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut med gatukostnadsutredningen på samråd.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhälls­byggnads­­­förvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för utbyggnaden av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 5 723 550 kronor.

Av denna summa föreslås kommunen stå för 1 627 821 kronor medan resterande del bekostas av fastighetsägarna inom området enligt givna andelstal.

Totalt föreslås gatukostnaden vara 68 490 kr för en befintlig fastighet med index för november 2012 som bas.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Gatukostnadsutredning

Fördelningsområde

Sammanställning gatukostnader

_____

§168 Godkännande av normalavtal för klädinsamling

Dnr. 2012 KSM 0842.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Normalavtal för klädinsamling mellan Tyresö kommun och klädentreprenör godkänns.

Beskrivning av ärendet

Idag finns nio stycken insamlingsbehållare för kläder på eller intill återvinnings­stationer.

Samhällsbyggnads förvaltningen har upprättat ett förslag på normalavtal för klädinsamling där mark upplåts med nyttjanderätt utan vederlag för uppställning av insamlingsbehållare. Avtalet kommer att tecknas för befintliga samt tillkommande insamlingsbehållare med en upplåtelsetid på ett år.

Normalavtalet finns i två olika versioner, en för insamlingsbehållare på återvinnings­station och en för behållare som står utanför/intill återvinnings­station. Anledningen är att de insamlingsbehållare som står på återvinnings­stationer upplåts på mark som även upplåtits till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har därför krav på att avtal även ska tecknas mellan FTI och klädentreprenören för att reglera merkostnader för snö­röjning och renhållning på återvinnings­stationer.

Tyresö kommun ställer samma krav i de båda fallen. Ett av kraven är att klädentreprenören ska ha 90-konto. Genom kravet på 90-konto kan kommunen säkerställa att klädentreprenören är seriös och att inkomna medel disponeras enligt uppgivet ändamål utan onödiga kostnader. Organisationer med 90-konton kontrolleras årligen av svensk insamlingskontroll.

Övriga krav som regleras i avtalet är tömningstider, renhållning, snöröjning, klottersanering med mera.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Avtal på återvinningsstationer

Avtal övrig mark

_____

§169 Införande av kommunalt vatten och avlopp inom yttre Brevik

Dnr. 2012 KSM 0862.347

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ansöka om vattendom för VA-ledningar från Breviks skola till Noret i Kalvfjärden.

Reservation

Anita Mattsson för socialdemokraterna och Marie Åkesdotter för miljöpartiet reserverar sig gemensamt mot beslutet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Permanentbosättningen i de yttre delarna av Brevik har succesivt ökat och kommunen ser nu möjligheten att påbörja den tillståndsprocess som krävs för att bygga ut en kommunal VA-ledning till Ällmora via Noret, vilket skulle kunna påskynda utbyggnaden av kommunalt VA i dessa delar parallellt med utbyggnaden av inre Brevik.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ansöka om vattendom för VA-ledningar från Breviks skola till Noret i Kalvfjärden.

Yrkande

Anita Mattsson (S) med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till uppdraget att söka vattendom i avvaktan på ytterligare besluts­underlag.

Beslutsgång

Efter ställd proposition på Anta Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande finner ord­föranden att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit yrkandet. Därmed har miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutat ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om vattendom.

_____

§170 Förslag - tillämpning av miljöbilsdefinition för personalbilar samt vid anskaffning av bilar för verksamheten

Dnr. 2012 KSM 0859.556

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Tyresö kommun tillämpar följande definition vid anskaffning av personalbilar samt bilar till verksamheten

  • Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut maximalt 120 g/km koldioxid per km (motsvarar cirka 5,0 liter bensin respektive 4,5 liter diesel per 100 km). De måste tillhöra miljöklass 2005 (bensinbilar) respektive miljöklass 2005 PM (dieselbilar). Miljöklasskravet på dieselbilar innebär att de måste ha partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 mg partiklar per km.
  • Fordon som drivs med etanol E85. Miljöbilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.
  • Fordon som drivs med naturgas/biogas (metan). Miljöbilar som drivs med gas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste tillhöra miljöklass 2005.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen av nya modeller och ge förslag till ny definition, när marknaden mognat och det finns ett utbud av miljöklassade fordon enligt vägtrafikskattelagen som inte ger kraftigt fördyrade inköp.

3. Tyresö kommuns miljöbilsdefinition ska omprövas minst en gång per år.

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter för miljöpartiet deltar ej i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade under 2008 beslut om att tillämpa SFS 2006:1572 vid anskaffning av personalbilar. Denna förordning har upphävts och ersatts av SFS 2009:1.

Den nya definitionen innebär bland annat att utbudet av modeller på marknaden kommer i ett kort perspektiv att begränsas kraftigt. Förändringen kan innebära att många väljer att behålla äldre bilar eller att köpa mindre miljövänliga bilar privat istället för att välja alternativet personalbil.

Enligt den CERO-analys som kommunen har genomfört skulle det påverka miljöbelastningen mycket negativt.

Mot denna bakgrund har samhällsbyggnadsförvalningen utarbetat ett förslag till miljöbilsdefinition som ska tillämpas inom kommunen. Ett förslag som ska omprövas vid behov dock minst en gång per år.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§171 Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnasutskottet 2013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Föreliggande förslag till sammanträdesplan antas. Sammanträdena ska börja klockan 08.30.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bordlades på föregående sammanträde.

Beredningar och sammanträden är normalt förlagda till onsdagar. Ordförandeberedningen börjar normalt klockan 08.30 och sammanträdena klockan 08.30. Justering av protokoll ske måndag veckan efter sammanträdet.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets sammanträden ligger normalt cirka två veckor före kommunstyrelsens sammanträden.

Ordförandeberedning normalt

onsdagar kl 08.30

Sammanträde normalt

onsdagar kl 08.30

Justering måndag

8 jan OBS! tisdag

16 januari

21 januari

30 januari

13 februari

18 februari

27 februari

13 mars

18 mars

3 april

16 april OBS! tisdag

22 april

19 april OBS! fredag

6 maj OBS! måndag

13 maj

14 maj OBS! tisdag

29 maj

3 juni

6 augusti OBS tisdag (reserv)

14 augusti (reserv)

19 augusti

28 augusti

11 september

16 september

24 september OBS tisdag

9 oktober

14 oktober

30 oktober

13 november

18 november

27 november

4 december

9 december

_____


§172 Redovisning av samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsplan 2013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Protokollsanteckning

Mari Åkesdotter för miljöpartiet deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet

I kommunplan 2013 – 2015 som har antagit av kommunfullmäktige den 14 juni 2012 ingår investeringsbudget för kommunen. För verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen har samlingsanslag fastställts för Vatten och avlopp, renhållning samt gata och park.

Med utgångspunkt från kommunplan och nämdplan har samhällsbyggnads­förvaltningen i samband med framtagningen av enhetsplaner upprättat en detaljerad investeringsplan med tonvikt på åe 2013.

Investeringsplan för gata och park har delats upp i två senarier. Alternativ ett bygger på förutsättningen att sökt statlig medfinansierng beviljas för specificerade investeringar. Det andra alternativet bygger på att statlig medfinansiering inte medges.

Om medfinansiering inte medges utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Myggdalsvägen byggs en kortare etapp än om medfinansiering medges.

Om investeringskostnaderna blir lägre än budgeterat används överskottet till utbyte av kvicksilverarmaturer som i enligthet med nämndplanens mål.

Till ärendet hörande handling

Sammanställning av samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsplan för 2013.

_____

§173 Delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av Åke Skoglund

Upphandling av ny GIS-plattform/kartsystem. Det är en gemensam upphandling för kommunerna Botkyrka, Huddinge, Salem, Nykvarn,

Nynäshamn, Haninge, Södertälje och Tyresö.

Det är företaget T-kartor har antagits som leverantör/partner.

Kostnad: 17 484 084 kronor exkl. mervärdeskatt som fördelas mellan de medverkande kommunerna. Tyresö kommuns andel är cirka 10 %.

_____

§174 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för november månad 2012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under november månad 2012.

Gatu- och parkchefen Mikael Svan och VA och renhållningschefen Bertil Eriksson lämnar en muntlig redovining av händels och konsekvenser av de extrema vädersituationer med mera som inträffat under november månad.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport

_____

§175 Information och meddelanden

Stockholmsregionens Europakontor

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden september 2012

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden oktober 2012

Mitt i Tyresö

Förskola Hästhagen och en COOP-butik samarbetar mot onödigt matsvinn.

Samordnad varudistribution

Länsstyrelsen i Stockholm har beviljats medel för projektet Genomförande av samordnade varutransporter i åtta kommuner på Södertörn. För att klara den genomgripande omställning som klimatfrågan kräver, behövs en målmedveten samverkan inom och mellan länets kommuner för mer energieffektiva varutransporter. Energieffektiviseringspotentialen för effektivare logistikhantering är mycket stor.

Projektet har som mål att på sikt överföra samtliga varugrupper och avtal till den samordnade varutransportfunktionen. Till 2014 minskar antalet kWh med 30 procent jämfört med om samordnade varutransporter inte hade införts. Långsiktigt uppgår besparingspotentialen till cirka 55 procent.

_____

§176 Anmälan om avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2012 KS 0112.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 27 november 2012, § 107, godkännt Marie Linder (S) avsägelse som ersättare i miljö- och samhälls­byggnadsutskottet.

Kummunstyrelsen har den 27 november 2012, § 107, utsett Lennart Jönsson(S) till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

_____