Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

6 Kontoret informerar

- Bygglov, Djurö ÅVC - Inkomna motioner och remisser LÖ Information

7 PM - uppföljning av busslinje 422 genom Munkmora (09VTP/0026)

8 Brunn 2:1 m fl: gamla Brunnsvägen (i4) - Godkännande av programsamrådsredogörelse samt beslut om att upprätta detaljplan, (Dnr 09STN/0072)

9 Detaljbudget 2011 för SPN, (Dnr 11SPN/0029)

10 Utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata 2010, (Dnr 11SPN/0030)

11 Tjänsteyttrande angående plansamråd detaljplan för Östra delen av Rindö hamn, del av Rindö 3:255, Vaxholm stad (Dnr 10STN/0432)

12 Val av beredningsutskott

§11 Delgivningar och delegationsbeslut

§12 Kontoret informerar

§13 PM ­ Uppföljning busslinje 422 genom Munkmora

§14 Brunn 2:1 m.fl: Gamla Brunnsvägen (i4) ­ Godkännande av programsamrådsredogörelse samt beslut om att upprätta detaljplan.

§15 Detaljbudget 2011 för SPN

§16 Utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata 2010.

§17 Tjänsteyttrande angående plansamråd detaljplan för Östra delen av Rindö hamn, del av Rindö 3:255, Vaxholm stad

§18 Val av arbetsutskott

§19 Medborgardialog ang.

§20 Uppföljning av medborgardialog i Stavsnäs