Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-01-25

Sammanträde 2007-01-25

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (S&E)

7 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

8 Revisionsrapporten ”Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt”. Remiss (I)*

9 Markanvisning för bostäder invid fastigheten Långreven 13, inom fastigheten Sänket 1 och del av fastigheten Södermalm 8:57 på Södermalm till Byggnads AB Abacus samt planbeställning (I) Katarina-Sofia

10 Laglighetsprövning och överklagande av beslut om tennishallen i Kristinebergs strandpark (I)*Kungsholmen

11 Förstudie av Östlig förbindelse. Remiss (I+Sbk+Tk)*

12 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1, område på Åsötorget, i stadsdelen Södermalm. Remiss (I) Maria Gamla Stan

13 Projektera och bygg för god avfallshantering. Riktlinjer för Stockholms stad (Y)

14 Programsamråd för område vid Lillsjönäsvägen i stadsdelen Ulvsunda. Remiss (Y)*Bromma

15 Detaljplan för del av kv Linaberg m m inom stadsdelen Mariehäll (del av Annedal). Remiss (Y+Tk)*Bromma

16 Planändring samt överlåtelse av byggnad med tomträttsupplåtelse vid Torvsticksvägen 18 inom fastigheten Norra Ängby 1:1 i Bromma kyrka (Y) Bromma

17 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom fastigheten Skärsliparen 2 m m i Aspudden till Mattssons fastighetsutveckling AB (Y) Liljeholmen

18 Detaljplan för fastigheten Rosteriet 7 m m i stadsdelen Liljeholmen. Remiss (Y) Liljeholmen

19 Överenskommelse om exploatering vid Personnevägen i Hägersten med NCC. Genomförandebeslut (Y) Hägersten

20 Temporär bussgata mellan Selmedalsringen och Instrumentvägen invid kv Mikroskopet 1 i Hägersten (Y) Hägersten

21 Detaljplan för kv Trettondagen m m i Hökarängen. Remiss. Markanvisning för parkeringsplats samt uppförande av komplementbyggnad inom del av fastigheterna Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem (Y) Farsta

22 Detaljplan för kv Aftonen i Hökarängen. Remiss. Markanvisning för komplementbyggnad inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem (Y) Farsta

23 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Luftskeppet i Skarpnäcks Gård med Folkhem AB och Q-gruppen AB. Genomförandebeslut (Y) Skarpnäck

24 Lägesredovisning för Hammarby Sjöstad (HS) Katarina-Sofia

28 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till Einar Mattsson Fastighets AB. Inriktningsbeslut och återremiss. Bordlagt 14 december 2006 nr 18 (Y) Spånga-Tensta

29 Vinnare av markanvisningstävlingen på Årstalänken inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta – Lelånghus AB. Bordlagt 14 december 2006 nr 22 (Y) Enskede-Årsta

30 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss. Bordlagt i marknämnden 21 september 2006 nr 20 och senast 14 december 2006 nr 31 (Y+Tk) Bromma

31 Ändrade sammanträdesdagar för exploateringsnämnden 2007 (S&E).

Bilagor till protokoll
snabb1.pdf (86 kb)
Mötesinformation

Justerat:7 februari 2007
Joakim Larsson Mustafa Tümtürk

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordförande
Gulan Avci (fp)
Helena Bonnier (m)
Emilia Hagberg (mp)
Ann-Margarethe Livh (v)
Sören Swärd (m)
Jan Tigerström (m)
Mustafa Tümtürk (s)

Ersättare
Anders Alvebäck (m), tjänstgörande
Sebastian Carlsson (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp)
Per Hallberg (m)
Lotten von Hoffsten (v)
Bo Holmberg (s)
Linda Lindgren (s), tjänstgörande
Margareta Malm (s), tjänstgörande
Christer Mellstrand (c)
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Torkel Tigerschiöld (mp)

Tjänstemän
Exploateringsdirektören Krister Schultz samt nämndsekreterarna Hans Engstrand och Åse Geschwind. Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt från roteln biträdande kanslichefen Thomas Andersson.

Ordföranden Joakim Larsson (m) hälsade samtliga välkomna till exploateringsnämndens första sammanträde.

§1 Justering

Beslut

Exploateringnämnden utsåg ledamoten Mustafa Tümtürk (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 8 februari 2007 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

Utanordnare vid exploateringskontoret

----------------------------------------------

Exploateringskontoret hade den 22 januari 2007 upprättat promemoria i rubricerade ärende, till vilken hänvisas. I promemorian föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att utse Krister Schultz till utanordnare vid exploateringskontoret och att befogenheterna för honom skall gälla tills vidare.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden/exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den

16 januari 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 25 januari 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med fyra förtroende-valda (2 + 2) i IFHP:s Spring Conference i Lissabon den 8-11 maj 2007 och uppdra åt nämndsekretariatet att administrera resan dels uppdra åt exploateringskontoret att återkomma till nämnden i fråga om erbjudandet från stadsledningskontorets juridiska avdelning om utbildning i juridik för förtroendevalda.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom f d markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan 2007

Dnr M2006-110-02225

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för verksamhetsområdena.

 3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2007.

 4. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för verksamhetsområdena.

 3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2007.

 4. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservationer

Ledamoten Mustafa Tümtürk (s) samt tjänstgörande ersättarna Linda Lindgren (s), Margareta Malm (s) och Kenneth Nilsson (s) enligt det av ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga A4.

§6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr M2006-120-02184

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-02116

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Revisionsrapporten ”Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt”. Remiss

Dnr M2006-130-02073

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att lämna utlåtandet som svar på remiss av revisions­rapporten ”Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt”.

 2. Beslut i ärendet justeras med omedelbar verkan.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga B.

§9 Markanvisning för bostäder invid fastigheten Långreven 13, inom fastigheten Sänket 1 och del av fastigheten Södermalm 8:57 på Södermalm till Byggnads AB Abacus samt planbeställning

Dnr M2006-513-02173

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och ev förskola inom fastigheten Sänket 1 och del av fastigheten Södermalm 8:57 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Laglighetsprövning och överklagande av beslut om tennishallen i Kristinebergs strandpark

Dnr M2005-510-00723

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som yttrande till Kammarrätten i Stockholm överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag till yttrande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som yttrande till Kammarrätten i Stockholm överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag till yttrande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga C2.

§11 Förstudie av Östlig förbindelse. Remiss

Dnr M2006-310-02033

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret m fl hade den 2 januari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtandet i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Reservationer

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Jan Tigerström (m), Helena Bonnier (m), Sören Swärd (m) och Gulan Avci (fp) samt tjänstgörande ersättarna Anders Alvebäck (m) och Sebastian Carlsson (m) enligt bilaga D3.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga D4.

§12 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1, område på Åsötorget, i stadsdelen Södermalm. Remiss

Dnr M2006-512-01921

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden lämnar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Gamen, område på Åsötorget i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2005-22657-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) yrkade att nämnden i första hand beslutar återremittera ärendet för komplettering enligt bilaga E och i andra hand beslutar bifalla förslaget likaså enligt bilaga E.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) upptog först yrkandet av ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Exploateringsnämnden lämnar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Gamen, område på Åsötorget i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2005-22657-54.

Reservation

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§13 Projektera och bygg för god avfallshantering. Anmälan av riktlinjer för Stockholms stad

Dnr M2006-513-02059

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godtar anmälan och lägger den till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga F.

§14 Programsamråd för område vid Lillsjönäsvägen i stadsdelen Ulvsunda

Dnr M2006-512-01925

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Gunilla Heder av den 24 januari 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för del av fastigheterna Ulvsunda 1:3 och 1:39 i Ulvsunda.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen anföra följande:

Exploateringsnämnden menar att området kan utvecklas, men det bör i sådana fall ske med en byggnation som överensstämmer med områdets karaktär och i en mindre omfattning än det som remissen omfattar.

Reservationer

Ledamoten Mustafa Tümtürk (s) samt tjänstgörande ersättarna Linda Lindgren (s), Margareta Malm (s) och Kenneth Nilsson (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga G3.

§15 Detaljplan för del av kv Linaberg m m inom stadsdelen Mariehäll (del av Annedal). Remiss

Dnr M2005-512-00553

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 2 januari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sida 5 sedermera delvis ändrats, föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Linaberg i stadsdelen Mariehäll S-Dp 2006-05951-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Linaberg i stadsdelen Mariehäll S-Dp 2006-05951-54.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§16 Planändring samt överlåtelse av byggnad med tomträttsupplåtelse vid Torvsticksvägen 18 inom fastigheten Norra Ängby 1:1 i Bromma kyrka

Dnr M2006-530-01973

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att överlåta byggnaden och upplåta den blivande fastigheten med tomträtt till Micasa AB.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom fastigheten Skärsliparen 2 m m i Aspudden till Mattssons fastighetsutveckling AB

Dnr M2005-513-01167

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Skärsliparen 2 samt Liljeholmen 1:1 till Mattssons fastighetsutveckling AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Detaljplan för fastigheten Rosteriet 7 m m i stadsdelen Liljeholmen. Remiss

Dnr M2006-512-01887

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheten Rosteriet 7 i Liljeholmen, S-Dp 2005-18086-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Christer Mellstrand (c) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Christer Mellstrand (c) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag, att åtgärder måste vidtas för att parkeringstalet ska överensstämma med fullmäktiges beslut och att anföra följande:

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska parkeringstalet vara 1, alltså en bilplats per hushåll. I ärendet beskrivs att pakeringstalet blir ca 5,2 bilplatser per 1000 m2 BTA vilket är för lite.

Reservationer

Ledamoten Mustafa Tümtürk (s) samt tjänstgörande ersättarna Linda Lindgren (s), Margareta Malm (s) och Kenneth Nilsson (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§19 Överenskommelse om exploatering vid Personnevägen i Hägersten med NCC. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-02196

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna överenskommelse om exploatering med NCC i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering av projektet vid Personnevägen omfattande investeringsutgifter om 9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2007-2008.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna överenskommelse om exploatering med NCC i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering av projektet vid Personnevägen omfattande investeringsutgifter om 9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2007-2008.

Reservation

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§20 Temporär bussgata mellan Selmedalsringen och Instrumentvägen invid fastigheten Mikroskopet 1 i Hägersten. Delgenomförandebeslut

Dnr M2006-511-02197

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en temporär bussgata mellan Selmedalsringen och Instrumentvägen.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av gatuarbeten vid kv Oväder (delgenomförandebeslut) omfattande investeringsutgifter om 9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra arbetena.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) yrkade att nämnden i första hand beslutar återremittera ärendet enligt bilaga K2 och i andra hand beslutar avslå förslaget till beslut.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) upptog först yrkandet av ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en temporär bussgata mellan Selmedalsringen och Instrumentvägen.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av gatuarbeten vid kv Oväder (delgenomförandebeslut) omfattande investeringsutgifter om 9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra arbetena.

Reservationer

Ledamoten Mustafa Tümtürk samt tjänstegörande ersättarna Linda Lindgren (s), Margareta Malm (s) och Kenneth Nilsson (s) enligt det av ledamoten Mustafa Tümtürk (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet om avslag på förslaget till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Joakim Larsson (m), ledamöterna Jan Tigerström (m), Helena Bonnier (m), Sören Swärd (m) och Gulan Avci (fp) samt tjänstgörande ersättarna Anders Alvebäck (m) och Sebastian Carlsson (m) enligt bilaga K3.

§21 Detaljplan för kv Trettondagen m m i Hökarängen. Remiss

Markanvisning för parkeringsplats samt uppförande av komplementbyggnad inom del av fastigheterna Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem

Dnr M2006-512-02071

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss om ändrad detaljplan inom kvarteret Trettondagen m m i Hökarängen, S-Dp 2004-04196-54.

 2. Nämnden anvisar mark för parkeringsplats och komplementbyggnad inom del av fastigheterna Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1 till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Detaljplan för kv Aftonen i Hökarängen. Remiss. Markanvisning för komplementbyggnad inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem

Dnr M2006-512-02070

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Aftonen m m i Hökarängen, S-Dp-2004-12044-54.

 2. Nämnden anvisar mark för komplementbyggnad inom fastigheten Farsta 2:1 till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäcks Gård med Folkhem AB och Q-gruppen AB. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-02067

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Luftskeppet omfattande investeringsutgifter om 7,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och Folkhem AB respektive Q- gruppen AB avseende del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2007–2009.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad

Dnr M2006-511-01763

Exploateringskontoret hade den 8 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen avseende genomförda och pågående etapper i Hammarby Sjöstad.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Ärende som utgått

Beslut

Exploateringsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§28 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till Einar Mattsson Fastighets AB. Återremiss

Dnr M2005-513-00878

Bordlagt 14 december 2006 nr 18

Exploateringskontoret hade den 17 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till Einar Mattson Fastighets AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden medger ändrat ändamål för tomträtten Tensta 4:9.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till Einar Mattson Fastighets AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden medger ändrat ändamål för tomträtten Tensta 4:9.

Reservationer

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§29 Vinnare av markanvisningstävlingen på Årstalänken inom del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta - Lelånghus AB

Dnr M2006-513-00402

Bordlagt 14 december 2006 nr 22

Exploateringskontoret hade den 16 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 till Lelånghus AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag och att därutöver anföra följande:

Sedan tävlingen har kommunfullmäktige fattat beslut om att fortsätta stadsutvecklingen vid Årstafältet samt att en ny stadsdel ska bebyggas där. Detta beslut påverkar förutsättningarna för hur gestaltningen kan te sig i området.

Reservation

Ledamöterna Mustafa Tümtürk (s), Ann-Margarethe Livh (v) och Emilia Hagberg (mp) samt tjänstgörande ersättarna Linda Lindgren (s), Margareta Malm (s) och Kenneth Nilsson (s) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga M2.

§30 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss

Dnr M2006-512-01264

Bordlagt 21 september 2006 nr 20 och senast 14 december 2006 nr 31

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Annika Jensfelt av den 29 augusti 2006, Cecilia och Hans Jensfelt av den 30 augusti 2006, Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds Trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006 samt föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006, Cecilia och Hans Jensfelt av den 13 november 2006, Annika Jensfelt av den 13 november 2006, Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 8 december 2006, Märta Fritz av den 9 december 2006, Maria Westrin Wernström av den 10 december 2006, Monika Carlheim-Gyllensköld av den 11 december 2006, Gertrud Dyer av den 11 december 2006, Peter Andrén av den 11 december 2006, Gunilla Åström av den 11 december 2006, Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 11 december 2006, Eva Zetterdahl-Hellman och Johan Hellman av den 11 december 2006, Jari Koister av den 11 december 2006, Thomas Järrel av den 11 december 2006, Per Östlund av den 13 december 2006, Annika Jensfelt av den 13 december 2006, Lars Bergqvist av den 14 december 2006, Annika Jensfelt av den 16 januari 2007, Carl Hellstrand av den 17 januari 2007 och Eva Zetterdahl-Hellman och Johan Hellman den 22 januari 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S-Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

 2. Nämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder avseende fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 enligt vad som anges i kontorens utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Christer Mellstrand (c) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N4.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Christer Mellstrand (c) gemensamt framställda yrkandet d v s att avstyrka förslaget och att som svar på remissen anföra följande:

Den bebyggelse som föreslås riskerar att förvärra de trafikproblem som finns i området. En mindre exploatering med alternativa angöringar till bostadsområdet är svår att motivera ekonomiskt. I samband med att en övergripande studie görs kring området runt Alviks torg kan frågan om en eventuell exploatering på berörda fastigheter åter väckas.

Reservationer

Ledamoten Mustafa Tümtürk (s) samt tjänstgörande ersättarna Linda Lindgren (s), Margareta Malm (s) och Kenneth Nilsson (s) enligt det av ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§31 Ändrade sammanträdesdagar för exploateringsnämnden 2007

Dnr E2007-010-00045

Exploateringskontoret hade den 15 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtande föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden antar, med ändring av marknämndens beslut den 21 september 2006, i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för nämnden under 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.