Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2008-01-16

Sammanträde 2008-01-16

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Planuppdrag, skola och förskola inom Brädgårdsområdet Strand 1:109, 1:110, 1:111, 1:388, 1:389 samt del av Strand 1:390 och 1:391

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande för Strand 1:109, 1:110, 1:111, 1:388, 1:389 samt del av Strand 1:390 och 1:391.

Beskrivning av ärendet

Den ökande permanentbosättningen ibland annat Tyresö strand har medfört ett ökat behov av en närliggande skola och förskola. Områdets lokalisering innebär bland annat att trafik till skolan inte behöver dras in i bostadsområdet utan kan ansluta direkt till skolområdet och att busstrafiken effektivt kan utnyttjas.

Nuvarande verksamheter inom området kommer att avvecklas. De markföroreningar som finns inom vissa delar av planområdet kommer att behöva saneras.

I förslag till ny översiktsplan föreslås planområdet för skoländamål.

Området kommer att planeras för grundskola och förskola med tillhörande idrottshall och uteplan för idrott.

Till ärendet hörande handling (aktbilaga)

Start PM för Start PM för skola och förskola, Brädgårdsområdet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan, med normalt planförfarande, för Strand 1:109, 1:110, 1:111, 1:388, 1:389 samt del av Strand 1:390 och 1:391,

_____


§2 Samråd om förslag till detaljplan för, Dalgränds förlängning, område för väg och cirkulationsplatser

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget till detaljplan för Dalgränds förlängning, område för väg och cirkulationsplatser på samråd.

Beskrivning av ärendet

Den 12 september 2007, § 29, fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur området kan disponeras med i första hand bostäder i kvartersformation samt hur Dalgränds förlängning möter Tyresövägen i en ny rondell.

Under arbetets gång har det framkommit att planläggningen av bostäder och Dalgränds förlängning ska hanteras som två separata planer.

Föreliggande samrådsförslag avser enbart Dalgränds förlängning med bland annat två nya cirkulationsplatser.

Till ärendet hörande handling (aktbilagor)

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Dalgränds förlängning, område för väg och cirkulationsplatser daterad januari 2008.

Planbestämmelser

Genomförandebeskrivning tillhörande tillhörande detaljplan för Dalgränds förlängning, område för väg och cirkulationsplatser daterad januari 2008.

Illustration utarbetad av WSP

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att skicka ut förslaget till detaljplan för Dalgränds förlängning, område för väg och cirkulationsplatser på samråd.

_____