Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2016-04-26

Sammanträde 2016-04-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

6 Månadsuppföljning, mars 2016

8 Redovisning av åtgärder inom den kommunala äldreomsorgen

13 Initiativ (S) - Anmäl vår LSS-handläggning enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

14 Initiativ (S) - Ändring av delegationsordning: negativa LSS-beslut ska beslutas av nämnden

15 Sektorschef informerar

16 Övriga frågor

Öppet Delgivningar och delegationer

§34 Godkännande av dagordning

§35 Budgetuppföljningsprognos 1 2016, vård- och omsorgsnämnden

§36 Internkontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden

§37 Redovisning av åtgärder inom den kommunala äldreomsorgen

§38 Kunskapssatsning för baspersonal inom äldreomsorg och funktionshinderområdet

§39 Fördelning av statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018

§40 Beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 2016

§41 Yttrande till IVO angående ej verkställt beslut

§42 Initiativ (S) ­ Anmäl vår LSS-handläggning enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§43 Initiativ (S) ­ Ändring av delegationsordning: negativa LSS-beslut ska beslutas av nämnden

§44 Sektorschef informerar

§46 Initiativ avseende uppdrag att utreda möjligheterna att engagera nyanlända i aktiviteter på Gustavsgården

§47 Delgivningar april 2016

§48 Delegationsbeslut april 2016