Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-06-09

Sammanträde 2016-06-09

Datum
Klockan
13:30
Plats
Värmdösalen

4 Justeringens tid och platsTorsdag 16/6 på kansli- och utredningsavdelningen

Rapport

5 Muntlig avrapportering från utredningskommittén om den nationella överenskommelsen

6 Revidering av driftbudget 2016


KF

Alliansens förslag:

Reviderad driftbudget för 2016 godkänns.

Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tillskott avvaktas till kommunstyrelsens
möte 21/9 m.h.t. vidtagna pågående åtgärder.

7 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö 2015

8 Ansökan om kommunal medfinansiering av gästbrygga i Långviks fiskehamn på Möja

9 Ansökan om kommunal medfinansiering till byggnation av trafikbrygga på Karsholm

10 Redovisning av genomlysning av vård och omsorg


KS

Alliansens förslag:

Redovisningen godkänns.

Vård- och omsorgsnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 21/9 vad
vidtagna åtgärder gett för resultat.

12 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta


KS

Alliansens förslag:

Åtgärdsvalsstudie för Hemmesta godkänns.
(p. 2 i kommundirektörens förslag utgår)

14 Ej verkställda beslut kvartal 1, vård- och omsorgsnämnden

18 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

20 Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster

21 Yttrande över granskning av delegation av beslutanderätt

22 Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden, 2014 års demokratiutredning

23 Yttrande över Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

24 Yttrande över samrådshandling, väg 646, Gustavsberg-Ingarö, gång- och cykelväg

27 Svar på motion (S) inför hålla-hand-garanti i Värmdös äldreomsorg

28 Svar på motion (S) ta fram en policy mot ensamhet

29 Svar på motion (S) om alla elevers rätt att lyckas i skolan

30 Svar på motion (S) om Runda huset - Värmdös framtida plattform för innovation, entreprenörskap och företagande

31 Yttrande över samråd om förslag till detaljplan för bussterminal vid Slussen