Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-05-29

Sammanträde 2013-05-29

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1041 Information om projekt bemanningsenhet

1042 Anmälan om granskning av gruppbostad Villa Sjöhagen

1043 Information om kommunaliseringen av hemsjukvården

1044 Patientsäkerhetsberättelse 2012

1045 Målstrategier Individ- och familjeomsorgen

1046 Delårsbokslut per april 2013 och prognos för budgetåret.

1048 Åtgärdsplan för Gränsvägens gruppbostad

1049 Upphandling av gruppbostad enligt LSS - Diamanten

1050 Upphandling av gruppbostad enligt LSS - Tärningen

1051 Genomlysning av biståndsbedömning enligt LSS

1052 Genomlysning av individ- och familjeomsorgen

1053 Svar på motion "Se barnen"

1054 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (189 kb)

§1041 Information om projekt bemanningsenhet

Diarienummer 2013/SN 0099 002

Socialnämndens beslut

1) Socialnämnden noterar informationen.

2) Informationen meddelas kommunstyrelsen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen fick 2010 i uppdrag att utreda möjligheten att införa en vikariepool inom barnomsorgen, äldreomsorgen, hemtjänsten samt verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet var att stärka Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare och skapa möjligheter till heltidstjänster samt att nå en ekonomisk effektivisering.

En förstudie i projektform genomfördes med start i januari 2011. I december 2011 fattade Kommunstyrelsen beslut om att införa en bemannings-organisation.

Uppdraget avgränsades till att i ett första steg omfatta verksamheter inom äldreomsorgen (ÄO) och verksamheter för personer med funktionsnedsättning (Vpf), socialförvaltningen.

Våren 2012 inväntades politiskt beslut huruvida personlig assistans skulle utföras av en privat aktör. I juni fattades beslut om att personlig assistans inte skulle privatiseras och därefter påbörjades projektet med en bemanningsenhet genom att rekrytering av en projektledare/enhetschef inleddes.

Vid sammanträdet informerar projektledare Madelene Nordenström om projektet.

I bifogat dokument lämnar Socialförvaltningen genom Styrgruppen för Bemanningsenheten sin rapport över projektets fortskridande.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Rapport Projekt Bemanningsenhet

Bilaga 1 Beslut i kommunstyrelsen, 2011-12-20, § 196

§1042 Anmälan om granskning av gruppbostad Villa Sjöhagen

Diarienummer 2013/SN 0093 013

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Villa Sjöhagen är en gruppbostad för personer med olika funktionsnedsättningar som drivs i kommunal regi. Plats på boendet beviljas genom biståndsbeslut enligt LSS. Enheten har granskats av kvalitetsgruppen i projekt Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet 2013.

Resultatet av granskningen visar sammanfattningsvis att enheten har ett omfattande och välbeskrivet introduktionsprogram för nyanställda, personalen har mycket gott bemötande och god kompetens, de anpassar insatserna efter den enskildes förmåga och är engagerade för sin uppgift. De boende får sitt behov av sysselsättning och fritidsaktiviteter väl tillgodosett från boendets personal. I granskningen framkommer också bedömningen att personalgruppen, med hänsyn till målgruppen, är i behov av regelbunden extern handledning, vilket bör åtgärdas snarast. Förvaltningen kommer att följa upp detta.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Granskningsrapport

§1043 Information om kommunalisering av hemsjukvården

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har som gemensam ambition att, genom skatteväxling, överföra ansvaret för hemsjukvården (exklusive läkarinsatser) till kommunal regi. Detta kan träda i kraft tidigast 2014.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kaija Partanen och avdelningschef Auli Metsänsalo ger en lägesbeskrivning av arbetet med övertagandet av hemsjukvården.

Bilagor:

Nyhetsbrev nr 10/2013 från KSL, Kommunförbundet Stockholms län.

Bilaga 2, Hemsjukvård 2015-Beskrivning av hur det totala kostnadsunderlaget beräknas


§1044 Patientsäkerhetsberättelse 2012

Diarienummer: 2013/SN 0051 014

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetslagen, SFS 2012:659, har från och med 2011-01-01 ersatt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Lagen ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt 2012 års patientsäkerhetsberättelse för de äldreboenden som finns i kommunen.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan redovisar en sammanfattning av de patientsäkerhetsberättelser som lämnats av äldreboendena Björkbacken, Ängsgården, Trollängen samt Krusmyntan. I redovisningen ingår även den medicinskt ansvariga sjuksköterskans verksamhetsberättelse.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Patientsäkerhetsberättelse 2012

§1045 Målstrategier för individ och familjeomsorgen

Diarienummer 2013/SN 0021 010

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen ska samtliga verksamhetsområden redovisa sina målstrategier och aktiviteter utifrån enhetsplanerna för 2013. Vid sammanträdet presenteras målstrategier för individ- och familjeomsorgen av Sara Strandberg, avdelningschef.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

§1046 Delårsbokslut per april 2013 samt prognos för året

Diarienummer 2013/SN 0101 010

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten
  2. Socialnämnden noterar uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan
  3. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att till delårsbokslut 2 utreda de ökade placeringskostnaderna för barn och ungdomar som underlag för hur ett prognostiserat underskott ska åtgärdas.

________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgrupp. Två gånger per år, april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport – ett delårsbokslut – till socialnämnden samt därefter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Bifogade rapport avser delårsbokslut till och med april samt prognos för hela året.

Även uppföljning av mål angivna i kommunplan såväl som nämndplan redovisas i rapporten.

Måluppfyllelser redovisas per verksamhetsområde.

Årsprognosen visar på ett sammantaget överskott på 4,5 mkr. Det bör genast noteras att 5,0 mkr är budgeterade medel för driften av två boenden (Tärningen och Diamanten) som beräknades gå i drift under 2013 men som inte kommer igång förrän under 2014. Dessa medel är alltså ”öronmärkta” och ska/får inte användas för andra ändamål.

Årsprognosen visar ett underskott motsvarande 0,5 mkr då reserverade/budgeterade medel för driften av Tärningen och Diamanten exkluderas. Underskottet uppkommer i sin helhet inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg där placeringskostnader för barn ökar kraftigt. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar märkbart men når inte ände ner på budgeterad nivå.

Under våren kommer särskild uppmärksamhet att läggas på kostnadsutveckling inom vissa områden inom IFO såväl som de övriga verksamhetsområdena för att tidigt kunna bedöma behov av ytterligare sparåtgärder eller eventuella omfördelningar mellan verksamhetsområden.

forts

Forts § 1046

Arbetet med måluppfyllelse pågår enligt plan. Samtliga mål enligt kommunplanen utom ett beräknas bli helt eller delvis uppfyllda. Målet med att minska långtidsfrånvaron uppnås inte.

Samtliga mål enligt nämndplanen beräknas bli helt eller delvis uppfyllda.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Månadsrapport

Måluppfyllelser

§1047 Internkontrollplan 2013

Diarienummer 2013/SN 0092 016

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2013.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det finns en god intern kontroll och att anvisningar finns utformade för den interna kontrollen i Tyresö kommun. Med utgångspunkt från de kommungemensamma anvisningarna är det nämndens ansvar att se till att en organisation upprättas och att regler och anvisningar beslutas för den interna kontrollen.

Förvaltningschefen har därefter ett övergripande ansvar för hur den årliga internkontrollen ska genomföras och rapporteras till nämnden.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Blankett för riskanalys

§1048 Åtgärdsplan för Gränsvägens gruppbostad

Diarienummer 2013/SN 0054 013

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar Gränsvägens åtgärdsplan

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kvalitetsgruppen inom Projekt medborgarfokus genomförde under januari och februari 2013 en granskning av Gränsvägens gruppbostad. Gransknings-rapporten presenterades vid socialnämndens sammanträde i mars 2013. Gränsvägens gruppbostad drivs av omsorgsföretaget Orkidén AB på uppdrag av Tyresö kommun sedan januari 2012. Carema Care AB är moderbolag till Orkidén AB.

Verksamhetschefen har med anledning av granskningen tagit fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna och beskriva hur man arbetar med de utvecklingsområden som påvisats i granskningen. I planen beskrivs vilka åtgärder som kommer att vidtas samt när dessa ska genomföras. Förvaltningen kommer att följa upp åtgärdsplanen.

Kvalitetsgruppen inom projekt Medborgarfokus kommer under hösten 2013 att göra en uppföljande granskning av Gränsvägens gruppbostad.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Åtgärdsplan

§1049 Upphandling av gruppbostad enligt LSS, Diamanten

Diarienummer 2013/SN 0080 011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, i samverkan med upphandlingsenheten, enligt LOU upphandla drift av gruppbostad enligt LSS (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2. Förvaltningschefen får delegation att besluta om förfrågningsunderlaget.

Protokollsanteckning

Inger Lundgren (v) vill ha antecknat i protokollet att vänsterpartiet anser att socialnämnden borde ha beslutat att i första hand avslå förslaget om att upphandla enligt LOU, alternativt i andra hand besluta att kommunen ska lägga ett egenregianbud.
_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

I Tyresö finns för närvarande 36 platser i gruppbostäder i kommunen och 51 platser i servicebostäder i kommunen. Behovet av platser i gruppboenden ökar stadigt. Nästa gruppboende, Diamanten, planeras bli uppfört i Öringe, med inflyttning våren 2014.

Ett av kommunens grundläggande förhållningssätt är att i sina verksamheter erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna valfrihet. Valfriheten innefattar bl a olika huvudmannaskap och driftsformer. Mot denna bakgrund finns det skäl att genom upphandling åstadkomma en lösning som innebär att det planerade gruppboendet kommer att drivas av annan huvudman än kommunen.

Diamanten har tidigare varit en förskola. Fastigheten behöver byggas om för att anpassas till ett gruppboende. Ombyggnationen av fastigheten och driften av verksamheten ska upphandlas var för sig. Upphandlingen av driften ska genomföras i samverkan mellan socialförvaltningen och upphandlingskontoret. Fastighetskontoret svarar för upphandlingen av ombyggnationen.

För upphandling av driften av verksamheten föreslår förvaltningen att nämnden till förvaltningschefen delegerar beslut att anta förfrågningsunderlag.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, i samverkan med upphandlingsenheten, enligt LOU upphandla drift av gruppbostad enligt LSS (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2. Förvaltningschefen får delegation att besluta om förfrågningsunderlaget.

Yrkande

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar att driften av gruppbostad enligt LSS ska ske i egen-regi.

Tilläggsyrkande

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar i andra hand ett tillägg till punkt 1 om att egenregianbud ska lämnas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att drift av gruppbostad enligt LSS ska ske i egen-regi och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet till punkt 1 att egenregianbud ska lämnas. Ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås.

Socialnämnden har därmed beslutat enligt ordförandens förslag.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

MBL-protokoll

§1050 Upphandling av gruppbostad enligt LSS, Tärningen

Diarienummer 2013/SN 0086 011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, i samverkan med upphandlingsenheten, enligt LOU upphandla drift av gruppbostad enligt LSS (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2. Förvaltningschefen får delegation att besluta om förfrågningsunderlaget.

Protokollsanteckning

Inger Lundgren (v) vill ha antecknat i protokollet att vänsterpartiet anser att socialnämnden borde ha beslutat att i första hand avslå förslaget om att upphandla enligt LOU, alternativt i andra hand besluta att kommunen ska lägga ett egenregianbud.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

I Tyresö finns för närvarande 36 platser i gruppbostäder i kommunen och 51 platser i servicebostäder i kommunen. Behovet av platser i gruppboenden ökar stadigt. Nästa gruppboende, Tärningen, planeras bli uppfört i Bollmora, med inflyttning våren 2014.

Ett av kommunens grundläggande förhållningssätt är att i sina verksamheter erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna valfrihet. Valfriheten innefattar bl a olika huvudmannaskap och driftsformer. Mot denna bakgrund finns det skäl att genom upphandling åstadkomma en lösning som innebär att det planerade gruppboendet kommer att drivas av annan huvudman än kommunen.

Tärningen har tidigare varit en förskola. Fastigheten behöver byggas om för att anpassas till ett gruppboende. Ombyggnationen av fastigheten och driften av verksamheten ska upphandlas var för sig. Upphandlingen av driften ska genomföras i samverkan mellan socialförvaltningen och upphandlingskontoret. Fastighetskontoret svarar för upphandlingen av ombyggnationen.

För upphandling av driften av verksamheten föreslår förvaltningen att nämnden till förvaltningschefen delegerar beslut att anta förfrågningsunderlag.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, i samverkan med upphandlingsenheten, enligt LOU upphandla drift av gruppbostad enligt LSS (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2. Förvaltningschefen får delegation att besluta om förfrågningsunderlaget.

Yrkande

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar att driften av gruppbostad enligt LSS ska ske i egen-regi.

Tilläggsyrkande

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar i andra hand ett tillägg till punkt 1 om att egenregianbud ska lämnas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att drift av gruppbostad enligt LSS ska ske i egen-regi och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet till punkt 1 att egenregianbud ska lämnas. Ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås.

Socialnämnden har därmed beslutat enligt ordförandens förslag.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

MBL-protokoll

§1051 Genomlysning av biståndsbedömning enligt LSS

Diarienummer 2013/SN 0151 012

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

PwC har under hösten 2012 genomfört en genomlysning av handläggningen enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), på biståndsenheten. PwC har vid sin genomlysning tagit del av relevant dokumentation, genomfört intervjuer med handläggare och berörda chefer för verkställighet samt granskat 30 akter. Intresseorganisationer har också intervjuats. Resultatet av genomlysningen har sammanställts i en rapport.

Sammanfattningsvis framkommer bland annat att biståndshandläggningen är rättssäker och håller hög kvalitet när det gäller dokumentation och utredningsmetodik. Rapporten visar även på utvecklingsområden för att förbättra verksamheten utifrån ett brukarperspektiv och för att skapa förutsättningar för bättre kostnadseffektivitet. Exempelvis föreslås ett ”omtag” kring riktlinjer för verksamheten och att uppdragen för de olika enheterna inom socialtjänsten tydliggörs, med fokus på personer med komplexa behov.

PwC har i samband med genomlysningen även tagit fram en nyckeltalsjämförelse för socialtjänsten i Tyresö utifrån offentlig statistik. Avseende LSS-verksamheten framkommer bland annat att Tyresö har högre nettokostnader mot den förväntade (standardkostnaden).

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Konsultrapport

§1052 Genomlysning av individ-och familjeomsorgen

Diarienummer 2013/SN 0151 012

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

PwC har genomfört en genomlysning av individ- och familjeomsorgen. PwC har vid sin genomlysning tagit del av relevant dokumentation, genomfört fokusgrupper med representanter för de olika enheterna och intervjuat enhetschefer med ansvar för utredning och/eller verkställighet av beslut. Genomlysningen har även tagit fram en nyckeltalsjämförelse för socialtjänsten utifrån offentlig statistik. Resultatet av genomlysningen har sammanställts i en rapport.

Sammanfattningsvis framkommer bland annat att verksamheten har en ledning med handlingskraft och att det finns kompetens och engagemang att utveckla verksamheten vidare. Rapporten visar även på utvecklingsområden för att förbättra verksamheten utifrån ett brukarperspektiv och för att skapa förutsättningar för bättre kostnadseffektivitet. Exempelvis framkommer behov av att tydliggöra uppdrag och behov inom hela socialtjänsten, att utvärdera verksamheterna kontinuerligt och att utveckla strukturer för samverkan internt och externt. Nyckeltalsjämförelsen visar bland annat att verksamheten har bra nyckeltal (standardkostnader) i jämförelse med kommuner som har liknande förutsättningar som Tyresö.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Konsultrapport

§1053 Svar på motion ”Se barnen!”

Diarienummer 2013/SN 0060 001

Socialnämndens beslut

- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.

Protokollsanteckning

Inger Lundgren (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat att förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om hon hade haft rösträtt.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (S) och Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de föreslår att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser granskas utifrån ett barnperspektiv och att inga beslut ska fattas utan att en barnkonsekvensanalys medföljer. Detta för att säkerställa att barnens rättigheter tas tillvara.

Inom socialförvaltningen har alla enheter utarbetade rutiner och riktlinjer för att tillvarata barnens intresse och behov. När beslut fattas som rör enskilda familjer där det finns barn ska alltid konsekvenserna för barnen övervägas innan beslut fattas. Övervägandet ska dokumenteras.

Förvaltningen samverkar och deltar i projekt med olika aktörer både internt och externt där fokus är att barns bästa tillvaratas.

Ordförandens förslag

- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.

Yrkande

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar att socialnämnden ska förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Motion

§1054 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälan

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2013-04-23, 2013-04-25, 2013-05-21


§1055 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialstyrelsen

- Beslut om förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Tyresö kommun och Carema Hjärnhälsan AB (bilaga).

Länsstyrelsen

- Beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2013 (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 13:13, Vårpropositionen för år 2013 (bilaga).

Stockholms Läns Landsting

- Resultat av den uppsökande verksamheten år 2012 (bilaga).

Socialförvaltningen

- Rapport från mimosa vård och omsorg, Ängsgården (bilaga).

- Verksamhetsplan 2013, Nestor – Forskning och utveckling för äldre (bilaga)

Konsult och servicekontoret

- Brev till Gränsvägens gruppbostad från upphandlingsenheten (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2013-04-18.

- Protokollsutdrag 2013-04-18, § 32, Avsägelser och fyllnadsval (bilaga).

- Sammanträdesprotokoll 2013-05-16.

- Protokollsutdrag 2013-05-16, § 51, Avsägelser och fyllnadsval (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Skrivelse angående socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2012 (bilaga).

- Sammanträdesprotokoll 2013-04-10.

§1056 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar information.

_____________________________________________________________

Information från ordförande Andreas Jonsson

- Förtydligande angående antal samtal hos familjerådgivningen enligt avtal. Antal samtal är i genomsnitt 2,8 för de som nyttjar familjerådgivningen. Om snittet bibehålls räcker de budgeterade medlen. Det innebär i praktiken att de som behöver fem samtal kan få det.

- Medvind som tidigare var en del av KomAn-projektet blir nu ett socialt företag och kommer att erbjuda daglig verksamhet. Medvind kommer att ha samarbete med och vara samlokaliserade med Jobbverket.

- Elektronikåtervinnarna kommer att fortsätta sin verksamhet med hjälp av en samordningsmodell genom Samordningsförbundet.

- Nämnden planerar en heldagskonferens i september och en anmälningslista till tre föreslagna datum skickas runt till ledamöterna.

Information från avdelningschef Sara Strandberg

- Information om inkomna reaktioner samt respons på förvaltningens annons om behov av familjehem till ensamkommande flyktingbarn.

- Förtydligande med anledning av artikel i Mitt i Tyresö.

Information från förvaltningschefen Ingrid Boheman Risto

- Granängsringens korttidshem är i gång med sin verksamhet i tillfälliga lokaler på förskolan Lammet under den tid ordinarie lokal renoveras efter fuktskadan.

- En tillfällig organisationsförändring har gjorts från 1 juni med delat ansvar på biståndsavdelningen. Nuvarande avdelningschef Auli Metsänsalo kommer ha ansvar för äldreomsorgen och t.f avdelningschef Stig Jönsson för omsorgen om funktionsnedsatta. Detta under den tid som ny organisation på socialförvaltningen utreds.