Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från lokalpolisområdeschef Niclas Andersson om lägesbilden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista SDN 2019-03-07.pdf (232 kb)

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

5 Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

7 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående lex Sarah-utredning

8 Lex Sarah-utredning och anmälan enligt 14 kap. 6-7 § socialtjänstlagen (SoL)

9 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet)

10 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet)

11 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet)

12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

14 Inkomna medborgarförslag

15:a Månadsrapport till nämnden i mars 2019

16 Låt oss gemensamt arbeta för att minska råttproblemet i våra stadsdelar!

Skrivelse av Elvir Kazinic m.fl. (S)
Dnr 1.6.-624-2018

17 Öppna en gata för allmän trafik

Skrivelse av Asi Rebbati (L)
Dnr 1.6.-647-2018

18 Stärk föreningslivet i Rinkeby-Kista

Skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
Dnr 1.6.-655-2018

19 Ny förskola på fastigheten Isafjord 1 i Kista

Inriktningsärende
Dnr 2.6.-046-2019

20 Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023 inom region västerort

21 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för Kista servicehus och dagvården Violen

22 Riktlinjer för direktupphandling i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Remissärenden

23 Revidering av Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-083-2019
(Obs! Sent utskick.)

Anmälningsärenden

24 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 4, 2018

26 Medborgarundersökning 2018 Rinkeby-Kista

27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

30 Konferenser och utbildningar

31 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

32 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

33 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§5 Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§5:a Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§7 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående lex Sarah-utredning

§8 Lex Sarah-utredning och anmälan enligt 14 kap. 6-7 §§ socialtjänstlagen (SoL)

§9 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§10 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§11 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§14 Inkomna medborgarförslag

§15:a Månadsrapport februari 2019

§16 Låt oss gemensamt arbeta för att minska råttproblemet i våra stadsdelar!

§17 Öppna en gata för allmän trafik

§18 Stärk föreningslivet i Rinkeby-Kista

§19 Ny förskola på fastigheten Isafjord 1 i Kista

§20 Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023 inom region västerort

§21 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för Kista servicehus och dagvården Violen

§22 Riktlinjer för direktupphandling i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§24 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej verkställda beslut enigt SoL och LSS ­ kvartal 4, 2018

§26 Medborgarundersökning 2018 Rinkeby-Kista stadsdelsområde

§27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§30 Konferenser och utbildningar

§31 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§32 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§33 Anmälan av delegationsbeslut

§34 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m