Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-04-24

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om ny granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning Tegelbruket.pdf
Plankarta_del_1.pdf
Plankarta_del_2.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 2 (fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 1 (kartor).pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 190411.pdf
Granskningsutlåtande_Tegelbruket etapp11.pdf

2 Beslut om granskning för gatukostnadsutredning gällande Tegelbruket, etapp 11

Dnr 2014KSM0978, 254

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning gällande Tegelbruket, etapp 11 godkänns och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på granskning med utredningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 har stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 18 526 603 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet, baserat på kostnadsnivån i mars 2019, blir 319 212 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_undertecknad.pdf
Granskningsutlåtande gatukostnadsutredningTegelbruket etapp 11.pdf
Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11.pdf

3 Arrendeavtal för Ällmora samfällighet

Dnr KSM-2000-836

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med Ällmora samfällighet godkänns
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Ällmora samfällighet_undertecknad.pdf
Arrendeavtal ällmora samfällighet.pdf

4 Information om utökningen av investeringsramen för Nyfors

Dnr 2019/SBF 0037

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eugéne Teterin, projektcontroller, och Martin Wallin, projekteringschef, informerar om utökning av investeringsramen för Nyfors.

5 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport SBF mars.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Feb.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationärenden mars 2019 sbf.pdf

§7 Beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603
 
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
 
Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om ny granskning.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om ett högre mått av hänsyn kan tas till befintliga fastighetsägares åsikter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer frågan om mötet kan besluta enligt förslag till beslut.
Stadsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning Tegelbruket.pdf
Plankarta_del_1.pdf
Plankarta_del_2.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 2 (fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 1 (kartor).pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 190411.pdf
Granskningsutlåtande_Tegelbruket etapp11.pdf
Återremissyrkande granskning av detaljplan Tegelbruket SD.pdf

§8 Beslut om granskning för gatukostnadsutredning gällande Tegelbruket, etapp 11

Dnr 2014KSM0978, 254
 
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning gällande Tegelbruket, etapp 11 godkänns och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på granskning med utredningen.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 har stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 18 526 603 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet, baserat på kostnadsnivån i mars 2019, blir 319 212 kronor.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar att ärendet återremitteras med syfte att ett kostnadstak för gatukostnaderna läggs in motsvarande 200 000 kr/fastighet.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer frågan om mötet kan besluta enligt förslag till beslut.
Stadsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_undertecknad.pdf
Granskningsutlåtande gatukostnadsutredningTegelbruket etapp 11.pdf
Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11.pdf
Återremissyrkande gatukostnadsutredning Tegelbruket SD.pdf

§9 Arrendeavtal för Ällmora samfällighet

Dnr KSM-2000-836
 
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med Ällmora samfällighet godkänns
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag på förslag till beslut med hänvisning till reservation § 224 den 4 december 2018 i kommunstyrelsen.
 
Beslutsgång
Med avslag på Per Carlbergs yrkande beslutar utskottet i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Ällmora samfällighet_undertecknad.pdf
Arrendeavtal ällmora samfällighet.pdf
Reservation SD Arrendeavtal båtklubbar.pdf

§10 Information om utökningen av investeringsramen för Nyfors

Dnr 2019/SBF 0037
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Eugéne Teterin, projektcontroller, och Martin Wallin, projekteringschef, informerar om utökning av investeringsramen för Nyfors.
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20190424.pdf (162 kb)

§11 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.
 
Bilagor
Månadsrapport SBF mars.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Feb.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Mars.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20190424.pdf (162 kb)

§12 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationärenden mars 2019 sbf.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20190424.pdf (162 kb)