Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-02-17

Sammanträde 2005-02-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

SAMMANTRÄDE TORSDAGEN DEN 17 februari 2005 i direkt anslutning till den öppna frågestunden Läs mer... kl 18.00

Frågestunden inleds med att Klas Rudefors, samordnare på ungdomssektionen IoF informerar under rubriken ”Drogförebyggande arbete i Vantör”

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 27 januari 2005

Allmänna ärenden

4 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2004

Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054

Dnr 102-033/2005
Omedelbar justering

5 Kvalitetsgarantier för enheterna inom äldreomsorgen

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 000-003/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Kvalitetsgarantier för enheterna inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 000-004/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Kvalitetsgarantier för enheterna inom grundskolan och fritiden

9 Kvalitetsgarantier för medborgarkontoret och fysisk verksamhet

Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr:000-007/2005

10 Verksamhetsbidrag för att driva dagverksamhet för missbrukare och hemlösa

Handläggare: Åsa Malmgren tel: 508 310
Dnr 502-028/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Stadens riktlinjer ”insatser enligt LSS och bistånd enligt SOL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder”

Remiss från kommunstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 505-451/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Detaljplan för del av fallbrickan 1, beläget i Kvistbrogatans förlängning och i riktning mot Nynäsbanan

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 302-493/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Motion om avveckling av dagens stadsdelsnämnder- Ge makten till medborgarna

Remiss från kommunstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 002-416/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Upphandling av vård för vuxna missbrukare- redovisning

Handläggare: Åsa Malmgren tel: 508 310
Dnr:105-152/2004

15 Stadsdelsdirektörens information

17 Inbjudan till kurser och konferenser

18 Anmälan av månadsrapport Dukas

19 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se pärm, förteckning utsändes med protokoll

B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
Se pärm

C. Protokoll från förvaltningsgruppen 2005-02-10.
Dukas

D. Protokoll från § 11 MBL 2005-02-10.
Dukas

Dnr 002-008/05

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2005-02-03

21 Tillsyn i barnavårdsärende

Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län
Handläggare: Gunilla Reinius tel:508 203 08
Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen

22 Ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Yttrande till Stockholms tingsrätt
Handläggare: Karin Jildeteg tel: 508 20 128


Förhinder anmäls till nämndsekreteraren
Birger.Nicander@vantor.stockholm.se

Tele 08-50820030
Mobil 070-4720030
Fax 08-50820214

Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen
Mötesinformation

Datum för justering: 2005-02-24

 

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist(s)
justerande

Marie Ljungberg Schött (m)
justerande

 

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s) ordförande

Lars-Göran Carlsson (s)

Sonja Mogert (s)

Raymond Staedel (s)

Per Sundgren (v)

Åsa Öckerman (mp)

Marie Ljungberg Schött (m)

Niklas Kristoffersson (m)

Lars Svärd (m)

Lena kling (fp)

Lillemor Tholander (fp)

 

Tjänstgörande ersättare

Solveig Ott (s)

David Lindberg (kd)

Ersättare

Per-Åke Pettersson (s)

Lillemor Forsslund (s)

Sunthorn Vongnongvar (s)

Rana Khosravi (s)

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v)

Patrik Slimane (mp)
Linda Hillner (m)

Sussanne Sjöblom (m)

Patrik Wallnäs (m)

Per Johansson (fp)

I tjänsten

Monika Viklander, stadsdelsdirektör

Birger Nicander, nämndsekreterare

Ewa Wettermark, ekonomichef

Anders Lindström, avdelningschef

Göran Sjödin, avdelningschefchef

Åsa Berntsson, avdelningschef

Margaretha Selin, avdelningschef

Patrik Ståhl, kvalificerad utredare

Ingeli Schneider, registrator

 

 

 

 

 

 

 

Ej närvarande:

Henrik Ehrenberg (kd), anmält förhinder

Cecilia Andersson (s), anmält förhinder

Michael Hultman (fp)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 30-48

§30 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med ledamoten Marie Ljungberg Schött (m) justera dagens protokoll.

§31 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter följande förändringar:

- Ärendet ”Stadsdelsförnyelsen i Vantör- utredning angående

Högdalstopparnas framtid” läggs till.

- Muntlig redovisning av beredning av skrivelsen ”Boplatser för hemlösa-

husvagnsboende i Rågsved” läggs till.

- Ärendet ”Tillsyn i barnavårdsärende” utgår.

- Ärendet ”Anmälan av månadsrapport” utgår.

§32 Anmälan och rättelse av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 27 januari 2005 justerats.

§33 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2004

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2004 under förutsättning att samverkan genomförs med samtliga fackliga organisationer.

2. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar verksamhetsberättelsen med bokslut till kommunfullmäktige och revisorerna.

3. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer resultatöverföring för resultatenheterna i enlighet med redovisning i detta ärende.

4. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens kvalitets- redovisning för nämndens pedagogiska verksamheter till utbildningsnämnden.

5. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens utvärdering av 2004 års handikapplan till socialtjänstnämnden.

6. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av medarbetarnas deltagande i utbildningar inom kompetensfonden enligt uppdrag i tertialrapport 2 2004-09-23.

7. Skrivelse om utveckling av äldreomsorgen daterad den 17 juni 2004 återremitteras.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samt anför därutöver:

Verksamhetsberättelsen är en gedigen redovisning av nämndens verksamhet under år 2004. Nämnden inser att det alltid en avvägning mellan centrala direktiv avseende redovisningen samt lokala krav på dito. Dock anser nämnden att verksamhetsberättelsen på några punkter är alldeles för summarisk. Det gäller bland annat några av punkterna i 20-punktsprogrammet, där ännu ingen som helst resultatredovisning kan utläsas. Vi vill därför till tertialrapport 1 2005 ha en fyllig redovisning av de resultat som hittills uppnåtts 2004 och den planering som pågår för 2005, dels när det gäller äldres utevistelse och promenader, samt när det gäller ungdomar som riskerar att hamna utanför både skola och arbetsmarknad. Nämnden kan inte finna den redovisning av skötsel av våra parker och grönområden som utförs av våra entreprenörer, vilket efterfrågades i tertialrapport 2 2004. I samband med att nämnden fattar beslut om den nya jämställdhets- och mångfaldsplanen i tertialrapport 1 önskas även en redovisning av det pågående och planerade arbetet för jämställdhet.

Ärende

Som bilaga till detta ärende redovisas verksamhetsberättelse med bokslut för 2004, del 1 och del 2. Det totala ekonomiska utfallet för 2004 innebär att nämnden redovisar ett nettounderskott om 31,2 mnkr före och 31,5 mnkr efter resultatdispositioner. Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar den samlade kvalitetsredo­visningen för nämndens pedagogiska verksamheter till utbildningsnämnden och utvärderingen av 2004 års handikapplan till socialtjänstnämnden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 2 februari 2005 med diarienummer 102-033/2005.

Förslag till beslut

Monika Viklander, stadsdelsdirektör kompletterar förslag till beslut med att stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse under förutsättning att samverkan genomförs med samtliga fackliga organisationer.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att punkten 6 rörande skrivelsen om utveckling av äldreomsorgen daterad den 17 juni 2004 återremitteras och bifall till förvaltningens förslag i övrigt samt som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och David Lindberg (kd) yrkar i huvudsak bifall förvaltningens förslag och som tillägg egen anförandetext.

Lena Kling m fl (fp) yrkar i huvudsak bifall förvaltningens förslag och som tillägg egen anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), David Lindberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och David Lindberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

För Stockholmarna och för medborgarna i Vantör har 2004 inneburit ytterligare ett år av försämringar och minskad framtidstro. Vänsterkoalitionen visar ännu en gång att de inte kan sköta ekonomin i Vantör. Bokslutet för 2004 visar att s, v och mp kör stadsdelen i botten ekonomiskt. Ett underskott som överstiger 30 miljoner kronor kan inte accepteras. En haverikommission bör tillsättas för att utreda ansvaret och förhindra att ekonomin ytterligare undermineras av socialdemokraterna och deras stödpartier. Trots att oppositionen gång på gång efterfrågat diskussioner med anledning av att de ekonomiska prognoserna visat på underskott har majoriteten ledd av socialdemokraterna valt att vare sig diskutera frågorna eller vidta erforderliga åtgärder. Löftet att ”Ta ansvar för ekonomin” har inte infriats, istället har Vantör drabbats av ett skenande underskott. Från den borgerliga oppositionen har vi vid upprepade tillfällen föreslagit att åtgärder bör vidtas för att komma till rätta med bidragsökningen. Trots att tillväxten ökar i landet så ökar arbetslösheten i Stockholm. I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den största satsningen 2005 på ökade socialbidrag. För att bryta arbetslöshetstrenden, få människor tillbaka i arbete och också motverka segregationen borde kraftfulla åtgärder ha vidtagits, den så kallade Skärholmsmodellen har på andra ställen i staden gett goda resultat. Det hade varit lämpligt att pröva den också i Vantör. Vi måste kunna garantera hög kvalitet i de kommunala kärnverksamheterna som skola och omsorg. Bristen på skattebetalare gör att dessa viktiga verksamheter utsätts för allt hårdare besparingar. Tyvärr är det dom svaga grupperna i Vantör som drabbas. Arbetet under 2004 borde i allt väsentligt ha inriktats på att ge en god service inom dessa områden. Facit visar att så inte skett ex är barnomsorgs-garantin inte fullt fungerande, skolorna tvingas göra besparingar, stora besparingar har gjort och görs inom äldreomsorgen, där biståndsbedömningarna är enormt restriktiva och följden av detta har blivit att boenden läggs ned. Detta kan tyckas vara budgethållande åtgärder men det stora överskridandet 2004 visar med all tydlighet att detta är fel prioritering. Det är just dessa kärnverksamheter tillsammans med insatser för att minska behovet av bidrag som stadsdelen bör ägna sin uppmärksamhet åt istället för att delta i allsköns projekt och ge bidrag till olika verksamheter runt om i stadsdelen. Ett exempel som bekymrar oss i oppositionen är att avsnittet om funktionshindrade är så kort. Dessa frågor hade förtjänat ett större utrymme under 2004. Vi utgår från att arbetet under 2005 i större utsträckning kommer att fokuseras på funktionshindrades problem.

Socialdemokraterna och de övriga partiernas ekonomiska vårdslöshet riskerar att ge långtgående negativa konsekvenser för de boende i Vantör. Borgerliga allianser har tidigare tvingats reda upp de ekonomiska underskott socialdemokraterna lämnat efter sig. För att det inte skall bli fallet igen kräver vi att en kriskommission i stadsdelen tillsätts omgående. Såväl politik som beslut måste baseras på ansvarstagande och prioriterade insatser måste riktas mot skola, barn- och äldreomsorgen. En kriskommission kan hjälpa och stödja majoriteten att göra dessa prioriteringar och därmed förhindra det alltmer accelererande underskottet i budgeten.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

För Stockholmarna och för medborgarna i Vantör har 2004 inneburit ytterligare ett år av försämringar och minskad framtidstro. Trots att tillväxten ökar i landet så ökar arbetslösheten i Stockholm. I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den i särklass största satsningen 2005 på ökade socialbidrag. Bristen på skattebetalare gör att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för allt hårdare besparingar. Tyvärr är det dom svaga grupperna i Vantör som drabbas. Stora besparingar på stadens äldre. De besparingar som det senaste året drabbat äldreomsorgen innebär ett mycket hårt slag mot många äldre stockholmare. En alltmer restriktiv bistånds-bedömning i kombination med mindre personal och färre platser på boenden innebär en kraftig försämring av kvaliteten och valfriheten. Att allt fler äldre hamnar i stadsdelsarrest är fullständigt oacceptabelt. Valfrihet är en hörnsten i offentlig sektor av hög kvalitet. Under 2004 har vi fått se organisationsförändringar som receptet på att få verksamheten i budgetbalans. Problemet ligger i de besparingar som den sittande majoriteten i Vantör har drivit igenom. Att stadsdelarna inte fått några som helst ökade anslag för pris- och löneökningar under 2004 leder till att förvaltningen tvingats ta till omorganisationer och restriktivare biståndsbedömning som ett sätt att spara pengar på gamla, sjuka människor. Socialbidragsberoendet ökar. Socialbidragskostnaderna fortsatte öka kraftigt under 2004. Detta är inte bara ett växande ekonomiskt problem för stadsdelen, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. I Vantör har vi sett en ökning av bidrags-beroendet till idag ca 11.5 % som uppbringar bidrag. Behovet av att ställa ökade krav för att få människor att gå från bidrag till arbete är påtagligt, och därför bör Skärholmsmodellen snarast börja tillämpas i stadsdelen. Ökad otrygghet, klotter och skräp. Majoritetens låga prioritering av människors yttre miljö i stadsdelen får allt mer synliga följder. Bristen på klottersanering gör att klottret hela tiden ökar och bidrar till förslumning och otrygghet. Bristande sophantering och städning av parker, gator och torg minskar trivseln och ökar de sanitära problemen. Om vår stadsdel ska bli snygg och trygg krävs helt andra prioriteringar. Fortsatt stora grupper i förskolan. Trots vallöftet om minskade barngrupper har mycket lite hänt när det gäller barngruppernas storlek i förskolan. En del av förklaringen ligger i det faktum att delar av fullmäktiges anslag till förskolan använts till helt andra ändamål i stadsdelens budget. Att pengar som borde gå till förskolan på detta sätt använts till byråkrati är fullständigt oacceptabelt. I Vantör har till och med haft problem med att klara barnomsorgsgarantin under flera månader. 2004 års bokslut och verksamhets-berättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i stadsdelen

§34 Kvalitetsgarantier för enheterna inom äldreomsorgen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i ärendet redovisade kvalitets-garantier för äldreomsorgens enheter enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2005.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska nämnden besluta om enheternas kvalitetsgarantier för varje verksamhetsår. Förvaltningsledningen har att besluta om enheternas verksamhetsplaner inklusive enhetsspecifika åtaganden. I detta ärende redovisas förslag till kvalitetsgarantier för äldreomsorgens enheter för perioden den 1 mars 2005 till och med den 28 februari 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 13 januari 2005 med diarienummer 000-003/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar återremiss för att förvaltningsledningen skall presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdels-förvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling, m fl (fp) deltar härefter ej i beslut.

Särskilt uttalande

David Lindberg (kd) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Arbetet med kvalitetsgarantier går framåt för varje år som instrumentet används. Vi tror att det arbetet med att ta fram dem kan vara en positiv process för verksamheterna som sätter fokus på kvaliteten, liksom både möjligheter och begränsningar för vad som kan åstadkommas. Viktigast är förstås att medborgarna vet vad de kan förvänta sig av kommunal service. Vi menar att enheterna inför arbetet med nästa års kvalitetsgarantier ska arbeta mer med kompensation för brukarna när vi inte kan leva upp till det vi lovar. Det är en viktig signal till brukarna om att vi tar vårt arbete på allvar. Det är viktigt att nämnden kan hållas informerad om hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortlöper. Genereras det klagomål med hänvisning till garantierna, hur följs de upp och klarar enheterna av att använda garantierna som ett verktyg för att utveckla kvalitén i verksamheterna? Om det går att hitta rutiner för ett bättre informationsflöde till nämnden, utan att det genererar ytterligare arbete för enheterna, vore det välkommet.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutade 1999 om en strategi för kvalitetsutveckling. Tanken är att stimulera och utveckla stadens verksamheter genom ett strukturerat kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsgarantierna är att brukarna ska informeras om vilken verksamhet enheterna åtar sig att genomföra och vilken kvalitet brukarna ska få, hur rättelse/kompensation görs om verksamheten inte når upp till sina åtaganden, samt hur klagomål och synpunkter hanteras. Kvalitets-garantierna ska också ge nämnden och förvaltningsledningen värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna är därför ett viktigt beslutsunderlag vid nämndens styrning och prioritering av resurser. Kvalitetsgarantierna ska också ligga som grund för dialog mellan enhet, förvaltningsledningen och nämnden om åtaganden och resursutnyttjande. Förutsättningen för att en enhet ska kunna ta fram fungerande kvalitetsgarantier är en väl utvecklad dialog inom enheten, med brukarna och mellan enhetschef och förvaltningsledning. Utan dialog ger arbetet med kvalitetsgarantin inget lärande och kvalitetsgarantin kan inte användas för att ge brukare och politiker en tydligare bild av verksamheten. För att nämnden ska kunna ta beslut om kvalitetsgarantierna måste förvaltningsledningen komplettera beslutsunderlaget genom tydligt redovisa och processen med fram- tagandet av enheternas kvalitetsgarantier förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier. I beslutsunderlaget bör det finnas redovisat hur kvalitetsgarantierna har tagits fram. Det bör framgå i processbeskrivningen hur kvalitetsgarantierna är kopplade till stadsdelsnämndens generella åtaganden och enheternas åtaganden och verksamhetsplaner . Förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier. Nämnden har i de generella åtagandena angett vad verksamheterna ska uppnå, och vilka kvalitetsaspekter som är väsentligast inom de respektive verksamhetsområdena. De generella åtagandena syftar till att styra och säkerställa en likvärdig grundläggande kvalitet i verksamheterna. För att nämnden ska kunna göra en bedömning om kvalitetsnivån i relation till resurser och säkerställa kvaliteten över hela verksamheten (likvärdighet) måste beslutsunderlaget innehålla förvaltningens bedömning av verksamheternas kvalitetsnivå och kvalitetsgarantier i förhållande till nämndens generella åtaganden. Utvecklingsarbetet under 2005. I besluts-underlaget bör också en redovisning om det fortsatta arbetet med utvecklingen av kvalitetsgarantierna finnas. Särskilt viktigt är att säkerhetsställa uppföljningen.

§35 Kvalitetsgarantier för enheterna inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i ärendet redovisade kvalitets-garantier för handikappomsorgens och socialpsykiatrins enheter enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2005.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska nämnden besluta om enheternas kvalitetsgarantier för varje verksamhetsår. Förvaltningsledningen har att besluta om enheternas verksamhetsplaner inklusive enhetsspecifika åtaganden. I detta ärende redovisas förslag till kvalitetsgarantier för äldreomsorgens enheter för perioden den 1 mars 2005 till och med den 28 februari 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 13 januari 2005 med diarienummer 000-004/005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar återremiss för att förvaltningsledningen skall presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdels-förvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling, m fl (fp) deltar härefter ej i beslut.

Särskilt uttalande

David Lindberg (kd), och Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande med samma lydelse som det i § 34/2005.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande med samma lydelse som det i § 34/2005.

§36 Kvalitetsgarantier för enheterna inom grundskolan och fritiden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i ärendet redovisade kvalitets-garantier för enheterna inom grundskolan och fritiden enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2005.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska nämnden besluta om enheternas kvalitetsgarantier för varje verksamhetsår. Förvaltningsledningen har att besluta om enheternas verksamhetsplaner inklusive enhetsspecifika åtaganden. I detta ärende redovisas förslag till kvalitetsgarantier för äldreomsorgens enheter för perioden den 1 mars 2005 till och med den 28 februari 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 31 januari 2005 med diarienummer 000-005/005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar återremiss för att förvaltningsledningen skall presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdels-förvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling, m fl (fp) deltar härefter ej i beslut.

Särskilt uttalande

David Lindberg (kd), och Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande med samma lydelse som det i § 34/2005.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande med samma lydelse som det i § 34/2005.

§37 Kvalitetsgarantier för enheterna inom förskolan

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i ärendet redovisade kvalitets-garantier för förskolans enheter enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2005.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska nämnden besluta om enheternas kvalitetsgarantier för varje verksamhetsår. Förvaltningsledningen har att besluta om enheternas verksamhetsplaner inklusive enhetsspecifika åtaganden. I detta ärende redovisas förslag till kvalitetsgarantier för äldreomsorgens enheter för perioden den 1 mars 2005 till och med den 28 februari 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 31 januari 2005 med diarienummer 000-006/005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar återremiss för att förvaltningsledningen skall presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdels-förvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling, m fl (fp) deltar härefter ej i beslut.

Särskilt uttalande

David Lindberg (kd), och Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande med samma lydelse som det i § 34/2005.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande med samma lydelse som det i § 34/2005.

§38 Kvalitetsgarantier för medborgarkontoret och fysiskverksamhet

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i ärendet redovisade kvalitets-garantier för medborgarkontoret och fysiskverksamhet enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2005.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska nämnden besluta om enheternas kvalitetsgarantier för varje verksamhetsår. Förvaltningsledningen har att besluta om enheternas verksamhetsplaner inklusive enhetsspecifika åtaganden. I detta ärende redovisas förslag till kvalitetsgarantier för äldreomsorgens enheter för perioden den 1 mars 2005 till och med den 28 februari 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 26 januari 2005 med diarienummer 000-007/005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar återremiss för att förvaltningsledningen skall presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdels-förvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling, m fl (fp) deltar härefter ej i beslut.

Särskilt uttalande

David Lindberg (kd), och Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande med samma lydelse som det i § 34/2005.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande med samma lydelse som det i

§ 34/2005.

§39 Verksamhetsbidrag för att dagverksamhet för missbrukare och hemlösa

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beviljar föreningen Convictus verksamhetsbidrag med 1,5 mkr för 2005 för att, i samarbete med stadsdelsförvaltningen och Vantörs församling, fortsatt driva dagverksamheten Bryggan Vantör för missbrukare och hemlösa.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har antagit ett program för 2003-2006, det s k 20-punktsprogrammet, där förvaltningen ges i uppdrag att starta en öppen dagverksamhet för missbrukare i Högdalens centrum. I verksamhetsplanen för 2004 ansökte nämnden om medel ur centrala medelsreserven. Dessa medel beviljades och verksamheten ”Bryggan Vantör” öppnades i april 2004.

Nämnden har i verksamhetsplan 2005 ånyo ansökt om medel ur centrala medelsreserven med 1,7 mkr för den fortsatta driften av verksamheten. Verksamheten har under 2004 drivits av föreningen Convictus i enlighet med deras arbetsmetoder. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar föreningen Convictus verksamhetsbidrag med 1,5 mnkr för fortsatt drift av Bryggan Vantör.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 26 januari 2005 med diarienummer 502-028/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§40 Stadens riktlinjer”insatser enligt LSS och bistånd enligt SOL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder”

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att åberopa förvaltningens tjänstutlåtande daterat den 13 januari 2005 som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har sett över riktlinjerna för insatser enligt LSS och SoL, eftersom stadsdelsförvaltningarna har ansett att vissa delar av dessa har varit för generösa. Socialtjänstförvaltningen föreslår dock ingen ändring av de fyra insatser där riktlinjerna är mer generösa än gällande lagstiftning. Stadsdelsförvaltningen instämmer med den bedömning som Socialtjänstförvaltningen har gjort.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 13 januari 2004 med diarienummer 505-451/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§41 Detaljplan för del av fallbrickan 1, beläget i Kvistbrogatans förlängning och i riktning mot Nynäsbanan

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker förslag till ny detaljplan för del av Fallbrickan 1 och överlämnar som yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2005.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samt anför därutöver:

I tjänsteutlåtandet om ny detaljplan för del av Fallbrickan 1 finns inget redovisat om hur de 80 hushållens sopor skall tas om hand. Vid en muntlig förfrågan till Stadsbyggnadskontoret gavs svaret att de fyra punkthusen skall anslutas till den i området befintliga sopsugen. I Stockholms miljöprogram är ett av målen miljöeffektiv avfallshantering. Stockholmshem har som miljömål att: ” Hanteringen av avfall från våra bostadsområden och vår verksamhet ska vara miljöanpassad och ha en god standard. Särskild vikt ska läggas vid hanteringen av farligt avfall. Vi anser det mycket angeläget att alla nybyggen förses med goda möjligheter till fastighetsnära källsortering. Sopsugen som finns i området har flera decennier på nacken och den kan inte anses som en del av ett modernt och miljöanpassat sopsystem. Den fastighetsnära källsorteringen skall göras lätt tillgänglig och tilltalande för de boende. Utrymmena skall vara fräscha och pedagogiskt upplagda, och man skall som hyresgäst känna sig säker när man besöker sorteringsplatsen: den skall vara upplyst och väl synlig. Dessutom innebär hushållens källsortering en avsevärd kostnadsminskning, vilkets visats i näraliggande bostadsområden. Detta innebär lägre hyror, vilket också är ett av Stockholmshems mål. Om det är så att det inte är planerat för fastighetsnära källsortering för Fallbrickan 1 uppmanar vi Stadsbyggnadskontoret och Stockholmshem att se till att detta tas med i arbetsprocessen.

Nämnden ser mycket positivt på att det byggs bostäder i området. Nämnden ser också gärna att det skapas utrymme för lokaler lämpliga för företagande. I samband med planläggning och byggnation av Fallbrickan är det angeläget att stimulera till ökat företagande och fler arbetsplatser i Vantör. Gärna i form av kontor, affärer eller hantverkare men framförallt av sådan art att det inte nämnvärt stör de boende. Det är också angeläget att det redan från början anläggs parkeringsplatser i erforderlig mängd. Fler och fler människor skaffar bil och det är viktigt att de ges en bra och säkra möjligheter att parkera bilen på rimligt avstånd från sitt boende. Det är inte rimligt att planera för ett område utanför staden, långt från arbetsplatser, lågprisbutiker etc och utgå ifrån att få hushåll har bil. I detaljplanen för Fallbrickan konstateras att bullerkraven kan bli svåra att uppnå. Främst kommer bullret från tågtrafiken med även från vägtrafiken på Magelungsvägen. I underlaget framförs en osäkerhet hur utveckling av spårtrafiken kommer att ske. Det finns all anledning att tro att det så småningom blir dubbelspår till Nynäshamn och att hamnverksamhet kommer att utökas. Detta leder till att fler tåg kör på spåret intill bostadsområdet, troligtvis dygnet runt. Att redan idag planera in erforderliga åtgärder för framtida bullerstörningar både för området och för enskilda lägenheter är effektivt och besparande. Vi vill ha hög livskvalitet för invånarna i Vantör och då måste vi se till att störningarna minskas, även på långsikt.


Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har från stadsdelsnämnden begärt yttrande över förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Fallbrickan 1 m.m. i Rågsved. Planområdet är beläget i Kvistbrogatans förlängning i riktning mot Nynäsbanan. Planen innebär att tre åttavånings punkthus uppförs samt att del av Kvistbrogatan överförs till kvartersmark. Ett genomförande av planen leder till en betydande minskning av det befintliga antalet parkeringsplatser. Förvaltningen ser ett behov av att dessa återskapas vid sidan av de platser som etableras för de tillkommande bostäderna. Stadsdelsförvaltningen bedömer att en gruppbostad för 8 personer behöver inrymmas i den nya bebyggelsen. Med ovanstående synpunkter föreslår stadsdelsförvaltningen att förslaget till ny detaljplan tillstyrks.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Katarina Lincoln, tf. avdelningschef daterat den 26 januari 2005 med diarienummer 302-493/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och David Lindberg (kd) yrkar i huvudsak bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till Marie Ljungberg Schött m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och David Lindberg (kd) anförandetext

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och David Lindberg (kd) yrkar bifall till Magnus Dannqvist (s) anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg av en gemensam anförandetext.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) Lena Kling, m fl (fp), och David Lindberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Rågsved är dock ett område som kännetecknas av många hyresrätter. Det är därför angeläget att upplåtelseformen för nybyggda lägenheter blir bostadsrätter. Detta kan motverka segregation i området.

§42 Motion om avveckling av dagens stadsdelsnämnder- Ge makten till medborgarna

Remiss från kommunstyrelsen.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att åberopa förvaltningens tjänstutlåtande daterat den 18 januari 2005 som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att avveckla stadsdelsnämnderna. I motionen föreslås att dagens 18 stadsdelsnämnder avvecklas och istället ersätts med 12 områdesnämnder som då får något förändrade uppgifter jämfört med dagens nämnder. Förvaltningen framhåller i sitt svar betydelsen av att långsiktighet är en ledstjärna vid genomgripande förändringar. I övrigt avstår förvaltningen från att konsekvensbeskriva och värdera motionens förslag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Katarina, tf. avdelningschef daterat den 18 januari 2005 med diarienummer 002-416/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling, m fl (fp) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt uttalande

David Lindberg (kd) Magnus Dannqvist m fl (s), Per Sundgren m fl (v) och Åsa Öckerman m fl (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Lokal demokrati är av oerhörd vikt i en storstad som Stockholm. Än viktigare är kanske att ha en struktur som inte ändras mandatperiod från mandatperiod utan att medborgarna hinner vänja sig vid hur staden styrs och vem de ska vända sig till i olika frågor. Vi anser att huvudinriktningen på den utredning om stadens politiska organisation som genomfördes under 2004 och som just nu behandlas av fullmäktige är positiv och bör följas. Det innebär mer ansvar till stadsdels-nämnderna och ett tydligare demokratiskt uppdrag för stadsdelsnämndernas politiker i förhållande till stadshuset och centrala nämnder. Huruvida antalet stadsdelsnämnder ska vara 18, fler eller färre, är en sekundär fråga som får anpassas efter utvecklingen i staden och erfarenheterna från dagens indelning. Vi menar att det säkert går att förändra just detta på ett positivt sätt.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till anförandetext enligt följande:

Vi delar Jan Björklunds och folkpartiets syn på stadsdelsnämnderna i stort. Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad och felaktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som stadsdelsnämndsorganisationen innebär ger inte ökad demokrati eller ökat inflytande för medborgarna. Uppskattningsvis fyra procent eller cirka 700 miljoner kronor per år av stadsdelsnämndernas kostnader är i dag administration. Stadsdelsnämnderna utgör en onödig byråkratisk mellannivå och ska därför avskaffas. Med en modell där resurserna förs direkt till verksamheterna enligt medborgarnas val utan att passera en byråkratisk nämndsorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas och det medborgerliga inflytandet stärkas. Den ekonomiska ersättningen från staden ska därför gå direkt till utföraren efter invånarens val, inte via stadsdelsnämnder eller annan onödig byråkrati.

Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheterna samt skapa utrymme för skattesänkningar. Erfarenheterna från sammanslagningen av stadsdel-nämnder som genomfördes när Stockholm gick från 24 till 18 stadsdels-nämnder visar på en stor besparingspotential. Genom att administrationen av förskolan, skolan, äldreomsorgen samt omsorgen om de funktions-hindrade lyfts från stadsdelsnämnderna tillses också att verksamheten ges lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor. Ansvaret för hantering av individärenden kan i en stad av Stockholms storlek inte samlas centralt. Sociala distriktsnämnder skall därför ansvara för individ- och familjeomsorg samt försörjningsstöd.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till anförandetext enligt följande:

En av politikens viktigaste uppgifter handlar om att ge varje enskild medborgare möjlighet att fatta avgörande beslut för sitt liv och sin framtid. En annan central uppgift handlar om att garantera alla medborgare samma grundläggande service, oavsett var i staden man råkar vara bosatt. Stockholms stadsdelsnämnder utgör i dag på flera sätt ett hinder mot dessa grundläggande uppgifter. Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade upplever många stockholmare en stadsdelsarrest, som begränsar valfriheten inom kommunala tjänster till den egna stadsdelen. Inom skola och förskola, liksom i andra omsorgsformer, finns stora olikheter mellan stadsdelarnas fördelning av resurser. Resultatet blir mycket stora olikheter över staden för exempelvis barngruppernas storlek i förskolan och biståndsbedömningen i hemtjänsten. Motionens förslag om att flytta makten över utbildning och omsorg från stadsdelsnämnderna till varje enskild medborgare genom pengsystem, skulle innebära tydliga förbättringar av valfriheten och jämlikheten för stockholmarna. De nya lokala nämnder som förespråkas i motionen skulle också motsvara allmänhetens förväntningar på ett bättre sätt än dagens stadsdelsnämnder. Den kartläggning som nyligen genomförts av Stockholms stad – Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati – visar tydligt att den huvudsakliga dialogen mellan medborgare och politiker handlar om fysisk verksamhet och lokala stadsmiljöfrågor. Snöröjning, sandning, parkskötsel och 30-zoner är vanliga frågor på öppna nämndmöten, enligt rapporten. Av de stadsdelsnämnder som har medborgarförslag, uppger de flesta att förslagens innehåll i huvudsak handlar om den yttre miljön. Många av de krav som förs fram av medborgarna ägs med andra ord inte av stadsdels-nämnden. Med de nya lokala nämnder som föreslås i motionen, skulle medborgarnas intresse för att diskutera fysisk verksamhet och miljöfrågor bättre kunna tillgodoses. Samtidigt bidrar förslaget till att öka valfriheten för den enskilde medborgaren.

§43 Upphandling av vård för missbrukare- redovisning

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner föreliggande redovisning av den av förvaltningen genomförda upphandlingen av vård för vuxna missbrukare.

2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, ge socialtjänst-förvaltningens chef i uppdrag att för nämndens räkning besluta om huruvida parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar stadsdelsnämnden ge socialtjänstförvaltningens chef i uppdrag att för nämndens räkning, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

Ärendet

En gemensam upphandling av missbrukarvård har genomförts av socialtjänst-förvaltningen i samverkan med stadens 18 stadsdelsnämnder. 45 avtal har slutits. Avtalsperioden löper fr.o.m. den 1 januari 2005 t.o.m. den 31 december 2006 med möjlighet till ett års förlängning.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 24 januari 2005 med diarienummer 105-152/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§44 Stadsdelsförnyelsen i Vantör- utredning angående Högdalstopparnas framtid

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att under förutsättning att Farsta stadsdelsnämnd beslutar detsamma tilldela 0,250 mnkr, inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, för att ta fram ett konkret förslag om Högdalstopparna enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande från förvaltningen daterat den 4 februari 2005.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samt anför därutöver:

Äntligen är arbetet med att utveckla Högdalstopparna till rekreationsområde i de södra förorterna igång. Ett gediget arbete med att ta fram idéer har gjorts av invånare i Farsta och Vantör. Många spännande förslag är framtagna vilka nu skall sammanfogas till ett förslag. Det är dock viktigt att konsulten i sitt arbete står i kontinuerlig kontakt med de medborgare som varit med i arbetet samt att det står öppet för nya deltagare. Konsultens arbete skall vara klart för beslut senast till septembernämnden 2005. För att det förslag som tas fram skall vara genomförbart och inte enbart ett drömscenario krävs det att berörda nämnder, då främst lokala men även centrala dito, under projekttidens gång får stämma av de idéer som senare blir det slutgiltiga förslaget. Hänsyn skall även tas till andra planerade frilufts-/fritidsprojekt i respektive stadsdel och i det fall en prioritering de emellan kan komma ifråga skall även detta belysas i det slutgiltiga förslaget.

Högdalstopparna är ett område som ursprungligen varit en del av den natur- och kulturmark som omgav Stockholm. I takt med att staden har växt har området använts på flera olika sätt. Från att först ha varit naturmark till att delvis brukas som betesmarker till att använts som soptipp och tippområde för schaktmassor. Även om det inte har odlats eller betats på de senaste årtiondena så är Högdalstopparna i högsta grad en kulturmark – en mark som brukats eller påverkats av människan. Efterhand som människans aktivitet har minskat i området så har en ny slags natur fått fäste i området. En natur med kvaliteter såväl för flora och fauna som för människan. Dessa kvaliteter skall nu samsas på Högdalstopparna och det är vår önskan att området blir attraktivt för avslappning, rekreation, aktiviteter samt för de ekologiska värdena. Ett senkommet inslag i landskapsbilden är SITAs sopsorteringsanläggning som har tagit en stor del av området i anspråk. När man ser resultatet av denna etablering kan man konstatera att den har avsevärt förändrat områdets karaktär. Detta är nu den det dominerande inslaget på Högdalstopparna. Även om SITAs verksamhet är viktig för staden så är vår uppfattning att många medborgare anser att SITAs placering avsevärt förhindrar en del av rekreationen och aktiviteterna och upplevelserna i området. Vi anser att SITA i sina investeringar även skall budgetera för åtgärder som minskar dess negativa inverkan på landskapsbilden och på rekreationen. Några viktiga åtgärder kan vara att minska bullerstörningar, att avgränsa området med staket som bättre döljer verksamheten och även bättre smälter in i området, noggrannare hålla efter skräp som blåser från området ut i Högdalsterrängen. Det vore också önskvärt i en framtid att SITA minskar sitt den delen av området som går mot järnvägen och istället låter området öka i omfång mot SL:s tågdepå.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Några av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet, föreningsliv och kultur samt trivsel och trygghet.

Processen med att utveckla Högdalstopparna har varit en stark demokratisk process med ett aktivt deltagande från befolkningen. Projektet kommer också att bidra till utvecklad trivsel och även trygghet i Vantör. En utveckling av Högdalstopparna har varit aktuellt i stadsdelen sedan tidigare och är också en del i Vision för Söderort. Stadsledningskontoret, SLK, har påbörjat en utredning av möjligheter till utveckling av topparna. Genom Stadsdelsförnyelsen har medborgarna givits utrymme att komma in med förslag om vad topparna kan användas till. För att de många förslagen ska kunna balanseras och realiseras krävs en professionell utredning utifrån olika perspektiv.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 4 februari 2005 med diarienummer 015-043/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad samt som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), David Lindberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar i huvudsak bifall till förvaltningens förslag och som tillägg egen anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), David Lindberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), David Lindberg (kd) Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Stockholms stad och Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen. När nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas så som de gör anser vi att de bara bör användas till projekt som är oundgängligen nödvändiga. En planering för ett stort rekreationsområde vid Högdalstopparna är visserligen angeläget men borde inte belasta budgeten i de enskilda stadsdelarna. Istället borde denna planering som gäller för befolkningen inom ett betydligt större område än Vantör och Farsta göras centralt ex av stadsbyggandskontoret. Högdalstopparnas framtid har under många år diskuterats. Vi ser gärna att området blir ett centrum för rekreation och friluftsliv. Det finns många spännande förslag som bör kunna inarbetas. Det är dock angeläget att kostnaderna för detta inte i första hand kommer att belasta skattebetalarna. Intresse från andra finansiärer att medverka måste därför redan på ett mycket tidigt stadium undersökas. Det är angeläget att en utredning görs professionellt samt att utredningen får tydliga uppdrag att se till helheten i området och att undersöka intresset från andra finansiärer. Det finns planer för detta område i Vision söderort och i arbetet med Ekopark Syd. Det finns också mycket intressanta planer att låta privata företag anordna tält för golfträning och innebandyhallar i områdets omedelbara närhet. Det är viktigt att planeringen för detta inte sker så att de olika projekten motverkar varandra.

§45 Boplatser för hemlösa- husvagnsboende i Rågsved

Svar på skrivelse från (fp), (kd) och (m).

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen med dagens muntliga redovisning.

Ärendet

Åsa Malmgren, sektionschef redovisar muntligt svar på skrivelsen ”Boplatser för hemlösa- husvagnsboende i Rågsved”.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen med dagens muntliga redovisning.

§46 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Miljörelaterade åtagande inom förskolan från (s), (v) och (mp). Bilaga § 46A.

- Socialtjänstens åtgärder vid ungdomsbrott, från (fp), (kd) och (m). Bilaga § 46B.

- Förskolans tremånadersgaranti fungerar inte, från (fp), (kd) och (m). Bilaga § 46C.

- Barnmisshandel att göda unga med godis och läsk, från (kd) och (mp). Bilaga § 46D.

- Kartlägg miljön i stadens förskolor och skolor, från (kd) och (fp). Bilaga § 46E.

- Insatser för funktionshindrade, från (kd). Bilaga § 46F.

- Uppföljning av ungdomar, från (kd). Bilaga § 46G.

§47 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler 1+1 deltagare till kurser och konferenser enligt presidiets förslag.

Ärendet

Inbjudan till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet:

Utvägar”, IFO-mässa 2005, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vårdgivare med ramavtal, Socialtjänstförvaltningen Stockholms stad.

Arbetstidsmodeller som möjliggör, Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunal skolriksdag, Sveriges Kommuner och Landsting.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till presidiets förslag.

§48 Anmälningsärenden

Beslut

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från lokala pensionärsrådet den 14 december.

Protokoll från förvaltningsgruppen den 10 februari.

Protokoll från § 11 MBL den 10 februari.

Protokoll från förvaltningsgruppen den 17 februari.

Protokoll från § 11 MBL den 17 februari.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§49 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 3 februari 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§50 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.