Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-06-22

Sammanträde 2016-06-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Muntlig information om nämndledamöters ansvar

Socialnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunjurist Eva Nilsson informerar om nämndledamöters ansvar.

2 Granskning av Misa daglig verksamhet, Globen och Bondegatan

Dnr 2016/SN 0094 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Misa daglig verksamhet har granskats av kvalitetsenheten, Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Kvalitetsenheten har granskat de verksamheter som har fem eller fler deltagare från Tyresö, Misa Globen och Misa Bondegatan.

Förvaltningens bedömning är att Misa Globen och Bondegatan har mycket väl fungerande verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Misa daglig verksamhet.pdf
Granskningsrapport Misa Globen Bondegatan 2016.pdf

3 Kundval för vård- och omsorgsboende för äldre

Dnr 2015/SN 0172 50

Socialnämndens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsboenden för äldre upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samverkan med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen och godkänna förfrågningsunderlag samt teckna avtal med utförare.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2015 fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att vidare utreda förutsättningarna för LOV (lagen om valfrihetssystem) avseende vård- och omsorgsboenden för äldre.

Kommunen har det yttersta ansvaret för insatser som utförs enligt socialtjänstlagen oavsett vilken aktör som utför insatserna och oavsett om insatserna utförs av kommunal eller privat utförare upphandlade enligt LOV eller LOU.

Förvaltningen bedömer att vård- och omsorgsboenden för äldre även fortsättningsvis bör upphandlas enligt LOU (lagen om offentlig upphandling).

Bilagor
Tjänsteskrivelse kundval vård- och omsorgsboende.pdf

4 Ekonomisk uppföljning per 30 maj

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 31 maj redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekon uppföljning maj.pdf
Socialförvaltningen per maj 2016.pdf

5 Svar på motion om ny integrationsplan för Tyresö kommun *

Dnr 2016/SN 0082 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur (S) och Pål Keusch (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande en ny integrationsplan för Tyresö.

Ordförandeutlåtande
I Alliansens förslag till Kommunplan för 2017 finns ett uppdrag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att ta fram en Integrationsstrategi. Strategin ska utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan kommunen och dess verksamheter och näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningsliv och övriga civilsamhället. Motionen kan därmed anses besvarad.

Bilagor
Remiss.pdf

6 Kompletteringsval socialutskottet

Socialnämndens förslag till beslut
1. Anna Lund (KD) utses som ordförande i socialutskottet under perioden 1 september - 30 november 2016.
2. Peter Freij (M) utses som vice ordförande i socialutskottet under perioden 1 september - 30 november 2016.
3. Gerd Dufberg (M) utses som ersättare i socialutskottet under perioden 1 september - 30 november 2016.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande tillika ordförande i socialutskottet Andreas Jonsson kommer att vara föräldraledig under perioden 1 september - 30 november 2016 (Kommunfullmäktige 2016-05-19, § 111).

Anna Lund(KD) vice ordförande i socialutskottet övertar arbetsuppgiften som ordförande. Peter Freij (M) ersättare i socialutskottet föreslås överta Anna Lunds arbetsuppgifter som vice ordförande under perioden. Gerd Dufberg (M) ledamot i socialnämnden föreslås som ersättare i socialutskottet under perioden.

7 Ändrat sammanträdesdatum för socialnämnden i augusti

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden flyttar sitt sammanträde i augusti från den 31 augusti till den 29 augusti.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har 2015-10-21, § 1083 beslutat om sammanträdesplan 2016 med sammanträde den 31 augusti för bordlagda/brådskande ärenden. Socialnämnden har att senast den 31 augusti återrapportera till kommunstyrelsen om åtgärder för att nå en budget i balans och minimera underskottet. Socialnämndens sammanträde föreslås därför flyttas från onsdagen den 31 augusti till måndagen den 29 augusti med start kl 18:30.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-05-23 samt 2016-05-31

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Yttrande till arbetsmiljöverket.pdf

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden juni 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden juni.pdf
Beslut från Kammarrätten.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §95.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §103.pdf
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-19 §111.pdf
Brukarrevision Hästskon.pdf

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

11 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1053 Muntlig information om nämndledamöters ansvar

Socialnämndens beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunjurist Eva Nilsson informerar om nämndledamöters ansvar.

Beslut/Protokollsutdrag
§1053_prot_20160622.pdf (157 kb)

§1054 Granskning av Misa daglig verksamhet, Globen och Bondegatan

Dnr 2016/SN 0094 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Misa daglig verksamhet har granskats av kvalitetsenheten, Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Kvalitetsenheten har granskat de verksamheter som har fem eller fler deltagare från Tyresö, Misa Globen och Misa Bondegatan.
 
Förvaltningens bedömning är att Misa Globen och Bondegatan har  mycket väl fungerande verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Misa daglig verksamhet.pdf
Granskningsrapport Misa Globen  Bondegatan 2016.pdf

§1055 Kundval för vård- och omsorgsboende för äldre

Dnr 2015/SN 0172 50

Socialnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsboenden för äldre upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samverkan med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen och godkänna förfrågningsunderlag samt teckna avtal med utförare.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I oktober 2015 fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att vidare utreda förutsättningarna för LOV (lagen om valfrihetssystem) avseende vård- och omsorgsboenden för äldre.

Kommunen har det yttersta ansvaret för insatser som utförs enligt socialtjänstlagen oavsett vilken aktör som utför insatserna och oavsett om insatserna utförs av kommunal eller privat utförare upphandlade enligt LOV eller LOU.

Förvaltningen bedömer att vård- och omsorgsboenden för äldre även fortsättningsvis bör upphandlas enligt LOU (lagen om offentlig upphandling).

Bilagor
Tjänsteskrivelse kundval vård- och omsorgsboende.pdf

§1056 Ekonomisk uppföljning per 30 maj

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 31 maj redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekon uppföljning maj.pdf
Socialförvaltningen per maj 2016.pdf

§1057 Svar på motion om ny integrationsplan för Tyresö kommun

Dnr 2016/SN 0082 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar blank reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur (S) och Pål Keusch (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande en ny integrationsplan för Tyresö.

Ordförandeutlåtande
I Alliansens förslag till Kommunplan för 2017 finns ett uppdrag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att ta fram en Integrationsstrategi. Strategin ska utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan kommunen och dess verksamheter och näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningsliv och övriga civilsamhället. Motionen kan därmed anses besvarad.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Peter Freij (M) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Remiss.pdf

§1058 Kompletteringsval socialutskottet

Socialnämndens beslut
1. Anna Lund (KD) utses som ordförande i socialutskottet under perioden 1 september - 30 november 2016.
2. Peter Freij (M) utses som vice ordförande i socialutskottet under perioden 1 september - 30 november 2016.
3. Gerd Dufberg (M) utses som ersättare i socialutskottet under perioden 1 september - 30 november 2016.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande tillika ordförande i socialutskottet Andreas Jonsson kommer att vara föräldraledig under perioden 1 september - 30 november 2016 (Kommunfullmäktige 2016-05-19, § 111).
 
Anna Lund(KD) vice ordförande i socialutskottet övertar arbetsuppgiften som ordförande. Peter Freij (M) ersättare i socialutskottet föreslås överta Anna Lunds arbetsuppgifter som vice ordförande under perioden. Gerd Dufberg (M) ledamot i socialnämnden föreslås som ersättare i socialutskottet under perioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§1058_prot_20160622.pdf (158 kb)

§1059 Ändrat sammanträdesdatum för socialnämnden i augusti

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden flyttar sitt sammanträde i augusti från den 31 augusti till den 29 augusti.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har 2015-10-21, § 1083 beslutat om sammanträdesplan 2016 med sammanträde den 31 augusti för bordlagda/brådskande ärenden. Socialnämnden har att senast den 31 augusti återrapportera till kommunstyrelsen om åtgärder för att nå en budget i balans och minimera underskottet. Socialnämndens sammanträde föreslås därför flyttas från onsdagen den 31 augusti till måndagen den 29 augusti med start kl 18:30.

Beslut/Protokollsutdrag
§1059_prot_20160622.pdf (157 kb)

§1060 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-05-23 samt 2016-05-31

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Yttrande till arbetsmiljöverket.pdf

§1061 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden juni 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden juni.pdf
Beslut från Kammarrätten.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §95.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §103.pdf
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-19 §111.pdf
Brukarrevision Hästskon.pdf
Begäran om ersättning delegering HSL.pdf

§1062 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning

Begäran om röstförklaring frånfalles i samband med justering av protokollet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport juni.pdf
Personalläge Barn och ungdomsenheten 16-06-13.pdf

§1063 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barbro Rådberg (S) ställer frågor angående händelse om plank vid gruppbostad i Tyresö som uppmärkammats i pressen. Frågorna besvaras av t f förvaltningschef Gunny Bäckström.
 
Carl-Johan Karlson (S) ställer frågor om Björkbackens äldrecenter angående information och ombyggnad som besvaras av t f förvaltningschef Gunny Bäckström

Beslut/Protokollsutdrag
§1063_prot_20160622.pdf (157 kb)