Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-03-16

Sammanträde 2011-03-16

Datum
Klockan
18
Plats

1 Inriktning för kommunens arbete med budget 2012 samt ramar för 2013 - 2014

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 5

2 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige dnr 11KS/0079

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 12

3 Peng för pedagogisk omsorg - återremitterat ärende dnr 09KS/0179

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 72

4 Yttrande över slutbetänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter dnr 10KS/0485

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 86

5 Eknö 1:782 m fl - omreglering av tomträttsavgäld dnr 10STN/0335

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 98

6 Antagande av detaljplan för Näverängsvägen m fl - N1 dnr 07STN/0054

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 106

7 Deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholmsregionen

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 156

8 Utökat uppdrag till bostadsförmedlingen

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 164

9 Informationspaket (Trygghetspaket) för andrahandsuthyrning dnr 09KS/0102

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 167

10 Revidering av kommunstyrelsens delegationslista

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 177

11 Ansökan om utvidgat LEADER-område dnr 08KS/0220

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 178

12 Arvode till presidiet i överförmyndarnämnden dnr 11KS/0076

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 181

13 Ändrat detaljplaneuppdrag för Brunns centrum och nytt detaljplaneuppdrag för Pilhamn 1:507

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 183

14 Avgifter för prövning av sökandes kunskap om alkohollagstiftningen dnr 10KS/0489

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 192

15 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av bisysslor dnr 10KS/0486

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 198

16 Svar på motion - Unga måste kunna leva sina liv i Värmdö dnr 10KS/0440

Bil KF Bifall till förslag 2. Avslag på motionen i övrigt. 215

17 Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen dnr 10KS/0439

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 223

18 Yttrande över Nacka kommuns översiktsplan - samrådshandling

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 230

19 Mål för kommunstyrelsen 2011

Bil utdelas vid sammanträdet 2011-03-01 19:02

§47 Inriktning för kommunens arbete med budget 2012 och ramar 2013 - 2014

§48 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m fl för 2010

§49 Peng för pedagogisk omsorg

§50 Yttrande över slutbetänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter ­ SOU 2010:70

§51 Omreglering av tomträttsavgäld - Eknö 1:782 m fl samt Styrsvik 1:84 och Södersunda 1:123

§52 Antagande av detaljplan ­ Näverängsvägen m fl (N1)

§53 Deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholmsregionen

§54 Utökat uppdrag för bostadsförmedlingen

§55 Informationspaket för andrahandsuthyrning

§56 Revidering av kommunstyrelsens delegationslista

§57 Ansökan om utvidgat LEADER-område

§58 Arvoden till överförmyndarnämndens presidium

§59 Ändring av detaljplaneuppdrag för Brunns centrum och nytt detaljplaneuppdrag för Pilhamn 1:507

§60 Avgifter för prövning av sökandens kunskap om alkohollagstiftningen

§61 Yttrande över revisionsrapport om bisysslor

§62 Svar på motion om att unga måste kunna leva sina liv i Värmdö

§63 Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen

§64 Yttrande över Nacka kommuns översiktsplan, samrådshandling

§65 Kommunstyrelsens effektmål för 2011