Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-06-19

Sammanträde 2019-06-19

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Beslut om granskning av detaljplan för fastigheten Strand 1:120 och del av Tavlan 1

Dnr 2017KSM0405.214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Planförfarandet ändras från begränsat standardförfarande till standardförfarande.
2. Granskningshandlingarna för detaljplan Strand 1:120 godkänns.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget Strand 1:120 för
granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 14 maj 2018 i uppdrag av Miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet (MSU) att upprätta ett förslag till detaljplan för Strand
1:120, samt att skicka förslaget på samråd. Planarbetet bedrivs med
standardförfarande och är förenligt med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms
inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen avser att möjliggöra styckning av fastighet Strand 1:120 genom att
upphäva gällande fastighetsplan för fastighet Strand 1:120. Detaljplanen avser även
att ändra markanvändningen för del av fastighet Tavlan 1 för att möjliggöra en
sammanläggning med Strand 1:120.
Efter justeringar och bearbetningar som gjorts efter samrådsskedet bedömer
stadsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen kan ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strand 1_120.pdf
Planbeskrivning för Fastighet Strand 1_120.pdf
Detaljplan för Strand 1_120 PKGranskning.pdf
Samrådsredogörelse för Strand 1_120.pdf

2 Arrendeavtal för bryggföreningen Vassruggen

Dnr KSM2000-834-261

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med bryggföreningen Vassruggen godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt
arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och
bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att
arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på
land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas upp till 750 kr/plats över en
femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på
ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för
omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal
när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver
arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av
kommunstyrelsen.

Nedan följer en sammanställning av vad som huvudsakligen ändras jämfört med
tidigare avtal, utöver den nya arrendeavgiften.
- Avtalet innefattar även gatukostnad för Ugglevägen, etapp 9 samt möjlighet för
föreningen att få ett gatukostnadslån.
- Antalet uppläggningsplatser har minskats från 10 till 6 stycken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Vassruggen.pdf
Arrendeavtal Vassruggen bryggförening.pdf

3 Information om Wättingeområdet

Dnr 2019/SBF 0051

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Heléne Hjérdin informerar om arbetet med Wättingeområdet.

4 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot
inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Anmälan av delegationsbeslut maj 2019.pdf

5 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport SBF maj 2019.pdf

§20 Beslut om granskning av detaljplan för fastigheten Strand 1:120 och del av Tavlan 1

Dnr 2017KSM0405.214
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Planförfarandet ändras från begränsat standardförfarande till standardförfarande.
2. Granskningshandlingarna för detaljplan Strand 1:120 godkänns.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget Strand 1:120 för granskning.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 14 maj 2018 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) att upprätta ett förslag till detaljplan för Strand 1:120, samt att skicka förslaget på samråd. Planarbetet bedrivs med standardförfarande och är förenligt med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen avser att möjliggöra styckning av fastighet Strand 1:120 genom att upphäva gällande fastighetsplan för fastighet Strand 1:120. Detaljplanen avser även att ändra markanvändningen för del av fastighet Tavlan 1 för att möjliggöra en sammanläggning med Strand 1:120.
Efter justeringar och bearbetningar som gjorts efter samrådsskedet bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen kan ställas ut för granskning.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Strand 1_120.pdf
Planbeskrivning för Fastighet Strand 1_120.pdf
Detaljplan för Strand 1_120 PKGranskning.pdf
Samrådsredogörelse för Strand 1_120.pdf

§21 Arrendeavtal för bryggföreningen Vassruggen

Dnr KSM2000-834-261
 
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med bryggföreningen Vassruggen godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas upp till 750 kr/plats över en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.
 
Nedan följer en sammanställning av vad som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal, utöver den nya arrendeavgiften.
- Avtalet innefattar även gatukostnad för Ugglevägen, etapp 9 samt möjlighet för föreningen att få ett gatukostnadslån.
- Antalet uppläggningsplatser har minskats från 10 till 6 stycken.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag på stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om att bifalla Per Carlbergs (SD) yrkande och finner att stadsbyggnadsutskottet avslår yrkandet. Ordförande ställer frågan om att bifalla förslag till beslut och finner att stadsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Vassruggen.pdf
Arrendeavtal Vassruggen bryggförening.pdf

§22 Information om Wättingeområdet

Dnr 2019/SBF 0051
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Projektledare Pia Björnhård informerar om arbetet med Wättingeområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20190619.pdf (162 kb)

§23 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Anmälan av delegationsbeslut maj 2019.pdf

§24 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.
 
Bilagor
Månadsrapport SBF maj 2019.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Maj.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20190619.pdf (162 kb)