Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 §

SoL samt lex-Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Dnr 106-2014-1.2.2.

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Kjell Lindahl, projektledare inom Järva-andan, informerar om näringslivets samarbeten med skolor och föreningar i nätverket Järva-Andan.
* Gunnar Hörnfeldt, avdelningschef för förvaltningens lokal, miljö och IT-avdelning, informerar om trafikvärdar vid Rinkebystråket.

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2014 (Utsändes senare)

8 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

9 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

10 Om- och tillbyggnad av förskolan Knutbygränd 6, Rinkeby

11 Upphörande av fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Remissärenden

12 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

13 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad

14 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 132-2014-1.5.2.

15 Krav- och behovsanalys avseende gemensam IT-service

16 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Anmälningsärenden

17 Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden

Projektrapport från Stadsrevisionen
Dnr 175-2014-1.4.

18 Information om förbrukade FoU-medel i arbetet med resultatbaserad styrning

19 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013 samt ansökan om stadsbidrag för 2014.

20 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

21 Konferenser och utbildningar

23 Protokoll från lokala pensionärsrådet

24 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (187 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§5 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap 6 § SoL samt lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2014

§8 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

§9 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§10 Om- och tillbyggnad av förskolan Knutbygränd 6, Rinkeby - Genomförandeärende

§11 Upphörande av fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

§14 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

§15 Krav- och behovsanalys avseende gemensam IT-service

§17 Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden

§18 Information om förbrukade FoU-medel i arbetet med resultatbaserad styrning

§19 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013 samt ansökan om statsbidrag för 2014

§20 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§21 Konferenser och utbildningar

§23 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§24 Anmälan av delegationsbeslut

§25 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§26 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll