Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-03-13

Sammanträde 2013-03-13

Datum
Klockan
Plats

§27 Redovisning av examensarbete ”säkra skolvägar”

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kartingenjör Sara Juliusson redovisar sitt examensarbete som handlar om säkra skolvägar i Tyresö. Med hjälp av en GIS-metod går det bland annat att vis på barnens väg till skolan och de risker som finns utefter skolvägen. Det är Hanvikens skola som varit föremål för studien.

_____

§28 Avrapportering av Lona-projektet ”Naturguidning”

§29 Uppdrag om arbete med projekt Hållbara resor

Dnr. 2013 KSM 0174.556

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta i projektform med åtgärder inom området hållbara resor.

Beskrivning av ärendet

Under våren 2012 togs beslut om att genomföra en CERO-analys av Tyresö kommuns pendlings- och tjänsteresor. Analysen syftar till att lättare uppnå kommunens klimatmål på ett ekonomiskt hållbart sätt.

En undersökning av de kommunanställdas resvanor har analyserats och resulterat i beslut om 26 åtgärder. Som exempel kan nämnas:

- framtagande av resepolicy,

- hälsotrampet,

- översyn av befintliga duschar och omklädningsrum i anslutning till arbetsplatsen,

- samverkan kollektivtrafik med mera.

Väl genomförda åtgärder resulterar i en minskning av koldioxidutsläppen med 10 %.

Detta projekt är även tänkt att inkludera liknande åtgärder från projekt som Tyresövägen, Säkra skolvägar, samverkan med kollektivtrafiken med mera.

Syftet med projekt Hållbara resor är att förändra resenärers attityder och beteenden gällande resor och underlätta val av alternativa färdmedel framför bilen.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Bilaga till tjänsteskrivelsen

_____

§30 Beviljd statlig medfinansiering

Dnr. 2012 KSM 0891.509

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens får iuppdrag att meddela Trafikverket att Tyresö kommun har för avsikt att utnyttja erbjudandet om med­finansiering.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte under hösten 2012 om statlig medfinansiering för åtgärder inom området trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och miljöförbättrande åtgärd.

Trafikverket har beviljat medfinansiering för samtliga sökta objekt motsvarande cirka fem miljoner kronor.

Redovisning av objekt och beviljat belopp framgår av tjänsteskrivelsen.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§31 Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014 – 2025 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014 – 2025 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen med förvaltningens yttrande samt med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram nya investeringsplaner för infrastruktur; Länsplan och Nationell plan. I samband med detta erbjuds Tyresö kommun att:

A. lämna underlag om synpunkter och brister i transportsystemet och önskade åtgärder för länsplan och nationell plan,

B. lämna underlag för åtgärder berättigade till statlig medfinansiering under perioden 2014 – 2025,

C. lämna synpunkter på avgränsning för miljöbedömning av kommande länsplan.

Ärendet besvaras även med ett gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna (bilaga6 i tjänsteyttrandet).

Till ärendet hörande handling

Tjänsteyttrande med tillhörande bilagor

_____

§32 Etappindelning, tidplan och kostnadsberäkning för exploatering av yttre Brevik

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till etappindelning med tillhörande tidplan och kostnadsberäkning för exploateringen.

Området är indelat i 13 etapper vars läge och omfattning framgår av kartbilagan.

Av tidplanen framgår bland annat när planarbetet beräknas påbörjas. Planarbetet beräknas ta cirka 18 månader och vinner laga kraft cirka tre månader efter avslutat planarbete om det inte sker något överklagande. Ett eventuellt överklagande medför cirka ett års fördröjning av planarbetet.

Av kostnadsberäkningen går bland annat att utläsa för varje etapp:

- byggkostnaderna för gator,

- byggkostnader för VA,

- resterande kostnad för kommunen,

- antalet fastigheter.

Dessutom redovisas kostnaderna för en exploatering av yttre Brevik.

Till ärendet hörande handling

Etappindelning

Tidplan

Kostnadsberäkning

_____

§33 Planuppdrag för detaljplan för äldreboende vid Fornudden

Dnr. 2013 KSM 0173.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för ett nytt äldreboende inom fastigheterna Kumla 3:1264 och Kumla 3:656. Planen tas fram med normalt planförfarande utan program.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med en miljö­konsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Äldreomsorgen i Tyresö är i behov av nya vårdplatser. Prognosen är att ett nytt omsorgsboende kommer att behövas omring år 2017 – 2018.

Socialförvaltningen har därför framför önskemål om att ett planarbete påbörjas för att utreda möjligheterna för en lämplig placering av omsorgs­boendet. Behovet har setts som störst i området kring Trollbäcken. Social­förvaltningen anser att det är bättre att möta efterfrågan på plats och att det innebär en stor social trygghet för de äldre att kunna bo kvar i Trollbäcken.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

____

§34 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Nyboda 1:1 (omsorgsboende Tärningen)

Dnr. 2012 KSM 0357.124

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar detaljplan för Nyboda 1:1.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Nyboda 1:1 för att även möjliggöra omsorgsboende på fastigheten.

Detaljplanen togs fram med enkelt förfarande och var ute på samråd från den 4 till den 28 december 2012. Under samrådet kom sex stycken yttranden in, varav två med synpunkter. Samtliga yttranden var från remissinstanser.

Samrådet ledde till att planbeskrivningen utökades med ett avsnitt om brandrisk.

Detalplanen har därefter varit ut på underrättelse mellan den 21 januari 2013 till och med den 5 februari 2013.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Särskilt utlåtande

____

§35 Beslut om antagande gällande detaljplan för Odlingslotten 2

Dnr. 2012 KSM 0519.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för detaljplan för Odlingslotten 2.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2. Avsikten är att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt planförfarande.

Planen har varit ute på samråd från den 4 december 2012 till den 28december 2012. Under samrådet inkom åtta stycken yttranden, varav tre med synpunkter. Sex av yttrandena var från remissinstanser. Samrådet ledde inte till några ändringar i planförslaget.

Detaljplanen var på underrättelse mellan den 21 januari 2013 till och med den 5 februari 2013.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Särskilt utlåtande

_____

§36 Beslut om antagande gällande detaljplan för Näsby 4:1562

Dnr. 2012 KSM 0660.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för detaljplan för Näsby 4:1562.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Näsby 4:1562. Avsikten är att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt förfarande.

Planen har varit ute på samråd från den 4 december till den 28 december 2012. Under samrådet kom sju stycken yttranden in, varav tre med synpunkter. Samtliga yttranden var från remissinstanser.

Samrådet ledde till att plankartan reviderades med tillägg om gemensam­hets­anläggning för gångväg. Planbeskrivningen förtydligades gällande gemensamhetsanläggningar och servitut.

Detaljplanen var på underrättelse mellan den 21 januari till och med den 5februari 2013.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Särskilt utlåtande

_____

§37 Granskning för detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto)

Dnr. 2011 KSM0086.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Granskningshandlingarna för förslaget till detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto) godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på granskning med planförslaget.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto).

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 75 mindre lägenheter i maximalt 4 våningar. Utöver högsta våningsantal får suterräng- och vindsvåning anordnas.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Ytterligare handlingar som finns tillängliga på stadsbyggnadsförvaltningen

Kvalitetsprogram

Dagvattenutredning

PM ang mark och grundläggningsförhållanden

Solstudie

Trafikbullerutredning

Bilaga till trafikbullerutredning

_____

§38 Mät- och karttaxa

Dnr. 2013 KSM 0176.051

Ärendet utgår.

§39 Justering (årlig prövning) av felparkeringsavgifter och kontrollavgifter, taxor och avgifter för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, upplåtelse av allmän platsmark och flyttning, uppställning och skrotning av fordon

Dnr. 2013 KSM 0213.051

Dnr. 2013 KSM 0214.051

Dnr. 2013 KSM 0215.051

Dnr. 2013 KSM 0216.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Felparkeringsavgiften, kontrollavgiften, avgifter och viten för trafik­anordningsplan (TA-plan) och avgift för schaktningstillstånd höjs från och med den 1 juli 2013 i enlighet med bifogade förslag.

2. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc, flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak höjs från och med den 1 januari 2014 i enlighet med bifogade förslag.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat ökade kostnader för parkeringsövervakning (höjd tim-/lappdebitering) från 2012 med cirka 60tkr.

Antalet felaktigt och långtidsuppställda fordon och fordonsvrak har ökat från 193 stycken år 2011 till 236 stycken år2012.

Antalet ansökningar om schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) har ökat från 44 stycken år 2010 till 91 stycken år 2012. Med schaktningstill­stånden följer också ökad hantering med granskning av TA-planer.

Förvaltningen har även konstaterat att kvaliteten och efterlevnaden av TA-planerna ofta är låg och att tiderna för dem ofta överskrids. Detta är oacceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kräver en noggrannare granskning av schaktningstillstånd och TA-planer samt tätare efter­kontroller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför (och i linje med Kommun­planen och ekonomihandboken) gjort en översyn av de taxor och avgifter som ligger under verksamhetens ansvar.

Förslaget medför en ökning av intäkterna med 250 – 300 tkr per år vilket är i samma storleksordning som ökade personal- och bevakningskostnader.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse med tillhörande avgift och taxabilaga

§40 Verksamhetsberättelse 2012 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsberättelse för år 2012 läggs med ett godkännade till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I samhällsbyggnadförvaltningens verksamhetsberättelse återfinns detaljerade redovisningar från samtliga enheter som ingår i samhälls­byggnadsförvaltningen. Det gäller såväl måluppfyllelse som det ekonomiska utfallet.

Till ärendet hörande handling

Verksamhetsberättelse 2012 för samhällsbyggnadsförvaltningen

_____

§41 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för februari månad 2013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under januari månad 2013.

Till ärendet hörande handling

Månadsrapport för februari

_____

§42 Beslut fattade enligt delegationsordning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av Leif Svärdsén perioden 2013-01-01 – 2013-02-28

1. Flyttning skrotning av fordon

Antalet protokollförda långtidsuppställda eller övergivna fordon har under perioden uppgått till 66 stycken. Av dessa har 35 stycken, efter skriftlig anmaning, flyttats av fordonsägaren. Åtta stycken fordon är uppställda på kommunens uppställningsplats. 14 fordon är under utredning.

2. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Antalet beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade under perioden är elva stycken. En ansökan har avslagits. En ansökan har sänts vidare till kommunens förtroendeläkare för utredning.

3. Schaktningstillstånd – Trafikanordnings planer

Under perioden har totalt 13 stycken tillstånd medgivits för Vattenfall Nordic AB, Skanska Sverige AB och Smeab.

4. Tillståndsgivning tunga och breda transporter

Under perioden har elva stycken tillstånd medgivits för transporter i huvudsak av husmoduler och mobilkrans flyttningar.

_____

§43 Pågående upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Mät- och kartenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Ny GIS-plattform/kartsystem i en samordnad upphandling med övriga Södertörnskommuner. Botkyrka kommun håller i upphandlingen.

Införandeprojektledare för ny GIS-plattform för Södertörns geodata (SGD) i en samordnad upphandling med övriga Södertörnskommuner. Nynäshamn kommun och Haninge kommun håller i upphandlingen

_____

§44 Information och meddelanden

Transportstyrelsens författningssamling

· TSFS 2013:2 Föreskrifter om ändring i Trafikstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

· TSFS 2013:3 Transportstyrelsens förskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt.

Stockholms läns författningssamling

· 01FS 2013:1 Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om bildande av Gillberga natyrreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

· 01FS 2013:4 Trafikverkets tillkännagivande av beslut om förändring av väghållningsområde och vägansvar i Haninge kommun, Stockholms län.

· 01FS 2013:5 Länsstyrelsen i Stokholms läns föreskrifter om särskilt tjänstekort.

· 01FS 2012:75 Länsstyrelsen i Stockholms löns föreskrifter om körning med golfbil på golfbanor i Stockholms län

Haninge kommun

Skrivelse till Trafiknämnden Stockholms läns landsting om upphandling av skärgårdstrafiken

_____