Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-05-04

Sammanträde 2011-05-04

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1027 Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd

1028 Upphandling av nytt äldreboende

1029 Yttrande till KSL - Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service mm

1030 Revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan

1031 Remiss - Kommunplan 2012-2014

1033 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista april.pdf (183 kb)

§1027 Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar avdelningschef Sara Sjögren, enhetschef Eva Tullander och socialsekreterare Sabrina Hansson om försörjnings-stödsenheten arbete. Även avdelningschef Ewa Eriksson från arbetscentrum samt arbetsförmedlare Annelie Boström från arbetsförmedlingen medverkar vid sammanträdet.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1028 Upphandling av nytt äldreboende

Dnr: 0045/11-011

Ärendebeskrivning

Enligt socialförvaltningens beräkning om behoven inom äldreomsorgen bör ett nytt äldreboende stå klart år 2014. Planeringen är att det nya äldreboendet uppförs vi nuvarande Krusmyntan, på en tomt som ägs av kommunen och är planerad för ändamålet. På denna tomt kan en byggnad på tre plan uppföras med plats för 35 eller högst 50 boende.

Nämnderna har, enligt policyn för konkurrensutsättning, i uppdrag att kontinuerligt pröva om verksamheter ska drivas i egen regi eller på entreprenad. Socialförvaltningen har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra det nya äldreboendet enligt samma modell som tillämpades för Krusmyntan där upphandlingen omfattade såväl byggande, finansiering, ägande och drift.

Förvaltningen föreslår att denna upphandling sker, under förutsättning av beslut i kommunstyrelsen, enligt samma modell som för Krusmyntan, d v s både byggande, finansiering, ägande och drift. Förvaltningschefen föreslås få i uppdrag att genomföra upphandlingen i samverkan med berörda inom kommunförvaltningen.

Bilagor:

MBL § 11-protokoll 2011-04-11

Skrivelse från KPR, Kommunala pensionärsrådet 2011-04-28

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna det principiella förfarandet att genom upphandling av nytt äldreboende överlåta ansvaret för byggande, finansiering, ägande och drift till annan huvudman.

 1. Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut uppdrar socialnämnden åt förvaltningschefen att i samverkan med upphandlingsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra upphandlingen, godkänna förfrågningsunderlag och teckna avtal.

Forts.

Forts § 1028

Yrkanden

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar avslag på ordförandens förslag. Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Gerd Dufberg (m) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1029 Yttrande till KSL – hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service mm

Dnr: 0192/10-014

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har remitterat ”Förslag om hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service mm” till länets kommuner.

Kommunerna har enligt HSL ansvaret för hälso- och sjukvården i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Landstinget ansvarar dock för utförandet av insatserna enligt tidigare överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län. Kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) har ansvaret för den hälso- och sjukvård som landstinget utför.

I det förslag som remitterats till kommunerna föreslås att den tidigare överenskommelsen upphör att gälla och att samtliga kommuner övertar ansvaret för hälso- och sjukvården i bostad med särskild service och i dagverksamhet enligt LSS.

Mot bakgrund av de oklarheter som finns i förslaget anser förvaltningen att kommunen bör avvakta med överföring av sjuksköterskeansvaret tills beslut fattats om kommunalisering av hemsjukvården med skatteväxling.

Nämnden har fått uppskov av KSL att lämna remissvaret efter justering av protokollet från sammanträdet den 4 maj.

Bilaga: Yttrande från Kommunala rådet för funktionshinder 2011-04-26

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden beslutar att inte anta förslaget från Kommunförbundet Stockholms län avseende hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m m

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1030 Revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan

Dnr: 0073/11-008

Ärendebeskrivning

En kommunövergripande dokumenthanteringsplan som gäller för samtliga förvaltningar och nämnder där kommunens vanligt förekommande handlingar finns representerade med bevarande- och gallringsfrister har antagits av KS 2010-09-28, § 145. Utöver detta har varje förvaltning att fastställa en specifik dokumenthanteringsplan, där endast de handlingar som förekommer inom förvaltningen ingår.

Kommunstyrelsen är kommunens övergripande arkivmyndighet som ger råd till och utöver tillsyn över nämnderna i dokumenthanteringsfrågor.

Ordförandens förslag

 1. Socialförvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan antas.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1031 Remiss Kommunplan 2012-2014

Dnr: 0079/11-10

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2011, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplanen skrivs, enligt styrprocessens årshjul, fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till nämnder och bolag.

Remissvar från nämnder och bolag angående förslag till Kommunplan 2012-2014 ska lämnas till kommundirektörens stab senast den 6 maj 2011, för sammanställning av beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Socialnämndens ordförande lämnar i utlåtande förslag till nämndens yttrande över remissen.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 maj 2011 och av kommunfullmäktige den 16 juni 2011.

Ordförandens utlåtande

Den nya Kommunplanen är en positiv utveckling från tidigare års styrdokument. Den visar tydligare vilka verksamhetsområden som prioriteras och vilka de ekonomiska ramarna är. En annan positiv förändring är att tidsperioden är utökad till 3 år, vilket ökar möjligheterna att hinna få effekt på de satsningar som görs för att uppfylla målen.

Socialnämnden ser positivt på det uppdrag som går ut på att öka invånarnas självförsörjningsgrad tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Särskilt som budgeten förutsätter minskade kostnader inom försörjningsstödet. Nya arbetsmetoder och samarbetsformer är nödvändiga för att åstadkomma den förändring som behövs för att socialnämnden ska klara sin budget. Tyvärr syns denna ökade ambitionsnivå enbart i målformuleringarna för socialnämnden medan målen inom arbetsmarknadsnämnden är mer vaga. Socialnämnden kan undersöka om det kan ställas krav på fler försörjningsstödstagare att delta i anvisad praktik, men tillgången till praktikplatser och andra insatser styrs av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Det nya äldreboendet som beräknas stå klart 2014 finns inte med i investeringsprogrammet p g a att det planeras att byggas enligt Krusmyntanmodellen. Något beslut om enligt vilken princip det ska byggas finns inte ännu.

I investeringslistan finns gruppboendet Gränsvägen med. Det har stått klart sedan länge och verksamheten är igång sen januari 2010.

Socialnämndens förslag till ändringar:

 • Målen 2 och 3 inom verksamhetsområde 21. Individ- och familjeomsorg görs om till kommunövergripande mål
  eller
  Målen 2 och 3 återfinns både inom verksamhetsområdena 21. Individ- och familjeomsorg och 12. Arbetscentrum
  eller
  Socialnämnden får en utökad budget för att täcka behovet av praktikplatser och kompetenshöjande åtgärder

 • Det bör tydligare framgå att det nya äldreboendet är planerat att uppföras

 • Ta bort gruppboendet Gränsvägen från investeringslistan under verksamhetsområde 23. Omsorg om funktionshindrade

Ordförandens förslag

 1. Ordförandes förslag till yttrande antas som nämndens remissvar angående förslag till Kommunplan 2012-2014.

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Susann Ronström (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet och inkommer med ett särskilt yttrande.

Det antecknas på begäran av Peter Söderlund (mp) att miljöpartiet inte deltar i beslutet och kommer att inkomma med ett eget budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1032 Ekonomisk rapport per mars 2011 och prognos för året

Dnr: 0039/11-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med mars.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 5,2 miljoner hänförligt främst till Individ- och familjeomsorgen där försörjningsstöd och barn- och ungdomsvården pekar mot ett negativt resultat. Inom äldreomsorgen beräknas intäkter av taxan för ett halvår jämfört med budget helår.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten.
 2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till åtgärdsplan för ett balanserat resultat till sammanträdet i juni.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________


Dnr: 0203/10-003

§1033 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2011-03-18, 2011-03-28, 2011-04-12, 2011-04-20

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1034 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Meddelandeblad nr 3/11 - Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser den 1 maj 2011 (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 11:14 – Vårpropositionen för år 2011 (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2011-03-24.

Tyresö kommun- revisorer

- Styrning och uppföljning av avtal (bilaga).

- Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010 (bilaga).

Socialförvaltningen

- Slutrapport från projekt Kvinnofridsgrupp (bilaga).

Socialnämndens ordförande

- Brev angående Ängsgården 2011-04-04 (bilaga).

- Svar på brev 2011-04-04 (bilaga).

Samordningsförbundet

- Årsredovisning 2010.

Patientnämnden i Stockholms län

- Statistik 2010 (bilaga).

Carema care

- Information om VD-byte i Carema Care (bilaga).

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1035 Muntlig information och frågor

Skriftlig dokumentation från konferensen den 17 april ”Frivilligt socialt arbete i fokus” finns tillgänglig för ledamöterna. Dokumentationen finns även på http://www.tyreso.se/Omsorg_socialtstod/Frivilligorganisationer/Konferens---Frivilligt-socialt-arbete-i-fokus/.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________