Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2022-09-28

Sammanträde 2022-09-28

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Granskning av detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen

Diarienummer KSM 2020-815-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingar för detaljplan Kumla 3: 175, Lönnvägen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Kumla 3:175, för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning för ett gruppboende i Trollbäcken, Lönnvägen 22. Syftet är att uppföra en gruppbostad med sex lägenheter med gemensamma utrymmen.

Samråd hölls under perioden 21 januari 2022 – 14 februari 2022. På grund av
pandemin hölls samrådsmöte digitalt den 1 februari 2022. Under samrådet
inkom totalt 19 yttranden.

Planarbetet bedrivs med standardförande.

Det föreslagna gruppboendet är förenligt med översiktsplanens intentioner.
Planarbetet finansieras av byggaktören i enlighet med upprättat planavtal.
En checklista för en enklare prövning av barnets bästa är ifylld. Ärendet
bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnens bästa inte planeras
genomföras

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för bostäder vid
Kumla 3:175, Lönnvägen kan ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Plankarta för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_granskning_PDF.pdf
Planbeskrivning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_granskning.pdf
Samrådsredogörelse för detaljplan Kumla 3. 175, lönnvägen_granskning.pdf
Dagvattenutredning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa för detaljplan Kumla 3 175, Lönnvägen.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 69.pdf

2 Svar på remiss – granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Diarienummer KSM 2021-1356.212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss – granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan har lämnats till Tyresö
kommun för remiss under granskningsskedet. Tyresö kommun ser överlag positivt på Huddinge granskningsförslag till översiktsplan och särskilt positivt på Huddinges ambition om att driva utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra
Stockholmsregionen. Huddinge och specifikt Flemingsberg kommer utgöra en viktig målpunkt för många Södertörnsbor liksom Tyresöbor framöver. Vi ser det därför som fortsatt av vikt att kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik gör det möjligt att nå Flemingsberg från Tyresö utan att behöva bilpendla. Även om en sådan koppling sannolikt kan komma till stånd först efter 2050 ser vi att det bör nämnas i översiktsplanen för att beaktas i planeringen och att Huddinge inte bygger bort eller fördyra en sådan framtida möjlighet.

Tyresö kommun är vidare kritiska till den planerade utbyggnaden av Länna gårds handelsområde. En sådan utveckling riskerar att försämra tillgången till tillgänglig kommersiell service i Tyresö såväl som övrigt omland till Länna.

Den kommer också bidra till ökad biltrafik på det regionala vägnätet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss granskning av reviderad översiktsplan för
Huddinge kommun.pdf
Bilaga 1. Remissmissiv_granskning.docx
Bilaga 2. Huddinge översiktsplan 2050-granskningsversion-planforslag.pdf
bilaga 3. Samrådsredogorelse Huddinge översiktsplan.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-02-08 § 37.pdf
Särskilt yttrande (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 4.pdf

§43 Granskning av detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen

Diarienummer KSM 2020-815-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingar för detaljplan Kumla 3: 175, Lönnvägen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Kumla 3:175, för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning för ett gruppboende i Trollbäcken, Lönnvägen 22. Syftet är att uppföra en gruppbostad med sex lägenheter med gemensamma utrymmen.

Samråd hölls under perioden 21 januari 2022 - 14 februari 2022. På grund av pandemin hölls samrådsmöte digitalt den 1 februari 2022. Under samrådet inkom totalt 19 yttranden.

Planarbetet bedrivs med standardförande.

Det föreslagna gruppboendet är förenligt med översiktsplanens intentioner.
Planarbetet finansieras av byggaktören i enlighet med upprättat planavtal.
En checklista för en enklare prövning av barnets bästa är ifylld. Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnens bästa inte planeras genomföras

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för bostäder vid Kumla 3:175, Lönnvägen kan ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Granskningshandlingar för detaljplan Kumla 3: 175, Lönnvägen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Kumla 3:175, för granskning.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Plankarta för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_granskning_PDF.pdf
Planbeskrivning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_granskning.pdf
Samrådsredogörelse för detaljplan Kumla 3. 175, lönnvägen_granskning.pdf
Dagvattenutredning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa för detaljplan Kumla 3 175, Lönnvägen.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 69.pdf

§44 Svar på remiss – granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Diarienummer KSM 2021-1356.212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.
Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan har lämnats till Tyresö kommun för remiss under granskningsskedet. Tyresö kommun ser överlag positivt på Huddinge granskningsförslag till översiktsplan och särskilt positivt på Huddinges ambition om att driva utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra Stockholmsregionen. Huddinge och specifikt Flemingsberg kommer utgöra en viktig målpunkt för många Södertörnsbor liksom Tyresöbor framöver. Vi ser det därför som fortsatt av vikt att kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik gör det möjligt att nå Flemingsberg från Tyresö utan att behöva bilpendla. Även om en sådan koppling sannolikt kan komma till stånd först efter 2050 ser vi att det bör nämnas i översiktsplanen för att beaktas i planeringen och att Huddinge inte bygger bort eller fördyra en sådan framtida möjlighet.

Tyresö kommun är vidare kritiska till den planerade utbyggnaden av Länna gårds handelsområde. En sådan utveckling riskerar att försämra tillgången till tillgänglig kommersiell service i Tyresö såväl som övrigt omland till Länna. Den kommer också bidra till ökad biltrafik på det regionala vägnätet.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Särskilda yttranden
Per Carlberg (SD) hänvisar till sverigedemokraternas särskilda yttrande från stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.pdf
Bilaga 1. Remissmissiv Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 2. Huddinge översiktsplan 2050-granskningsversion-planforslag.pdf
bilaga 3. Samrådsredogorelse Huddinge översiktsplan.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-02-08 § 37.pdf
Särskilt yttrande (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 4.pdf