Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-01-25

Sammanträde 2012-01-25

Datum
Klockan
Plats

§1001 Resultat från brukarundersökning i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningarna i Nacka och Tyresö har gemensamt genomfört brukarundersökningen Kvalitetsbarometern LSS i samarbete med en extern konsult, Utredningsspecialisten.

Brukarna och deras ombud gav omdömen om kvaliteten i boende och daglig verksamhet. Resultatet sammanvägt visar att verksamheterna håller en god kvalitet. De positiva omdömena om boende var fler i Tyresö än Nacka, medan det omvända gällde för daglig verksamhet. När det gäller specifikt gruppboenden fick Tyresö det bästa resultatet hittills bland de fem kommuner som genomfört undersökningen sedan år 2009. Resultatet från undersökningen beaktas i respektive enhetsplan för 2012.

Bo Engström presenterar resultatet från undersökningen vid nämndens sammanträde. En sammanställning av resultatet biläggs. Underlagsrapporten Kvalitetsbarometern LSS 2011:1. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka och Tyresö kommun delas ut vid sammanträdet.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar resultatet av brukarundersökningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1002 Resultat från nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen

Dnr: 0100/11-010

Ärendebeskrivning

I den nationella brukarundersökningen har medelbetyget sjunkit från förra året. För äldreboenden var helhetsresultatet NKI (nöjd kund index) 70 jämfört med 76 i fjol. Resultatet är fortfarande högre än genomsnittet i landet, Stockholms län och södertörnskommunerna.

Ängsgården (kommunal regi) fick toppbetyg med NKI 91 och brukarna på Krusmyntan (privat regi Carema Care) var mycket nöjda med NKI 78. Sämre resultat nåddes av Trollängen (Carema) med 65 och Björkbacken (kommunal regi) med 63.

Inom hemtjänsten har resultatet försämrats från en hög nivå förra året, NKI 79, till årets NKI 70.

Det är en relativt stor försämring, tillbaka till 2008 års nivå och sämre än genomsnittet i landet men jämförbart med länet och södertörn. Fortfarande är brukarna mycket nöjda med bemötande och tryggheten i hemmet. Det är särskilt angeläget att förbättra information, inflytande och social samvaro som hade låga värden. Högsta värde fick den kommunala hemtjänsten i Trollbäcken NKI 74 och därefter Lindalen (privat regi) med 71.

Förvaltningen redovisar muntligt resultatet av den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Resultatet kommer att beaktas i enhetsplanerna. Uppföljning redovisas i delårsbokslutet.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1003 Granskning av Krusmyntans äldreboende - anmälan

Dnr: 0206/11-013 (Kvalitetsinspektör)

Dnr: 0011/12-014 (MAS)

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har granskning utförts av Krusmyntans äldreboende av kvalitetsinspektör Maria Johansson i samarbete med Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun. Besök har genomförts under december 2011. Verksamhetschef, gruppchef, omsorgspersonal, två boende och 4 anhöriga har intervjuats. Granskning av rutiner och dokumentation har genomförts.

Granskningen visar att personalomsättningen varit mycket hög. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med det, exempelvis har andelen timanställda minskat och fler har fått fasta tjänster. Bemanningen nattetid med en personal per våningsplan, varav en sjuksköterska, har ifrågasatts utifrån avtalet. Förvaltningen har krävt utökning med en omvårdnadspersonal, vilket Carema har meddelat att de omgående kommer att tillgodose.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Kaija Partanen har parallellt genomfört en tillsynsrapport över hälso- och sjukvårdens kvalitet på Krusmyntans äldreboende.

Den sammanfattande bedömningen är att Krusmyntans äldreboende bedriver verksamhet enligt gällande lagstiftning, avtal och kommunens kvalitetsgarantier. Krusmyntans äldreboende bedriver god hälso- och sjukvård. Dock finns förbättringsområden inom dokumentation och kompetensutveckling för att säkerställa vård i livets slut. Kontinuiteten bland legitimerad personal är god och samarbetet med läkarorganisationen fungerar mycket bra. Samarbetet mellan Krusmyntans äldreboende och medicinskt ansvarig sjuksköterska har varit mycket gott.

Vid sammanträder medverkar affärsområdeschef Anna Elgh och verksamhetschef Linda Malmgren från Carema Care.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälningarna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1004 Granskning av Trollängens äldreboende - anmälan

Dnr: 0205/11-013 (Kvalitetsinspektör)

Dnr: 0012/12-014 (MAS)

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har granskning skett under december år 2011 på Trollängens äldreboende av kvalitetsinspektör Maria Johansson i samarbete med Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun. Intervjuer har skett med verksamhetschef, personal, sex boende och två anhöriga. Granskning av rutiner och dokumentation har genomförts.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Kaija Partanen har parallellt genomfört en tillsynsrapport över hälso- och sjukvårdens kvalitet på Krusmyntans äldreboende.

Sammanfattningsvis är kvalitetsinspektörens bedömning att Trollängens äldreboende bedriver en verksamhet enligt gällande lagstiftning, avtal och Tyresö kommuns kvalitetsgarantier. För att trygga vården och omsorgen även nattetid, rekommenderas verksamheten att utfärda en tydlig rutin för hur personalen ska agera om något extraordinärt händer.

Trollängens äldreboende bedriver god hälso- och sjukvård, dock finns det vissa förbättringsområden vad avser dokumentationen. Kontinuiteten bland legitimerad personal har stabiliserat sig och samarbetet med läkarorganisationen fungerar mycket bra. Samarbetet mellan Trollängens äldreboende och medicinskt ansvarig sjuksköterska har varit mycket gott.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälningarna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1005 Uppföljning av förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr: 0190/10-12

Ärendebeskrivning

I maj 2011 infördes förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning efter beslut i kommunfullmäktige 2011-04-14. Tyresö gick därmed över från en inkomst- och nivårelaterade taxa till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser. Förvaltningens bedömning är att syftet med den förändrade taxan – dels att öka intäkterna via taxan inom ramen för det lagstadgade högkostnadsskyddet (den s.k. maxtaxan), dels att tydliggöra den enskildes avgifter i förhållande till de insatser som ges – har uppnåtts.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar uppföljningen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1006 Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2011/SN 0184/ 011

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har enligt Socialnämndens Nämndplan 2012 i uppdrag att utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning gällande kommunens första gruppboende enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet avses omfatta 5-6 platser och ska uppföras under 2012.

Socialförvaltningen bedömer det vara möjligt med konkurrensutsättning av verksamheten och rekommenderar att upphandling genomförs i sådan form att kommunen upphandlar driften av omsorgsverksamheten.

Bilagor: MBL – protokoll 2012-01-16

Yttrande från Kommunala rådet för funktionshinderfrågors arbetsgrupp

Ordförandens förslag

1. Driften av omsorgsverksamheten vid nytt gruppboende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer med psykisk funktionsnedsättning, inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, ska konkurrensutsättas enligt lag om offentlig upphandling (LOU).

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samverkan med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen och godkänna förfrågningsunderlag samt att i samråd med socialnämndens ordförande teckna avtal.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1007 Svar på motion ”Satsa på socialt företag!”

Dnr 2011/SN 0179/ 001

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna i Tyresö har lämnat motionen ”Satsa på sociala företag!” (KF 2011-10-13, § 85). I motionen föreslås kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att omgående initiera ett arbete för att ta fram ett förslag till ett socialt företagandecentrum, förslagsvis i servicecentret.

Socialnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande inom nämndens verksamhetsområde. Socialförvaltningen bedömer att efterfrågan för närvarande är för liten för att motivera det upplägg som avses i motionen och att motionen därmed bör avslås. I nuläget bedöms det främst finnas behov av att utse en central utvecklingsledare i kommunen, i syfte att ytterligare stärka den pågående utvecklingen inom området, att underlätta samordning samt för att tydliggöra för medborgarna vart man kan vända sig för rådgivning.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet har i sin motion tagit upp en av vår tids största frågor, utanförskapet, och beskriver hur socialt företagande kan vara en väg för människor som ibland har stått utanför arbetslivet väldigt länge. Sociala företag är en bra väg för många som vill lämna sitt utanförskap och vi ska använda den och alla andra vägar för att stötta människor tillbaka till gemenskap och egen försörjning. Kommunfullmäktige har också sett detta och har därför satt ett kommungemensamt mål i kommunplanen om att det ska finnas minst 5 sociala företag i Tyresö 2014.

Den nya styrprocessen som implementerades förra året tydliggör hur styrning och ledning ska ske i vår kommun, vilka roller vi ser för politiker, tjänstemän och mellan olika politiska organ. En bärande del i denna styrprocess är att med ett lämnat uppdrag följer också ett ansvar till dem som får uppdraget. Det är inte meningen att vi som politiker först ska ge ett uppdrag för att sedan, ett par månader in i den nya 3-åriga kommunplanen, tala om exakt hur uppdraget ska utföras. Däremot är det vår roll att följa upp att man arbetar med frågan och säkerställa att det arbetet leder till resultat.

Därför bör kommunfullmäktige avslå motionen om att starta ett socialt företagandecentrum.

Ordförandens förslag

  1. Kommunstyrelse/kommunfullmäktige föreslås avslå motionen ”Satsa på sociala företag!”.

Yrkande

Peter Söderlund (mp) yrkar att kommunstyrelse/kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen ”Satsa på sociala företag!”.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1008 Socialförvaltningens underlag till årsredovisning 2011-anmälan

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens underlag till årsredovisning 2011 redovisas till nämnden.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1009 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr: 0087/11-006

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2011. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1010 Målstrategier för Äldreomsorgen

Dnr 2012/SN014/010

Ärendebeskrivning

Enligt den nya styrprocessen ska samtliga verksamhetsområden redovisa sina målstrategier och aktiviteter utifrån enhetsplanerna 2012. Vid sammanträdet presenteras äldreomsorgens målstrategier av avdelningschef Ann-Kristin Olovsdotter.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1011 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2012/SN015/003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2012-01-23, 2012-01-13.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1012 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Beslut - Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Tyresö (bilaga).

- Beslut – Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Tyresö kommun och Carema Hjärnhälsan AB (bilaga).

- Meddelandeblad nr 9/2011, Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2012 (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 11:47, Ersättningar för familjehemsvården för år 2012 (bilaga)

- Cirkulär 11:48, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2012 (bilaga)

- Cirkulär 11:49, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012 (bilaga)

- Cirkulär 11:56, Basbelopp för år 2012 (bilaga)

Kommunstyrelsen

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2011-12-06, § 167 Nämndplaner 2012 (bilaga).

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2011-12-20, 196 Bemanningsorgansiation i Tyresö kommun (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2011-12-15

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

____________

§1013 Muntlig information och frågor

Socialnämndens ordförande informerar om en avvikelse från delegationsordningen. Ordförandebeslut kommer att anmälas på nästkommande utskott den 30 januari.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________