Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-06-17

Sammanträde 2015-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen 25 juni kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

5 Svar på interpellation (MP) om vuxenutbildning

6 Svar på interpellation (V) om försäljning av kommunens fastigheter

7 Svar på interpellation (S) om aktiv fritid och lovverksamhet för alla barn

8 Svar på interpellation (S) om bra skoltoaletter

9 Svar på interpellation (S) om arbete med elever i behov av särskilt stöd

10 Svar på interpellation (MP) om förtroendevaldas tillgång till lokaler i Skogsbo

11 Svar på interpellation (S) om antalet specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan

12 Svar på interpellation (V) om nya riktlinjer för parboende i särskilt boende

13 Svar på interpellation (MP) om de förtroendevaldas tillgänglighet till kommunhuset

14 Svar på interpellation (S) om beslut om lokalisering av verksamheter

15 Svar på interpellation (MP) om Charlottendal

16 Svar på interpellation (V) om socialnämndens omfattande handlingsplaner

17 Svar på interpellation (V) om dotterbolagens lönesättning

19 Nya motioner

20 Avtal med Trafikverket Region Stockholm för genomförande av detaljplan för Brunn 1:1 m fl - infartsparkering Näsuddsvägen mm

24 Skatteväxling för utförande av viss hälso- och sjukvård inom LSS-verksamheter

27 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

28 Rapport om finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

31 Ändring av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning avseende rätt att meddela eldningsförbud

32 Delgivning: Årsredovisning för Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

33 Delgivning: Information om rapport från inspektion av överförmyndare - länsstyrelsen

35 Val av ersättare i socialnämnden (FP)

36 Val av ersättare i utbildningsnämnden (C)

37 Val av ersättare i socialnämnden (MP)

38 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

40 Svar på motion (S) om flexiblare parkeringsnorm för billigare bostäder och ett klimatsmart Värmdö

42 Svar på motion (S) Bygg små prisvärda hyresbostäder och skapa förutsättningar för flera arbetsplatser

45 Svar på motion (S) Idrottsplaner med konstgräs i Gustavsberg

46 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen

§124 Svar på interpellationer

§125 Framställan av interpellationer

§127 Avtal med trafikverket Region Stockholm för genomförande av detaljplan för Brunn 1:1 m fl ­ infartsparkering Näsuddsvägen m.m.

§128 Antagande av detaljplan för del av Brunn 1:1 m fl ­ infartsparkering Näsuddsvägen m.m.

§129 Revidering av driftsbudget 2015

§130 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö 2014

§131 Skatteväxling för utförande av viss hälso- och sjukvård inom LSS-verksamheter

§132 Arbetsordning för pensionärsrådet

§133 Arbetsordning för rådet för funktionshinderfrågor

§134 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

§135 Rapportering av finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

§136 Markanvisning för förskola upplåten med tomträtt i Porslinskvarteren

§137 Justering av bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

§138 Ändring av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning avseende rätt att meddela eldningsförbud

§139 Delgivning: Årsredovisning för Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

§140 Delgivning: Information om rapport från inspektion av överförmyndare - länsstyrelsen

§141 Val av ersättare i valnämnden (FP)

§142 Val av ersättare i socialnämnden (FP)

§143 Val av ersättare i utbildningsnämnden (C)

§144 Val av ersättare i socialnämnden (MP)

§145 Befrielse av uppdrag kommunfullmäktige samt ersättare tekniska nämnden (S)

§146 Befrielse av uppdrag ersättare tekniska nämnden (S)

§147 Nominering av styrelse i Gustavsbergs Porslinsmuseum AB