Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-01-14

Sammanträde 2015-01-14

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen

1 Blåplan Planunderlag till översiktsplan

Dnr 2014/SBF 0147

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning Blåplan för Tyresö kommun - ett planeringsunderlag till översiktsplan av Ekologigruppen.

2 Temagranskning av renhållningen i Tyresö

Dnr 2014/KS 0499 013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Tyresö kommun beslutade den 2013-11-26 om en granskningsplan för fristående och kommunal verksamhet för år 2014. Ett av de uppdragen var att granska hur avfallshanteringen i Tyresö fungerar ur ett medborgarperspektiv.

Bilagor
Granskning av hur avfallshanteringen i Tyresö kommun fungerar ur ett medborgarperspektiv.pdf
Slutligt yttrande angående avfallshanteringen i Tyresö.pdf

3 Information om ny planprocess och lagändringar

Dnr 2014/SBF 0149

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under 2015 träder nya lagändringar inom plan- och bygglagen i kraft. Förvaltningen informerar.

4 Bäverbäcken, hotell och bostäder.

Dnr 2014/KSM 0520

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för hotell- och bostadsbyggnation huvudsakligen inom fastigheterna Bävern 2 och Bävern 3.

Beskrivning av ärendet
I kommunens översiktsplan från 2008 är området Bäverbäcken utpekat som ett område för tätare bostadsbebyggelse. Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändring av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras. Den föreslagna byggnationen omfattar fyra nya flerbostadshus i tre till fem våningar i den östra delen av området. Bostäderna placeras i anslutning till befintlig golfverksamhet där även handel och restaurangverksamhet kan bedrivas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bäverbäcken.pdf
Behovsbedömning Bäverbäcken.pdf

5 Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1.

Dnr 2013/KSM 0394

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Grindstolpen 1. Planen tas fram med normalt planförfarande utan programsamråd.

2. Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 antas.

3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö Strand. Planen har tagits fram med normalt förfarande.

Bilagor
Planbeskrivning Grindstolpen 1 antagande.pdf
Granskningsutlåtande för Grindstolpen 1.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande Grindstolpen 1.pdf
Plankarta för Grindstolpen 1 antagande.pdf
Tjänsteskrivelse planuppdrag Grindstolpen 1.pdf
Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Grindstolpen 1 inklusive bilagor.pdf
Trafikbullerutredning - Grindstolpen 1, Tyresö, Rev E_141127.pdf
Dagvattenutredning för Grindstolpen 1 med bilagor.pdf
Geoteknikutredning för Grindstolpen 1 Geomind_inklusive bilagor.pdf

6 Exploateringsavtal för Grindstolpen 1

Dnr 2015/KSM 1101

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 med exploatören Tysn AB. Marköverlåtelser sker mellan Grindstolpen 1 och kommunens fastighet Strand 1:2 i enlighet med förslag till detaljplan för området. Tyresö kommun erhåller 4 450 000 kr inklusive exploateringsbidrag för marköverlåtelserna.

Bilagor
Exploateringsavtal Grindstolpen 1.pdf
Tjänsteskrivelse Godkännande av exploateringsavtal för Grindstolpen 1. pdf

7 Förfrågan om att placera ut reklamskyltar

Dnr 2014/KSM 1063 510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- GUSO Närmedias förfrågan om att få placera ut reklamskyltar avslås.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas regelbundet av skyltföretag som vill teckna avtal och söka bygglov för att placera ut digitala reklamskyltar på strategiska platser längs trafikerade vägar i kommunen. Förvaltningen har tidigare med hänvisning till kommunens "riktlinjer för skyltning" avstyrkt ansökningar från olika företag bland annat av trafiksäkerhetsskäl. Med anledning av att ett företag, GUSO har återkommit med en förnyad förfrågan vill förvaltningen nu har en politisk bedömning till stöd för hur "Riktlinjerna för skyltning" ska tillämpas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reklamskyltar GUSO.pdf
Bild reklamskylt GUSO.pdf

8 Trafikbullerprogram

Dnr 2014/KSM 1077

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja ett trafikbullerprogram under 2015.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får in klagomål om trafikbuller i kommunen och har påpekat att den tidigare bullerutredningen som gjordes 2005 bör aktualiseras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse trafikbullerprogram.pdf

9 Översiktsplan Tyresö 2035

Dnr 2011/KSM 0429

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samrådshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda förslaget.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en översiktsplan för hela Tyresö kommun i december 2012. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens Vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse angående beslut om samråd för översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Samrådhandling Översiktsplan Tyresö 2035.pdf

10 Planbesked för Lastbilen 7

Dnr 2014/KSM 1040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Planarbetet beräknas kunna inledas under kvarter 1 2015.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 Strömfallsvägen 34 i Petterboda verksamhetsområde inkom till kommunen i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till angränsande mark och inom denna bygga ut befintlig verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att möjliggöra tillköp och utbyggnad av verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lastbilen 7.pdf

11 Planuppdrag och beslut om samråd för Kumla herrgård

Dnr 2014/KSM 1061

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Kumla 3:726med standardförfarande samt att gå ut på samråd med planförslaget.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Kumla herrgård är en av kommunens äldsta byggnader. Syftet med planändringen är att säkerställa herrgårdens och parkens kulturmiljövärden genom planbestämmelser samt att ändra användningen så att pågående verksamhet ges planstöd. Lämpligheten av andra verksamheter - som är icke störande för omgivningen i form av handel, restaurang, hantverk och kontor - ska också prövas. En befintlig men ej utnyttjad byggrätt för friliggande villa ingår i planområdet och dess eventuella fortbestånd ska bedömas i planarbetet (planens genomförandetid har gått ut). En översiktlig antikvarisk undersökning ska tas fram som underlag för planarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kumla herrgård.pdf
Behovsbedömning Kumla herrgård.pdf

12 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2014/SBF 0158

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om Norra Tyresö Centrum ges.

13 Exploateringsstudie av skolor i Tyresö

Dnr 2014/KSM 0964

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Idag råder det brist på platser i förskola och skola på vissa håll i kommunen, medan alla skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har. Nya bostadsområden, generationsväxling, inflyttning och etablering av friståendeskolor i kommunen ritar ständigt om bilden. Även nya krav på skollokaler utifrån lagar, regler och pedagogik påverkar behovet. Dessutom är underhållsbehovet omfattande i flera av skolorna. Därför har en utredning av framtida behov av platser i de kommunala förskolorna och skolorna tagits fram under hösten 2014 i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och konsultföretaget Sweco, "Utredning av lokaler. Förskolor och grundskolor i Tyresö kommun".

Bilagor
Tjänsteskrivelse om exploateringsstudie av skolor.pdf
Tyresö Exploateringsstudie skolor skede 1.pdf

14 Teknisk handbok

Dnr 2013/KSM 1243

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tekniska handboken antas.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att kontinuerligt arbeta med förbättringar och uppdateringar av handboken.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en teknisk handbok för byggande, drift och underhåll av gatu- och parkområden inom kommunen. Tekniska handboken har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från enheter och avdelningar inom förvaltningen och ska fungera som ett vägledande dokument vid planering, projektering, byggande, drift och underhåll av kommunala anläggningar.

Bilagor
TH_Innehållsförteckning.pdf
TH_kapitel 1.pdf
TH_kapitel 2.pdf
TH_kapitel 3.pdf
TH_kapitel 4.pdf
TH_kapitel 5.pdf
TH_kapitel 6.pdf
TH_kapitel 7.pdf
TH_kapitel 8.pdf
TH_kapitel 9.pdf
TH_kapitel 10.pdf
TH_kapitel 11.pdf
TH_kapitel 12.pdf
Tjänsteskrivelse för teknikhandboken.pdf

15 Beslut om antagande för ändring genom tillägg av detaljplan för Tyresö 1:582

Dnr 2014/KSM 0986

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Tyresö 1:582 antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Tyresö 1:582 är belägen i Solberga, ett fritidshusområde i östra delen av Tyresö kommun, och en etapp av kommunens omvandlingsarbete. Under sommaren 2014 brann delar av bebyggelsen på fastigheten Tyresö 1:582 ned. Under hösten 2014 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen en förfrågan från fastighetsägaren om bygglov, något som till följd av den förskjutna genomförandetiden inte kan beviljas. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade då att göra ett tillägg till detaljplan för fastighet Tyresö 1:582. Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden, detta för att möjliggöra beviljande av bygglov för att uppföra och återuppföra bebyggelse på fastigheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande för Tyresö 1582.pdf

16 Principutformning av Tyresövägen

Dnr 2012/KSM 0890

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Fortsatt inriktning för projektering av breddning av Tyresövägen ska utformas som reversibelt körfält.

Beskrivning av ärendet
Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-11-26 föredrog samhällsbyggnadsförvaltningen två olika alternativ för inriktningen för detaljutformning av Tyresövägen vid Petterboda, se bifogad tjänsteskrivelse. Informationen noterades vid sammanträdet. Nu är det dags att välja inriktning för den fortsatta utformningen av Tyresövägen. Kommunstyrelsens ordförande, tillika miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Fredrik Saweståhl föreslår i ett ordförande förslag att ett reversibelt körfält ska väljas. Se bilaga.

Bilagor
Ordförandeförslag angående Tyresövägen.pdf
Tjänsteskrivelse_Tyresövägen.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut i december 2014.pdf

§1 Blåplan Planunderlag till översiktsplan

Dnr 2014/SBF 0147

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning Blåplan för Tyresö kommun - ett planeringsunderlag till översiktsplan. Blåplanen är framtagen av Ekologigruppen. Krister Sernbo håller i redovisningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20150114.pdf (155 kb)

§2 Temagranskning av renhållningen i Tyresö

Dnr 2014/KS 0499 013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Tyresö kommun beslutade den 2013-11-26 om en granskningsplan för fristående och kommunal verksamhet för år 2014. Ett av uppdragen var att granska hur avfallshanteringen i Tyresö fungerar ur ett medborgarperspektiv.

Kvalitetskontroller Robert Sirviö från kommunledningskontoret redovisar rapporten "Granskning av hur avfallshanteringen i Tyresö kommun fungerar ur ett medborgarperspektiv" (bilaga).

Bilagor
Granskning av hur avfallshanteringen i Tyresö kommun fungerar ur ett medborgarperspektiv.pdf
Slutligt yttrande angående avfallshanteringen i Tyresö.pdf

§3 Information om ny planprocess och lagändringar

Dnr 2014/SBF 0149

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under 2015 träder nya lagändringar inom plan- och bygglagen i kraft. Planchef Heléne Hallberg från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20150114.pdf (153 kb)

§4 Bäverbäcken, hotell och bostäder - beslut om planuppdrag

Dnr 2014/KSM 0520

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för hotell- och bostadsbyggnation huvudsakligen inom fastigheterna Bävern 2 och Bävern 3.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:9 (1) 3 bilaga 2 och 4.
Reservation
Mats Lindblom (FP) reserverar sig mot förslaget för den folkpartistiska gruppens räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I kommunens översiktsplan från 2008 är området Bäverbäcken utpekat som ett område för tätare bostadsbebyggelse. Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändring av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras. Den föreslagna byggnationen omfattar fyra nya flerbostadshus i tre till fem våningar i den östra delen av området. Bostäderna placeras i anslutning till befintlig golfverksamhet där även handel och restaurangverksamhet kan bedrivas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bäverbäcken.pdf
Behovsbedömning Bäverbäcken.pdf

§5 Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1, beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0394

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot förslaget för den miljöpartistiska gruppens räkning och hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 107.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö Strand. Planen har tagits fram med normalt förfarande. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bilagor
Planbeskrivning Grindstolpen 1 antagande.pdf
Granskningsutlåtande för Grindstolpen 1.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande Grindstolpen 1.pdf
Plankarta för Grindstolpen 1 antagande.pdf
Tjänsteskrivelse planuppdrag Grindstolpen 1.pdf
Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Grindstolpen 1 inklusive bilagor.pdf
Trafikbullerutredning - Grindstolpen 1, Tyresö, Rev E_141127.pdf
Dagvattenutredning för Grindstolpen 1 med bilagor.pdf
Geoteknikutredning för Grindstolpen 1 Geomind_inklusive bilagor.pdf

§6 Exploateringsavtal för Grindstolpen 1

Dnr 2015/KSM 1101

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 med exploatören Tysn AB. Marköverlåtelser sker mellan Grindstolpen 1 och kommunens fastighet Strand 1:2 i enlighet med förslag till detaljplan för området. Tyresö kommun erhåller 4 450 000 kr inklusive exploateringsbidrag för marköverlåtelserna. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bilagor
Exploateringsavtal Grindstolpen 1.pdf
Tjänsteskrivelse Godkännande av exploateringsavtal för Grindstolpen 1. pdf

§7 Förfrågan om att placera ut reklamskyltar

Dnr 2014/KSM 1063 510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- GUSO Närmedias förfrågan om att få placera ut reklamskyltar avslås.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas regelbundet av skyltföretag som vill teckna avtal och söka bygglov för att placera ut digitala reklamskyltar på strategiska platser längs trafikerade vägar i kommunen. Förvaltningen har tidigare med hänvisning till kommunens "riktlinjer för skyltning" avstyrkt ansökningar från olika företag bland annat av trafiksäkerhetsskäl. Med anledning av att ett företag, GUSO har återkommit med en förnyad förfrågan vill förvaltningen nu har en politisk bedömning till stöd för hur "Riktlinjerna för skyltning" ska tillämpas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reklamskyltar GUSO.pdf
Bild reklamskylt GUSO.pdf

§8 Trafikbullerprogram

Dnr 2014/KSM 1077

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja ett trafikbullerprogram under 2015.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för den miljöpartistiska gruppens räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får in klagomål om trafikbuller i kommunen och har påpekat att den tidigare bullerutredningen som gjordes 2005 bör aktualiseras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse trafikbullerprogram.pdf

§9 Översiktsplan Tyresö 2035, beslut om samråd

Dnr 2011/KSM 0429

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samrådshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda förslaget.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en översiktsplan för hela Tyresö kommun i december 2012. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens Vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse angående beslut om samråd för översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Samrådhandling Översiktsplan Tyresö 2035.pdf

§10 Planbesked för Lastbilen 7

Dnr 2014/KSM 1040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Planarbetet beräknas kunna inledas under kvarter 1 2015.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 Strömfallsvägen 34 i Petterboda verksamhetsområde inkom till kommunen i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till angränsande mark och inom denna bygga ut befintlig verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att möjliggöra tillköp och utbyggnad av verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lastbilen 7.pdf

§11 Planuppdrag och beslut om samråd för Kumla herrgård

Dnr 2014/KSM 1061

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1.  Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Kumla 3:726 med standardförfarande samt att gå ut på samråd med planförslaget.

2.  Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Kumla herrgård är en av kommunens äldsta byggnader. Syftet med planändringen är att säkerställa herrgårdens och parkens kulturmiljövärden genom planbestämmelser samt att ändra användningen så att pågående verksamhet ges planstöd. Lämpligheten av andra verksamheter - som är icke störande för omgivningen i form av handel, restaurang, hantverk och kontor - ska också prövas. En befintlig men ej utnyttjad byggrätt för friliggande villa ingår i planområdet och dess eventuella fortbestånd ska bedömas i planarbetet (planens genomförandetid har gått ut). En översiktlig antikvarisk undersökning ska tas fram som underlag för planarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kumla herrgård.pdf
Behovsbedömning Kumla herrgård.pdf

§12 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2014/SBF 0158

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om Norra Tyresö Centrum ges av planchef Heléne Hallberg och planarkitekt Carolin Andersson. Budgeten för projektet redovisas.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20150114.pdf (153 kb)

§13 Exploateringsstudie av skolor i Tyresö

Dnr 2014/KSM 0964

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Matsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för den miljöpartistiska gruppens räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Idag råder det brist på platser i förskola och skola på vissa håll i kommunen, medan alla skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har. Nya bostadsområden, generationsväxling, inflyttning och etablering av friståendeskolor i kommunen ritar ständigt om bilden. Även nya krav på skollokaler utifrån lagar, regler och pedagogik påverkar behovet. Dessutom är underhållsbehovet omfattande i flera av skolorna. Därför har en utredning av framtida behov av platser i de kommunala förskolorna och skolorna tagits fram under hösten 2014 i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och konsultföretaget Sweco, "Utredning av lokaler. Förskolor och grundskolor i Tyresö kommun".

Bilagor
Tjänsteskrivelse om exploateringsstudie av skolor.pdf
Tyresö Exploateringsstudie skolor skede 1.pdf

§14 Teknisk handbok

Dnr 2013/KSM 1243

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en teknisk handbok för byggande, drift och underhåll av gatu- och parkområden inom kommunen. Tekniska handboken har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från enheter och avdelningar inom förvaltningen och ska fungera som ett vägledande dokument vid planering, projektering, byggande, drift och underhåll av kommunala anläggningar.

Bilagor
TH_Innehållsförteckning.pdf
TH_kapitel 1.pdf
TH_kapitel 2.pdf
TH_kapitel 3.pdf
TH_kapitel 4.pdf
TH_kapitel 5.pdf
TH_kapitel 6.pdf
TH_kapitel 7.pdf
TH_kapitel 8.pdf
TH_kapitel 9.pdf
TH_kapitel 10.pdf
TH_kapitel 11.pdf
TH_kapitel 12.pdf
Tjänsteskrivelse för teknikhandboken.pdf

§15 Beslut om antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för Tyresö 1:582

Dnr 2014/KSM 0986

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Tyresö 1:582 antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Tyresö 1:582 är belägen i Solberga, ett fritidshusområde i östra delen av Tyresö kommun, och en etapp av kommunens omvandlingsarbete. Under sommaren 2014 brann delar av bebyggelsen på fastigheten Tyresö 1:582 ned. Under hösten 2014 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen en förfrågan från fastighetsägaren om bygglov, något som till följd av den förskjutna genomförandetiden inte kan beviljas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade då att göra ett tillägg till detaljplan för fastighet Tyresö 1:582. Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden, detta för att möjliggöra beviljande av bygglov för att uppföra och återuppföra bebyggelse på fastigheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande för Tyresö 1582.pdf

§16 Principutformning av Tyresövägen

Dnr 2012/KSM 0890

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

2. Fortsatt inriktning för projektering av breddning av Tyresövägen ska utformas som reversibelt körfält.

Miljöpartiet deltar inte i beslut nummer två.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för den miljöpartistiska gruppens räkning (bilaga).

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-11-26 föredrog samhällsbyggnadsförvaltningen två olika alternativ för inriktningen för detaljutformning av Tyresövägen vid Petterboda, se bifogad tjänsteskrivelse. Informationen noterades vid sammanträdet. Nu är det dags att välja inriktning för den fortsatta utformningen av Tyresövägen. Kommunstyrelsens ordförande, tillika miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Fredrik Saweståhl föreslår i ett ordförandeförslag att ett reversibelt körfält ska väljas. Se bilaga.

Bilagor
Ordförandeförslag angående Tyresövägen.pdf
Tjänsteskrivelse_Tyresövägen.pdf
Resvaneundersökning östra Tyresö_rapport.pdf

§17 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut i december 2014.pdf