Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-03-13

Sammanträde 2018-03-13

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

2 SÄBY 1:96

Föreläggande att ta bort väg och återplantering, samt olovlig byggnation

3 GÄLLNÖ 4:83

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ny huvudbyggnad samt ansökan i efterhand för uppförande av utemöbel

4 NORRNÄS 1:4

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för ändrar användning, tillbyggnad till befintliga komplementbyggnad samt uppförda trädäck

5 HÄSSELMARA 3:9

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus

6 SÖDERNÄS 1:16

Ansökan strandskyddsdispens för ny huvudbyggnad

7 LÖKA 2:25

Ansökan om strandskyddsdispens för tidsbegränsad uppställning av byggbodar och förrådstält samt anläggande av grusväg och grusplaner

8 NORRSUNDA 1:146

Byggsanktionsavgift, påbörjad åtgärd utan startbesked

9 BRUNN 1:505

Byggsanktionsavgift, påbörjad åtgärd utan startbesked

10 STAVSNÄS 1:837

Ansökan om fasadändring (färg) av enbostadshus och komplementbyggnad

11 SPINNAREN 1:1

Byggsanktionsavgift, påbörjad byggnation utan startbesked

12 VÄSTERBY 5:42

Byggsanktionsavgift samt anmälan av eldstad i efterhand

13 INGARÖ-EVLINGE 1:14

Ansökan bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt rivning av befintlig huvudbyggnad

14 VÄRMDÖVIK 1:475

15 ÖSBY 2:61

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

16 GÄLLNÖ 4:6

Ansökan om förhandsbesked för uppförande fritidshus

17 Utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö kommun

Utökad tillståndsplikt för att anlägga ny grundvattentäkt samt anmälningsplikt för befintlig grundvattentäkt

18 Yttrande PFO Strömma S7

Yttrande avseende samråd i detaljplan för PFO Strömma delområde S7 Västertorp-Östertorp

19 Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 för bygg,- miljö- och hälsoskyddsnämnden

20 Anmälan delegationsbeslut