Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-11-29

Sammanträde 2017-11-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Information om hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö.

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet informerar Harold Nilsson från Alnitec AB om sitt uppdrag att ta fram en modell för hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö.

2 Granskning av gruppboenden i kommunal regi, Villa Strand och Villa Persudde.

Dnr 2017/SN 0229 013

Socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningarna noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningarna av Villa Strand och Villa Persudde återrapporteras till socialnämnden under våren år 2018.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kvalitetsenhet har genomfört granskning av Villa Strands och Villa Persuddes gruppboende i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden september till oktober 2017. Boendena drivs i kommunal regi. Plats på gruppboende beviljas genom biståndsbeslut enligt LSS.

Resultatet av granskningarna kommer att återkopplas till respektive verksamhet. Åtgärdsplaner kommer att begäras in från verksamheterna inom de områden där de inte uppnått godkänd kvalitetsnivå. Förvaltningen föreslår att resultatet av åtgärderna återrapporteras till socialnämnden under våren år 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning av gruppboenden LSS.pdf
Granskningsrapport Villa Strand 2017.pdf
Granskningsrapport Villa Persudde 2017.pdf

3 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Rapporten noteras.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekon uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per okt 2018.pdf

4 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Dnr 2017/SN 0181 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, antagna av socialnämnden den 27 februari 2013, § 1016, upphävs.
2. Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning antas.
3. Riktlinjerna tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens stab har, i samarbete med myndigheten för äldre och funktionsnedsättning, arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av insatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. De nya riktlinjerna omfattar förutom insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, även insatser enligt socialtjänstlagen, SoL för personer under 65 år.

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden upphäver riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS som fastställdes i februari 2013, § 1016, och antar de nya riktlinjerna för handläggning av insatser enligt LSS och SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Riktlinjerna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer inom FO.pdf
Riktlinjer LSS och SoL.docx.pdf

5 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd

Dnr 2017/SN 0180 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd antas.
2. Riktlinjerna tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd fastställdes av socialnämnden den 18 juni 2008, § 1052. Ett förslag till reviderade riktlinjer har nu arbetats fram, bland annat med anledning av nya arbetsmetoder och rättsliga avgöranden inom området och att föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen har ändrats. Ett annat syfte med revideringen har varit att tydliggöra kriterier för olika former av ekonomiskt bistånd och att lyfta fram barnperspektivet i handläggningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering riktlinjer ekon bistånd.pdf
Reviderade riktlinjer handläggning ekonomiskt bistånd.docx.pdf

6 Åtgärder utifrån kvalitetsenhetens granskning av kommunens boendestöd

Dnr 2017/SN 0097 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informatonen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kvalitetsenhet genomförde i början av 2017 en granskning av kommunens verksamheter för boendestöd. De verksamheteter som inte bedömdes uppnå grön kvalitetsnivå i granskningen ålades att upprätta en plan med aktiviteter för att åtgärda de brister som uppdagades. Förvaltningen har följt upp verksamheternas åtgärdsplaner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestöd.pdf

7 Samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län

Dnr 2017/SN 0189 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Samverkansplanen "Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner. Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017-2018" antas.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholm har i en framställan bjudit in kommunerna i Stockholms län att ansluta sig till en samverkansplan som behandlar arbetssätt och rutiner kring när ett ensamkommande barn försvinner eller avviker från anvisad kommun. Förvaltningen ser positivt på en utvecklad samverkan kring ensamkommande barn som försvinner och föreslår att socialnämnden fattar beslut om att anta samverkansplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samverkansplan Sthlms län.pdf
Framställan 170901.pdf

8 Svar på remiss av departementspromemoria om utredningar avseende skador och dödsfall

Dnr 2017/SN 0215 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47) antas.

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har lämnat remiss av departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47). Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över remissen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss.pdf
Remissvar Ds 2017-47.docx.pdf
Remiss.pdf

9 Överenskommelse om utvecklad samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr 2017/SN 0216 014

Socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen med landstinget om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106) träder i kraft den 1 januari 2018. Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, KSL), har i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Stockholms läns landsting (SLL), utarbetat ett förslag till överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har arbetats fram för att skapa förutsättningar för den omställning och fördjupade samverkan som lagen kräver. Storsthlms styrelse har rekommenderat länets kommuner att anta överenskommelsen som börjar gälla den 1 januari 2018. Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar överenskommelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse med landstinget.pdf
Rekommendation.pdf

10 Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt.

Dnr 2017/SN 0214 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Rekommendationen om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten konstadsfritt antas.

Beskrivning av ärendet
SKL rekommenderar landsting/regioner att återkopplingen av hälsoundersökningar av placerade barn och unga från hälso- och sjukvården till socialtjänsten ska vara kostnadsfri. Socialförvaltningen välkomnar SKL:s rekommendation och föreslår att den antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse SKLs rekommendation.pdf
Rekommendation.pdf

11 Inventering av aktiviteter för seniorer i Tyresö.

Dnr 2017/SN 0133 50

Socialnämndens förslag till beslut
1. Inventeringen noteras.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att presentera aktiviteter för äldre på ett tydligare sätt i samband med nylanseringen av kommunens hemsida under 2018 samt att ett fristående informationsblad till broschyren "När du blir äldre i Tyresö" tas fram.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att, i samarbete med utvecklingsförvaltningen, inventera de aktiviteter som kommunen och föreningslivet erbjuder för Tyresös seniora medborgare. En gemensam inventering har utförts i samarbete mellan de båda förvaltningarna. Det kommunala pensionärsrådet har blivit tillfrågade att inkomma med förslag kring aktiviteter som bör finnas med i ett sådant informationsmaterial. Inventeringen belyser framförallt vilka aktiviteter som riktar sig till pensionärer i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse inventering av aktiviteter för äldre.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14, § 1062.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-10-25 (extra sammanträde), 2017-10-31, 2017-11-20.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

13 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelande november 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden november 2017.pdf
Beslut från JO 2017-11-10, dnr 7216-2017.pdf
Beslut från JO 2017-11-21, dnr 7568-2017.pdf
Beslut mål nr 24737-17.pdf
SKL cirkulär familje- och jourhem mfl 17.52 för 2018.pdf
Cirkulär 17053 Ers kontaktfam m m enligt LSS.pdf
SKL cirkulär kontaktfamiljer och kontaktpersoner 17.54 för 2018.pdf
Enkät med redovisning av tilldelade medel 2017 PRIO.pdf
Skrivelse från KPR 2017-10-18.pdf
Svar KPR skrivelse 2017-10-18.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2017-10-18 § 56.pdf

14 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

15 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1098 Information om hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö.

Dnr 2017/SN 0243 12

Socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl 19:25 till 19:30
2. Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet informerar Harold Nilsson från Alnitec AB om sitt uppdrag att ta fram en modell för hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar ajournering i fem minuter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden ska ajourneras i tio minuter och finner att socialnämnden bifaller det.

§1099 Granskning av gruppboenden i kommunal regi, Villa Strand och Villa Persudde.

Dnr 2017/SN 0229 013

Socialnämndens beslut
1. Granskningarna noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningarna av Villa Strand och Villa Persudde återrapporteras till socialnämnden under våren år 2018.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kvalitetsenhet har genomfört granskning av Villa Strands och Villa Persuddes gruppboende i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden september till oktober 2017. Boendena drivs i kommunal regi. Plats på gruppboende beviljas genom biståndsbeslut enligt LSS.
 
Resultatet av granskningarna kommer att återkopplas till respektive verksamhet. Åtgärdsplaner kommer att begäras in från verksamheterna inom de områden där de inte uppnått godkänd kvalitetsnivå. Förvaltningen föreslår att resultatet av åtgärderna återrapporteras till socialnämnden under våren år 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning av gruppboenden LSS.pdf
Granskningsrapport Villa Strand 2017.pdf
Granskningsrapport Villa Persudde 2017.pdf

§1100 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
 
Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekon uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per okt 2018.pdf

§1101 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Dnr 2017/SN 0181 003

Socialnämndens beslut
1. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, antagna av socialnämnden den 27 februari 2013, § 1016, upphävs.
2. Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning antas.
3. Riktlinjerna tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens stab har, i samarbete med myndigheten för äldre och funktionsnedsättning, arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av insatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. De nya riktlinjerna omfattar förutom insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, även insatser enligt socialtjänstlagen, SoL för personer under 65 år.
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden upphäver riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS som fastställdes i februari 2013, § 1016, och antar de nya riktlinjerna för handläggning av insatser enligt LSS och SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Riktlinjerna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer inom FO.pdf
Riktlinjer LSS och SoL.docx.pdf

§1102 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd

Dnr 2017/SN 0180 003

Socialnämndens beslut
1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd antas.
2. Riktlinjerna tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd fastställdes av socialnämnden den 18 juni 2008, § 1052. Ett förslag till reviderade riktlinjer har nu arbetats fram, bland annat med anledning av nya arbetsmetoder och rättsliga avgöranden inom området och att föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen har ändrats. Ett annat syfte med revideringen har varit att tydliggöra kriterier för olika former av ekonomiskt bistånd och att lyfta fram barnperspektivet i handläggningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering riktlinjer ekon bistånd.pdf
Reviderade riktlinjer handläggning ekonomiskt bistånd.docx.pdf

§1103 Åtgärder utifrån kvalitetsenhetens granskning av kommunens boendestöd

Dnr 2017/SN 0097 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kvalitetsenhet genomförde i början av 2017 en granskning av kommunens verksamheter för boendestöd. De verksamheteter som inte bedömdes uppnå grön kvalitetsnivå i granskningen ålades att upprätta en plan med aktiviteter för att åtgärda de brister som uppdagades. Förvaltningen har följt upp verksamheternas åtgärdsplaner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestöd.pdf

§1104 Samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län

Dnr 2017/SN 0189 52

Socialnämndens beslut
- Samverkansplanen "Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner. Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017-2018" antas.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholm har i en framställan bjudit in kommunerna i Stockholms län att ansluta sig till en samverkansplan som behandlar arbetssätt och rutiner kring när ett ensamkommande barn försvinner eller avviker från anvisad kommun. Förvaltningen ser positivt på en utvecklad samverkan kring ensamkommande barn som försvinner och föreslår att socialnämnden fattar beslut om att anta samverkansplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samverkansplan Sthlms län.pdf
Framställan 170901.pdf

§1105 Svar på remiss av departementspromemoria om utredningar avseende skador och dödsfall

Dnr 2017/SN 0215 52

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47) antas.

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har lämnat remiss av departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47). Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över remissen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss.pdf
Remissvar Ds 2017-47.docx.pdf
Remiss.pdf

§1106 Överenskommelse om utvecklad samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr 2017/SN 0216 014

Socialnämndens beslut
- Överenskommelsen med landstinget om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106) träder i kraft den 1 januari 2018. Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, KSL), har i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Stockholms läns landsting (SLL), utarbetat ett förslag till överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har arbetats fram för att skapa förutsättningar för den omställning och fördjupade samverkan som lagen kräver. Storsthlms styrelse har rekommenderat länets kommuner att anta överenskommelsen som börjar gälla den 1 januari 2018. Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar överenskommelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse med landstinget.pdf
Rekommendation.pdf

§1107 Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt.

Dnr 2017/SN 0214 52

Socialnämndens beslut
- Rekommendationen om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt antas.

Beskrivning av ärendet
SKL rekommenderar landsting/regioner att återkopplingen av hälsoundersökningar av placerade barn och unga från hälso- och sjukvården till socialtjänsten ska vara kostnadsfri. Socialförvaltningen välkomnar SKL:s rekommendation och föreslår att den antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse SKLs rekommendation.pdf
Rekommendation.pdf

§1108 Inventering av aktiviteter för seniorer i Tyresö.

Dnr 2017/SN 0133 50

Socialnämndens beslut
1. Inventeringen noteras.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att presentera aktiviteter för äldre på ett tydligare sätt i samband med nylanseringen av kommunens hemsida under 2018 samt att ett fristående informationsblad till broschyren "När du blir äldre i Tyresö" tas fram.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att, i samarbete med utvecklingsförvaltningen, inventera de aktiviteter som kommunen och föreningslivet erbjuder för Tyresös seniora medborgare. En gemensam inventering har utförts i samarbete mellan de båda förvaltningarna. Det kommunala pensionärsrådet har blivit tillfrågade att inkomma med förslag kring aktiviteter som bör finnas med i ett sådant informationsmaterial. Inventeringen belyser framförallt vilka aktiviteter som riktar sig till pensionärer i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse inventering av aktiviteter för äldre.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14, § 1062.pdf

§1109 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-10-25 (extra sammanträde), 2017-10-31, 2017-11-20.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1110 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelande november 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden november 2017.pdf
Beslut från JO 2017-11-10, dnr 7216-2017.pdf
Beslut från JO 2017-11-21, dnr 7568-2017.pdf
Beslut mål nr 24737-17.pdf
SKL cirkulär familje- och jourhem mfl 17.52 för 2018.pdf
Cirkulär 17053 Ers kontaktfam m m enligt LSS.pdf
SKL cirkulär kontaktfamiljer och kontaktpersoner 17.54 för 2018.pdf
Enkät med redovisning av tilldelade medel 2017 PRIO.pdf
Skrivelse från KPR 2017-10-18.pdf
Svar KPR skrivelse 2017-10-18.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2017-10-18 § 56.pdf
Yrkande ang skrivelse om Björkbacken (S).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-11-23 §113.pdf

§1111 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1112 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl 20:25 till kl 20:35.
 
2. Ärendet om Björkbacken tas inte upp på detta sammanträde då ärendet behandlats tidigare på socialnämndens sammanträde den 27 september och inga nya förhållanden har framkommit.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Anna Lund (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson (S) har lämnat yrkande med hänvisning till skrivelse till socialnämnden om att upprusta Björkbackens äldrecentrum från kommunala pensionärsrådet.
 
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet och svar från socialnämndens ordförande finns under meddelanden § 1110.

Yrkande
1. Carl-Johan Karlson (S) yrkar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att fråga om Björkbackens äldrecentrum ska tas upp på detta sammanträde (bilaga).
 
2. Peter Söderlund (MP) stödjer Carl Johan Karlsons (S) yrkande.
 
3. Anna Lund (KD) yrkar ajournering i tio minuter.
 
4. Peter Freij (M) yrkar att Carl-Johan Karlsons (MP) yrkande avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden ska ajourneras i tio minuter och finner att socialnämnden bifaller det.
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska behandlas på dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att avslå Carl Johan Karlsons (S) yrkande som stöds av Peter Söderlund (MP).
 
Carl Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar avslag till Carl Johan Karlsons (S) yrkande om att ärendet ska behandlas idag röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat 6 ja och 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Socialnämnden avslår därmed Carl Johan Karlsons (S) yrkande.