Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-06-12

Sammanträde 2013-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

2 Svar på interpellation om infartsparkeringsplatser (V)

3 Svar på interpellation om trafikproppar (C)

4 Svar på interpellation om värmdöelevernas behörighet till gymnasiet (C)

5 Svar på interpellation om differentierad skolpeng (V)

6 Svar på interpellation om CAS- och BAS-utbildningen (S)

7 Svar på interpellation om kommunens perspektiv på företagare (S)

8 Svar på interpellation om riktlinjer för modersmålsundervisning (V)

9 Svar på interpellation om lärarnas arbetsuppgifter (V)

10 Val av vice ordförande i valnämnden (S)

11 Val av ersättare i valnämnden (V)

12 Val av ersättare i valnämnden (S)

14 Val av ledamot i finansieringsnämnden för utbildning (M)

15 Befrielse från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (KD)

16 Framställan av interpellationer

18 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

20 Förslag till resultatbalansering från 2012 till 2013

21 Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

22 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

23 Revidering av ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB

24 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB avseende bland annat projektet "Bostad först"

25 Instruktion till kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor

27 Antagande av detaljplan för del av Siggesta 1:6

31 Policy för kommunens borgen till föreningar och föreningsägda bolag

33 Förslag om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigesammanträden

34 Redovisning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden

35 Undervisning i keramik/formgivning på kulturskolan

36 Informationsinsatser för en giftfri miljö

37 Redovisning av uppföljning av styrdokument inom miljöområdet

39 "Dragspelsförskola" för att trygga barnomsorgsplats i Värmdö kommun

40 Svar på motion - Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker (V)

41 Svar på motion - Bygg bra och prisvärda hyresrätter (V)

43 Svar på motion om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet (V)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (489 kb)

§103 Svar på interpellationer

§104 Val av vice ordförande i valnämnden (S)

§106 Val av ledamot i socialnämnden samt (S)

§107 Befrielse från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (KD)

§108 Anmälan om förändrade tjänstgöringsgrader för politiska sekreterare (MP)

§109 Framställan av interpellationer

§110 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

§111 Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

§112 Förslag till resultatbalansering från år 2012

§113 Överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

§114 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

§115 Revidering av ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB

§116 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB avseende bland annat projektet Bostad först

§117 Instruktion till kommunens ombud vid de kommunalt helägda bolagens årsstämmor

§118 Godkännande av exploateringsavtal för Siggesta 1:6

§119 Antagande av detaljplan för del av Siggesta 1:6

§120 Revidering av driftbudget för 2013

§121 Ramavtal med Villeroy & Boch Gustavsberg AB avseende markfrågor i Gustavsberg

§122 Avtal med Arcona Yachts AB

§123 Undervisning i keramik/formgivning på kulturskolan

§124 Policy för kommunens borgen till föreningar och föreningsägda bolag

§125 Vindkraftspolicy för Värmdö kommun

§126 Förslag om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigesammanträden

§127 IKT-policy för Värmdö kommun

§128 Informationsinsatser för en giftfri miljö