Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-01-27

Sammanträde 2016-01-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Muntlig information om Nestor - FoU center

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nestor FoU-center arbetar med forskning och utveckling för äldre. Nestor ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö).

Eva Lindqvist, chef på Nestor FoU-center presenterar vid sammanträdet verksamheten och pågående projekt.

2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

Dnr 2015/SN 0241 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Dagverksamheten Solgläntan har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 6 oktober till 12 november 2015.

Förvaltningens bedömning är att dagverksamheten Solgläntan har i grunden en fungerande verksamhet. Dock behöver den sociala dokumentationen utvecklas i samtliga delar. Skriftliga rutiner för samtliga relevanta områden i verksamheten behöver tas fram, och förankras hos personalen.
Förvaltningen uppdrar till kvalitetsenheten att göra en uppföljning under 2016 för att säkerställa att ovanstående brister åtgärdas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Solgläntan 2015.pdf

3 Upphandling av personlig assistans som idag utförs i egen regi

Dnr 2016/SN 0007 011

Socialnämndens förslag till beslut
1. Personlig assistans som idag utförs i egen regi upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU).
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och godkänna förfrågningsunderlaget.

Beskrivning av ärendet
Det är idag 30 personer som får personlig assistans från kommunens egen regi som också utgör ett ickevals alternativ för de som inte valt annan utförare. Verksamheten i egen regi har länge gått med underskott mot budget. Kostnaderna ska täckas av intäkterna från en schablonersättning som fastställs av Försäkringskassan. På grund av utformningen av kommunens kollektivavtal kostar personlig assistans i egen regi mer än om den skulle utföras i privat regi. För att undvika framtida underskott mot budget föreslås att den verksamhet som bedrivs i egen regi upphandlas.

4 Svar på revisionsrapport om kundfakturering av äldreomsorgsavgifter

Dnr 2015/SN 0236 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens skrivelse antas som socialnämndens svar på revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kundfakturering av äldreomsorgsavgifter. Granskningen syftar till att besvara frågan om den interna kontrollen är tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfakturering.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende system och rutiner för fakturering av äldreomsorgsavgifter i stort är tillräcklig. Utifrån granskningsresultatet ger revisorerna ett antal rekommendationer i rapporten. Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast 2016-02-24.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport.pdf

5 Hur socialförvaltningen tillvaratar brukarnas erfarenheter samt plan för brukarundersökning

Dnr 2015/SN 0186 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Utredningen och planen noteras

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att utreda hur brukarnas erfarenheter av verksamheten kan tillvaratas i kvalitetsarbetet samt ta fram en plan för ett systematiskt arbete med brukarundersökningar.

Brukarnas erfarenheter av socialtjänstens verksamhet inhämtas in först och främst genom nationellt gemensamma brukarundersökningar eller egna brukarundersökningar till brukarna inom socialförvaltningen.

En plan för brukarundersökningar för år 2016 har tagits fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Rapport enligt Lex Sarah inom IFO, familjevårdsenheten - anmälan

Dnr 2015/SN 0220 009

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om utredning enligt Lex Sarah inom familjevårdsenheten inom individ- och familjeomsorgen. Lex Sarah anmälan har gjorts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Rapport enligt Lex Sarah inom IFO, barn- och ungdomsenheten - anmälan

Dnr 2015/SN 0211 009

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om utredning enligt Lex Sarah inom barn- och ungdomsenheten, individ- och familjeomsorgen. Lex Sarah anmälan har gjorts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2015

Dnr 2015/SN 0068 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2015.

Bilagor
Sammanställning - statistik.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Vid sammanträdet lämnas muntlig information om statliga stimulansbidrag inom äldreomsorgen.

Bilagor
Rapport januari.pdf

10 Ärendebalans för pågående uppdrag och pågående motioner, socialnämnden

Dnr 2016/SN 0003 001

Socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen om pågående uppdrag noteras.
2. Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-10-06, § 160 tagit beslut om att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder. En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för socialnämnden årligen i januari och september. De uppdrag som ges i kommunplanen omfattas inte av redovisningen utan återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
Ärendebalansen för pågående uppdrag samt pågående motioner januari 2016 redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag och motioner jan 16.pdf

11 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-01-08, 2016-01-26

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Ansökan statsbidrag personligt ombud 2016.pdf

12 Anmälningar/meddelanden 2016

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden januari 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden januari 2016.pdf
2015-12-10 Behov av regeländringar maa flyktingsituationen SKL.pdf
2015-12-15 MSB Nationell lägesbild Flyktingsituationen.pdf
Pressmeddelande Socialstyrelsen.pdf
IVO skrivelse lex Sarah.pdf
IVO Bilaga skrivelse lex Sarah.pdf
Beslut IVO tillsyn stödboende.pdf
Beslut Tyresö 2016 sammanhållen vård .pdf
Beslut Tyresö 2016.pdf
Protokoll KPR 2015-12-09.pdf
Samverkansavtal 2016-01-01 -2019-12-31.pdf
Nyhetsbrev nr 1 2016 Samordningsförbundet.pdf

13 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1001 Muntlig information om Nestor - FoU center

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nestor FoU-center arbetar med forskning och utveckling för äldre. Nestor ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö).

Eva Lindqvist, chef på Nestor FoU-center presenterar vid sammanträdet verksamheten och pågående projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§1001_prot_20160127.pdf (111 kb)

§1002 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

Dnr 2015/SN 0241 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Dagverksamheten Solgläntan har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 6 oktober till 12 november 2015.

Förvaltningens bedömning är att dagverksamheten Solgläntan har i grunden en fungerande verksamhet. Dock behöver den sociala dokumentationen utvecklas i samtliga delar. Skriftliga rutiner för samtliga relevanta områden i verksamheten behöver tas fram, och förankras hos personalen.
Förvaltningen uppdrar till kvalitetsenheten att göra en uppföljning under 2016 för att säkerställa att ovanstående brister åtgärdas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Solgläntan 2015.pdf

§1003 Upphandling av personlig assistans som idag utförs i egen regi

Dnr 2016/SN 0007 011

Socialnämndens beslut
1. Personlig assistans som idag utförs i egen regi upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU).
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och godkänna förfrågningsunderlaget.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Det är idag 30 personer som får personlig assistans från kommunens egen regi som också utgör ett ickevals alternativ för de som inte valt annan utförare. Verksamheten i egen regi har länge gått med underskott mot budget. Kostnaderna ska täckas av intäkterna från en schablonersättning som fastställs av Försäkringskassan. På grund av utformningen av kommunens kollektivavtal kostar personlig assistans i egen regi mer än om den skulle utföras i privat regi. För att undvika framtida underskott mot budget föreslås att den verksamhet som bedrivs i egen regi upphandlas.

Yrkande
1. Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar på återremiss till förvaltningen för kompletterande utredning.
2. Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om återremiss och finner att socialnämnden har avslagit yrkandet.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) avslagsyrkande.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1004 Svar på revisionsrapport om kundfakturering av äldreomsorgsavgifter

Dnr 2015/SN 0236 013

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens skrivelse antas som socialnämndens svar på revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kundfakturering av äldreomsorgsavgifter. Granskningen syftar till att besvara frågan om den interna kontrollen är tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfakturering.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende system och rutiner för fakturering av äldreomsorgsavgifter i stort är tillräcklig. Utifrån granskningsresultatet ger revisorerna ett antal rekommendationer i rapporten. Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast 2016-02-24.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport.pdf

§1005 Hur socialförvaltningen tillvaratar brukarnas erfarenheter samt plan för brukarundersökning

Dnr 2015/SN 0186 010

Socialnämndens beslut
- Utredningen och planen noteras

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att utreda hur brukarnas erfarenheter av verksamheten kan tillvaratas i kvalitetsarbetet samt ta fram en plan för ett systematiskt arbete med brukarundersökningar.

Brukarnas erfarenheter av socialtjänstens verksamhet inhämtas in först och främst genom nationellt gemensamma brukarundersökningar eller egna brukarundersökningar till brukarna inom socialförvaltningen.

En plan för brukarundersökningar för år 2016 har tagits fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1006 Rapport enligt Lex Sarah inom IFO, familjevårdsenheten - anmälan

Dnr 2015/SN 0220 009

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om utredning enligt Lex Sarah inom familjevårdsenheten inom individ- och familjeomsorgen. Lex Sarah anmälan har gjorts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1007 Rapport enligt Lex Sarah inom IFO, barn- och ungdomsenheten - anmälan

Dnr 2015/SN 0211 009

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om utredning enligt Lex Sarah inom barn- och ungdomsenheten, individ- och familjeomsorgen. Lex Sarah anmälan har gjorts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1008 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2015

Dnr 2015/SN 0068 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning  - statistik.pdf

§1009 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Vid sammanträdet lämnas muntlig information om statliga stimulansbidrag inom äldreomsorgen.

Bilagor
Rapport januari.pdf

§1010 Ärendebalans för pågående uppdrag och pågående motioner, socialnämnden

Dnr 2016/SN 0003 001

Socialnämndens beslut
1. Informationen om pågående uppdrag noteras.
2. Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-10-06, § 160 tagit beslut om att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder. En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för socialnämnden årligen i januari och september. De uppdrag som ges i kommunplanen omfattas inte av redovisningen utan återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Ärendebalansen för pågående uppdrag samt pågående motioner januari 2016 redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag och motioner jan 16.pdf

§1011 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-01-08, 2016-01-26

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Ansökan statsbidrag personligt ombud 2016.pdf

§1012 Anmälningar/meddelanden 2016

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden januari 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden januari 2016.pdf
2015-12-10 Behov av regeländringar maa flyktingsituationen SKL.pdf
2015-12-15 MSB Nationell lägesbild Flyktingsituationen.pdf
Pressmeddelande Socialstyrelsen.pdf
IVO skrivelse lex Sarah.pdf
IVO Bilaga skrivelse lex Sarah.pdf
Beslut IVO tillsyn stödboende.pdf
Beslut Tyresö 2016 sammanhållen vård .pdf
Beslut Tyresö 2016.pdf
Protokoll KPR 2015-12-09.pdf
Samverkansavtal 2016-01-01 -2019-12-31.pdf
Nyhetsbrev nr 1 2016 Samordningsförbundet.pdf
Infoblad unga vuxna Capio Psykiatri.pdf

§1013 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens beslut
- Frågor och svar noteras.

Beskrivning av ärendet
Frågor till ordföranden och förvaltningen.

Carl-Johan Karlson (S) ställer frågor angående situationen inom individ- och familjeomsorgen avseende aktuell personalsituation och vakanser samt begäran från oppositionen att krisledningsnämnden ska träda in. Frågorna besvaras vid sammanträdet av förvaltningschef Åsa Danielsson och ordförande Andreas Jonsson.

Carl-Johan Karlson (S) lämnar också önskemål om information från kommunjuristen angående nämndens ansvar i den aktuella situation som råder.

Beslut/Protokollsutdrag
§1013_prot_20160127.pdf (112 kb)