Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-05-23

Sammanträde 2018-05-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

1 Information om nytt äldreboende

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef John Henriksson informerar muntligt om det nya äldreboendet i kommunal regi som planeras i Tyresö centrum tillsammans med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB.

2 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2017

Dnr 2018/SN 0087 014

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) inom LSS och socialpsykiatrin.

Under 2017 har MAS genomfört kvalitetsgranskningar enligt QUSTA i hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboenden för äldre, utfört journalgranskning och följt användningen av olämpliga läkemedel för äldre.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse.pdf
Sammanställd Patientsäkerhetsberättelse för 2017.doc.pdf

3 Delårsbokslut 1 för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/SN 0053 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

4 Information om statsbidrag från Migrationsverket och Socialstyrelsen 2018.

Dnr 2018/SN 0089 010

Socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 (§ 26) om en kommunövergripande rutin för hantering av riktade statsbidrag. Enligt rutinen har socialnämnden ansvar att inför varje år ta fram en sammanställning av statsbidrag som finns tillgängliga att söka från Migrationsverket och Socialstyrelsen. I sammanställningen ska framgå vilka bidrag som nämnden själv ansvarar för att hantera, samt vilka bidrag som ska sökas av andra nämnder. Sammanställningen ska skickas till de nämnder som har ansvar för att besluta om ansökan av statsbidragen, samt till kommunstyrelsen för återrapportering.

Socialförvaltningen har sammanställt en lista över de statsbidrag som finns att söka för 2018 på Migrationsverket och Socialstyrelsen samt gjort ett sammandrag av de bidrag som förvaltningen sökt för 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om statsbidrag.pdf
Bilaga 1 Sammanställning lista statsbidrag.pdf
Bilaga 2 SN sökta statsbidrag 2018.pdf

5 Tillägg i socialnämndens delegationsordning

Dnr 2018/SN 0028 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Förslag på tillägg i delegationsordningen godkänns.
2. Ändringen gäller från och med 1 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 25 april 2018 fattade riksdagen beslut om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., samt i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att möjligheten för en kommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2018 med vissa övergångsbestämmelser. Detta innebär att socialnämndens delegationsordning behöver kompletteras med en punkt gällande delegation att upprätta överenskommelse med annan kommun om placering av ensamkommande barn och ungdomar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordningen.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet. Vid detta sammanträde finns inga delegationsbeslut att redovisa utöver socialutskottet.

Socialutskottet 2018-04-11 (extra sammanträde).

7 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport .pdf
Socialnämndens uppdragslista.pdf

8 Anmälningar/meddelanden 201

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden maj listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden maj.pdf
Nyhetsbrev nr 3 2018.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §90.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 3.pdf
Svar angående Skönsmomodellen.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 5.pdf
Svar välfärdsteknik.pdf

§1043 Information om nytt äldreboende

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Myndighetschef John Henriksson informerar muntligt om det nya äldreboendet i kommunal regi som planeras i Tyresö centrum tillsammans med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB.
Beslut/Protokollsutdrag
§1043_prot_20180523.pdf (108 kb)

§1044 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2017

Dnr 2018/SN 0087 014
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) inom LSS och socialpsykiatrin.
 
Under 2017 har MAS genomfört kvalitetsgranskningar enligt QUSTA i hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboenden för äldre, utfört journalgranskning och följt användningen av olämpliga läkemedel för äldre.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse.pdf
Sammanställd Patientsäkerhetsberättelse för 2017.doc.pdf

§1045 Delårsbokslut 1 för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/SN 0053 10
 
Socialnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden. Respektive rapport innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1.pdf
Delårsrapport 1, Vo 03 IFO.docx.pdf
Delårsrapport 1 Vo 04 FO.docx.pdf
Delårsrapport 1, Vo 05 ÄO.docx.pdf

§1046 Information om statsbidrag från Migrationsverket och Socialstyrelsen 2018.

Dnr 2018/SN 0089 010
 
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 (§ 26) om en kommunövergripande rutin för hantering av riktade statsbidrag. Enligt rutinen har socialnämnden ansvar att inför varje år ta fram en sammanställning av statsbidrag som finns tillgängliga att söka från Migrationsverket och Socialstyrelsen. I sammanställningen ska framgå vilka bidrag som nämnden själv ansvarar för att hantera, samt vilka bidrag som ska sökas av andra nämnder. Sammanställningen ska skickas till de nämnder som har ansvar för att besluta om ansökan av statsbidragen, samt till kommunstyrelsen för återrapportering.
 
Socialförvaltningen har sammanställt en lista över de statsbidrag som finns att söka för 2018 på Migrationsverket och Socialstyrelsen samt gjort ett sammandrag av de bidrag som förvaltningen sökt för 2018.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse infromation om statsbidrag.pdf
Bilaga 1 Version 2 Sammanställning lista statsbidrag.pdf
Bilaga 2 SN sökta statsbidrag 2018.pdf

§1047 Tillägg i socialnämndens delegationsordning

Dnr 2018/SN 0028 003
 
Socialnämndens beslut
1. Förslag på tillägg i delegationsordningen godkänns.
2. Ändringen gäller från och med 1 juni 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 april 2018 fattade riksdagen beslut om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., samt i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att möjligheten för en kommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2018 med vissa övergångsbestämmelser. Detta innebär att socialnämndens delegationsordning behöver kompletteras med en punkt gällande delegation att upprätta överenskommelse med annan kommun om placering av ensamkommande barn och ungdomar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordningen.pdf

§1048 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet. Vid detta sammanträde finns inga delegationsbeslut att redovisa utöver socialutskottet.
 
Socialutskottet 2018-04-11 (extra sammanträde).
Beslut/Protokollsutdrag
§1048_prot_20180523.pdf (109 kb)

§1049 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
 
Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.
 
Bilagor
Förvaltningschefens rapport .pdf
Socialnämndens uppdragslista.pdf

§1050 Anmälningar/meddelanden 2018

Dnr 2018/SN 0011 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden maj listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Socialnämndens meddelanden maj.pdf
Nyhetsbrev nr 3 2018.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §90.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 3.pdf
Svar angående Skönsmomodellen.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 5.pdf
Svar välfärdsteknik.pdf