Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-03-30

Sammanträde 2016-03-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Granskning av mat och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö

Dnr 2016/SN 0050 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En temagranskning av mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun har genomförts av kvalitetsenheten Medborgarfokus.

Av granskningen framgår bland annat att betydelsefulla faktorer för en positiv matupplevelse är att de boende har möjlighet att påverka maten och måltidssituationen, ledningens och personalens kunskap och engagemang, samt att miljön är trivsam och anpassad efter de boendes behov och individuella förutsättningar. Vidare framkommer att det finns stora skillnader mellan de olika vård- och omsorgsboendena när det gäller hur väl måltidssituationen fungerar och vad de boende tycker om maten. Det finns dock minst lika stora skillnader mellan olika boendegrupper inom samma boende, trots att det är samma mat som serveras. Detta visar att det är mer än enbart matens kvalitet som påverkar nöjdheten.

Vid sammanträdet medverkar även Elin Waltersson, ny gastronomisk chef i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport måltider 2016.pdf

2 Verksamhetsberättelse 2015 för utförare i kommunal regi

Dnr 2016/SN 0029 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelser för budgetåret 2015 för den kommunala utförare av äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning godkännes.

Beskrivning av ärendet
Den kommunala utföraren redovisar för år 2015 ett samlat nettoresultat på totalt -4 262 tkr. För det kommunala utförandet av omsorg om personer med funktionsnedsättning var resultatet -342 tkr. För det kommunala utförandet av äldreomsorg var resultatet -3 920 tkr.

Dokumentet ska inte betraktas som ett bokslut utan som verksamhetsberättelse för den kommunala utföraren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse ÄO kommunal regi.pdf
Verksamhetsberättelse FO kommunal regi 2015.pdf

3 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2015-2018, budget 2017

Dnr 2016/SN 0037 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för nämndens verksamhetsområden för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen, samt till nämndernas planeringsarbete för 2017 och framöver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde IFO.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 5 FO.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 6 ÄO.pdf

4 Ekonomisk uppföljning per februari och prognos för året

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten avseende ekonomisk uppföljning per 29 februari 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 29 februari samt prognos för helåret 2016 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2016.pdf

5 Revidering av delegationsordningen 2016

Dnr 2016/SN 0048 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen antas.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella samt förtydliganden samt anpassningar till den nya organisationen. Några beslutsnivåer har ändrats. Föreslagna ändringar är markerade med kursiv fet stil.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-03-15, 2016-03-23.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Beslut ekon stöd idéburna organisationer 2016.pdf
Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom ÄO FO 160119.pdf

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden februari 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden mars 2016.pdf
Förlängning av Nationell samordnare den sociala barn och ungdomsvården.pdf
Beslut IVO Lex Sarah familjevård.pdf
Beslut IVO Lex Sarah barn och familj.pdf
Yttrande till arbetsmiljöverket.pdf
Underrättelse från Arbetsmiljöverket.pdf
Handlingsplan -beslut.pdf
Handlingsplan IFO Tyresö.pdf
Bokslutskommunike 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §26.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 34.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Rapport mars.pdf

9 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1023 Granskning av mat och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö

Dnr 2016/SN 0050 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En temagranskning av mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun har genomförts av kvalitetsenheten Medborgarfokus.

Av granskningen framgår bland annat att betydelsefulla faktorer för en positiv matupplevelse är att de boende har möjlighet att påverka maten och måltidssituationen, ledningens och personalens kunskap och engagemang, samt att miljön är trivsam och anpassad efter de boendes behov och individuella förutsättningar. Vidare framkommer att det finns stora skillnader mellan de olika vård- och omsorgsboendena när det gäller hur väl måltidssituationen fungerar och vad de boende tycker om maten. Det finns dock minst lika stora skillnader mellan olika boendegrupper inom samma boende, trots att det är samma mat som serveras. Detta visar att det är mer än enbart matens kvalitet som påverkar nöjdheten.

Vid sammanträdet medverkar även Elin Waltersson, ny gastronomisk chef i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport måltider 2016.pdf

§1024 Verksamhetsberättelse 2015 för utförare i kommunal regi

Dnr 2016/SN 0029 10

Socialnämndens beslut
- Verksamhetsberättelser för budgetåret 2015 för den kommunala utförare av äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning godkännes.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den kommunala utföraren redovisar för år 2015 ett samlat nettoresultat på totalt -4 262 tkr. För det kommunala utförandet av omsorg om personer med funktionsnedsättning var resultatet -342 tkr. För det kommunala utförandet av äldreomsorg var resultatet -3 920 tkr.

Dokumentet ska inte betraktas som ett bokslut utan som verksamhetsberättelse för den kommunala utföraren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse ÄO kommunal regi.pdf
Verksamhetsberättelse FO  kommunal regi 2015.pdf

§1025 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2015-2018, budget 2017

Dnr 2016/SN 0037 010

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för nämndens verksamhetsområden för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen, samt till nämndernas planeringsarbete för 2017 och framöver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde IFO.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 5 FO.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 6 ÄO.pdf

§1026 Ekonomisk uppföljning per februari och prognos för året

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens beslut
1. Rapporten avseende ekonomisk uppföljning per 29 februari 2016 noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans i samband med tertialrapport 1.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 29 februari samt prognos för helåret 2016 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Ordförandeförslag
- Förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans i samband med tertialrapport 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2016.pdf

§1027 Revidering av delegationsordningen 2016

Dnr 2016/SN 0048 003

Socialnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen antas.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella samt förtydliganden samt anpassningar till den nya organisationen. Några beslutsnivåer har ändrats. Föreslagna ändringar är markerade med kursiv fet stil.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1028 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-03-15, 2016-03-23.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Beslut ekon stöd idéburna organisationer 2016.pdf
Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom ÄO FO 160119.pdf

§1029 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden februari 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden mars 2016.pdf
Förlängning av Nationell samordnare den sociala barn och ungdomsvården.pdf
Beslut IVO Lex Sarah familjevård.pdf
Beslut IVO Lex Sarah barn och familj.pdf
Yttrande till arbetsmiljöverket.pdf
Underrättelse från Arbetsmiljöverket.pdf
Handlingsplan -beslut.pdf
Handlingsplan IFO Tyresö.pdf
Bokslutskommuniké 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §26.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 34.pdf

§1030 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Förvaltningschef Åsa Danielsson informerar muntligt om den aktuella bemanningssituationen inom barn och unga inom individ- och familjeomsorgen.
 
Myndighetschef John Henriksson informerar om LOV boendestöd som införs den 4 april 2016. Den 26 april bjuds utförarna in till en kick-off dit även socialnämndens ledamöter och ersättare är välkomna.

Bilagor
Rapport mars.pdf

§1031 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor vid detta sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1031_prot_20160330.pdf (110 kb)