Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2023-03-22

Sammanträde 2023-03-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM-2023-041

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2024. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2024 när index blivit känt hösten 2023, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Bilagor
Taxa för bygglov plan och geografisk information_från 1 januari 2024_ej indexreglerad.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2024-01-01_SU.docx

2 Planbesked Strand 1:318

Diarienummer KSM-2020-1647-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Negativt planbesked ges. Det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Strand 1:318.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Strand 1:318 inkom med en begäran om planbesked i december 2020. Ansökan avser en planändring för att möjliggöra avstyckning av fastigheten och uppföra ytterligare bostadshus.

Fastigheten är belägen i kommundelen Strand. Översiktsplanen anger medeltät bebyggelse för platsen. Förtätning ska ske i fastställda stråk. Strand 1:318 är inte beläget i ett sådant stråk. Den gällande detaljplanen 327 antogs 11 mars 2004. I den regleras markanvändningen bostadsbebyggelse i form av villor och nyttjandegrad genom ett största antal fastigheter, som har uppnåtts.

Förvaltningen anser att de avvägningar som ligger till grund för reglering i gällande detaljplan 327, avseende nyttjandegrad och begränsning av byggrätt är fortsatt aktuella. Dessutom kräver angöring till den tänkta fastigheten åtgärder utanför den sökandes fastighet. Detta innebär att förslagen avstyckning bedöms som olämplig och negativt planbesked föreslås.

Avgiften för planbeskedet kommer inte att tas ut på grund av fördröjd handläggning av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strand 1.318 Planbesked.docx

3 Planbesked, planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen (Bollmora berg 2)

Diarienummer KSM-2023-161-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna till att ändra detaljplanen för fastigheten Bollmora berg 2.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 479 - Detaljplan för Granitvägen.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslag till ändring av detaljplan för Granitvägen Bollmora berg 2 för samråd.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.
Bostadsrättsföreningen Almandinen som äger fastigheten Bollmora berg 2 har inkommit med en begäran om planbesked avseende en ändring där användningen bostäder kompletteras med användningen parkering. Detta för att kunna bilda ett tredimensionellt fastighetsutrymme av garaget.

Genomförandet av ändringen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap, 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planprövning efter den angivna ändringen är lämplig och kan påbörjas.

Planavtal ska upprättas och planarbetet finansieras av byggaktören.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked, planuppdrag och samråd bollmora berg 2.docx

§8 Taxa för bygglov, plan och geografisk information *

Diarienummer KSM-2023-041

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2024. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2024 när index blivit känt hösten 2023, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Taxa för plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Yrkanden
Mats Lindblom (L) yrkar att beslutsmening 1 revideras enligt följande "Taxa för plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2024."

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf
Taxa för bygglov plan och geografisk information_från 1 januari 2024_ej indexreglerad.pdf

§9 Planbesked Strand 1:318

Diarienummer KSM-2020-1647-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Negativt planbesked ges. Det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Strand 1:318.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Strand 1:318 inkom med en begäran om planbesked i december 2020. Ansökan avser en planändring för att möjliggöra avstyckning av fastigheten och uppföra ytterligare bostadshus.

Fastigheten är belägen i kommundelen Strand. Översiktsplanen anger medeltät bebyggelse för platsen. Förtätning ska ske i fastställda stråk. Strand 1:318 är inte beläget i ett sådant stråk. Den gällande detaljplanen 327 antogs 11 mars 2004. I den regleras markanvändningen bostadsbebyggelse i form av villor och nyttjandegrad genom ett största antal fastigheter, som har uppnåtts.

Förvaltningen anser att de avvägningar som ligger till grund för reglering i gällande detaljplan 327, avseende nyttjandegrad och begränsning av byggrätt är fortsatt aktuella. Dessutom kräver angöring till den tänkta fastigheten åtgärder utanför den sökandes fastighet. Detta innebär att förslagen avstyckning bedöms som olämplig och negativt planbesked föreslås.

Avgiften för planbeskedet kommer inte att tas ut på grund av fördröjd handläggning av ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
- Negativt planbesked ges. Det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Strand 1:318.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggandsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strand 1.318 Planbesked.pdf

§10 Planbesked, planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen

Diarienummer KSM-2023-161-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna till att ändra detaljplanen för fastigheten Bollmora berg 2.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 479 - Detaljplan för Granitvägen.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslag till ändring av detaljplan för Granitvägen Bollmora berg 2 för samråd.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.
Bostadsrättsföreningen Almandinen som äger fastigheten Bollmora berg 2 har inkommit med en begäran om planbesked avseende en ändring där användningen bostäder kompletteras med användningen parkering. Detta för att kunna bilda ett tredimensionellt fastighetsutrymme av garaget.

Genomförandet av ändringen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap, 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planprövning efter den angivna ändringen är lämplig och kan påbörjas.
Planavtal ska upprättas och planarbetet finansieras av byggaktören.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna till att ändra detaljplanen för fastigheten Bollmora berg 2.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 479 - Detaljplan för Granitvägen.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslag till ändring av detaljplan för Granitvägen Bollmora berg 2 för samråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggandsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked, planuppdrag och samråd Bollmora berg 2.pdf