Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-01-29

Sammanträde 2014-01-29

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Information om samarbete med den ideella organisationen Maskrosbarn.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om Maskrosbarn en anhörigorganisation för unga som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Vid sammanträdet medverkar utvecklingschef Therese Eriksson som berättar om organisationen och samarbetet med individ- och familjeomsorgen i Tyresö.

2 Revidering av Nämndplan 2014

Dnr 2013/SN 0168 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Den reviderade Nämndplanen för 2014 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Med anledning Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-12, § 132 punkt 5 gällande omfördelning av 1 500 tkr vardera från Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen har en revidering av Nämndplan 2014 gjorts.

Samtliga textändringar i den reviderade Nämndplanen för 2014 är markerade. Markeringarna tas bort i den fastställda Nämndplanen.

Bilagor
Nämndplan 2014 Reviderad 2014-01-29.pdf
Revidering av Nämndplan 2014.pdf

3 En väg in och många vägar ut till arbete, studier och egen försörjning - projekt

Dnr 2014/SN 0011 60

Socialnämndens förslag till beslut
- Projektförslaget tillstyrkes.

Beskrivning av ärendet
I samarbete mellan kommundirektören, utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Södertörn har projektförslaget En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning arbetats fram. Målgruppen är personer som har behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Grundtanken är att parterna genom samlad kompetens och kunskapsutbyte ska utveckla ett gemensamt arbetssätt som ger snabbare och mer effektiva insatser och kortare beslutsvägar. Projektet är omfattande, dels skapas en myndighetsgemensam samlokaliserad ingång En väg in, dels är uppdraget att utveckla samverkan och gemensamma arbetsmetoder mellan kommunens försörjningsstödsenhet och arbetsmarknadsenhet.

Projektet är 3-årigt och beräknas kunna starta under första kvartalet 2014.
Till projektledare har utsetts avdelningschefen Ewa Eriksson.

Bilagor
Utkast till Projektplan En väg in.pdf
Tjänsteskrivelse, En väg in - projekt.pdf

4 Svar på motion "Åtgärder för att förebygga självmord" *

Dnr 2013/SN 0206 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna i Tyresö har lämnat motionen "Åtgärder för att förebygga självmord". I motionen föreslås att en framställan ska göras till Stockholms Läns Landsting om att samarbeta med Tyresö kommun m.fl. intresserade kommuner kring självmordsförebyggande insatser riktade till de närmast anhöriga till personer som tagit sitt liv samt till personer som försökt begå självmord. Det föreslås också att det inom ramen för samarbetet ska tas fram förslag på hur berörda myndigheters arbete kan förbättras för att minska antalet självmord och självmordsförsök.

Ansvaret för vården av suicidnära patienter och stödet till deras anhöriga åligger i första hand landstingets psykiatri. Inom öppenvårdspsykiatrin i Tyresö ges vård till personer som bedöms vara suicidnära och stöd ges till anhöriga till personer som genomfört suicid. När personal inom socialtjänsten kommer i kontakt med personer för vilka de befarar att självmordsrisk kan föreligga tas kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Socialförvaltningens bedömning är att åtgärder och aktiviteter av det slag som föreslås i motionen redan bedrivs i verksamheterna. Eventuella behov av ytterligare kompetensutveckling och förtydligande av rutiner i samband med självmordsrisk och genomförda suicid kan ske inom ramen för ordinarie verksamhet och samverkan.

Bilagor
Remiss på motion.pdf
Svar motion Åtgärder för att förebygga självmord.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2013 *

Dnr 2013/SN 0069 006

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2013. Vid sammanträdet finns också ett eget ärende "Redovisning av åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut" enligt beslut SN 2013-10-30, § 1086.

Bilagor
Tjskr Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik december 2013.pdf

6 Redovisning av åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut

Dnr 2014/SN 0010 016

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO ( Inspektionen för vård och omsorg).

Förvaltningen fick i uppdrag på socialnämndens sammanträde 2013-10-30 att göra en redovisning av åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut.

Bilagor
Redovisning åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut.pdf

7 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013 - anmälan

Dnr 2013/SN 0204 12

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2013 till Länsstyrelsen i Stockholm av Kvalitetsgruppen, Kommunledningskontoret.

Bilagor
Redovisning Personligt ombud 2013.pdf

8 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-01-28

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut januari.pdf
Avtal socialjouren.pdf
Godkännande förfrågn underlag LOV hemtjänst.pdf
LOV Hjälp i hemmet förfrågningsunderlag.pdf
Ansökan statsbidrag Personligt ombud 2014.pdf

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
- Meddelandeblad nr 10/2013, - Fastställda belopp i högkostnadsskydden och för avgiftstaket i slutenvården 2014.
- Meddelandeblad nr 11/2013, -Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 (bilaga).
- Meddelandeblad nr 12/2013, . Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna (bilaga).

IVO, Inspektionen för vård och omsorg
- Beslut - Tillsyn av bostad med särskild service för barn eller ungdomar av Hällebo (bilaga).
- Beslut - Tillsyn av HVB barn och unga 54:an (bilaga)

Sveriges Kommuner och landsting (SKL)
- Cirkulär 13:72, Budgetförutsättningar för åren 2013-2017.
- Beslut nr 14, Överenskommelse mellan staten och SKL om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.
- Beslut nr 15, Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
- Beslut nr 17, Överenskommelse mellan staten och SKL om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014.
- Beslut nr 19, Överenskommelse mellan staten och SKL om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, 2014.

Byggnadsnämnden
- Protokollsutdrag 2013-12-05, § 95, Tidsbegränsat lov för backstuga (bilaga).

Bilagor
Meddelandeblad 11-2013 Avgifter ÄO 2014.pdf
Meddelandeblad 12-2013, Tvångs-och skyddsåtgärder för vuxna.pdf
Beslut IVO tillsyn Hällebo.pdf
PU Byggnadsnämnden 2013-12-05 § 95.pdf
Beslut IVO tillsyn 54 an.pdf

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport januari 2014.doc

11 Kompletteringsval socialutskottet

Socialnämndens förslag till beslut
- Mats Fält (M) väljs som ersättare i socialutskottet.

Beskrivning av ärendet
Nils Frykman (M) är inte längre folkbokförd i Tyresö kommun och hans uppdrag som ersättare i socialutskottet har därför upphört.

Socialnämnden har att välja ny ersättare i socialutskottet. Förslaget är att Mats Fält (M) väljs till ersättare i socialutskottet.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (52 kb)

§1000 Information om samarbete med den ideella organisationen Maskrosbarn.

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om Maskrosbarn en anhörigorganisation för unga som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Vid sammanträdet medverkar  Therese Eriksson, utvecklingschef och Sandra Patel, chef för påverkansarbetet  som berättar om organisationen och samarbetet med individ- och familjeomsorgen i Tyresö.

Beslut/Protokollsutdrag
§1000_prot_20140129.pdf (44 kb)

§1001 Revidering av Nämndplan 2014

Dnr 2013/SN 0168 003

Socialnämndens beslut
- Den reviderade Nämndplanen för 2014 fastställs.

Protokollsanteckning
Carl-Johan Karlsson (S) hänvisar till socialdemokraternas särskilda yttrande till kommunfullmäktige 2013-12-12, § 132.
Socialdemokraterna ställer sig bakom, att anslaget till individ- och familjeomsorgen ökar med 3 miljoner kronor, men har framfört att pengarna skulle tas från de centrala medlen istället för omfördelningen från Äldreomsorgen och från Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Peter Söderlund (MP) hänvisar till miljöpartiets budgetförslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-12, § 132 punkt 5 gällande omfördelning av 1 500 tkr vardera från Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen har en revidering av Nämndplan 2014 gjorts.

Samtliga textändringar i den reviderade Nämndplanen för 2014 är markerade. Markeringarna tas bort i den fastställda Nämndplanen.

Bilagor
Nämndplan 2014 Reviderad 2014-01-29.pdf
Revidering av  Nämndplan 2014.pdf

§1002 En väg in och många vägar ut till arbete, studier och egen försörjning - projekt

Dnr 2014/SN 0011 60

Socialnämndens beslut
 Projektförslaget tillstyrkes med följande ändringar:
- att vuxenutbildningen anges som en av aktörerna
- att  beställarfunktionens omfattning beskrivs enhetligt
- att insyn i projektet säkerställs
- att underlag levereras i samverkan med de förtorendevalda i nämndern och kommunstyrelse

Beskrivning av ärendet
I samarbete mellan kommundirektören, utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Södertörn har projektförslaget En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning arbetats fram. Målgruppen är personer som har behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Grundtanken är att parterna genom samlad kompetens och kunskapsutbyte ska utveckla ett gemensamt arbetssätt som ger snabbare och mer effektiva insatser och kortare beslutsvägar. Projektet är omfattande, dels skapas en myndighetsgemensam samlokaliserad ingång En väg in, dels är uppdraget att utveckla samverkan och gemensamma arbetsmetoder mellan kommunens försörjningsstödsenhet och arbetsmarknadsenhet.

Projektet är 3-årigt och beräknas kunna starta under första kvartalet 2014.
Till projektledare har utsetts avdelningschefen Ewa Eriksson. 

Bilagor
Utkast till Projektplan En väg in.pdf
Tjänsteskrivelse, En väg in - projekt.pdf

§1003 Svar på motion "Åtgärder för att förebygga självmord"

Dnr 2013/SN 0206 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna i Tyresö har lämnat motionen "Åtgärder för att förebygga självmord". I motionen föreslås att en framställan ska göras till Stockholms Läns Landsting om att samarbeta med Tyresö kommun m.fl. intresserade kommuner kring självmordsförebyggande insatser riktade till de närmast anhöriga till personer som tagit sitt liv samt till personer som försökt begå självmord. Det föreslås också att det inom ramen för samarbetet ska tas fram förslag på hur berörda myndigheters arbete kan förbättras för att minska antalet självmord och självmordsförsök.

Ansvaret för vården av suicidnära patienter och stödet till deras anhöriga åligger i första hand landstingets psykiatri. Inom öppenvårdspsykiatrin i Tyresö ges vård till personer som bedöms vara suicidnära och stöd ges till anhöriga till personer som genomfört suicid. När personal inom socialtjänsten kommer i kontakt med personer för vilka de befarar att självmordsrisk kan föreligga tas kontakt med öppenvårdspsykiatrin.  Socialförvaltningens bedömning är att åtgärder och aktiviteter av det slag som föreslås i motionen redan bedrivs i verksamheterna. Eventuella behov av ytterligare kompetensutveckling och förtydligande av rutiner i samband med självmordsrisk och genomförda suicid kan ske inom ramen för ordinarie verksamhet och samverkan.

Yrkande
Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämnden ska föreslå  bifall till  motionen.
Carl-Johan Karlsson (S) stödjer miljöpartiets yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor
Remiss på motion.pdf
Svar motion Åtgärder för att förebygga självmord.pdf

§1004 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2013/SN 0069 006

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2013. Vid sammanträdet finns också ett eget ärende "Redovisning av åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut" enligt beslut SN 2013-10-30, § 1086.

Bilagor
Tjskr Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik december 2013.pdf

§1005 Redovisning av åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut

Dnr 2014/SN 0010 016

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO ( Inspektionen för vård och omsorg). 

Förvaltningen fick i uppdrag på socialnämndens sammanträde 2013-10-30 att göra en redovisning av åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut.

Bilagor
Redovisning åtgärder för att minska antalet  ej verkställda beslut.pdf

§1006 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013 - anmälan

Dnr 2013/SN 0204 12

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2013 till Länsstyrelsen i Stockholm av Kvalitetsgruppen, Kommunledningskontoret.

Bilagor
Redovisning Personligt ombud 2013.pdf

§1007 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet  2014-01-28

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut januari.pdf
Avtal socialjouren.pdf
Godkännande förfrågn underlag LOV hemtjänst.pdf
LOV Hjälp i hemmet förfrågningsunderlag.pdf
Ansökan statsbidrag Personligt ombud 2014.pdf

§1008 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
- Meddelandeblad nr 10/2013, - Fastställda belopp i högkostnadsskydden och för avgiftstaket i slutenvården 2014.
- Meddelandeblad nr 11/2013, -Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 (bilaga).
- Meddelandeblad nr 12/2013, . Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna (bilaga).

IVO, Inspektionen för vård och omsorg
- Beslut - Tillsyn av bostad med särskild service för barn eller ungdomar av Hällebo (bilaga).
- Beslut - Tillsyn av HVB barn och unga 54:an (bilaga)

Sveriges Kommuner och landsting (SKL)
- Cirkulär 13:72, Budgetförutsättningar för åren 2013-2017.
-  Beslut nr 14, Överenskommelse mellan staten och SKL om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.
- Beslut nr 15, Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
- Beslut nr 17, Överenskommelse mellan staten och SKL om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014.
- Beslut nr 19, Överenskommelse mellan staten och SKL  om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, 2014.

Byggnadsnämnden
- Protokollsutdrag 2013-12-05, § 95, Tidsbegränsat lov för backstuga (bilaga).

Bilagor
Meddelandeblad 11-2013 Avgifter ÄO 2014.pdf
Meddelandeblad 12-2013, Tvångs-och skyddsåtgärder för vuxna.pdf
Beslut IVO tillsyn Hällebo.pdf
PU Byggnadsnämnden 2013-12-05 § 95.pdf
Beslut IVO tillsyn 54 an.pdf

§1009 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen  lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Vid sammanträdet informerar förvaltningschefen om att  årsbokslutet  för socialförvaltningen visar på ett större underskott  än tidigare aviserats. Resultatet visar nu på ett underskott på 9,7 mnkr totalt. Årsbokslutet kommer att redovisas vid nästa nämnd i februari.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1010 Kompletteringsval socialutskottet

Socialnämndens beslut
- Carl-Johan Karlsson (S) väljs som ledamot och Mats Fält (M) väljs som ersättare i socialutskottet.

Beskrivning av ärendet
Nils Frykman (M) är inte längre folkbokförd i Tyresö kommun och hans uppdrag  som ersättare i socialutskottet har därför upphört.
Alfonso Morales (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet (KF 2013-05-16, § 51).

Socialnämnden har att välja ny ledamot och ny ersättare i socialutskottet. Förslaget är att Carl-Johan Karlsson (S) väljs till ledamot och Mats Fält (M) väljs till ersättare i socialutskottet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1010_prot_20140129.pdf (44 kb)