Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-01-31

Sammanträde 2018-01-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

1 Information om resultat av brukarundersökningar inom myndighet för äldre och funktionsnedsättning

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson. myndighetschef för funktionsnedsättning och äldreomsorg presenterar resultatet för Tyresö i 2017 års nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet och äldreomsorg samt myndighetens egen brukarundersökning.

Undersökningen inom funktionshinderområdet omfattar sju verksamhetsområden och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL, dvs. brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter. Tyresö valde att genomföra undersökningen inom alla verksamhetsområden utom boendestöd.

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden som genomförs av Socialstyrelsen. Myndigheten har även genomfört en egen undersökning för att mäta upplevelse av handläggarnas bemötande, tillgänglighet, delaktighet etc.

2 Information om resultat av brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Engstedt, myndighetschef för Individ- och familjeomsorgen presenterar resultatet för 2017 års brukarundersökningar inom individ och familjeomsorgen.
Brukarundersökningen omfattar:
- Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt) där både vårdnadshavare och ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) svarar, samt ensamkommande ungdomar 13 år eller äldre.
- Ekonomiskt bistånd
- Missbruks- och beroendevård.

Tyresö kommun valde att även inkludera övriga vuxna (våld i nära relation) inom Vuxenheten i undersökningen. Deras svar är dock inte inkluderat i det sammantagna resultatet för kommunen som publicerats i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, och som kommer publiceras som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.

3 Plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.

Dnr 2018/SN 0021 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2018 godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

4 Användning av Vitsippans lokaler. *

Dnr 2018/SN 0002 010

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Lägenheterna i Vitsippans lokaler ska användas som bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning samt ensamkommande ungdomar med PUT/TUT.

Beskrivning av ärendet
Vid sitt sammanträde i maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att Vitsippans lokaler från och med årsskiftet 2016/2017 skulle användas som bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning. Nu föreslås att lägenheterna på Vitsippan ska användas som bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning samt ensamkommande ungdomar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd (PUT/TUT). Inflyttning beräknas kunna ske från och med mars-april 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Användning Vitsippans lokaler.pdf

5 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård

Dnr 2017/SN 0182 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen antas.
2. Reviderade riktlinjer tillämpas från och med 1 mars 2018.

Beskrivning av ärendet
Befintliga riktlinjer för handläggning av ärenden avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen fastställdes av socialnämnden den 24 oktober 2012. Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer eftersom vissa förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gjorts. Vidare har betydelsefulla samverkansöverenskommelser inletts. Målgruppen 18-20 år har tillkommit på vuxenenheten. Dock kommer lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för klienter mellan 18-20 år att handläggas på barn- och ungdomsenheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering riktlinjer vuxenenheten.pdf
Reviderade riktlinjer riskbruk missbruk beroende.docx.pdf

6 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård

Dnr 2017/SN 0113 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Reviderade riktlinjer för handläggning gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen antas.
2. Reviderade riktlinjer tillämpas från och med 1 mars 2018.

Beskrivning av ärendet
Befintliga riktlinjer för handläggning av ärenden avseende handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen fastställdes av socialnämnden den 28 mars 2012. De reviderades av avdelningschef senast den 4 juni 2014.

Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer eftersom vissa förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gjorts.

Bilagor
Revidering av riktlinjer för handläggning gällande barn- och ungdomsvård.pdf
Riktlinjer Barn- och ungdomsärenden.docx.pdf

7 Redovisning för verksamhet med Personligt ombud verksamhetsåret 2017

Dnr 2017/SN 0005 12

Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av verksamheten.

I redogörelsen för det personliga ombudets verksamhet under 2017 beskrivs bland annat omfattning, organisation och förbättringsområden som ombudet uppmärksammat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning PO 2017.pdf
Redovisning personligt ombud 2017.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut 2016 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2017/SN 0085 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 december 2017 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik.doc.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2017-12-20 (extra sammanträde), 2018-01-23.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut Januari.docx.pdf
Ansökan statsbidrag PO 2018.pdf
Beslut attesträtter 2018.pdf
Beslutsattester 2018.pdf

10 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport som bifogas.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista Januari.docx.pdf

11 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden januari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden januari.docx.pdf
Meddelandeblad 5-2017, Uppgifter för beräkning av avgifter inom ÄO och FO 2018.pdf
Meddelandeblad 6-2017 MAS och MAR.pdf
Beslut från IVO 2017-12-22 Villa Basilikan.pdf
Brev faktureringsinformation stimulansmedel 2018.pdf
Bilaga 1 Fördelning av stimulansmedel.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §8.pdf

§1001 Information om resultat av brukarundersökningar inom myndighet för äldre och funktionsnedsättning

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson. myndighetschef för funktionsnedsättning och äldreomsorg presenterar resultatet för Tyresö i 2017 års nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet och äldreomsorg samt myndighetens egna brukarundersökning.
 
Undersökningen inom funktionshinderområdet omfattar sju verksamhetsområden och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL, dvs. brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter. Tyresö valde att genomföra undersökningen inom alla verksamhetsområden utom boendestöd.
 
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden som genomförs av Socialstyrelsen. Myndigheten har även genomfört en egen undersökning för att mäta upplevelse av handläggarnas bemötande, tillgänglighet, delaktighet etc.

Beslut/Protokollsutdrag
§1001_prot_20180131.pdf (110 kb)

§1002 Information om resultat av brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Engstedt, myndighetschef för Individ- och familjeomsorgen presenterar resultatet för 2017 års brukarundersökningar inom individ och familjeomsorgen. Brukarundersökningen omfattar:
- Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt) där både vårdnadshavare och ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) svarar, samt ensamkommande ungdomar 13 år eller äldre.
- Ekonomiskt bistånd
- Missbruks- och beroendevård.

Tyresö kommun valde att även inkludera övriga vuxna (våld i nära relation) inom Vuxenheten i undersökningen. Deras svar är dock inte inkluderat i det sammantagna resultatet för kommunen som  publicerats i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, och som kommer publiceras som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.

Beslut/Protokollsutdrag
§1002_prot_20180131.pdf (110 kb)

§1003 Plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.

Dnr 2018/SN 0021 10

Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2018 godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Lilian Nylinder (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.
 
Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under det första kvartalet 2018.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar att förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans godkänns utom följande avsnitt:
- Ersätta anslagsfinansiering med prestationsbaserad ersättning
- Under 2019 påbörjas arbetet för en förändrad boendepeng för att boendepengen ska motsvara den faktiska insatsnivån
- Hyressubventioner ses över och minskas senast under 2019
- Målgruppen som beviljas behandlingsskolor ska begränsas

För ovanstående punkter yrkas återremiss för utredning och konsekvensanalyser.

Lilian Nylinder (MP) stödjer Carl Johan Karlsons (S) yrkande.

Peter Freij (M) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i sin helhet på dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att avslå Carl Johan Karlsons (S) yrkande om återremiss i vissa delar och avgöra ärendet på dagens sammanträde.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Plan för att uppnå en budget i balans.pdf
Plan för att uppnå budget i balans.pdf

§1004 Användning av Vitsippans lokaler. Ärendet utgår

§1005 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård

Dnr 2017/SN 0182 003

Socialnämndens beslut
1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen antas.
2. Reviderade riktlinjer tillämpas från och med 1 mars 2018.

Beskrivning av ärendet
Befintliga riktlinjer för handläggning av ärenden avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen fastställdes av socialnämnden den 24 oktober 2012.  Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer eftersom vissa förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gjorts. Vidare har betydelsefulla samverkansöverenskommelser inletts. Målgruppen 18-20 år har tillkommit på vuxenenheten. Dock kommer lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för klienter mellan 18-20 år att handläggas på barn- och ungdomsenheten.   
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering riktlinjer vuxenenheten.pdf
Reviderade riktlinjer riskbruk missbruk beroende.docx.pdf

§1006 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård

Dnr 2017/SN 0113 003

Socialnämndens beslut
1. Reviderade riktlinjer för handläggning gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen antas.
2. Reviderade riktlinjer tillämpas från och med 1 mars 2018.

Beskrivning av ärendet
Befintliga riktlinjer för handläggning av ärenden avseende handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen fastställdes av socialnämnden den 28 mars 2012. De reviderades av avdelningschef senast den 4 juni 2014.
 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer eftersom vissa förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer barn och ungdomsvård.pdf
Riktlinjer Barn- och ungdomsärenden.docx.pdf

§1007 Redovisning för verksamhet med Personligt ombud verksamhetsåret 2017

Dnr 2017/SN 0005 12

Socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av verksamheten.
 
I redogörelsen för det personliga ombudets verksamhet under 2017 beskrivs bland annat omfattning, organisation och förbättringsområden som ombudet uppmärksammat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning PO 2017.pdf
Redovisning personligt ombud 2017.pdf

§1008 Rapportering av ej verkställda beslut 2016 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2017/SN 0085 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 december 2017 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik.doc.pdf

§1009 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.
 
Socialutskottet 2017-12-20 (extra sammanträde), 2018-01-23.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut Januari.docx.pdf
Ansökan statsbidrag PO 2018.pdf
Beslut attesträtter 2018.pdf
Beslutsattester 2018.pdf

§1010 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport som bifogas.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista Januari.docx.pdf

§1011 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden januari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden januari.docx.pdf
Meddelandeblad 5-2017, Uppgifter för beräkning av avgifter inom ÄO och FO 2018.pdf
Meddelandeblad 6-2017 MAS och MAR.pdf
Beslut från IVO 2017-12-22 Villa Basilikan.pdf
Brev faktureringsinformation stimulansmedel 2018.pdf
Bilaga 1 Fördelning av stimulansmedel.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §8.pdf