Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-28

Sammanträde 2019-02-28

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2/2018-01-31, § 12-§ 33

Svar på skrivelser

4 Återställ sommarängen vid Gillsätra, dnr 3.2./600-2018

Beslutsärenden

5 Tillfällig ändring av delegationsordningen, dnr 1.1./588-2016

5:a Riktlinjer vid direktupphandling, dnr 1.1/094-2019

6 Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande, dnr 1.4./918-2018

7 Parkinvesteringar 2020-2022, dnr 3.2/1016-2018

9 Verksamhetsberättelse 2018 för medicinskt ansvarig sjuksköterska, dnr 1.1./042-2019

10 Anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2018 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden, dnr 1.2./043-2019

10:a Idéburet offentligt partnerskap, dnr 1.2.5./118-2019

Anmälningsärenden

11 Anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen, dnr 2.4../041-2019

12 Dataskyddsförordningsorganisation för Skärholmens stadsdelsförvaltning med tydlig ansvars- och rollfördelning, dnr 2.4./053-2019

13 Anmälan om studieresa till Italien, Reggio Emilia, dnr 1.1./872-2018

14 Yttrande gällande ansökan om licens för ny anordnare eller förnyad licens på Pitcher´s Skärholmen, dnr 1.4./096-2019

15 Ansökan om medel för 2019 avseende skolsociala team Stockholm, dnr 2.1./046-2019

16 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Krokholmen 1 och del av Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB, dnr 1.6./085-2019

17 Inbjudan till gemensam upphandling av schema- och bemanningssystem, dnr 2.2.2./051-2019

Protokoll

18 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2019-01-10
b. Förvaltningsgruppen 2019-01-31
c. Gruppledarmöte 2019-01-31
d. Pensionärsrådet 2019-02-21
Dukas till sammanträdet
e. Rådet för funktionshinderfrågor 2019-02-22
Dukas till sammanträdet
f. Pensionärsrådet 2019-01-24
g. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2019-01-25
h. Skärholmens ungdomsråd 2019-01-14
i. Skärholmens ungdomsråd 2019-01-28

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Balanslista uppdrag SDN 3/2019-02-28, dnr 1.2.1./001-2019

§21 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§22 Godkännande av dagordning

§23 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2/2018-01-31, § 12-§ 33

§30 Verksamhetsberättelse 2018 för medicinskt ansvarig sjuksköterska

§31 Anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2018 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden

§33 Anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen

§34 Dataskyddsförordningsorganisation för Skärholmens stadsdelsförvaltning med tydlig ansvars- och rollfördelning

§35 Anmälan om studieresa till Italien, Reggio Emilia

§36 Yttrande gällande ansökan om licens för ny anordnare eller förnyad licens på Pitcher´s Skärholmen

§37 Ansökan om medel för 2019 avseende skolsociala team Stockholm

§38 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Krokholmen 1 och del av Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB

§39 Inbjudan till gemensam upphandling av schema- och bemanningssystem

§41 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§42 Balanslista uppdrag SDN 3/2019-02-28

§43 Analys av domar i förvaltningsdomstolarna

§44 Förstudie för strategiskt kulturprogram för Skärholmen